Lavspenning/Lysarmatur for areal- og plattformbelysning

< Lavspenning


1 INNLEDNING

Hensikten med dette dokument er å beskrive objektive krav til komponenten/systemet slik at leverandør kan konstruere, produsere, kontrollere og levere i samsvar med Bane NORs krav.

2 OMFANG

Spesifikasjonen gjelder for levering av armaturer til utvendig belysning. Med plattformbelysning menes armaturer som belyser stasjoner og holdeplasser med atkomst. Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder o.l.

Enkelte lyskilder kan reguleres for tilpasning av lysutbytte (enøk). I andre tilfeller kan et anlegg ha gode egenskaper med hensyn til enøk ved bruk av hel eller delvis soneutkobling, innstilling tilpasset omgivende belysning og/eller togtabeller (forventet publikumsaktivitet). Det siste kan kreve interaksjon med datastøttesystemer, for eksempel via GSM-R eller annet grensesnitt. Denne tekniske spesifikasjonen omfatter ikke grensesnitt mellom et lokalt og sentralisert lysstyringssystem.

3 FUNKSJONER OG UTFORMING

a) Areal- og plattform-belysningen skal sørge for en tilfredsstillende belysning av infrastrukturen.

b) Lysarmaturer bør i størst mulig grad begrense lysforurensning, det vil si spredning av lys utenfor de sektorene som ønskes belyst, spesielt oppover.

c) Grunnlaget for prosjektering av et uteareal/stasjonsområde er krav spesifisert i Teknisk regelverk, lavspenning, se spesielt kapittel 7.

d) I den grad det er nødvendig med supplerende informasjon, kan dette hentes fra Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser fra Lyskultur.

e) Installasjonen bør dimensjoneres slik at belysningen er tilfredsstilt eller nær tilfredsstilt selv om hver femte lyskilde har sviktet (preventivt vedlikehold).

f) Armaturen bør innplasseres slik at den ikke gir oppholdsplass for fugler (begrense tilgrising).

g) Armaturen bør ha en utforming som begrenser dannelse av istapper (risiko for personskade).

4 KRAV

4.1 Levetid

a) Det kreves minimum 100.000 driftstimer på lyskilder.

 1. Armatur med en lysteknisk utførelse som påviselig har lengre driftstid enn 100.000 driftstimer, vil bli preferert.

b) Det kreves minimum 10 års levetid for armaturer.

 1. Armatur med en mekanisk utførelse som påviselig har lengre levetid enn 10 år, vil bli preferert.

c) Spesielt for belysning i master, åk og for plattform:

 1. Armatur med en elektrisk utførelse, slik som komponenter med MIL SPEC, og som påviselig har lengre levetid enn 10 år, vil bli preferert.

4.2 Elektriske krav

4.2.1 Strømforsyning, forbruk

a) Merkespenningen skal være 230 V med 50 Hz, men stabil drift må opprettholdes ved avvik i spenningen fra -10 % til +5 %.

4.2.2 Utførelse, klasse I / II

a) Lysarmaturer skal leveres som klasse II.

 1. Lysarmaturer skal være forberedt for å kunne installeres som utstyr av klasse I.
 2. Ved terminering i lysarmatur skal det være tydelig fremgå hvordan ledningsterminering skal være for henholdsvis klasse II og klasse I.

4.2.3 Type lyskilder

a) Eksempler på aktuelle lyskilder (ikke uttømmende liste):

 • LED-teknologi,
 • induksjonsbelysning.

4.2.4 EMC

a) Det kreves CE-merking av armatur/lyskilde eller tilsvarende dokumentasjon på elektromagnetisk tilpasning.

4.3 Lystekniske krav

a) Armaturer for plattform- og arealbelysning skal ha flat avdekning. Dette er nødvendig for å hindre at lokomotivfører blir blendet.

4.4 Mekaniske krav

a) Utvendig belysning har mekanisk grensesnitt mot festeanordningen.

 1. For innfesting i mast med sylindrisk form er det normalt ø76 mm.

4.4.1 Korrosjon

a) Materialene som velges, skal være motstandsdyktige mot korrosjon og nedbryting, jf. forventet levetid.

 1. Dette skal også være tilfredsstilt for havnære områder.

4.4.2 Mekanisk utførelse for armatur i åk og mast

a) Armaturen skal ha god ergonomi, skal være mekanisk solid og være lett å vedlikeholde og holde ren.

b) Armaturen skal være lukket og eventuell reaktor skal være innebygd.

c) Tilførsel skal ha hurtigkobling.

d) Armatur for arealbelysning skal være forberedt for montering i master eller i åk.

e) Armaturer for plattformbelysning skal være forberedt for montasje i master, i åk eller i takkonstruksjoner.

f) Armaturen skal ha plant glass (for å begrense fare for blending av lokomotivfører).

4.4.3 Mekanisk utførelse for armatur i kulvert og andre lett tilgjengelige steder

a) Armaturen skal ha god ergonomi, skal være mekanisk solid, ha solid innfesting og være lett å vedlikeholde og å holde ren.

b) Armaturen skal være robust mot hærverk og graffiti. Overflate, spesielt over lyskilder, skal være preparert for å hindre (begrense) heft av graffiti – f.eks. ved bruk av nanoteknologi.

c) Armaturen skal være lukket og eventuell reaktor skal være innebygd.

 1. Armaturen skal ha solid innfesting som bare er tilgjengelig inne i armaturen.
 2. Åpning av armaturen bør være vanskelig uten bruk av relevant verktøy (mht. hærverk).

4.4.4 Verktøy

a) For utstyr som trenger spesialverktøy for montering/tilkobling skal spesialverktøy leveres.

