Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Flyttet fra Underbygning til Tunneler)
 
(Fjernet ekstra "skal")
 
(41 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= Omfang =
+
= Hensikt og omfang =
  
Kapitlet beskriver tiltak med utløsende krav for tunneler og fjellskjæringer for følgende feilmoder:
+
Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inkl. påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.
*stabilitetsproblemer
 
*vannlekkasje og iskjøving
 
  
For mer omfattende vedlikehold vises til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler]].
+
Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt [https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=ku:ku_underbygning her.]
  
Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. [[Overbygning/Vedlikehold]] og [[Kontaktledning/Vedlikehold]].
+
Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. [[Overbygning/Vedlikehold]], [[Kontaktledning/Vedlikehold]], [[Tele/Vedlikehold]] og [[Signal/Vedlikehold]] med tilhørende generiske arbeidsrutiner.
  
Generiske arbeidsrutiner for tunneler og fjellskjæringer er gitt i vedlegg c i [[Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav]]
+
Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler ligger her: [https://trv.banenor.no/ts/Tunneler/Krav_til_produkter_for_dryppsikring_i_eksisterende_tunneler Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler].
  
= Stabilitetsproblemer =
+
= Profil =
  
{{sikkerhetskrav|a) Fjellteknisk vedlikehold og kontroll av sikringsmidler, skal utføres for å hindre uønsket nedfall i tunneler og fjellskjæringer.}}
+
a) Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal [[Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger_i_minste_tverrsnitt]] følges.
  
Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer/sideterreng benyttes. Risikovurdering og nytte/kostnad basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.
+
= Kontroll =
  
{{sikkerhetskrav|b) Ved fjellrensk skal kabelkanaler og spor beskyttes.}}
+
Kontroll er definert i Bane NORs [https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=ku:ku_underbygning generiske arbeidsrutiner].
  
Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.
+
= Stabilitetssikring =
  
Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng, vedlegg b i kap.8 i [[Underbygning/Vedlikehold]]. 
+
== Sikring med rensk ==
  
Registreringsskjema for kartlegging av rasfare i tunneler og skjæringer, se vedlegg c og d.
+
a) Det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres.
  
{{lærebokstoff|Veilederen for raskartlegging beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.
+
b) Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt.
 +
# Utførelse:  Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
  
Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås:
+
== Sikring med bolter ==
*beregnet sannsynlighet for ras
 
*beregnet konsekvens av ras
 
*tiltakskostnad og
 
*nytte-/kostnadsverdi
 
  
I fjellskjæringer vil det vanligvis være sikrere å foreta forsterkning av eksisterende fjelloverflate enn å utføre nye sprengningsarbeider, men valg av tiltak skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
+
a) Det skal benyttes følgende boltetyper:
 +
* fullt innstøpte bolter
 +
* kombinasjonsbolter
 +
For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1], prosess 33.2.
  
De mest benyttede sikringsmetoder i fjellskjæringer er:
+
# Unntak: Endeforankrede bolter med lim kan benyttes dersom en risikovurdering tilsier at det ikke er mulig å utføre arbeider med innstøpt bolt på en fullt forsvarlig måte.
*nedsprengning av sprekkeavløste blokker
+
For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1], prosess 23.2.
*bolting
 
*rensk av fjellsiden
 
*fjellsikringsnett
 
*fiberarmert sprøytebetong
 
  
Aktuelle metoder for å hindre uønsket nedfall i tunneler er:
+
b) Kontroll: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.
*rensk
 
*bolting
 
*sprøytebetong
 
*montering av betongelementer}}
 
  
= Vannlekkasje og iskjøving =
+
c) Endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen. Det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.
  
{{sikkerhetskrav|a) Vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler skal utføres i den hensikt å bevare sikkerheten og hindre at skader oppstår.}}
+
== Sikring med bånd og nett ==
  
b) Vann- og frostsikring i tunneler bør utføres i en slik grad at hyppig fjerning av is ikke blir nødvendig.  
+
a) For krav til sikring med bånd og nett, se [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf%20Statens%20vegvesen%20håndbok%20R761%20Prosesskode%201 Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1], prosess 33.3.
  
c) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg skal ledes ned i dreneringssystemet.
+
b) For krav til jording, se [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Utjevning_til_returkretsen]]
  
{{lærebokstoff|Problemer med iskjøving kan reduseres ved:
+
For definisjon av sonene, se [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Sone_for_kontaktledning.2C_OCLZ|Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ]] og [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Sone_for_str.C3.B8mavtaker.2C_CCZ|Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ]].
*Sprenging av nisjer
 
*Bruk av sikringsnett
 
  
Ved bruk av nisjer bør disse være minst 1 meter dype og sprenges helt ned til bunnen av drensgrøften. Tverrsnittet bør være v-formet slik at det danner seg en issvull i nisjen, mens vannet får normalt avløp bak isen. Behov for isolert nisje må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
+
== Sikring med sprøytebetong ==
  
Linjegrøftene skal alltid holdes åpne slik at det er avløp for vannet. Plassering av nisjer skal vurderes i forhold til overvannsgrøftens geometri og beliggenhet.  
+
a) Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf%20Statens%20vegvesen%20håndbok%20R761%20Prosesskode%201 Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1], prosess 33.4 b.
  
