Signal/Vedlikehold/Lyssignal/Generiske arbeidsrutiner

1 Forklarende tekst til mal for generiske arbeidsrutiner

Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.

Nr.: Henvisning til kapittel i teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”

Objekttype: Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData

Arbeidsbeskrivelse: Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold

Type FV: I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse i 1B-Ve benyttes følgende:

 • TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
 • TK-M: Periodisk tilstandsmåling
 • TK-F: Periodisk funksjonsprøve
 • TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
 • PO: Periodisk overhaling eller utskifting

Intervall: Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold. Intervall ES angir at vedlikehold skal vurderes gjennomført etter sporarbeid på bakgrunn av om sporarbeidet kan gi skade på aktuelle objekter. Sporarbeider omfatter alle arbeider som utføres ved jernbanen som kan tenkes å skade teknisk utstyr, eksempler er:

 • ballastrensing/-fornyelse
 • sporjustering
 • større løft eller senking av sporet
 • svillebytte
 • svilleregulering
 • arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
 • utbedring av solslyng
 • teleforebyggende tiltak
 • gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)

Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.

For kontroller med 12 måneders intervall eller mer skal det forebyggende vedlikeholdet utføres innenfor +/- 3 mnd. i forhold til det angitte tidspunktet. Overskridelser på mer enn 3 mnd. skal rapporteres iht. krav i gjeldende håndbok for vedlikehold.

Myndighetsnivå:

 • H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av vedlikeholdsdirektøren
 • L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastruktureier

Se for øvrig avsnitt om omsorgsplikt under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser og håndbok for vedlikehold., vedlegg 3: prosedyre P-7.1.2.

Utløsende krav: Grenseverdier for tiltak.

Dokumentreferanse: Referanse til aktuelle dokumenter

2 Generiske arbeidsrutiner

2.1 Utkjørhovedsignal

JD552 06a genarb01.svg

Utkjørhovedsignal(.pdf)

2.2 Innkjørhovedsignal (5-lys)

JD552 06a genarb02.svg


Innkjørhovedsignal (5-lys)(.pdf)

2.3 Indre hovedsignal

JD552 06a genarb03.svg

Indre hovedsignal(.pdf)

2.4 Forsignal

JD552 06a genarb04.svg

Forsignal(.pdf)

2.5 Blokksignal

JD552 06a genarb05.svg

Blokksignal(.pdf)

2.6 Forsignal for blokksignal

JD552 06a genarb06.svg

Forsignal for blokksignal(.pdf)

2.7 Dvergsignal

JD552 06a genarb07.svg

Dvergsignal(.pdf)

2.8 Høyt skiftesignal/middelkontrollampe

JD552 06a genarb08.svg

Høyt skiftesignal/middelkontrollampe(.pdf)

2.9 Togsporsignal

JD552 06a genarb09.svg

Togsporsignal(.pdf)

2.10 Forsiktig kjøring

JD552 06a genarb10.svg

Forsiktig kjøring(.pdf)

2.11 Formsignal

JD552 06a genarb11.svg

Formsignal(.pdf)

2.12 Kryssveksellykt

JD552 06a genarb12.svg

Kryssveksellykt(.pdf)

2.13 Repetersignal

JD552 06a genarb13.svg

Repetersignal(.pdf)