Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
m (Fikset figur og lagt inn lenker)
Linje 32: Linje 32:
 
Mål for å ivareta hogstavfall er at det skal:
 
Mål for å ivareta hogstavfall er at det skal:
 
* fjernes når det er skjemmende og til sjenanse for naboer og allmennhet
 
* fjernes når det er skjemmende og til sjenanse for naboer og allmennhet
* utnyttes som ressurs hvis hensiktsmessig (vanligvis stammer med diameter over 8 - 10 cm)
+
* utnyttes som ressurs hvis hensiktsmessig (vanligvis stammer med diameter over 8–10 cm)
 
* fjernes av hensyn til brann hvor det er risiko for antennelse
 
* fjernes av hensyn til brann hvor det er risiko for antennelse
 
* fjernes hvis det kan tiltrekke elg eller annet storvilt (gjelder hogstavfall av furu og løvtrær i tidsrommet september-april)
 
* fjernes hvis det kan tiltrekke elg eller annet storvilt (gjelder hogstavfall av furu og løvtrær i tidsrommet september-april)
Linje 48: Linje 48:
 
==== Sikt til signaler og skilt ====
 
==== Sikt til signaler og skilt ====
  
{{sikkerhetskrav| a) Siktavstanden til signaler skal være i henhold til [JD 550], kap. 6 avsnitt 2. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.}}
+
{{sikkerhetskrav| a) Siktavstanden til signaler skal være i henhold til [[Signal/Prosjektering/Lyssignal#Plassering av lyssignal|JD 550, kap. 6, avsnitt 2]]. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.}}
 
{{sikkerhetskrav| b) Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.}}
 
{{sikkerhetskrav| b) Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.}}
  
Linje 85: Linje 85:
  
 
==== Trebrekk og vindfall over sporet ====
 
==== Trebrekk og vindfall over sporet ====
a) Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.
+
a) Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4] og [http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/ veiledning til forskriften].
  
b) Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.
+
b) Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4] og [http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/ veiledning til forskriften].
  
 
c) Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.
 
c) Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.
  
Trær og lignende skal fjernes dersom man frykter at de for eksempel p.g.a. råte kan velte og derved skade ledningene. Avstanden skal minimum være 3,0 meter + s. For våre spenninger er s = 0. Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg må oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften. Se for øvrig skisse i figur 9.1.
+
Trær og lignende skal fjernes dersom man frykter at de for eksempel p.g.a. råte kan velte og derved skade ledningene. Avstanden skal minimum være 3,0 meter + <math>s</math>. For våre spenninger er <math>s = 0</math>. Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg må oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast, jf. [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4] og [http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/ veiledning til forskriften]. Se for øvrig skisse i figur 1.
 
 
[[Bilde:JD522 09 fig001.png]]
 
 
 
''Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.''
 
 
 
  
 +
[[Bilde:JD522 09 fig001.png|frame|center|''Figur 1: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.'']]
  
 
==== Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler ====
 
==== Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler ====
Linje 103: Linje 99:
  
 
Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:
 
Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:
* Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket "holdes nede" menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
+
* Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
 
* Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
 
* Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
 
* Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal når hogging er utført september- april, fjernes fra 30-meters-sonen umiddelbart.
 
* Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal når hogging er utført september- april, fjernes fra 30-meters-sonen umiddelbart.
Linje 117: Linje 113:
  
 
==== Skader på gods ====
 
==== Skader på gods ====
a) &nbsp; Når greiner fra trær og busker vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, kan det føre til skade på gods som transporteres i åpne vogner. Slik vegetasjon skal ikke forekomme.
+
a) Når greiner fra trær og busker vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, kan det føre til skade på gods som transporteres i åpne vogner. Slik vegetasjon skal ikke forekomme.
  
