Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Underbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 31. jan. 2011 kl. 11:33 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Vedlegg)

1 Omfang

Dette kapitlet omhandler generelle tekniske krav knyttet til vedlikehold av underbygningen.

2 Generelle krav

Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:

a) Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt.

b) Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. kapittel 5 [JD 510].

c) Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.

d) Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.

  1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
  2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.

e) Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.

f) Sideterreng som ut i fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.

Med sideterreng menes områder langs jernbanen som ikke er bearbeidet av jernbanen (naturlig terreng, jordbruksområder, boligområder m.m.).

3 Sporbarhet

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen, ref. kapittel 2, avsnitt 9.2 [JD 502].

4 Vedlegg

Vedlegg b Ras-/skred-/utglidningsrapport

Generiske arbeidsrutiner [ODS]

Generiske arbeidsrutiner [XLS]

Vedlegg c Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg d Normgivende referanser