Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver

1 Generelt

Bane NOR anvender dynamisk metode etter EN 15273-3:2013 for å dimensjonere referanseprofil. Referanseprofilet legger til grunn at referansekjøretøy med største tverrsnitt langs hele kjøretøyet skal kunne framføres uten innskrenkinger langs sporet. Referansekjøretøy er vist i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag

Beregninger etter dette vedlegg ivaretar krav til horisontal avstand plattformkant - spormidt i TSI Infrastruktur (4.2.9.3). For dette kravet gjelder en norsk tilpasning i Forordning (EU) nr. 1299/2014. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-05-1163.

2 Definisjoner

Kp = kurvepunkt

OB =overgangskurvens begynnelse

OE =overgangskurvens ende

h = overhøyde i spor [mm]

A0 = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe på rettlinje [mm]

Ai = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i innerkurve [mm]

Ay = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i ytterkurve [mm]

Ki = ir = kurveutslag i innerkurve [mm]

Ky = yr = kurveutslag i ytterkurve [mm]

Kv = kurveutslag i vertikalkurve [mm]

Hp = plattforms høyde over skinnetopp på rettlinje [mm]

Hi = plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i innerkurve [mm]

Hy = plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i ytterkurve [mm]


3 Spor uten overhøyde

Avstand fra spormidt regnes ut etter følgen­de formler:


   og      (1)


Hvor A0 = 1680 eller 2240 mm.


Størrelsen av kurveutslaget er fastlagt på grunnlag av en (teoretisk) vogn med lengde 24 m og akselavstand 18 m. Kurveutslaget i sirkelkurver med radius større eller lik 180 m kan regnes ut etter følgende formler (R i meter):


   (2)


   (3)


Størrel­sene Ai og Ay er kon­stante når plattfor­men eller rampen over hele lengden ligger mot en sirkelkurve.


Figur 1: Plattform/rampe i kurve


Når spo­ret delvis ligger i en kurve, eller når det er et kurvepunkt i nær­he­ten av enden av plattformen/rampen, varie­rer Ai og Ay som vist i Figur 2


Figur 2: Plattform/rampe delvis i kurve


Skravering viser områdene hvor kurveutslagene forandres lineært.


Som hovedregel gjelder verdiene gitt i Tabell 1 (retning fra største kurve til minste kurve)

Ved plattform/rampe i innerkurve Ved plattform/rampe i ytterkurve
Minste Ai til 15 m før Kp

Største Ai fra 5 m etter Kp

Minste Ay til 20 m før Kp

Største Ay fra 5 m før Kp

Ligger det en sporveksel i sporet mot plattformen/rampen, må det tas hensyn til kurveutslagene for det avvikende spor, jf. Figur 3. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å skjematisere forløpet av rampens kant, dvs. den stiplede linjen A-B-C istedenfor sirkelsegmentet. På den måten oppnås en forenkling av målføringen under byggingen.


Figur 3: Sporveksel ved plattform/rampe


Rampens /plattfor­mens høyde er kon­stant, dvs. lik Hp.


4 Spor med overhøyde

I spor med overhøyde må kurveutslagene og plattformhøydene bestemmes etter følgende formler, jf Figur 4


Figur 4: Spor med overhøyde


   (4)


   (5)


   (6)


   (7)


Dersom plattformens kantelement har en utforming som tilsvarer at plattformkanten ikke er loddrett, men har en helning utover mot sporet lik normalen på sporplanet eller mer, kan det siste leddet i ligning 6 sløyfes. Følgelig minimaliseres plattformavstanden ved plattform i ytterkurve:


    (8)


På grunn av overhøyderampen får plattformene varierende avstander og høyder mellom OB og OE, jf. Figur 5.

Figur 5: Avstand til plattform ved overhøyderampe


Som hovedregel gjelder verdiene gitt i Tabell 2 (retning fra største kurve til minste kurve)


Ved plattform/rampe i innerkurve Ved plattform/rampe i ytterkurve
Minste Ai til 10 m før OB

Største Ai fra OE

Minste Ay til 15 m før OB

Største Ay fra 5 m før OE


Endringer i plattformens høyde over skinnetopp utføres lineært mellom OB og OE.