Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Endret iht. endringsartikkel 1527)
(kravskjema)
 
(130 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Hensikt og omfang =
 
= Hensikt og omfang =
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og grinder langs jernbanen.
+
Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og grinder langs jernbanen. Formålet med gjerdehold er reduksjon av risiko for ulykker og trafikkavbrudd.  
  
Gjerde langs jernbanen kan ha en eller flere av følgende funksjoner:
+
Gjerde langs jernbanen kan ha en eller flere av følgende funksjoner:  
  
 
* vern mot alminnelig ferdsel
 
* vern mot alminnelig ferdsel
Linje 11: Linje 11:
 
* vern mot ras/skred ned på linjen
 
* vern mot ras/skred ned på linjen
 
* grensemarkering
 
* grensemarkering
* vern mot høyspenningsanlegg (KL-anlegg)
+
* tiltak for adgangsbegrensning til områder beskrevet i {{FEF}} (forskrift om elektriske forsyningsanlegg)
 +
 
 +
Avsnittet [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Krav_til_gjerdehold|Krav til gjerdehold]] definerer krav til hvor gjerder skal settes opp, eller bør vurderes å bli satt opp.
 +
 
 +
Avsnittet [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Utforming_av_gjerder|Utforming av gjerder]] definerer krav til utforming av selve gjerdet.
  
 
= Krav til gjerdehold =
 
= Krav til gjerdehold =
 
== Gjerdeplikt ==
 
== Gjerdeplikt ==
Gjerdeplikt for jernbanen kan følge av særskilt rettsgrunnlag. Det kan være:
+
{{lærebokstoff|Jernbanen har ikke generell gjerdeplikt. Det følger av grannegjerdelova §1 og Høyesterettsdom inntatt i Rt-2012-1003. Av tingrettens dom og som ikke ble omgjort av Høyesterett, fremgår:
* vedtak fra departementet
+
 
* bestemmelser i arealplan og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven
+
«Retten bemerker … at uttrykket «jernbanen gjerder for linjen», slik det er kommet til uttrykk i «alminnelige skjønnsforutsetninger» …, kun må sees på som en konstatering, og at det neppe ligger noen plikt i dette...»
* krav om at det gjøres tiltak for å redusere risikoen for viltpåkjørsler
+
 
* gjerdehold følger av alminnelige eller spesielle skjønnsforutsetninger
+
«Jernbanen avgjør da selv ut fra eget skjønn hvor mye man ønsker å gjerde eller vedlikeholde til enhver tid innenfor de ressurser man har til disposisjon»}}
* gjerdehold er avtalt med grunneier eller andre
+
 
* gjerde er faktisk satt opp
+
Gjerdeplikt for jernbanen kan likevel følge av særskilt rettsgrunnlag. Det kan være:  
* krav i forskrift at høyspenningsanlegg skal gjerdes inn
+
* Vedtak ihht. lov og forskrift som f.eks. plan- og bygningsloven.
 +
* Spesielle skjønnsforutsetninger.
 +
* Avtale
 +
* For å oppfylle krav i {{FEF}}, der det eksempelvis kreves at høyspenningsinstallasjoner skal plasseres eller inngjerdes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås. Se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Gjerde_som_vern_mot_h.C3.B8yspenningsinstallasjoner|avsnitt 2.8]] for mer informasjon
  
Videre kan gjerdeplikt følge av det generelle krav om at anlegg skal være forsvarlige. På bakgrunn av at jernbanen ikke har generell gjerdeplikt (Gjerdeloven gjelder ikke for jernbanen, jfr. § 1), er det jernbanen som avgjør hvorvidt gjerde skal settes opp, og om anlegget som sådan er forsvarlig. Ved vurderingen av hva som er forsvarlig, skal hensynet til allmennheten legges til grunn.
+
{{lærebokstoff|I tillegg er Bane NOR pålagt å vurdere og håndtere risikoen som følger av drift og kan eventuelt etter vurdering velge å benytte gjerder som et risikoreduserende tiltak med hensyn til tilgang for allmenheten.}}
  
 
== Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel ==
 
== Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel ==
a) Gjerde skal vurderes i tettbygde strøk, ved skoler og barnehager samt områder hvor mulig ulovlig ferdsel på jernbanelinjen utgjør en spesiell risiko og belastning.
+
For skilting av gjerder henvises det til [[Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Forbudsskilt]]
  
b) Gjerde kan frafalles på grunn av vanskelig tilgjengelighet til sporet, som ved bratte fyllingsskråninger og lignende.
+
[[TRV:02220|'''''TRV:02220''''']]<br /><br />{{:TRV:02220}}
 +
  
c) Ved tunnelportaler, kulverter, bruer mv. skal tilgang til sporet og gjerde vurderes spesielt.
+
[[TRV:02221|'''''TRV:02221''''']]<br /><br />{{:TRV:02221}}
 +
  
=== Ved eksisterende naboforhold ===
+
[[TRV:02222|'''''TRV:02222''''']]<br /><br />{{:TRV:02222}}
a) JBV skal holde gjerde når aktivitetene på JBVs naboeiendommer medfører risiko for farlig ferdsel på jernbanens områder.
+
  
{{lærebokstoff|Med eksisterende naboforhold menes den aktuelle tilstanden, både når det gjelder bebyggelse og bruk. Naboeiendommer som ofte vil kreve gjerding kan være:
+
[[TRV:02223|'''''TRV:02223''''']]<br /><br />{{:TRV:02223}}
* tettbygde strøk
+
* boligområder
 
* skoler
 
* barnehager
 
* idrettsbaner
 
* parkeringsplasser
 
* industriområder
 
* serviceanlegg
 
}}
 
  
 
=== Ved endringer i eksisterende naboforhold ===
 
=== Ved endringer i eksisterende naboforhold ===
{{lærebokstoff|Ved bruksendringer på JBVs naboeiendommer, som medfører endringer i gjerdebehovet ved større risiko for farlig ferdsel på jernbanens områder, skal JBV primært hevde at den som forårsaker endret gjerdebehov, skal bekoste oppsettingen og vedlikehold av nytt gjerde av tilfredsstillende kvalitet og høyde. Dersom JBV fra før har et gjerdebehov på stedet, kan JBV delta med en bestemt andel av gjerdeholdskostnadene. Alternativt kan JBV, av hensiktsmessige grunner, isteden for å delta i oppsettingskostnadene, påta seg det fremtidige vedlikeholdet i sin helhet.
+
{{lærebokstoff|Endret gjerdebehov ved bruksendringer oppstår vanligvis ved gjennomføring av reguleringssaker som er fremmet av bygningsrådet, grunneiere eller andre interesserte.
 +
 
 +
Ved bruksendringer på naboeiendommer til Bane NORs anlegg som medfører en gjerdeplikt for Bane NOR som følger av krav til forsvarlig anlegg krever Bane NOR at den som forårsaker endret gjerdebehov skal bekoste oppsettingen og vedlikehold av nytt gjerde av tilfredsstillende kvalitet og høyde.  
  
