Tele/Vedlikehold/Informasjonssystemer

< Tele‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra Tele/Vedlikehold/Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg)

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav til vedlikehold av informasjonssystemer. Bane NORs informasjonssystemer består av følgende anlegg:

  • Toganviseranlegg
  • Ur
  • Høyttaleranlegg
  • ITV (kameraovervåkningssystem)

2 GENERELT

I informasjonssystemer inngår anlegg som benyttes for å informere de reisende om toggangen. Anlegg som inngår i informasjonssystemer er også sentrale elementer for å oppfylle Bane NORs serviceerklæring og kan brukes i forbindelse med evakuering av kritiske områder.

TRV:07583

a) Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner.

TRV:07584

b) Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett år.

Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at anlegg som inngår i informasjonssystemer styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

3 TOGANVISERANLEGG

Toganviseranlegg har til hensikt å gi publikum løpende trafikkinformasjon. Dette kan være anlegg bestående av enkeltstående monitorer ,anvisere eller dynamisk skilting. Visning av feil data kan skape farlige situasjoner ved plattformadkomst i plan, føre til trafikkforsinkelser ved av og påstigning og gir kunder et dårlig informasjonstilbud.

TRV:07585

a) Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.

TRV:07586

b) Dersom en eller flere anvisere viser feil data skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

TRV:07587

c) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- det er feil på betjeningsenhet
- det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
- lesbarheten er dårlig.

4 UR

Ur-anlegg defineres som ikke sikkerhetskritisk informasjonsanlegg og er beregnet for de reisende. Det er viktig for Bane NORs omdømme at disse anleggene vedlikeholdes og viser riktig tid.

TRV:07588

a) Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.

TRV:07589

b) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- ett eller flere ur går feil
- det er dårlig lesbarhet.

5 HØYTTALERANLEGG

Høyttaleranlegg formidler trafikkinformasjon til reisende,varsler om passerende tog og sporendringer på stasjonsområder.Utrop via høyttaler kan også ha en viktig funksjon i forbindelse med evakuering på plattformer og i rømningsveier.

TRV:07590

a) Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer. Ref. Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Varsling_av_passerende_tog

TRV:07591

b) Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår defekt eller skade på oppheng eller deler av høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

TRV:07592

c) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- det er feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
- det er feil på bakgrunnsstøy mikrofon(støysensor)
- en eller flere høyttalere ikke fungerer.

6 ITV-ANLEGG

ITV anlegg er definert som et ikke sikkerhetskritisk overvåkingssystem, men ved bruk i forbindelse med overvåking av sikkerhetsinstallasjoner, som for eksempel broer, plattformer og rømningsveier osv., har disse anleggene også en funksjon som er forbundet med sikkerhet.

TRV:07593

a) Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer, skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.

TRV:07594

b) For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer, bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer