Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme

< Underbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 4. des. 2010 kl. 21:10 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Omfang = Kapitlet beskriver funksjonskrav for: *Underbygning *Fyllinger *Fjellskjæringer og skråninger *Jordskjæringer og skråninger *Skrånende sideterreng For mer omfattende ve...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

= Omfang =

Kapitlet beskriver funksjonskrav for:

  • Underbygning
  • Fyllinger
  • Fjellskjæringer og skråninger
  • Jordskjæringer og skråninger
  • Skrånende sideterreng

For mer omfattende vedlikehold vises til kap. 8 og 9 [JD 520].

Generiske arbeidsrutiner for banelegeme er gitt i vedlegg c.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c [JD522].

1 Banelegeme

1.1 Generelt

a) Vedlikeholdsarbeider skal ikke redusere stabiliteten til banelegemet, fyllinger og skjæringer.

b) Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.

1.2 Fyllinger

a) Ved endringer som økt aksellast, breddeutvidelse, inngrep i naboterreng, endrede dreneringsforhold eller andre forhold som kan påvirke fyllingens stabilitet bør hver fylling vurderes spesielt.

b) Ved fyllingsutvidelse skal en geoteknisk vurdering av forholdene på stedet foreligge før fyllingsutvidelsen kan iverksettes.

1.3 Jordskjæring og –skråning

a) Jordskjæringer langtidsstabilitet bør sikres ved å ha godt fungerende dreneringsanlegg, samt kontroll på overflatestabiliteten.

1.4 Naboterreng/sideterreng

a) Ved kartlegging av rasfare skal kartleggingsverktøy for vurdering av ras i tunneler og skjæringer / sideterreng benyttes. Risikovurdering og nytte/kostnad basert på sannsynligheten for ras, slik den er vurdert av ingeniørgeolog, sammen med konsekvensberegninger legges til grunn for å komme fram til hvor det vil være størst effekt av tiltak.

Resultater av raskartlegging benyttes for prioritering av tiltak.

Det vises for øvrig til beskrivende veiledning til raskartlegging i tunneler og skjæringer / sideterreng, vedlegg 8 b.

Registreringsskjema for kartlegging av sideterreng, se vedlegg c.

b) Ved behov skal nødvendig vedlikehold også utføres i naboterreng. Spesielt risikofylte forhold det skal rettes oppmerksomhet mot er gitt i tabell under.

Risikofylt virksomhet i naboterrenget Inngrep, risiko og sikkerhetstiltak vedrørende naboforhold Generelt angående anleggsarbeider Det skal foreligge nabovarsel og godkjennelse i henhold til plan- og bygningsloven eller avtale i henhold til jernbaneloven. Utlegging av fylling Skal vurderes ut fra grunnforholdene. Hvis det er bløt leire, skrånende terreng e.l., skal det utføres geoteknisk undersøkelse. Utgraving av mindre byggegrop Ved alle slags grunnforhold, skal endring av vannløp og dreneringsforhold vurderes. Ved kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser. For øvrig skal det utføres en geoteknisk vurdering. Utgraving av større byggegrop Uttalelse fra geoteknisk sakkyndig skal foreligge. Bakkeplanering. Ved større planeringsarbeider skal uttalelse fra geoteknisk sakkyndig foreligge. Endring av bekkeløp eller drensledning Endringen skal ikke føre til overbelastning av jernbanens drenssystem eller stikkrenner. Endringen skal ikke føre til ukontrollert oppbløting og erosjon av nabogrunn eller skjæringer. Tilførsel av spillvann til jernbanens drensløp eller stikkrenner Nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Grøfting av myrer i jernbanens nedslagsfelt Arbeidet skal varsles vedkommende landbruksnemd for vurdering hvis det er risiko for overbelastning av drensledninger eller stikkrenner. Hogstfelter langs jernbanen Ved større hogstfelt (over 50 mål), skal risiko for økt vanntilsig eller utglidning (også snøskred) vurderes. Nyanlegg av veger Godkjennelse må foreligge i henhold til plan- og bygningsloven. Geoteknisk undersøkelse må foreligge for større planeringsarbeider. Økt vanntilførsel ved nyanlegg eller utvidelse av veger Det skal undersøkes om drenssystemet kan motta de mere konsentrerte vannmengder som må forventes. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot økning av vannmengder fra avrenning som følge av fast dekke på veiene. Utlegging av steinfyllinger langs linjen Stein skal ikke kunne falle på sporet. Sprengning langs linjen Steinsprut på linjen skal ikke forekomme. Graving av grøfter Det skal vurderes om arbeidet kan medføre fare for sporets stabilitet eller om arbeidet på annen måte kan gjøre skade på Jernbaneverkets grunn.