Endret gjerdebehov ved bruksendringer, oppstår vanligvis ved gjennomføring av reguleringssaker som er fremmet av bygningsrådet, grunneiere eller andre interesserte.}}
+
Dersom Bane NOR fra før er gjerdepliktig på stedet etter regelen om forsvarlig anlegg (vern mot alminnelig ferdsel), kan Bane NOR delta med en bestemt andel av gjerdekostnadene. Alternativt kan Bane NOR, av hensiktsmessige grunner, i stedet for å delta i oppsettingskostnadene, påta seg det fremtidige vedlikeholdet i sin helhet.  
 +
}}
  
 
=== Gjerde mellom spor ===
 
=== Gjerde mellom spor ===
a) Ved bruk av gjerde mellom spor for å hindre ferdsel over spor til plattform skal høyde på gjerdet ikke være over 1,10 m målt til øverste gjerdetråd.
+
[[TRV:02224|'''''TRV:02224''''']]<br /><br />{{:TRV:02224}}
  
 
== Gjerde mellom offentlig veg og jernbane ==
 
== Gjerde mellom offentlig veg og jernbane ==
 +
[[TRV:02225|'''''TRV:02225''''']]<br /><br />{{:TRV:02225}}
 +
  
a) Gjerder som settes opp mellom offentlig veg og jernbane skal avtales mellom de involverte parter (Statens vegvesen/kommune og Jernbaneverket).
+
[[TRV:02226|'''''TRV:02226''''']]<br /><br />{{:TRV:02226}}
 +
  
b) Dersom et gjerde må tas ned og settes opp på nytt på grunn av nyanlegg, omlegging eller utbedring av offentlig veg, skal Statens vegvesen påta seg dette.
+
[[TRV:02227|'''''TRV:02227''''']]<br /><br />{{:TRV:02227}}
 +
  
c) Ved forutgående forhandlinger med Statens vegvesen, bør ny eiendomsgrense/plassering av gjerdet fastsettes slik at gjerdet blir minst mulig utsatt for skader, eks. under snørydding.
+
[[TRV:02228|'''''TRV:02228''''']]<br /><br />{{:TRV:02228}}
 
 
d) Jernbaneverkets gjerde kan sløyfes i de tilfeller Statens vegvesen velger å sette opp gjerde på toppen av vegrekkverk.
 
  
 
== Gjerde til vern mot beitende husdyr ==
 
== Gjerde til vern mot beitende husdyr ==
  
a) Jernbanevrket skal avgjøre om det skal settes opp og vedlikeholdes gjerde til vern mot beitende husdyr.
+
[[TRV:02229|'''''TRV:02229''''']]<br /><br />{{:TRV:02229}}
 +
  
b) Gjerdetype og gjerdekvalitet skal tilpasses forholdene på stedet.
+
[[TRV:02230|'''''TRV:02230''''']]<br /><br />{{:TRV:02230}}
 +
  
c) Selv om gjerdeloven ikke gjelder for gjerdehold ved jernbane, bør det likevel tas hensyn til lovens bestemmelser ved utforming av gjerde til vern mot beitende husdyr.
+
[[TRV:02231|'''''TRV:02231''''']]<br /><br />{{:TRV:02231}}
  
 
== Gjerde til vern mot vilt ==
 
== Gjerde til vern mot vilt ==
  
a) Gjerde til vern mot vilt skal settes opp der dette er hensiktsmessig for å redusere omfanget av viltpåkjørsler.
 
  
b) Viltgjerder skal sees i sammenheng med såkalte “faunapassasjer” i form av overganger eller underganger der dette bygges.
+
{{lærebokstoff|Erfaringen tilsier at gjerdene må monteres mellom  trygge krysningspunkter for dyr for at gjerder skal kunne gi ønskelig effekt. Gjerdene må være tilstrekkelig høye og av tilstrekkelig lengde for å motvirke at dyra hopper over, samt kombineres med faunapassasjer slik at barriereeffekten reduseres og ulykkesforflytning til endene av gjerdet unngås. Korte viltgjerder forflytter problemet til der gjerdene slutter, og det totale antallet ulykker i et større område forblir uforandret etter at tiltaket er satt i verk.
 +
I store deler av landet går jernbanen parallelt med større veger, noe som tilsier at tiltaksetablering bør samordnes for å unngå at påkjørsler forflyttes fra en transportetat til den andre.
 +
 
 +
Nye viltgjerder langs eksisterende jernbane er fortrinnsvis kun aktuelt i områder med særlig høyt konfliktnivå med høyt antall påkjørsler av både tamrein og elg, på strekninger hvor viltgjerder kan etableres mellom trygge krysningspunkter for dyr (f.eks. tunneltak).
 +
}}
 +
 
 +
[[TRV:02232|'''''TRV:02232''''']]<br /><br />{{:TRV:02232}}
 +
 +
 
 +
[[TRV:02233|'''''TRV:02233''''']]<br /><br />{{:TRV:02233}}
 +
 +
 
 +
[[TRV:02234|'''''TRV:02234''''']]<br /><br />{{:TRV:02234}}
 +
 +
 
 +
{{lærebokstoff| Prioritering og utforming av gjerder langs jernbanen følger Bane NORs vedtatte handlingsplan, "Handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog" og strekningsvise tiltaksplaner mot viltpåkjørsler der slike tiltaksplaner er utarbeidet. I tillegg til Bane NORs egne handlingsplaner og tiltaksplaner gis det også relevant informasjon i Statens Vegvesen håndbok V134 "Veger og dyreliv" og N200 "Vegbygging", tilgjengelig på vegvesen.no.}}
  
 
== Gjerde til vern mot ras/skred ned på linjen ==
 
== Gjerde til vern mot ras/skred ned på linjen ==
Linje 85: Linje 107:
 