 
==== Fri sikt til fastmerker ====
 
==== Fri sikt til fastmerker ====
Linje 127: Linje 123:
  
 
==== Sikt til tog fra usikrede planoverganger ====
 
==== Sikt til tog fra usikrede planoverganger ====
{{sikkerhetskrav|a) Sikt til tog fra usikrede planoverganger er beskrevet i JD 532, Kap. 10 Planoverganger, avsnitt 2.1.}}
+
{{sikkerhetskrav|a) Sikt til tog fra usikrede planoverganger er beskrevet i [[Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktkrav|JD 532, Kap. 10, avsnitt 2.1]].}}
  
 
==== Brann ====
 
==== Brann ====
Linje 144: Linje 140:
  
 
=== Bruk av ugrasmidler som supplement til manuell vegetasjonsrydding i sideterrenget ===
 
=== Bruk av ugrasmidler som supplement til manuell vegetasjonsrydding i sideterrenget ===
For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør planer for bruk av ugrasmidler ”over tid” med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Planen skal som minimum inneholde:
+
For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør planer for bruk av ugrasmidler «over tid» med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Planen skal som minimum inneholde:
 
* Oversikt over areal som skal behandles
 
* Oversikt over areal som skal behandles
 
* Oversikt over areal som ikke skal behandles
 
* Oversikt over areal som ikke skal behandles
Linje 157: Linje 153:
 
=== Håndtering og bruk av ugrasmidler ===
 
=== Håndtering og bruk av ugrasmidler ===
 
a) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal alltid bygge på oppdatert viten om virkning og bruksområde slik at minst mulig ugrasmidler brukes, og slik at risiko for helse- og miljøskader blir minst mulig.
 
a) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal alltid bygge på oppdatert viten om virkning og bruksområde slik at minst mulig ugrasmidler brukes, og slik at risiko for helse- og miljøskader blir minst mulig.
b) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal være i samsvar med Forskrift om plantevernmidler LMD 2004-07-26-1138. Det henvises særlig til følgende krav:
+
b) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal være i samsvar med [http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040726-1138.html forskrift om plantevernmidler]. Det henvises særlig til følgende krav:
 
* Sprøyteansvarlig skal ha godkjent autorisasjonsbevis for håndtering og bruk av ugrasmidler
 
* Sprøyteansvarlig skal ha godkjent autorisasjonsbevis for håndtering og bruk av ugrasmidler
 
* Det skal føres sprøytejournal
 
* Det skal føres sprøytejournal
Linje 173: Linje 169:
  
 
== Vegetasjonskontroll på naboeiendom ==
 
== Vegetasjonskontroll på naboeiendom ==
Retningslinjer for vegetasjonskontroll på naboeiendom er beskrevet i vedlegg 9.a. og 9.b.
+
Retningslinjer for vegetasjonskontroll på naboeiendom er beskrevet i vedlegg a. og b.

Revisjonen fra 1. des. 2010 kl. 11:33

1 Omfang

Kapittelet gir regler for vegetasjonskontroll i sideterrenget.

Hensikten med vegetasjonskontroll i sideterrenget er hensynet til togframføring, sikkerheten for omgivelsene og de reisendes opplevelse.

Vegetasjonskontroll langs jernbanelinjene går ut på å fjerne eller hindre framvekst av trær, greiner og kratt som er eller kan ventes å bli farlige eller være til ulempe for jernbanedriften. Vegetasjonskontroll omfatter også fjerning av trær og busker som er til sjenanse for de reisende.

Utløsende krav av hensyn til togframføringen omfatter:

 • sikt til signalanlegg
 • trebrekk og vindfall over sporet
 • risiko for påkjørsel av elg eller annet storvilt
 • skade på drenering
 • rotsprengning
 • løvfall på skinnene og på ballastoverflaten

Utløsende krav for å ivareta sikkerheten for omgivelsene omfatter:

 • sikt til tog fra usikrede planoverganger
 • sikt til sporet fra tog
 • risiko for brann

Utløsende krav for å ivareta hensynet til de reisendes opplevelse omfatter:

 • utsyn fra toget
 • flimmer som er ubehagelig for de reisende

Utløsende krav for å ivareta andre hensyn omfatter:

 • skader på gods
 • fri sikt mellom geodetiske fastmerker og fra fastmerkene til sporet
I en viss grad vil gjennomføring av tiltak for å nå ett av målene føre til at også andre mål nås. For å nå de forskjellige målene for vegetasjonskontroll vil forskjellige metoder måtte settes inn.

