Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver

1 Generelt

Bane NOR anvender dynamisk metode etter EN 15273-3:2013 for å dimensjonere referanseprofil. Referanseprofilet legger til grunn at referansekjøretøy med største tverrsnitt langs hele kjøretøyet skal kunne framføres uten innskrenkinger langs sporet. Referansekjøretøy er vist i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag

Beregninger etter dette vedlegg ivaretar krav til horisontal avstand plattformkant - spormidt i TSI Infrastruktur (4.2.9.3). For dette kravet gjelder en norsk tilpasning i Forordning (EU) nr. 1299/2014. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-05-1163.

2 Definisjoner

Kp = kurvepunkt

OB =overgangskurvens begynnelse

OE =overgangskurvens ende

h = overhøyde i spor [mm]

A0 = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe på rettlinje [mm]

Ai = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i innerkurve [mm]

Ay = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i ytterkurve [mm]

Ki = ir = kurveutslag i innerkurve [mm]

Ky = yr = kurveutslag i ytterkurve [mm]

Kv = kurveutslag i vertikalkurve [mm]

Hp = plattforms høyde over skinnetopp på rettlinje [mm]

Hi = plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i innerkurve [mm]

Hy = plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i ytterkurve [mm]


3 Spor uten overhøyde

Avstand fra spormidt regnes ut etter følgen­de formler:


[math]\displaystyle{ {A}_{i}={A}_{0}+{K}_{i} }[/math]   og   [math]\displaystyle{ {A}_{y}={A}_{0}+{K}_{y} }[/math]   (1)


Hvor A0 = 1680 eller 2240 mm.


Størrelsen av kurveutslaget er fastlagt på grunnlag av en (teoretisk) vogn med lengde 24 m og akselavstand 18 m. Kurveutslaget i sirkelkurver med radius større eller lik 180 m kan regnes ut etter følgende formler (R i meter):


[math]\displaystyle{ {K}_{i} = {i}_{R} = \frac{81000}{{2}*{R}}\ \left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]   (2)


[math]\displaystyle{ {K}_{y} = {y}_{R} = \frac{63000}{{2}*{R}}\ \left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]   (3)


Størrel­sene Ai og Ay er kon­stante når plattfor­men eller rampen over hele lengden ligger mot en sirkelkurve.


Figur 1: Plattform/rampe i kurve


Når spo­ret delvis ligger i en kurve, eller når det er et kurvepunkt i nær­he­ten av enden av plattformen/rampen, varie­rer Ai og Ay som vist i Figur 2


Figur 2: Plattform/rampe delvis i kurve


Skravering viser områdene hvor kurveutslagene forandres lineært.


Som hovedregel gjelder verdiene gitt i Tabell 1 (retning fra største kurve til minste kurve)

Ved plattform/rampe i innerkurve Ved plattform/rampe i ytterkurve
Minste Ai til 15 m før Kp

Største Ai fra 5 m etter Kp

Minste Ay til 20 m før Kp

Største Ay fra 5 m før Kp

Ligger det en sporveksel i sporet mot plattformen/rampen, må det tas hensyn til kurveutslagene for det avvikende spor, jf. Figur 3. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å skjematisere forløpet av rampens kant, dvs. den stiplede linjen A-B-C istedenfor sirkelsegmentet. På den måten oppnås en forenkling av målføringen under byggingen.


Figur 3: Sporveksel ved plattform/rampe


Rampens /plattfor­mens høyde er kon­stant, dvs. lik Hp.


4 Spor med overhøyde

I spor med overhøyde må kurveutslagene og plattformhøydene bestemmes etter følgende formler, jf Figur 4


Figur 4: Spor med overhøyde


[math]\displaystyle{ {A}_{i}\text{=}\text{1680}\text{+}{K}_{i}\text{+}\frac{h}{\text{1500}}\ast {H}_{p}\left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]   (4)


[math]\displaystyle{ {H}_{i}\text{=}{H}_{p}-0\text{.}\text{62 * h}-\frac{h}{\text{1500}}\ast {K}_{i}\left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]    (5)


[math]\displaystyle{ {A}_{y}\text{=}\text{1680}\text{+}{K}_{y}-\frac{h}{\text{1500}}\ast\text{375}\left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]    (6)


[math]\displaystyle{ {H}_{y} = {H}_{p} + {1,62}*{h} + \frac{h}{\text{1500}}\ast {K}_{y}\left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]   (7)


Dersom plattformens kantelement har en utforming som tilsvarer at plattformkanten ikke er loddrett, men har en helning utover mot sporet lik normalen på sporplanet eller mer, kan det siste leddet i ligning 6 sløyfes. Følgelig minimaliseres plattformavstanden ved plattform i ytterkurve:


[math]\displaystyle{ {A}_{y}\text{=}\text{1680}\text{+}{K}_{y}-\frac{h}{\text{1500}}\ast {H}_{p}\left\lbrack \text{mm}\right\rbrack }[/math]     (8)


På grunn av overhøyderampen får plattformene varierende avstander og høyder mellom OB og OE, jf. Figur 5.

Figur 5: Avstand til plattform ved overhøyderampe


Som hovedregel gjelder verdiene gitt i Tabell 2 (retning fra største kurve til minste kurve)


Ved plattform/rampe i innerkurve Ved plattform/rampe i ytterkurve
Minste Ai til 10 m før OB

Største Ai fra OE

Minste Ay til 15 m før OB

Største Ay fra 5 m før OE


Endringer i plattformens høyde over skinnetopp utføres lineært mellom OB og OE.