== Gjerde som grensemerking ==
 
== Gjerde som grensemerking ==
  
a) Jernbanens eiendomsgrense skal være markert enten ved bruk av gjerde eller ved bruk av grensemerker.
+
[[TRV:02235|'''''TRV:02235''''']]<br /><br />{{:TRV:02235}}
 +
 
 +
== Gjerde som vern mot høyspenningsinstallasjoner ==
 +
 
 +
[[TRV:02236|'''''TRV:02236''''']]<br /><br />{{:TRV:02236}}
 +
 
  
== Gjerde som vern mot kontaktledningsanlegg ==
+
[[TRV:02237|'''''TRV:02237''''']]<br /><br />{{:TRV:02237}}
a) Områder for friluft høyspennningsanlegg skal være avsperret fra omgivelsene ved hjelp av gjerder som er slik konstruert og oppsatt at man ikke uten spesielle hjelpemidler kan få adgang til området.
+
  
Dette gjelder også for områder som er tilgjengelig for allmennheten og avstanden fra tilgjengelig sted til nærmeste spenningssatte kontaktledningsdel er mindre enn 5 m, se kap. 4 [JD 540].
+
[[TRV:02238|'''''TRV:02238''''']]<br /><br />{{:TRV:02238}}
  
 
= Utforming av gjerder =
 
= Utforming av gjerder =
Linje 101: Linje 128:
 
}}
 
}}
  
a) Ved avslutning av gjerde mot bruer, tunnelportaler, fyllinger og lignende skal det være en naturlig tilpasning mellom gjerdets stedlige funksjon, terreng og konstruksjon.
+
[[TRV:02239|'''''TRV:02239''''']]<br /><br />{{:TRV:02239}}
 +
 +
 
 +
[[TRV:02240|'''''TRV:02240''''']]<br /><br />{{:TRV:02240}}
 +
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Dersom gjerdet er innenfor sonen for kontaktledning (enten fire eller fem meter fra spormidt), samt der hvor gjerdet er i nærheten av andre objekter som er utjevnet til returkretsen, så kommer krav i Felles elektro til anvendelse. Dersom gjerdet er utført i ledende materiale, men med trestolper vil man alltid måtte forholde seg til kravene i Felles elektro.}}
  
 
== Trådgjerde ==
 
== Trådgjerde ==
  
{{lærebokstoff|Trådgjerde benyttes i inn- og utmark for markering av jernbanens grenser og beskyttelse mot storfe.}}
+
{{lærebokstoff|Trådgjerde benyttes i inn- og utmark for markering av jernbanens grenser.}}
  
a) Et trådgjerde skal normalt utformes med 6 gjerdetråder festet på stolper av tre eller stål
+
[[TRV:02241|'''''TRV:02241''''']]<br /><br />{{:TRV:02241}}
# Utforming: Gjerdetråden kan enten være spunnet eller heltrukket med bølger (korrugert).
+
# Utforming: Mellom stolpene skal gjerdetråden festes til gjerdelekter av tre eller stål og som oftest forbundet med bindtråd.
 
  
b) Et trådgjerde skal ha en høyde på 1,10 m målt til øverste gjerdetråd.
+
[[TRV:02242|'''''TRV:02242''''']]<br /><br />{{:TRV:02242}}
 +
  
c) Gjerdelektene skal ha en lengde på 1 m for både tre- og stålgjerder.
+
[[TRV:02243|'''''TRV:02243''''']]<br /><br />{{:TRV:02243}}
 +
  
 
=== Trådgjerde med stolper av stål ===
 
=== Trådgjerde med stolper av stål ===
Linje 119: Linje 153:
 
For trådgjerde med stolper av stål gjelder at:
 
For trådgjerde med stolper av stål gjelder at:
  
a) avstanden mellom stolpene skal være ca. 3 m
+
[[TRV:02244|'''''TRV:02244''''']]<br /><br />{{:TRV:02244}}
 +
  
b) mellom stolpene skal gjerdetråden festes til en gjerdelekte av stål
+
[[TRV:02245|'''''TRV:02245''''']]<br /><br />{{:TRV:02245}}
 +
  
c) gjerdetråden skal ha et kast rundt hver 6. stolpe
+
[[TRV:02246|'''''TRV:02246''''']]<br /><br />{{:TRV:02246}}
 +
  
d) vinkel- og endestolper skal barduneres eller avstives
+
[[TRV:02247|'''''TRV:02247''''']]<br /><br />{{:TRV:02247}}
 +
  
e) gjerdestolpene skal ha en lengde på 2,4 m for jord og 1,3 m for fjell
+
[[TRV:02248|'''''TRV:02248''''']]<br /><br />{{:TRV:02248}}
 +
  
f) gjerdestolpene skal ha en tykkelse av 80-120 mm (3”-5”)
+
[[TRV:02249|'''''TRV:02249''''']]<br /><br />{{:TRV:02249}}
  
 
=== Trådgjerde med stolper av tre ===
 
=== Trådgjerde med stolper av tre ===
Linje 135: Linje 174:
 
For trådgjerde med stolper av tre gjelder at:
 
For trådgjerde med stolper av tre gjelder at:
  
a) avstanden mellom stolpene skal være ca. 4 m
+
[[TRV:02250|'''''TRV:02250''''']]<br /><br />{{:TRV:02250}}
 +
  
b) det skal være 2 gjerdelekter av tre og 3 stykker bindtråd i hvert stolpefelt
+
[[TRV:02251|'''''TRV:02251''''']]<br /><br />{{:TRV:02251}}
 +
  
c) stolper og lekter skal være av impregnert virke eller einer
+
[[TRV:02252|'''''TRV:02252''''']]<br /><br />{{:TRV:02252}}
 +
  
d) gjerdestolpene skal ha en lengde på 2,25 m for jord og 1,3 m for fjell
+
[[TRV:02253|'''''TRV:02253''''']]<br /><br />{{:TRV:02253}}
  
 
== Nettinggjerde ==
 
== Nettinggjerde ==
 
{{lærebokstoff|Nettinggjerde benyttes i inn- og utmark, fortrinnsvis for beskyttelse mot sau.}}
 
{{lærebokstoff|Nettinggjerde benyttes i inn- og utmark, fortrinnsvis for beskyttelse mot sau.}}
  
a) Et nettinggjerde skal utformes med nettingduk oppsatt på stolper av stål eller tre.
+
[[TRV:02254|'''''TRV:02254''''']]<br /><br />{{:TRV:02254}}
 +
  
b) Gjerdehøyden bør være 1,1 - 1,5 m avhengig av lokale forhold (dyrehold, snøforhold mm.).
+
[[TRV:02255|'''''TRV:02255''''']]<br /><br />{{:TRV:02255}}
  
 
== Flettverksgjerde ==
 
== Flettverksgjerde ==
{{lærebokstoff|Flettverksgjerde benyttes i byer og tettbygde strøk og på steder for øvrig der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område, og for å beskytte allmennheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg.}}
+
{{lærebokstoff|Flettverksgjerde benyttes i byer og tettbygde strøk og på steder for øvrig der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område, og for å beskytte allmennheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg.
 
+
a) Det skal settes opp flettverksgjerde der avstanden fra spenningssatt kontaktledningsdel er mindre enn gitte krav.
+
Ved fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør andre tiltak vurderes. Her menes annen hindring eller klippe- og klatresikker utførelse.}}
# Unntak: Flettverksgjerde kan erstattes med skjerm i mast.
 
 
 
b) Et flettverksgjerde skal normalt settes opp på gjerdestolper av stål med vinkelstål som endestolper og stivere og T-stål som mellomstolper.
 
 
 
c) Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt.
 
  
d) I over- og underkant av gjerdet skal gjerdeduken festes til en spenntråd av bølget tråd.
+
[[TRV:02256|'''''TRV:02256''''']]<br /><br />{{:TRV:02256}}
# Unntak: Flettverksgjerdet kan avsluttes oventil med et kantjern (overkantstål).
+
# Utforming: Underkanten av gjerdeduken skal slutte mot underlaget langs hele gjerdet slik at allmennheten holdes utenfor jernbaneområdet.
 
  
e) Det skal normalt benyttes 2,8 mm ståltråd med 50 mm maskevidde.
+
[[TRV:02257|'''''TRV:02257''''']]<br /><br />{{:TRV:02257}}
 +
  
f) Hvis gjerdet settes opp nærmere enn 3,0 m fra spenningsførende del, skal det benyttes finmasket netting av 2,8 mm forsinket ståltråd med 12 mm maskevidde.
+
[[TRV:02258|'''''TRV:02258''''']]<br /><br />{{:TRV:02258}}
 +
  
g) Hvis det settes opp beskyttelsesgjerde nærmere enn 1,0 m fra spenningsførende del, skal dette utføres som brubeskyttelse iht. [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer]].
+
[[TRV:02259|'''''TRV:02259''''']]<br /><br />{{:TRV:02259}}
 +
  
h) På alle gjerder som er satt som beskyttelse mot spenningssatt kontaktledning, skal det anbringes advarselsskilt av godkjent type.
+
[[TRV:02260|'''''TRV:02260''''']]<br /><br />{{:TRV:02260}}
# Utforming: Skilting skal utføres iht. [NS 4210]
 
# Utforming: Skilt skal plasseres på iøynefallende steder
 
# Utforming: Skilt skal plasseres med innbyrdes avstand min. hver 15 m.
 
 
 
{{lærebokstoff|Tidligere har det blitt satt opp piggtråd på toppen av flettverksgjerdet der det har vært ansett som særlig nødvendig å sikre jernbanens eiendom. Det er da benyttet 3 rader piggtråd og toppen av stolpene skal være bøyd innover mot jernbanens grunn.}}
 
 
 
i) Det skal ikke benyttes piggtråd som gjerdemateriell ved oppsetting av nye gjerder.
 
 
 
j) For inngjerding av høyspenningsanlegg i det fri skal [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html Forskrift for elektriske forsyningsanlegg] følges.
 
  
 
== Viltgjerde ==
 
== Viltgjerde ==
{{lærebokstoff|Viltgjerde benyttes i områder med stor viltbestand. Viltgjerder består av trådnetting festet til stolper.}}  
+
{{lærebokstoff|Viltgjerder prosjekteres i samsvar med retningslinjer og krav oppsummert i Avsnitt 2.5 "Gjerde til vern mot vilt". Viltgjerder består av trådnetting festet til stolper.}}  
  
a) Valg og utforming av viltgjerder skal ses i sammenheng med strekningsvise tiltaksplaner mot viltpåkjørsler.
+
[[TRV:02261|'''''TRV:02261''''']]<br /><br />{{:TRV:02261}}
 +
  
b) Viltgjerder skal kombineres med kryssingsmulighet for storvilt, spesielt der jernbanen går på tvers av viltets naturlige trekkveger.
+
[[TRV:02262|'''''TRV:02262''''']]<br /><br />{{:TRV:02262}}
# Utforming: Ved oppsetting av viltgjerde skal det legges slik til rette, at viltet blir ledet til en over- eller undergang, eller annet egnet område, for mulig kryssing av jernbanen.
+
  
c) Som en del av viltgjerde over lengre strekninger bør det vurderes bruk av sluser (30 - 50 m lange åpninger i viltgjerdet, hvor viltet kan passere i plan med jernbanen).
+
[[TRV:02263|'''''TRV:02263''''']]<br /><br />{{:TRV:02263}}
# Utforming: Slusene bør plasseres så nær naturlige trekkveger som mulig.
+
# Utforming: Vegetasjon skal holdes nede i og rundt sluseområdene og underlaget skal være grovplanert.
 
  
d) Et viltgjerde settes normalt opp på gjerdestolper av galvanisert firkantrør.
+
[[TRV:02264|'''''TRV:02264''''']]<br /><br />{{:TRV:02264}}
# Utforming: Stolpene bør være ca. 3,5 m lange og slås 0,75 m ned i bakken, eventuelt fundamenteres ved støp i betong.
+
# Utforming: Avstand mellom stolpene bør være ca. 4 m.
 
# Utforming: I terreng der det kan oppstå stort snøpress, bør stolpene settes med kortere avstand.
 
# Utforming: Gjerdet skal være min. 2,5 m høyt.
 
  
e) Gjerdet skal være godt synlig.
+
[[TRV:02265|'''''TRV:02265''''']]<br /><br />{{:TRV:02265}}
# Utforming: Det skal ryddes om lag 5-10 m på hver side av gjerdet.
+
  
f) I de tilfeller hvor tosidig gjerde langs jernbanelinjen er aktuelt, skal tiltak for å hindre viltet i å komme inn gjennom gjerdeåpningen vurderes, eventuelt skal tosidig gjerde kombineres med varslingssystem (fotoceller e.l.), slik at togledelsen varsles når vilt kommer innenfor det tosidige gjerdet.  
+
Supplerende beskrivelser av viltgjerder og viltsluser er gitt i [http://www.vegvesen.no/_attachment/69913/binary/964010?fast_title=H%C3%A5ndbok+V134+Veger+og+dyreliv.pdf Statens vegvesens håndbok V134 Veger og dyreliv] og i handbok N200 "Vegbygging".
  
g) Hvis gjerdet settes opp nærmere enn 3,0 m fra spenningsførende del, skal det benyttes finmasket netting av 2,8 mm forsinket ståltråd med 12 mm maskevidde.
+
== Beskyttelsesjording ==
  
h) Skal det settes opp beskyttelsesgjerde nærmere enn 1,0 m fra spenningsførende del, skal dette utføres som brubeskyttelse iht. [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning]].
+
[[TRV:02266|'''''TRV:02266''''']]<br /><br />{{:TRV:02266}}
 
+
i) Piggtråd skal ikke forekomme i områder med vilttrekk.
 
 
 
Nærmere beskrivelse av viltgjerder og viltsluser er gitt i [http://www.vegvesen.no/_attachment/69913/binary/964010?fast_title=H%C3%A5ndbok+V134+Veger+og+dyreliv.pdf Statens vegvesens håndbok V134 Veger og dyreliv].
 
 
 
== Beskyttelsesjording ==
 
  
a) For gjerder i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m, skal beskyttelsesjordes og evt. seksjoneres jf. [[Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning]].
+
[[TRV:07861|'''''TRV:07861''''']]<br /><br />{{:TRV:07861}}
  
 
= Plassering av gjerder =
 
= Plassering av gjerder =
  
a) Ved fylling skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor fyllingsfot.
+
[[TRV:02267|'''''TRV:02267''''']]<br /><br />{{:TRV:02267}}
 +
  
b) Ved skjæring skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.
+
[[TRV:02268|'''''TRV:02268''''']]<br /><br />{{:TRV:02268}}
 +
  
c) Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.
+
[[TRV:02269|'''''TRV:02269''''']]<br /><br />{{:TRV:02269}}
  
 
= Grinder =
 
= Grinder =
 
{{lærebokstoff|Grinder benyttes som veistengsler der vei krysser jernbane (planovergangsgrinder).}}
 
{{lærebokstoff|Grinder benyttes som veistengsler der vei krysser jernbane (planovergangsgrinder).}}
  
a) Grinder skal normalt bygges av impregnerte trematerialer.
+
[[TRV:02270|'''''TRV:02270''''']]<br /><br />{{:TRV:02270}}
# Utforming: Stasjonsgrinder skal være hvite.
+
# Utforming: Øvrige grinder skal være umalte.
 
  
b) Grindstolper for planovergangsgrinder skal være 2,6 m lange og stå 1,3 m ned i bakken i jordterreng.
+
[[TRV:02271|'''''TRV:02271''''']]<br /><br />{{:TRV:02271}}
# Utforming: Som grindstolper kan det benyttes gamle skinner med påsatte beslag eller impregnerte trestolper som måler minst 200 mm (8”).
+
# Utforming: En grindstolpe skal ikke tjene som endestolpe for gjerdet.
 
# Utforming: Gjerdet inn mot grinden skal avsluttes med en egen gjerdestolpe plassert tett inntil grindstolpen.
 
# Utforming: Det skal ikke være passasje mellom grindstolpen og gjerdestolpen.
 
  
c) Grindene skal kunne stenges og låses.
+
[[TRV:02272|'''''TRV:02272''''']]<br /><br />{{:TRV:02272}}
 +
  
 
{{lærebokstoff|De mest vanlige stengsler er krokstengsel og vippestengsel.}}
 
{{lærebokstoff|De mest vanlige stengsler er krokstengsel og vippestengsel.}}
  
d) Krokstengsel skal normalt benyttes ved private planoverganger.
+
[[TRV:02273|'''''TRV:02273''''']]<br /><br />{{:TRV:02273}}
 +
  
e) Vippestengsel skal benyttes ved større grinder som stasjonsgrinder og grinder for offentlig vei.
+
[[TRV:02274|'''''TRV:02274''''']]<br /><br />{{:TRV:02274}}
 +
  
f) Båsgrinder skal benyttes ved planoverganger med bare gangtrafikk eller ved siden av ordinære grinder med høy gangtrafikk.
+
[[TRV:02275|'''''TRV:02275''''']]<br /><br />{{:TRV:02275}}
 +
  
 
{{lærebokstoff|En båsgrind er ikke utstyrt med grindstengsel.}}
 
{{lærebokstoff|En båsgrind er ikke utstyrt med grindstengsel.}}
  
g) Der det forekommer/har forekommet skogstrafikk over linjen eller inn på JBVs grunn, kan det anordnes tømmerled i stedet for grind.
+
[[TRV:02276|'''''TRV:02276''''']]<br /><br />{{:TRV:02276}}
 +
  
 
{{lærebokstoff|En tømmerled består av en gjerdeseksjon uten gjerdestolper.}}
 
{{lærebokstoff|En tømmerled består av en gjerdeseksjon uten gjerdestolper.}}

Nåværende revisjon fra 6. jan. 2021 kl. 11:43

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og grinder langs jernbanen. Formålet med gjerdehold er reduksjon av risiko for ulykker og trafikkavbrudd.

Gjerde langs jernbanen kan ha en eller flere av følgende funksjoner:

 • vern mot alminnelig ferdsel
 • skille mellom offentlig vei og jernbane
 • vern mot beitende husdyr
 • vern mot vilt
 • vern mot ras/skred ned på linjen
 • grensemarkering
 • tiltak for adgangsbegrensning til områder beskrevet i FEF (forskrift om elektriske forsyningsanlegg)

Avsnittet Krav til gjerdehold definerer krav til hvor gjerder skal settes opp, eller bør vurderes å bli satt opp.

Avsnittet Utforming av gjerder definerer krav til utforming av selve gjerdet.

2 Krav til gjerdehold

2.1 Gjerdeplikt

Jernbanen har ikke generell gjerdeplikt. Det følger av grannegjerdelova §1 og Høyesterettsdom inntatt i Rt-2012-1003. Av tingrettens dom og som ikke ble omgjort av Høyesterett, fremgår:

«Retten bemerker … at uttrykket «jernbanen gjerder for linjen», slik det er kommet til uttrykk i «alminnelige skjønnsforutsetninger» …, kun må sees på som en konstatering, og at det neppe ligger noen plikt i dette...»

«Jernbanen avgjør da selv ut fra eget skjønn hvor mye man ønsker å gjerde eller vedlikeholde til enhver tid innenfor de ressurser man har til disposisjon»

Gjerdeplikt for jernbanen kan likevel følge av særskilt rettsgrunnlag. Det kan være:

 • Vedtak ihht. lov og forskrift som f.eks. plan- og bygningsloven.
 • Spesielle skjønnsforutsetninger.
 • Avtale
 • For å oppfylle krav i FEF, der det eksempelvis kreves at høyspenningsinstallasjoner skal plasseres eller inngjerdes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås. Se avsnitt 2.8 for mer informasjon
I tillegg er Bane NOR pålagt å vurdere og håndtere risikoen som følger av drift og kan eventuelt etter vurdering velge å benytte gjerder som et risikoreduserende tiltak med hensyn til tilgang for allmenheten.

2.2 Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel

For skilting av gjerder henvises det til Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Forbudsskilt

TRV:02220

a) Gjerde skal settes opp i områder hvor Bane NOR vurderer at ulovlig ferdsel på jernbanelinjen utgjør en spesiell risiko.

Eksempler på slike områder er:
 • tettbygde strøk
 • skoler
 • barnehager
 • idrettsbaner
 • parkeringsplasser
 • andre områder der aktivitet på naboeiendommer vurderes å medføre risiko for farlig ferdsel på jernbanen
 1. Utførelse: Gjerdet skal være minimum 1,8 m høyt.
 2. Utførelse: Det skal benyttes flettverksgjerde som angitt i avsnitt 3.3.
 3. Unntak til Utførelse (2): Ved fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør andre tiltak vurderes. Her menes annen hindring eller klippe- og klatresikker utførelse.


TRV:02221

b) Ved tunnelportaler, kulverter, bruer mv. skal tilgang til sporet og gjerde vurderes spesielt. Det er jernbanen som gjør vurderingen av hva som er et forsvarlig anlegg.


TRV:02222

c) Områder som hensettingsområder, godsterminaler mv. skal vernes mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

 1. Utførelse: Sikring skal skje i henhold kravene til utførelse i punkt a)
 2. Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» med hensyn til klatrevennlighet under spenningssatt kontaktledning skal inngjerdingen forsterkes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås i samsvar med FEF § 4-5. Utførelsen beskrevet i forskriftens veiledning om minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk fast snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd eller tilsvarende som gjør det vanskelig å klatre, skal benyttes. Området skal ha stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.
For underlag om krav for hensettingsområder, godsterminaler m.v., se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning .Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet er under utarbeidelse. Dokumenthenvisning vil komme senere. Henvendelser kan i mellomtiden stilles til driftsleder iht. FSE §6. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet.


TRV:02223

d) Gjerde kan utelates dersom vanskelig adkomst er sikret med andre hindringer som gjør minst samme nytte.


2.2.1 Ved endringer i eksisterende naboforhold

Endret gjerdebehov ved bruksendringer oppstår vanligvis ved gjennomføring av reguleringssaker som er fremmet av bygningsrådet, grunneiere eller andre interesserte.

Ved bruksendringer på naboeiendommer til Bane NORs anlegg som medfører en gjerdeplikt for Bane NOR som følger av krav til forsvarlig anlegg krever Bane NOR at den som forårsaker endret gjerdebehov skal bekoste oppsettingen og vedlikehold av nytt gjerde av tilfredsstillende kvalitet og høyde.

Dersom Bane NOR fra før er gjerdepliktig på stedet etter regelen om forsvarlig anlegg (vern mot alminnelig ferdsel), kan Bane NOR delta med en bestemt andel av gjerdekostnadene. Alternativt kan Bane NOR, av hensiktsmessige grunner, i stedet for å delta i oppsettingskostnadene, påta seg det fremtidige vedlikeholdet i sin helhet.

2.2.2 Gjerde mellom spor

TRV:02224

a) Ved bruk av gjerde mellom spor for å hindre ferdsel over spor til plattform skal høyde på gjerdet ikke være over 1,10 m målt til øverste gjerdetråd.

2.3 Gjerde mellom offentlig veg og jernbane

TRV:02225

a) Gjerder som settes opp mellom offentlig veg og jernbane skal avtales mellom de involverte parter (Statens vegvesen/kommune/fylkeskommune/private og Bane NOR). Avtalen skal regulere eierskap til gjerder og vedlikeholdskostnader.


TRV:02226

b) Dersom et gjerde må tas ned og settes opp på nytt på grunn av nyanlegg, omlegging eller utbedring av offentlig veg skal eier av veg påta seg dette.


TRV:02227

c) Ved forutgående forhandlinger med eier av veg bør ny eiendomsgrense/plassering av gjerdet fastsettes slik at gjerdet blir minst mulig utsatt for skader, eks. under snørydding.


TRV:02228

d) Bane NORs gjerde kan sløyfes i de tilfeller eier av veg velger å sette opp gjerde på toppen av vegrekkverk.

2.4 Gjerde til vern mot beitende husdyr

TRV:02229

a) Eier av husdyr skal sørge for at dyrene ikke kommer inn på jernbanens område og at dyr beskyttes mot skade i henhold til Dyrevelferdsloven §24(b) og jf. Beitelova §6.


TRV:02230

b) Bane NOR avgjør om det skal sette opp og vedlikeholdes gjerde til vern mot beitende husdyr. Kostnaden må stå i rimelig forhold til nytten. Bane NOR har i utgangspunktet ikke gjerdeplikt og ressursinnsats til gjerdehold skal søkes begrenset.


TRV:02231

c) Gjerdetype og gjerdekvalitet skal tilpasses forholdene på stedet.


2.5 Gjerde til vern mot vilt

Erfaringen tilsier at gjerdene må monteres mellom trygge krysningspunkter for dyr for at gjerder skal kunne gi ønskelig effekt. Gjerdene må være tilstrekkelig høye og av tilstrekkelig lengde for å motvirke at dyra hopper over, samt kombineres med faunapassasjer slik at barriereeffekten reduseres og ulykkesforflytning til endene av gjerdet unngås. Korte viltgjerder forflytter problemet til der gjerdene slutter, og det totale antallet ulykker i et større område forblir uforandret etter at tiltaket er satt i verk.

I store deler av landet går jernbanen parallelt med større veger, noe som tilsier at tiltaksetablering bør samordnes for å unngå at påkjørsler forflyttes fra en transportetat til den andre.