4.5 Omgivelser, miljø

a) Armaturene skal være tilpasset utemiljø og tilfredsstille følgende miljøtester:

4.5.1 Temperatur

a) Armatur skal være testet for samsvar med IEC 60068-2-1 test Ad, IEC 60068-2-2 test Bd, IEC 60068-2-14 test Nb.

4.5.2 Fuktighet, støv

a) Armaturene skal ha minimum kapslingsgrad IP65 for lampehuset og IP43 for forkoblingsenheten. (Informasjon om kapslingsgrader finnes i NEK 400.)

b) Armatur skal være testet for samsvar med IEC 60068-2-30 test Db.

4.5.3 Vibrasjon

a) Armaturene skal ha en hensiktmessig utforming slik at vibrasjonsskader ikke oppstår.

b) Armatur skal være testet for samsvar med IEC 60068-2-6 test Fc.

5 INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

a) Armaturer bør i størst mulig grad installeres slik at nødvendig vedlikehold, slik som erstatning av armatur og annet vedlikehold, ikke begrenses av at kontaktledningsanlegget må kobles ut.

b) Master for lysarmatur bør plasseres utenfor sone for kontaktledning (se [1]).

c) Nedfellbar mast anbefales på plattform for å kunne foreta vedlikehold uten frakobling av KL-anlegget.

 1. Nedfellbar mast bør være utformet for å lette arbeidet slik at personskade unngås, - om nødvendig med bruk av egnet utstyr (verktøy).
 2. Nedfellbar mast bør gi god plass for terminering av tilførselskabler uten at kablene skades (knekkes) ved nedfelling. I motsatt fall bør det brukes tilførselskabler med kobberledere.

d) I alle tilfeller skal installasjon, jording og vedlikehold overholde bestemmelsene i Teknisk regelverk, se spesielt Felles elektro, kapittel 6.

e) Dersom plasseringen av lysarmaturen kommer i konflikt med kontaktledningsanlegget (sone for kontaktledning (se [2]) eller sone for strømavtaker (se [3])), jf. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg; §8 med underpunkter, må kontaktledningsspenningen kobles ut for vedlikehold.

6 MILJØKRAV

6.1 Lagring og transport

a) Transport, lagring og installasjon skal være i samsvar med IEC 60068-2-1 test Aa, IEC 60068-2-2 test Ba, IEC 60068-2-14 test Na, IEC 60068-2-30 test Db, IEC 60068-2-6 test Fc og IEC 60068-2-32 test Ed.

6.2 Resirkulering og destruksjon

a) Leverandøren skal oppgi i tilbudet om det finnes miljøskadelige materialer/stoffer i produktene, og i så fall hvorledes disse skal håndteres, både under anvendelse og ved avhending.

7 DOKUMENTASJON AV ARMATUR OG LYSKILDE

7.1 Lystekniske data

a) Leverandøren skal levere følgende lystekniske data:

 1. antall driftstimer på lyskilde
 2. levetid på elektronikk i lysarmatur (mil. spec. eller annen komponentgaranti)
 3. lysutbytte (lumen)
 4. lumen/W
 5. lystemperatur, Ra-indeks
 6. lysfordelingskurver,
 7. blendingsopplysninger,
 8. virkningsfaktortabell,
 9. er det lagt inn kompensasjon for lystilbakegang av lyskilde for å få jevner belysning for armaturens levetid?
 10. er armaturen forberedt for ekstern styring av neddimming?

7.2 Tegninger og anvisninger

a) Leverandøren skal levere følgende tegninger/dokumentasjon på norsk (foretrukket)/engelsk:

 • plan- og snitt-tegning av armaturen og festedetaljer,
 • skisse og beskrivelse av komponenter som inngår i armaturen,
 • montasje- og vedlikeholdsbeskrivelse.

b) Tegninger skal foreligge i filformat (dwg.filer og .pdf)

8 REFERANSER

 1. Utvalgte dokumenter i IEC 60068-serien
 2. NEK 400
 3. DSB: Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
 4. Bane NOR: Teknisk regelverk: Felles elektro og Lavspenning. (https://trv.jbv.no/wiki/Hovedside)
 5. Bane NOR: Stasjonshåndboken (informativ)
 6. Lyskultur: 70001C, Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser (informativ)

Alle referansedokumenter skal være siste gjeldende utgave.


9 SJEKKLISTE:

I samsvar: (OK / --- ) ... eventuelt med kommentarer
3 Funksjoner og utforming
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.1 Levetid
a)
b)
c)
4.2 Elektriske krav
4.2.1 Strømforsyning, forbruk
a)
4.2.2 Utførelse, klasse I / II
a)
4.2.3 Type lyskilder
4.2.4 EMC
a)
4.3 Lystekniske krav
a)
4.4 Mekaniske krav
a)
4.4.1 Korrosjon
a)
4.4.2 Mekanisk utførelse for armatur i åk og mast
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.4.3 Mekanisk utførelse for armatur i kulvert og andre lett tilgjengelige steder
a)
b)
c)
4.4.4 Verktøy
a)
4.5 Omgivelser, miljø
a)
4.5.1 Temperatur
a)
4.5.2 Fuktighet, støv
a)
b)
4.5.3 Vibrasjon
a)
b)
5 Installasjon og vedlikehold
a) (Kun for installasjon)
b) (Kun for installasjon)
c) (Kun for installasjon)
d) (Kun for installasjon)
e) (Kun for installasjon)
6 Miljøkrav
6.1 Lagring og transport
a)
6.2 Resirkulering og destruksjon
a)
7 Dokumentasjon
7.1 Lystekniske data
a)
7.2 Tegninger og anvisninger
a)
b)