Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Ny side: = Omfang = Kapitlet beskriver funksjonskrav for: *Underbygning *Fyllinger *Fjellskjæringer og skråninger *Jordskjæringer og skråninger *Skrånende sideterreng For mer omfattende ve...)
 
(Omfang: Lenke til generiske arbeidsrutiner er oppdatert til å vise til ny portal)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
= Omfang =
+
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
= Omfang =
  
Kapitlet beskriver funksjonskrav for:
+
Kapitlet beskriver funksjonskrav for:
 
*Underbygning
 
*Underbygning
 
*Fyllinger
 
*Fyllinger
Linje 8: Linje 9:
 
*Skrånende sideterreng
 
*Skrånende sideterreng
  
For mer omfattende vedlikehold vises til kap. 8 og 9 [JD 520].
+
For mer omfattende vedlikehold vises til kap.8 Stabilitet og kap.9 Frost i [[Underbygning/Prosjektering og bygging]]
  
Generiske arbeidsrutiner for banelegeme er gitt i vedlegg c.  
+
Generiske arbeidsrutiner for banelegeme er gitt [https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php her].
  
Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c [JD522].  
+
Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg d i [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav]].
  
 
= Banelegeme =
 
= Banelegeme =
Linje 18: Linje 19:
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
  
a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.
+
{{sikkerhetskrav|a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.}}
  
 
b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.
 
b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.
 +
 +
{{lærebokstoff|Aktuelle tiltak ved telehiv kan være:
 +
*Frostsikring med tresviller eller isolasjonsmaterialer. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg a.
 +
*Sporløfting. På smale fyllinger hvor det kan være problemer med solslyng skal ikke sporløfting foretas uten samtidig utvidelse av fyllingsprofilet. Se vedlegg a og kap. 10 i [[Overbygning/Prosjektering]].
 +
*Ballastrensing.
 +
*Tetting av skulder og sideskråning ved åpen fyllingsstruktur.
 +
 +
Vedrørende frostproblematikk vises generelt til kap.9 Frost i [[Underbygning/Prosjektering og bygging]].}}
 +
 +
{{lærebokstoff|Sporfeil som oppstår regelmessig på samme sted etter gjentatte justeringer kan ha sin årsak i underbygningen. En del slike feil med mulige årsaker og tiltak er gitt i vedlegg b.}}
  
 
== Fyllinger ==
 
== Fyllinger ==
Linje 27: Linje 38:
  
 
b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.  
 
b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.  
 +
 +
{{lærebokstoff|Aktuelle tiltak ved stabilitetsproblemer og setninger i fyllinger kan være:
 +
*masseutskifting med grus i fyllingsskråning/-fot
 +
*masseutskifting med lettklinker eller annen lett masse
 +
*legge filterfylling utenfor og mot fyllingen på nedstrøms side
 +
*legge motfylling
 +
*oppstramming av fylling med geonett, gabioner eller tørrmur
 +
*breddeutvidelse med ”overbredde”
 +
*grunnforsterkning
 +
 +
Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg a.}}
  
 
== Jordskjæring og –skråning ==
 
== Jordskjæring og –skråning ==
  
 
a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.  
 
a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.  
 +
 +
{{lærebokstoff|Fare for utglidninger i skjæringer øker dersom dreneringsanleggene forfaller, eller ved tele og teleløsning i frostaktive jordarter.
 +
 +
Aktuelle tiltak kan være:
 +
*utslaking av skråning dersom terreng- og naboforhold ligger til rette
 +
*masseskifting med stabile grusmasser, eventuelt pukkstein og fiberduk i skråningen
 +
*anlegge lukkede drensgrøfter i skråningen og eventuelt overvannsgrøft på toppen av skjæringen
 +
*grunnforsterkning og forstøtninger (støttemurer, spuntvegger)
 +
*vedlikehold og kontroll av dreneringssystem
 +
 +
Prinsipper for stabilisering av jordskjæringer er også beskrevet i kap. 8 Stabilitet i [[Underbygning/Prosjektering og bygging]].}}
  
 
== Naboterreng/sideterreng ==
 
== Naboterreng/sideterreng ==
  
a) Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer / sideterreng benyttes. Risikovurdering og nytte/kostnad basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.
+
{{sikkerhetskrav|a) Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer/sideterreng benyttes. Risikovurdering og nytte/kostnad basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.}}
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Veilederen beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.
 +
 
 +
Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås
 +
*beregnet sannsynlighet for ras
 +
*beregnet konsekvens av ras
 +
*tiltakskostnad og
 +
*nytte-/kostnadsverdi}}
  
 
Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.  
 
Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.  
  
Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer / sideterreng, vedlegg 8 b.   
+
Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng, vedlegg b.   
  
 
Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c.  
 
Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c.  
  
b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i tabell under.
+
{{sikkerhetskrav|b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i tabell under.}}
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Risikofylt virksomhet i naboterrenget !! Inngrep, risiko og sikkerhetstiltak vedrørende naboforhold
 +
|-
 +
| Generelt angående anleggsarbeider || Det skal foreligge nabovarsel og godkjennelse i henhold til plan- og bygningsloven eller avtale i henhold til jernbaneloven.
 +
|-
 +
| Utlegging av fylling || Skal vurderes ut fra grunnforholdene. Hvis det er bløt leire, skrånende terreng e.l., skal det utføres geoteknisk undersøkelse.
 +
|-
 +
| Utgraving av mindre byggegrop || Ved alle slags grunnforhold, skal endring av vannløp og dreneringsforhold vurderes. Ved kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser. For øvrig skal det utføres en geoteknisk vurdering.
 +
|-
 +
| Utgraving av større byggegrop || Uttalelse fra geoteknisk sakkyndig skal foreligge.
 +
|-
 +
| Bakkeplanering || Ved større planeringsarbeider skal uttalelse fra geoteknisk sakkyndig foreligge.
 +
|-
 +
| Endring av bekkeløp eller drensledning || Endringen skal ikke føre til overbelastning av jernbanens drenssystem eller stikkrenner. Endringen skal ikke føre til ukontrollert oppbløting og erosjon av nabogrunn eller skjæringer.
 +
|-
 +
| Tilførsel av spillvann til jernbanens drensløp eller stikkrenner || Nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 +
|-
 +
| Grøfting av myrer i jernbanens nedslagsfelt || Arbeidet skal varsles vedkommende landbruksnemd for vurdering hvis det er risiko for overbelastning av drensledninger eller stikkrenner.
 +
|-
 +
| Hogstfelter langs jernbanen || Ved større hogstfelt (over 50 mål), skal risiko for økt vanntilsig eller utglidning (også snøskred) vurderes.
 +
|-
 +
| Nyanlegg av veger || Godkjennelse må foreligge i henhold til plan- og bygningsloven. Geoteknisk undersøkelse må foreligge for større planeringsarbeider.
 +
|-
 +
| Økt vanntilførsel ved nyanlegg eller utvidelse av veger || Det skal undersøkes om drenssystemet kan motta de mere konsentrerte vannmengder som må forventes. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot økning av vannmengder fra avrenning som følge av fast dekke på veiene.
 +
|-
 +
| Utlegging av steinfyllinger langs linjen || Stein skal ikke kunne falle på sporet.
 +
|-
 +
| Sprengning langs linjen || Steinsprut på linjen skal ikke forekomme.
 +
|-
 +
| Graving av grøfter || Det skal vurderes om arbeidet kan medføre fare for sporets stabilitet eller om arbeidet på annen måte kan gjøre skade på Jernbaneverkets grunn.
 +
|}
 +
 
 +
= Vedlegg =
 +
[https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme/Regler_for_vedlikehold Vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak]
 +
 
 +
[[Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme/Vedlegg/Feilsøking|Vedlegg b: Feilsøking]]
  
Risikofylt virksomhet i naboterrenget
+
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2206c00.pdf Vedlegg c: Rasvurdering i fjellskjæring/sideterreng (pdf)]
Inngrep, risiko og sikkerhetstiltak vedrørende naboforhold
 
Generelt angående anleggsarbeider
 
Det skal foreligge nabovarsel og godkjennelse i henhold til plan- og bygningsloven eller avtale i henhold til jernbaneloven.
 
Utlegging av fylling
 
Skal vurderes ut fra grunnforholdene. Hvis det er bløt leire, skrånende terreng e.l., skal det utføres geoteknisk undersøkelse.
 
