Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tunneler‎ | Vedlikehold
Revisjon per 19. des. 2013 kl. 15:01 av Sagtri (diskusjon | bidrag) (Konferert med Bane Vedlikehold om at disse kravene ivaretas i generiske arbeidsrutiner og at det ikke er nødvendig at det står i Teknisk regelverk.)

1 Omfang

Kapitlet beskriver tiltak med utløsende krav for tunneler og fjellskjæringer for følgende feilmoder:

 • stabilitetsproblemer
 • vannlekkasje og iskjøving

For mer omfattende vedlikehold vises til Tunneler/Prosjektering og bygging.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold og Kontaktledning/Vedlikehold.

Generiske arbeidsrutiner for tunneler og fjellskjæringer er gitt i vedlegg c i Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

2 Stabilitetsproblemer

a) Fjellteknisk vedlikehold og kontroll av sikringsmidler skal utføres for å hindre uønsket nedfall i tunneler og fjellskjæringer.

b) Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer/sideterreng benyttes.

c) Risikovurdering og nytte/kost basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger, skal legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak. Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.

For beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng,se vedlegg b.

For registreringsskjema for kartlegging av rasfare i tunneler og skjæringer, se vedlegg c og d.

d) Ved fjellrensk skal kabelkanaler og spor beskyttes.

Veilederen for raskartlegging beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.

Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås:

 • Beregnet sannsynlighet for ras
 • Beregnet konsekvens av ras
 • Tiltakskostnad og
 • Nytte-/kostnadsverdi

I fjellskjæringer vil det vanligvis være sikrere å foreta forsterkning av eksisterende fjelloverflate enn å utføre nye sprengningsarbeider, men valg av tiltak skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

De mest benyttede sikringsmetoder i fjellskjæringer er:

 • Nedsprengning av sprekkeavløste blokker
 • Bolting
 • Rensk av fjellsiden
 • Fjellsikringsnett
 • Fiberarmert sprøytebetong

Aktuelle metoder for å hindre uønsket nedfall i tunneler er:

 • Rensk
 • Bolting
 • Sprøytebetong
 • Montering av betongelementer

3 Vannlekkasje og iskjøving

a) Vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler skal utføres i den hensikt å bevare sikkerheten og hindre at skader oppstår.

b) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg skal ledes ned i dreneringssystemet.

I områder der det er vann- og isproblemer som kan skade jernbanetekniske installasjoner og rullende materiell kan tunnelen sikres med vann- og frostsikringsprodukter.

c) I områder med vannlekkasjer utenfor frostsonen skal det benyttes godkjente løsninger.

d) I tunneler med vannlekkasjer i frostsonen, skal ett av følgende produkter benyttes:

 • PE-skum armert med sprøytebetong
 • Ubeskyttet PE-skum (ikke tverrbundet, halogenfritt)

e) Ved montering av felt med ubeskyttet PE-skum skal feltet ikke overstige 50 m2.

f) Minimumsavstand mellom felt med ubeskyttet PE-skum skal være i henhold til følgende tabell:

Minimumsavstand mellom felt:

Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

g) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal.

4 Andre krav

4.1 Forbud mot lagring av brannfarlig materiale

a) Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Registreringsskjema for tilstandskontroll (pdf)

Vedlegg b: Veileder til verktøy for skredfarekartlegging (pdf)

Vedlegg c: Skredvurdering i tunnel (pdf)

Vedlegg d: Skredvurdering i bergskjæring (pdf)