Nye viltgjerder langs eksisterende jernbane er fortrinnsvis kun aktuelt i områder med særlig høyt konfliktnivå med høyt antall påkjørsler av både tamrein og elg, på strekninger hvor viltgjerder kan etableres mellom trygge krysningspunkter for dyr (f.eks. tunneltak).

TRV:02232

a) Gjerde til vern mot vilt kan settes opp der dette er hensiktsmessig for å redusere omfanget av viltpåkjørsler.


TRV:02233

b) Viltgjerder skal sees i sammenheng med naturlige faunapassasjer som bruer over naturlige økologiske korridorer og tunneltak.


TRV:02234

c) Det skal etableres faunapassasjer der inngjerdet jernbanetrasé gir uakseptabel barrierevirkning, ref. Naturmangfoldloven.


Prioritering og utforming av gjerder langs jernbanen følger Bane NORs vedtatte handlingsplan, "Handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog" og strekningsvise tiltaksplaner mot viltpåkjørsler der slike tiltaksplaner er utarbeidet. I tillegg til Bane NORs egne handlingsplaner og tiltaksplaner gis det også relevant informasjon i Statens Vegvesen håndbok V134 "Veger og dyreliv" og N200 "Vegbygging", tilgjengelig på vegvesen.no.

2.6 Gjerde til vern mot ras/skred ned på linjen

For gjerde til vern mot ras/skred ned på linjen vises det til Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Stabilitet#Stabilitet_av_sideterreng.

2.7 Gjerde som grensemerking

TRV:02235

a) Jernbanens eiendomsgrense skal markeres iht. Matrikkelforskriften §41.

2.8 Gjerde som vern mot høyspenningsinstallasjoner

TRV:02236

a) Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg (FEF) stiller krav om at høyspenningsinstallasjoner skal plasseres eller inngjerdes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås (se FEF §4-5). Med installasjoner menes her kraft-, transformator- og nettstasjoner, kabelanlegg, omformere og likeretteranlegg (se veiledningstekst til FEF §4-1). Luftlinjer er ikke en del av virkeområdet (se FEF §4-1), slik at kontaktledningen normalt ikke kan kreves inngjerdet med henvisning til denne forskriften.


TRV:02237

b) Luftledningsanlegg skal bygges i tråd med bestemmelsene og avstandskravene beskrevet i FEF. Se Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler i regelverket for kontaktledning.


TRV:02238

c) For overgangsbruer spesielt, se Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler i regelverket for kontaktledning.

3 Utforming av gjerder

Det skilles i hovedsak mellom 3 gjerdetyper:
 • trådgjerde
 • nettinggjerde
 • flettverksgjerde

I tillegg forekommer viltgjerder av ulik utforming.

TRV:02239

a) Ved avslutning av gjerde mot bruer, tunnelportaler, fyllinger og lignende skal det være en naturlig tilpasning mellom gjerdets stedlige funksjon, terreng og konstruksjon.


TRV:02240

b) Gjerder i elektrisk ledende materiale skal utføres i tråd med kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning


Dersom gjerdet er innenfor sonen for kontaktledning (enten fire eller fem meter fra spormidt), samt der hvor gjerdet er i nærheten av andre objekter som er utjevnet til returkretsen, så kommer krav i Felles elektro til anvendelse. Dersom gjerdet er utført i ledende materiale, men med trestolper vil man alltid måtte forholde seg til kravene i Felles elektro.

3.1 Trådgjerde

Trådgjerde benyttes i inn- og utmark for markering av jernbanens grenser.

TRV:02241

a) Et trådgjerde skal utformes med 6 gjerdetråder festet på stolper av tre eller stål

 1. Utforming: Gjerdetråden kan enten være spunnet eller heltrukket med bølger (korrugert).
 2. Utforming: Mellom stolpene skal gjerdetråden festes til gjerdelekter av tre eller stål.


TRV:02242

b) Et trådgjerde skal ha en høyde på 1,10 m målt til øverste gjerdetråd.


TRV:02243

c) Gjerdelektene skal ha en lengde på 1 m for både tre- og stålgjerder.


3.1.1 Trådgjerde med stolper av stål

For trådgjerde med stolper av stål gjelder at:

TRV:02244

a) avstanden mellom stolpene skal være ca. 3 m


TRV:02245

b) mellom stolpene skal gjerdetråden festes til en gjerdelekte av stål


TRV:02246

c) gjerdetråden skal ha et kast rundt hver 6. stolpe


TRV:02247

d) vinkel- og endestolper skal barduneres eller avstives


TRV:02248

e) gjerdestolpene skal ha en lengde på 2,4 m for jord og 1,3 m for fjell


TRV:02249

f) gjerdestolpene skal ha en tykkelse av 80-120 mm (3”-5”)

3.1.2 Trådgjerde med stolper av tre

For trådgjerde med stolper av tre gjelder at:

TRV:02250

a) avstanden mellom stolpene skal være maksimum 4 m


TRV:02251

b) det skal være 2 gjerdelekter av tre og 3 stykker bindtråd i hvert stolpefelt


TRV:02252

c) stolper og lekter skal være av impregnert virke eller einer


TRV:02253

d) gjerdestolpene skal ha en lengde på 2,25 m for jord og 1,3 m for fjell

3.2 Nettinggjerde

Nettinggjerde benyttes i inn- og utmark, fortrinnsvis for beskyttelse mot sau.

TRV:02254

a) Et nettinggjerde skal utformes med nettingduk oppsatt på stolper av stål eller tre.


TRV:02255

b) Gjerdehøyden bør være 1,1 - 1,5 m avhengig av lokale forhold (dyrehold, snøforhold mm.).

3.3 Flettverksgjerde

Flettverksgjerde benyttes i byer og tettbygde strøk og på steder for øvrig der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område, og for å beskytte allmennheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg. Ved fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør andre tiltak vurderes. Her menes annen hindring eller klippe- og klatresikker utførelse.

TRV:02256

a) Et flettverksgjerde skal settes opp på gjerdestolper av stål med vinkelstål som endestolper og strevere og T-stål som mellomstolper.


TRV:02257

b) I over- og underkant av gjerdet skal gjerdeduken festes til en spenntråd av bølget tråd.

 1. Unntak: Flettverksgjerdet kan avsluttes oventil med et kantjern (overkantstål).
 2. Utforming: Underkanten av gjerdeduken skal slutte mot underlaget langs hele gjerdet slik at allmennheten holdes utenfor jernbaneområdet.