Utgraving av mindre byggegrop
 
Ved alle slags grunnforhold, skal endring av vannløp og dreneringsforhold vurderes. Ved kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser. For øvrig skal det utføres en geoteknisk vurdering.  
 
Utgraving av større byggegrop
 
Uttalelse fra geoteknisk sakkyndig skal foreligge.
 
Bakkeplanering.
 
Ved større planeringsarbeider skal uttalelse fra geoteknisk sakkyndig foreligge.
 
Endring av bekkeløp eller drensledning
 
Endringen skal ikke føre til overbelastning av jernbanens drenssystem eller stikkrenner. Endringen skal ikke føre til ukontrollert oppbløting og erosjon av nabogrunn eller skjæringer.
 
Tilførsel av spillvann til jernbanens drensløp eller stikkrenner
 
Nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 
Grøfting av myrer i jernbanens nedslagsfelt
 
Arbeidet skal varsles vedkommende landbruksnemd for vurdering hvis det er risiko for overbelastning av drensledninger eller stikkrenner.
 
Hogstfelter langs jernbanen
 
Ved større hogstfelt (over 50 mål), skal risiko for økt vanntilsig eller utglidning (også snøskred) vurderes.
 
Nyanlegg av veger
 
Godkjennelse må foreligge i henhold til plan- og bygningsloven. Geoteknisk undersøkelse må foreligge for større planeringsarbeider.
 
Økt vanntilførsel ved nyanlegg eller utvidelse av veger
 
Det skal undersøkes om drenssystemet kan motta de mere konsentrerte vannmengder som må forventes. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot økning av vannmengder fra avrenning som følge av fast dekke på veiene.
 
Utlegging av steinfyllinger langs linjen
 
Stein skal ikke kunne falle på sporet.
 
Sprengning langs linjen
 
Steinsprut på linjen skal ikke forekomme.
 
Graving av grøfter
 
Det skal vurderes om arbeidet kan medføre fare for sporets stabilitet eller om arbeidet på annen måte kan gjøre skade på Jernbaneverkets grunn.
 

Nåværende revisjon fra 26. apr. 2019 kl. 09:50

1 Omfang

Kapitlet beskriver funksjonskrav for:

 • Underbygning
 • Fyllinger
 • Fjellskjæringer og skråninger
 • Jordskjæringer og skråninger
 • Skrånende sideterreng

For mer omfattende vedlikehold vises til kap.8 Stabilitet og kap.9 Frost i Underbygning/Prosjektering og bygging

Generiske arbeidsrutiner for banelegeme er gitt her.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg d i Tunneler/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav.

2 Banelegeme

2.1 Generelt

Sikkerhetskrav a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.

b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.

Aktuelle tiltak ved telehiv kan være:
 • Frostsikring med tresviller eller isolasjonsmaterialer. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg a.
 • Sporløfting. På smale fyllinger hvor det kan være problemer med solslyng skal ikke sporløfting foretas uten samtidig utvidelse av fyllingsprofilet. Se vedlegg a og kap. 10 i Overbygning/Prosjektering.
 • Ballastrensing.
 • Tetting av skulder og sideskråning ved åpen fyllingsstruktur.
Vedrørende frostproblematikk vises generelt til kap.9 Frost i Underbygning/Prosjektering og bygging.
Sporfeil som oppstår regelmessig på samme sted etter gjentatte justeringer kan ha sin årsak i underbygningen. En del slike feil med mulige årsaker og tiltak er gitt i vedlegg b.

2.2 Fyllinger

a) Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet bør hver fylling vurderes spesielt.

b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.

Aktuelle tiltak ved stabilitetsproblemer og setninger i fyllinger kan være:
 • masseutskifting med grus i fyllingsskråning/-fot
 • masseutskifting med lettklinker eller annen lett masse
 • legge filterfylling utenfor og mot fyllingen på nedstrøms side
 • legge motfylling
 • oppstramming av fylling med geonett, gabioner eller tørrmur
 • breddeutvidelse med ”overbredde”
 • grunnforsterkning
Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg a.

2.3 Jordskjæring og –skråning

a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.

