Underbygning/Vedlikehold/Gjerder

< Underbygning‎ | Vedlikehold

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav og tiltak for vedlikehold og fjerning av gjerder.

Hensikten er å sikre at oppsatte gjerder holdes ved like og i fullstendig stand for å tilfredsstille formålet det er gjerdet for.

Regelverket omfatter alle gjerder Bane NOR har ansvaret for og vedlikeholdet av.

2 Gjerder

a) Gjerde som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta skal utbedres og vedlikeholdes, eventuelt fjernes.

b) Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker eller dyr, skal fjernes. Gjerder kan også fjernes av andre miljømessige hensyn.

c) Dersom gjerde fjernes, eller ikke settes opp inntil eiendomsgrense, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning, normalt ledet av en representant fra den aktuelle kommunes oppmålingsmyndighet.

Som grunnlag for vedlikeholdet gjelder bestemmelser om funksjon, samt krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.

Et gjerde langs jernbanen kan ha en eller flere av følgende funksjoner:
  • vern mot alminnelig ferdsel
  • skille mellom offentlig vei og jernbane
  • vern mot beitende husdyr
  • vern mot vilt
  • vern mot ras/skred ned på linjen
  • grensemarkering
  • vern mot høyspenningsanlegg (KL-anlegg)