TRV:02258

c) Det skal normalt benyttes 2,8 mm ståltråd med 50 mm maskevidde.

 1. Unntak: For gjerder/skjermer satt opp spesielt for beskyttelse mot direkte berøring av høyspenningsanlegg, se Beskyttelse mot direkte berøring.


TRV:02259

d) På alle gjerder/skjermer satt opp for beskyttelse mot høyspenningsinstallasjoner i tråd med kravene i FEF skal det anbringes advarselsskilt av godkjent type i tråd med kravene i Skiltregelverket, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm


TRV:02260

e) Det skal ikke benyttes piggtråd som gjerdemateriell ved oppsetting av nye gjerder.

 1. Unntak: Et flettverksgjerde som avgrenser adgangsbegrensede områder kan suppleres med tre eller flere piggtrådrader på toppen av gjerdet. Selve flettverksgjerdet skal da være minimum 2,0 meter høyt.

3.4 Viltgjerde

Viltgjerder prosjekteres i samsvar med retningslinjer og krav oppsummert i Avsnitt 2.5 "Gjerde til vern mot vilt". Viltgjerder består av trådnetting festet til stolper.

TRV:02261

a) Et viltgjerde settes normalt opp på gjerdestolper av galvanisert firkantrør.

 1. Utforming: Stolpene bør være ca. 3,5 m lange og slås 0,75 m ned i bakken, eventuelt fundamenteres ved støp i betong.
 2. Utforming: Avstand mellom stolpene bør være ca. 4 m.
 3. Utforming: I terreng der det kan oppstå stort snøpress, bør stolpene settes med kortere avstand.
 4. Utforming: Gjerdet skal være min. 2,5 m høyt.


TRV:02262

b) Gjerdet skal være godt synlig.

 1. Utforming: Det skal ryddes om lag 5-10 m på hver side av gjerdet.


TRV:02263

c) I de tilfeller hvor tosidig gjerde langs jernbanelinjen er aktuelt, skal tiltak for å hindre viltet i å komme inn gjennom gjerdeåpningen vurderes, eventuelt skal tosidig gjerde kombineres med varslingssystem (fotoceller e.l.), slik at togledelsen varsles når vilt kommer innenfor det tosidige gjerdet.


TRV:02264

d) Når en faunapassasje etableres i form av viltsluse gjelder følgende:

 1. Utforming: En viltsluse utføres som 30 - 50 m lange åpninger i viltgjerdet, hvor viltet kan passere i plan med jernbanen.
 2. Utforming: Slusene bør plasseres så nær naturlige trekkveger som mulig.
 3. Utforming: Vegetasjon skal holdes nede i og rundt sluseområdene og underlaget skal være grovplanert.


TRV:02265

e) Piggtråd skal ikke forekomme i områder med vilttrekk.


Supplerende beskrivelser av viltgjerder og viltsluser er gitt i Statens vegvesens håndbok V134 Veger og dyreliv og i handbok N200 "Vegbygging".

3.5 Beskyttelsesjording

TRV:02266

a) Gjerder i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m skal utjevnes til returkretsen og eventuelt seksjoneres jf. detaljer i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning.


TRV:07861

b) Gjerder i elektrisk ledende materiale nærmere spormidt enn 10 m, som ikke skal utjevnes til returkretsen i henhold til a), og som har elektrisk sammenhengende lengde på mer enn 2 km skal beskyttelsejordes. Dette kan utføres ved bruk av elektrisk ledende stolper. Beskyttelsesjording kan alternativt unngås ved å bryte opp gjerdet i seksjoner på 2 km ved bruk av isolerende gjerdeseksjon mellom to stolper.

4 Plassering av gjerder

TRV:02267

a) Ved fylling skal gjerder plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

 1. Utførelse: Gjerdet skal plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) fra fyllingsfot.
 2. Unntak: Etter avtale med infrastruktureier kan gjerdet plasseres i fyllingsskråningen minimum 6 meter fra nærmeste spors senterlinje dersom det er annen adgang til området utenfor gjerdet for nødvendig rydding av vegetasjon.


TRV:02268

b) Ved skjæring skal gjerder plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

 1. Utførelse: Gjerdet skal plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.
 2. Unntak: Ved jordskjæringer kan, etter avtale med infrastruktureier, gjerdet plasseres i skråningen cirka 10 meter fra nærmeste spors senterlinje. Avstanden kan økes dersom gjerdets plassering gjør grøfterensk vanskelig.


TRV:02269

c) Dersom gjerdet ikke plasseres i eiendomsgrense skal eiendomsgrensen markeres med grensemerker. Markeringen bør suppleres med terrenggrøfter eller ytre gjerde dersom det er nødvendig å markere grensen tydeligere.

5 Grinder

Grinder benyttes som veistengsler der vei krysser jernbane (planovergangsgrinder).

TRV:02270

a) Grinder skal bygges av impregnerte trematerialer.

 1. Utforming: Stasjonsgrinder skal være hvite.
 2. Utforming: Øvrige grinder skal være umalte.


TRV:02271

b) Grindstolper for planovergangsgrinder skal være 2,6 m lange og stå 1,3 m ned i bakken i jordterreng.

 1. Utforming: Som grindstolper kan det benyttes gamle skinner med påsatte beslag eller impregnerte trestolper som måler minst 200 mm (8”).
 2. Utforming: En grindstolpe skal ikke tjene som endestolpe for gjerdet.
 3. Utforming: Gjerdet inn mot grinden skal avsluttes med en egen gjerdestolpe plassert tett inntil grindstolpen.
 4. Utforming: Det skal ikke være passasje mellom grindstolpen og gjerdestolpen.


TRV:02272

c) Grindene skal kunne stenges og låses.


De mest vanlige stengsler er krokstengsel og vippestengsel.

TRV:02273

d) Krokstengsel skal benyttes ved private planoverganger.


TRV:02274

e) Vippestengsel skal benyttes ved større grinder som stasjonsgrinder og grinder for offentlig vei.


TRV:02275

f) Båsgrinder skal benyttes ved planoverganger med bare gangtrafikk eller ved siden av ordinære grinder med høy gangtrafikk.


En båsgrind er ikke utstyrt med grindstengsel.

TRV:02276

g) Der det forekommer/har forekommet skogstrafikk over linjen eller inn på Bane NORs grunn, kan det anordnes tømmerled i stedet for grind.


En tømmerled består av en gjerdeseksjon uten gjerdestolper.