548 2011 Endringsartikkel 182

1 Endringsinformasjon

EndringsID 182
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 548
Kapittel 18
Avsnitt 3.2 Energimåling
Forslagstekst

Det står en del om energimåling, men i langt de fleste tilfellene er det netteier som eier og har ansvar for energimålere. Det er vesentlig å få frem dette forholdet for å å tydeliggjøre ansvarsgrenser. Likeledes bør all unødvendig kalibreringsregime på internavregning unngås da dette fort blir en vesentlig post i driftsbudsjettet. Det bør heller ikke utelukkes stedlig kalibrering - slik tilfellet er for målere på drivstoffpumper. Forslag til endret tekst følger under:

1.1 Energimåling

For å sikre en riktig fordeling av energikostnadene er det viktig at utstyret som brukes i energimålingen, har tilfredsstillende nøyaktighet. Jernbaneverkets forbruk av energi med frekvens 50 Hz måles med energimålere som eies, vedlikeholdes og eventuelt kalibreres av netteier.

Energimålere som installeres, bør enten være med, eller være forberedt på, fjernavlesing.

For energimålere som eies og brukes av Jernbaneverket for intern avregning, foretas det bare kalibrering/utskifting av energimålere ved misstanke om feil.

For energimålere som eies av Jernbaneverket og brukes i viderefakturering til brukere utenfor Jernbaneverket, gjelder følgende krav:

a) Energimåleren skal opprettholde en nøyaktighet slik at total målefeil ikke overstiger 3 %.

  1. Ved overskridelse av dette skal de enkelte komponenter kalibreres på ny eller skiftes ut.

b) For energimålere i lavspenningsanlegg skal det finnes en kontrollordning, se også Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. For energimålere i høyspenningsanlegg skal det finnes en tilsvarende kontrollordning.

  1. Kontrollordningen for lavspenningsanlegg skal være godkjent av Justervesenet.
  2. Kontrollordningen skal inneholde en oversikt over alle energimålere, tidspunkt for siste og neste justering/kalibrering/kontroll og sist avleste målerstand (fortrinnsvis fjernavlesing).
  3. Selve kontrollen av energimålerne skal utføres av autorisert virksomhet eller laboratorium med nødvendig akkreditering. Virksomheten eller laboratoriet skal ha dokumentert sporbarhet på referansenormalene og et tilfredsstillende kvalitetssystem for kontrollen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Lite relevant (- med mindre energimåleren brukes for ekstern fakturering).

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ukritisk kalibrering av energimålere som ikke brukes til ekstern fakturering, medfører unødvendige ekstrautgifter.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringene ivaretar kalibreringsregimet for energimålere som skal kalibreres.

Endringene peker på mulighetene for et nøkternt forhold med hensyn til kostnader relatert til kalibrering av energimålere.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres