Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tunneler‎ | Vedlikehold
Revisjon per 31. jan. 2018 kl. 18:01 av Jcs (diskusjon | bidrag) (endret iht. endringsforslag 1978)

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inkl. påhuggsområder.

Kravene gjelder også for vedlikehold og fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt her

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Tele/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

Regler for vedlikehold av underbygning i tunnel omtales i Underbygning/Vedlikehold og tilhørende generiske arbeidsrutiner.

2 Profil

a) Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger_i_minste_tverrsnitt følges.

3 Kontroll

Kontroll er definert i Bane NORs generiske arbeidsrutiner.

Kartleggingsskjema for ingeniørgeologisk kontroll av tunneler er gitt i vedlegg a).

4 Stabilitetssikring

4.1 Sikring med rensk

a) Det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres.

b) Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt.

  1. Utførelse: Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

4.2 Sikring med bolter

a) Det kan benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 23.2 og 33.2.

  1. Kontroll: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.

b) Endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen. Det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

4.3 Sikring med bånd og nett

a) For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.3.

b) For krav til jording, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Utjevning_til_returkretsen

For definisjon av sonene, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Sone_for_kontaktledning.2C_OCLZ

4.4 Sikring med sprøytebetong

a) Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 b.

b) Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 c.

c) Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.

d) Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 e.

5 Vannlekkasje og iskjøving

a) Vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler skal utføres i den hensikt å bevare sikkerheten og hindre at skader oppstår.

b) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg skal ledes ned i dreneringssystemet.

I områder der det er vann- og isproblemer som kan skade jernbanetekniske installasjoner og rullende materiell kan tunnelen sikres med vann- og frostsikringsprodukter.

c) I områder med vannlekkasjer utenfor frostsonen skal det benyttes godkjente løsninger.

d) I tunneler med vannlekkasjer i frostsonen, skal ett av følgende produkter benyttes:

  • PE-skum armert med sprøytebetong
  • Ubeskyttet PE-skum (ikke tverrbundet, halogenfritt)

e) Ved montering av felt med ubeskyttet PE-skum skal feltet ikke overstige 50 m2.

f) Minimumsavstand mellom felt med ubeskyttet PE-skum skal være i henhold til følgende tabell:

Minimumsavstand mellom felt:

Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

g) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal.

6 Andre krav

6.1 Forbud mot lagring av brannfarlig materiale

a) Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

6.2 Endringer av sikkerhetsinstallasjoner

a) Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler, skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i beredskapsportalen samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.

7 Vedlegg

Vedlegg a: Registreringsskjema for tilstandskontroll (pdf)

Vedlegg b: Veileder til verktøy for skredfarekartlegging (pdf)

Vedlegg c: Skredvurdering i tunnel (pdf)

Vedlegg d: Skredvurdering i bergskjæring (pdf)