Isdannelse i tunneler kan hindres ved å sikre at det ikke renner vann åpent i tunnelens frostsone. For krav til etablering av vann- og frostsikring vises til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler]].}}
+
b) Utførelse av sprøytebetong skal være iht. [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf%20Statens%20vegvesen%20håndbok%20R761%20Prosesskode%201 Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1], prosess 33.4 c.
  
= Andre krav =
+
c) Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.
  
== Sikkerhetsutstyr ==
+
d) Krav til kontroll skal være iht. [https://www.vegvesen.no/_attachment/2362831/binary/1269863?fast_title=H%C3%A5ndbok+R761+Prosesskode+1+Standard+beskrivelsestekster+for+vegkontrakter.pdf%20Statens%20vegvesen%20håndbok%20R761%20Prosesskode%201 Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1], prosess 33.4 e.
  
{{sikkerhetskrav|Sikkerhetsutstyr montert i en tunnel skal ettersees slik at tunnelens standard og sikkerhetsnivå opprettholdes.}}
+
= Vann- og frostsikring =
  
Mangler eller feil som oppdages under de periodevise vedlikeholdet skal rapporteres, og manglene skal utbedres så fort som mulig.  
+
a) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.
  
Ved større feil på sikkerhetsutstyr skal ansvarlig instans varsles umiddelbart, og korrektive tiltak skal gjennomføres. Årsaken til større feil skal undersøkes og lignende feil bør i framtiden forsøkes unngått ved enten å forandre på rutinene, eller ved å heve den tekniske standarden på utstyret.
+
b) Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.
  
== Forbud mot lagring av brannfarlig materiale ==
+
c) For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen hb. N500.
  
{{sikkerhetskrav|Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler i klasse A, B og C. For klassifisering av tunneler vises til [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Tunneler]].}}
+
d) For områder i frostsonen skal materialet monteres iht. angitte begrensninger i <xr id="tab:Angivelse av maksimal størrelse og avstand mellom felt" />:
  
= Vedlegg =
+
<figtable id="tab:Angivelse av maksimal størrelse og avstand mellom felt">
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|+ <caption>Maksimal størrelse og avstand mellom felt</caption>
 +
|-
 +
! Maksimal størrelse på felt!! Minimumsavstand mellom felt
 +
|-
 +
| 5 m<sup>2</sup>|| 10 m
 +
|-
 +
| 10 m<sup>2</sup>|| 20 m
 +
|-
 +
| 25 m<sup>2</sup>||  50 m
 +
|-
 +
| 50 m<sup>2</sup>|| 100 m
 +
|}
 +
</figtable>
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2208a00.pdf Vedlegg a: Registreringsskjema for tilstandskontroll (pdf) ]
+
e) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2208b01.pdf Vedlegg b: Veileder til verktøy for skredfarekartlegging (pdf) ]
+
f) PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2208c01.pdf Vedlegg c: Skredvurdering i tunnel (pdf) ]
+
g) Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog og evt. stabilitetssikres etter anbefalinger.
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2208d01.pdf Vedlegg d: Skredvurdering i bergskjæring (pdf) ]
+
= Sikkerhetstiltak =
 +
 
 +
a) Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.
 +
 
 +
b) For krav til oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i [https://proing.opm.jbv.no/wiki/veiledere/tunnelsikkerhet Veileder tunnelsikkerhet]
 +
 
 +
c) Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler, skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i [http://orv.jbv.no/beredskap/doku.php beredskapsportalen] samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.

Nåværende revisjon fra 31. okt. 2019 kl. 13:33

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inkl. påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt her.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Tele/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler ligger her: Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler.

2 Profil

a) Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger_i_minste_tverrsnitt følges.

3 Kontroll

Kontroll er definert i Bane NORs generiske arbeidsrutiner.

4 Stabilitetssikring

4.1 Sikring med rensk

a) Det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres.

b) Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt.

  1. Utførelse: Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

4.2 Sikring med bolter

a) Det skal benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 33.2.

  1. Unntak: Endeforankrede bolter med lim kan benyttes dersom en risikovurdering tilsier at det ikke er mulig å utføre arbeider med innstøpt bolt på en fullt forsvarlig måte.

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 23.2.

b) Kontroll: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.

c) Endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen. Det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

4.3 Sikring med bånd og nett

a) For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.3.

b) For krav til jording, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Utjevning_til_returkretsen

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

4.4 Sikring med sprøytebetong

a) Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 b.

b) Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 c.

c) Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.

d) Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 e.

5 Vann- og frostsikring

a) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.

b) Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.

c) For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen hb. N500.

d) For områder i frostsonen skal materialet monteres iht. angitte begrensninger i Tabell 1:

Tabell 1: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

e) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

f) PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.

g) Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog og evt. stabilitetssikres etter anbefalinger.

6 Sikkerhetstiltak

a) Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

b) For krav til oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Veileder tunnelsikkerhet

c) Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler, skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i beredskapsportalen samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.