Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring

1 OMFANG

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.

- Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

2 GENERELT

Telefon- og enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.


TRV:07561

a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

TRV:07562

b) RAM-krav til tjenester som benytter telefon- og KV-IKT-systemer for togframføring er listet under prosjektering og bygger for de respektive delsystemene.

Erfaringstall fra Bane NOR sin infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.

TRV:07563

c) Når feil oppstår i telefon- og sikkerhetsrelaterte KV-IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.

3 VOICELOGGER

Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

TRV:07564

a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.

TRV:07565

b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger

4 NØDTELEFONANLEGG I TUNNELER

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.

TRV:07566

a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

TRV:07567

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- systemalarm
- dårlig kvalitet på samband
- defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.

5 KV-IKT systemer for togframføring

TRV:07568

a) Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

TRV:07569

b) RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.

  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende

TRV:07570

c) Kjøreveis-IKT-systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.