Mål for å ivareta hogstavfall er at det skal:

 • fjernes når det er skjemmende og til sjenanse for naboer og allmennhet
 • utnyttes som ressurs hvis hensiktsmessig (vanligvis stammer med diameter over 8–10 cm)
 • fjernes av hensyn til brann hvor det er risiko for antennelse
 • fjernes hvis det kan tiltrekke elg eller annet storvilt (gjelder hogstavfall av furu og løvtrær i tidsrommet september-april)
 • etterlates på stedet, i nødvendig grad kvistet, når det ikke er til sjenanse
 • hogstavfall som etterlates skal ikke legges i overvannsgrøfter, drensgrøfter eller ballast

2 Vegetasjonskontroll

2.1 Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen

I et 10 m bredt belte, på begge sider av sporet, regnet fra spormidt, bør det ikke være vegetasjon over markhøyde. Trær og busker bør som regel fjernes i dette området.

Når det besluttes at tiltak i form av vegetasjonskontroll skal iverksettes også på naboeiendom, skal retningslinjer beskrevet i vedlegg 9 a og 9 b benyttes.

2.1.1 Sikt til signaler og skilt

▶ a) Siktavstanden til signaler skal være i henhold til JD 550, kap. 6, avsnitt 2. Vegetasjon som hindrer sikten eller kan ventes å hindre sikten under ugunstige værforhold, skal fjernes umiddelbart.

▶ b) Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.

Tabell 1: Siktkrav til skilt
Strekningens høyeste tillatte kjørehastighet [km/h] 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 ≥130
Siktavstand (ubrutt) [m] 56 63 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181
Siktkravene baserer seg på følgende:
 • Strekningens høyeste tillatte kjørehastighet opptil 130 km/h. Over dette gjelder tilsvarende siktavstand som ved kjørehastighet 130 km/h.

2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet

a) Trær/vegetasjon som uten spesielle snø- eller vindpåkjenninger er nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.

b) Trær/vegetasjon som under spesielle snø- og vindforhold kan bøyes nærmere strømførende deler enn 3 meter, skal fjernes. jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften.

c) Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

Trær og lignende skal fjernes dersom man frykter at de for eksempel p.g.a. råte kan velte og derved skade ledningene. Avstanden skal minimum være 3,0 meter + . For våre spenninger er . Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg må oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften. Se for øvrig skisse i figur 1.

Figur 1: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

2.1.3 Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler

▶ a) Der det kan dokumenteres at dyrepåkjørsler er til ulempe for togframføringen skal det iverksettes tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:

 • Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
 • Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
 • Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal når hogging er utført september- april, fjernes fra 30-meters-sonen umiddelbart.

2.1.4 Drenering

a) Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.

2.1.5 Rotsprengning

a) Trær som spirer i forstøtningsmurer, fjellskjæringer, bruer og brufundamenter skal fjernes før de forårsaker rotsprengning.

2.1.6 Løvfall på skinnene og på ballastoverflaten

a) Det skal vurderes å fjerne vegetasjon som forårsaker at det legger seg løv på skinnene og på ballastoverflaten.

2.1.7 Skader på gods

a) Når greiner fra trær og busker vokser inn i minste tverrsnitt eller under snøvekt og nedising blir bøyet inn i minste tverrsnitt, kan det føre til skade på gods som transporteres i åpne vogner. Slik vegetasjon skal ikke forekomme.

2.1.8 Fri sikt til fastmerker

a) Det skal være fri sikt fra ett geodetisk fastmerke til det foregående og etterfølgende fastmerke. b) I sikringspunktene skal det være tilstrekkelig sikt for å kunne utføre satellittbasert posisjonsbestemmelse. c) På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.