Fare for utglidninger i skjæringer øker dersom dreneringsanleggene forfaller, eller ved tele og teleløsning i frostaktive jordarter.

Aktuelle tiltak kan være:

 • utslaking av skråning dersom terreng- og naboforhold ligger til rette
 • masseskifting med stabile grusmasser, eventuelt pukkstein og fiberduk i skråningen
 • anlegge lukkede drensgrøfter i skråningen og eventuelt overvannsgrøft på toppen av skjæringen
 • grunnforsterkning og forstøtninger (støttemurer, spuntvegger)
 • vedlikehold og kontroll av dreneringssystem
Prinsipper for stabilisering av jordskjæringer er også beskrevet i kap. 8 Stabilitet i Underbygning/Prosjektering og bygging.

2.4 Naboterreng/sideterreng

Sikkerhetskrav a) Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer/sideterreng benyttes. Risikovurdering og nytte/kostnad basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.

Veilederen beskriver framgangsmåten for kartleggingen som omfatter en vurdering av konsekvensfaktorer og en kartlegging der størrelsen på ras og sannsynligheten for ras vurderes. Det tiltaket som anbefales for å fjerne eller redusere risikoen inngår også sammen med en vurdering av vedlikeholdsinnsatsen før og etter at tiltaket er gjennomført.

Veilederen angir detaljert hvordan slike inn-data skal skaffes til veie og mates inn i et regneark. Som et resultat fås

 • beregnet sannsynlighet for ras
 • beregnet konsekvens av ras
 • tiltakskostnad og
 • nytte-/kostnadsverdi

Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.

Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer/sideterreng, vedlegg b.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c.

Sikkerhetskrav b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i tabell under.

Risikofylt virksomhet i naboterrenget Inngrep, risiko og sikkerhetstiltak vedrørende naboforhold
Generelt angående anleggsarbeider Det skal foreligge nabovarsel og godkjennelse i henhold til plan- og bygningsloven eller avtale i henhold til jernbaneloven.
Utlegging av fylling Skal vurderes ut fra grunnforholdene. Hvis det er bløt leire, skrånende terreng e.l., skal det utføres geoteknisk undersøkelse.
Utgraving av mindre byggegrop Ved alle slags grunnforhold, skal endring av vannløp og dreneringsforhold vurderes. Ved kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser. For øvrig skal det utføres en geoteknisk vurdering.
Utgraving av større byggegrop Uttalelse fra geoteknisk sakkyndig skal foreligge.
Bakkeplanering Ved større planeringsarbeider skal uttalelse fra geoteknisk sakkyndig foreligge.
Endring av bekkeløp eller drensledning Endringen skal ikke føre til overbelastning av jernbanens drenssystem eller stikkrenner. Endringen skal ikke føre til ukontrollert oppbløting og erosjon av nabogrunn eller skjæringer.
Tilførsel av spillvann til jernbanens drensløp eller stikkrenner Nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Grøfting av myrer i jernbanens nedslagsfelt Arbeidet skal varsles vedkommende landbruksnemd for vurdering hvis det er risiko for overbelastning av drensledninger eller stikkrenner.
Hogstfelter langs jernbanen Ved større hogstfelt (over 50 mål), skal risiko for økt vanntilsig eller utglidning (også snøskred) vurderes.
Nyanlegg av veger Godkjennelse må foreligge i henhold til plan- og bygningsloven. Geoteknisk undersøkelse må foreligge for større planeringsarbeider.
Økt vanntilførsel ved nyanlegg eller utvidelse av veger Det skal undersøkes om drenssystemet kan motta de mere konsentrerte vannmengder som må forventes. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot økning av vannmengder fra avrenning som følge av fast dekke på veiene.
Utlegging av steinfyllinger langs linjen Stein skal ikke kunne falle på sporet.
Sprengning langs linjen Steinsprut på linjen skal ikke forekomme.
Graving av grøfter Det skal vurderes om arbeidet kan medføre fare for sporets stabilitet eller om arbeidet på annen måte kan gjøre skade på Jernbaneverkets grunn.

3 Vedlegg

Vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak

Vedlegg b: Feilsøking

Vedlegg c: Rasvurdering i fjellskjæring/sideterreng (pdf)