Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tunneler‎ | Vedlikehold
Revisjon per 31. okt. 2019 kl. 13:33 av Sigter (diskusjon | bidrag) (Fjernet ekstra "skal")

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inkl. påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt her.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Tele/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler ligger her: Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler.

2 Profil

a) Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger_i_minste_tverrsnitt følges.

3 Kontroll

Kontroll er definert i Bane NORs generiske arbeidsrutiner.

4 Stabilitetssikring

4.1 Sikring med rensk

a) Det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres.

b) Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt.

  1. Utførelse: Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

4.2 Sikring med bolter

a) Det skal benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 33.2.

  1. Unntak: Endeforankrede bolter med lim kan benyttes dersom en risikovurdering tilsier at det ikke er mulig å utføre arbeider med innstøpt bolt på en fullt forsvarlig måte.

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 23.2.

b) Kontroll: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.

c) Endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen. Det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

4.3 Sikring med bånd og nett

a) For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.3.

b) For krav til jording, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Utjevning_til_returkretsen

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

4.4 Sikring med sprøytebetong

a) Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 b.

b) Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 c.

c) Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.

d) Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen hb. R761 Prosesskode 1, prosess 33.4 e.

5 Vann- og frostsikring

a) Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.

b) Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.

c) For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen hb. N500.

d) For områder i frostsonen skal materialet monteres iht. angitte begrensninger i Tabell 1:

Tabell 1: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

e) Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

f) PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.

g) Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog og evt. stabilitetssikres etter anbefalinger.

6 Sikkerhetstiltak

a) Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

b) For krav til oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Veileder tunnelsikkerhet

c) Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler, skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i beredskapsportalen samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.