2.2 Vegetasjonskontroll av hensyn til sikkerheten for omgivelsene

2.2.1 Sikt til tog fra usikrede planoverganger

▶ a) Sikt til tog fra usikrede planoverganger er beskrevet i JD 532, Kap. 10, avsnitt 2.1.

2.2.2 Brann

For å oppnå lav risiko for brann skal følgende tiltak iverksettes:

 • visitasjon av strekninger for å avdekke behov for øyeblikkelige tiltak.
 • forebyggende tiltak i form av fjerning av brannfarlige materialer, f.eks hogstavfall, skal planlegges og iverksettes før situasjonen blir risikabel.
 • sikre at det ikke finnes vegetasjon i en avstand fra 4 meter til hver side fra spormidt.

2.3 Vegetasjonskontroll av hensyn til de reisendes opplevelse

2.3.1 Utsyn fra toget

a) Et godt utsyn fra toget er viktig for de reisendes opplevelse. Vegetasjon hindrer ofte utsyn fra toget.

2.3.2 Flimmer som er ubehagelig for reisende

Flimmer forårsakes av vegetasjon nær sporet kombinert med lys. De reisende opplever ofte flimmer som ubehagelig og trettende.

2.4 Bruk av ugrasmidler som supplement til manuell vegetasjonsrydding i sideterrenget

For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør planer for bruk av ugrasmidler «over tid» med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Planen skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over areal som skal behandles
 • Oversikt over areal som ikke skal behandles
 • Tidsrom
 • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
 • Dosering

2.5 Tiltak for å hindre gjenvekst

a) Etter felling av løvtrær gjennomføres stubbebehandling. b) Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste greinkrans.

2.6 Håndtering og bruk av ugrasmidler

a) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal alltid bygge på oppdatert viten om virkning og bruksområde slik at minst mulig ugrasmidler brukes, og slik at risiko for helse- og miljøskader blir minst mulig. b) Håndtering og bruk av ugrasmidler skal være i samsvar med forskrift om plantevernmidler. Det henvises særlig til følgende krav:

 • Sprøyteansvarlig skal ha godkjent autorisasjonsbevis for håndtering og bruk av ugrasmidler
 • Det skal føres sprøytejournal
 • Plantevernmidler skal oppbevares i særskilt avlåst skap eller lagerrom

c) Alle ugrasmidler som benyttes i sideterrenget skal være godkjent til formålet, og bruksområdet skal fremgå av etiketten. Bruksanvisning på etiketten skal følges. d) Ugrasmidler skal alltid brukes behovs- og målrettet og det skal tas hensyn til det visuelle inntrykk etter behandlingen, både sett fra de reisendes side og fra naboers og publikums side. e) Ugrasmidler som brukes av Jernbaneverket skal registreres i Jernbaneverkets stoffkartotek.

2.7 Arealer som ikke skal behandles

a) Ugrasmiddel skal ikke benyttes i åpent vann f.eks. bekker og vannfylte grøfter. b) For arealer hvor risiko for forurensning er til stede, skal vegetasjonskontrollen ikke omfatte behandling med ugrasmidler. Det skal eksistere banevise oversikter over slike arealer (gjelder bl.a. drikkevann, brønner, andre vannkilder mv. som ligger innenfor en buffersone på 20 meter). Banevise oversikter over slike arealer skal legges inn i Banedata.

2.8 Områder som midlertidig ikke skal behandles

a) Planlagte ombygningsstrekninger skal ikke behandles med ugrasmidler samme år som ombygging skal utføres. Det er derimot viktig at strekningene blir behandlet året etter, da ombygging medfører omveltning av jorden, noe som bidrar til bedre vekstforhold.

3 Vegetasjonskontroll på naboeiendom

Retningslinjer for vegetasjonskontroll på naboeiendom er beskrevet i vedlegg a. og b.