Lavspenning/Sporvekselvarme - TS Format i meldinger

1 System for drift av sporvekselvarme - protokoller

System med sporvekselvarme er i utgangspunktet et autonomt system. For å effektivisere driften av slike systemer installeres kommunikasjon inn til en sentral server som kan kommunisere med alle systemene for sporvekselvarme.

a) Kommunikasjonen mellom distribuerte system for sporvekselvarme (SPHS: switch point heating system) og applikasjonen på sentral server (NSPHMS: national switch point heating management system) er enten:

 • optisk fiber i Bane NORs fiberoptiske nett, eller med
 • GPRS i GSM-R.

b) Den sentrale serveren vil kunne overvåke status på de distribuerte systemene med sporvekselvarme, og har også styringsfunksjoner som:

 • parkering av systemet, sommerdrift med utkoplede varmeelementer
 • normal vinterdrift
 • tidsbegrenset, forsert drift i forbindelse med utfordrende værforhold.

2 Oversikt over forkortelser, akronymer

Forkortelse, akronym Beskrivelse
GPRS «general packet radio service» er en standard for trådløs dataoverføring over GSM
GSM-R GSM: globalt system for mobilkommunikasjon. GSM-R, hvor R står for «rail» (bane), er utviklet for jernbaneformål. Bane NOR har sitt eget GSM-R-nett langs jernbanelinjene
IP «internet protocol». Pakkebasert protokoll for overføring av data med internett
LAN «local area network», lokalt datanett
Modbus TCP En standardisert kommunikasjonsprotokoll for utveksling av data mellom ulike tekniske systemer. De fleste systemer har støtte for denne protokollen
NAT «network address translation» er en metode for å endre nettverksadresse i en datapakke når den passerer en ruter
NSPHMS «national switch point heating management system», overordnet system for overvåkning av sporvekselvarme systemer, toppsystemet
SPHS «switch point heating system», system for overvåking og styring av sporvekselvarme
PLS «programmable logic sequencer», enhet med fysiske inn- og utganger som kan brukes til å styre en prosess
SSR «solid state relay», reléfunksjon basert halvlederteknologi
TCP «transmission control protocol», transmisjonsprotokoll (for internett, IP)

3 Systembeskrivelse

a) Overvåking av sporvekselvarmesystemer er basert på kommunikasjon mellom toppsystemet og den enkelte PLS for sporvekselvarme i gruppeskapene. Systemet består av flere ulike komponenter, og de viktigste komponentene er:

 • Toppsystemet, som presenterer et enhetlig web-grensesnitt
 • PLS i gruppeskapet som håndterer selve styringen/reguleringen av sporvekselvarmesystemet

Kommunikasjonen mellom toppsystemet er formalisert med definerte delressurser og delfunksjonalitet, se Tabell 1.

3.1 Aksess til toppsystemet (NSPHMS) og SPHS-system

Det er et utviklet et web-grensesnitt med differensiert aksesskontroll for tilgang til toppsystemet.

3.2 Kommunikasjonsgrensesnitt

a) Det er mulige å koble gruppeskapene opp mot toppsystemet via følgende fysiske grensesnitt:

 • Ethernet, knyttet opp mot Bane NORs fiberoptiske nett
 • GSM-R, Bane NORs eget GSM-R-nett
 • Lokalt grensesnitt mot PC eller annen inteligent terminal for å foreta vedlikehold og oppgradering av PLS. Nødvendige lisenser for å kunne foreta vedlikehold og oppgraderinner skal inngå.

3.2.1 Eternett

a) Systemet med sporvekselvarme kan tilkoples et eternettgrensesnitt via optisk fiber. PLS-en i gruppeskapet må ha et eternettgrensesnitt og får tildelt en unik IP-adresse i Bane NORs fiberoptiske nett.

Fiber er foretrukket kommunikasjonsmedium siden det «ikke» er noen praktisk begrensning på kapasitet.

3.2.2 GSM-R modem

Der optisk fiber til sporvekselvarmeskapet er et kostbart alternativ (fremføring av kabel), kan tilkobling skje via GSM-R.

a) Denne løsningen forutsettes at PLS-en har et eternettgrensesnitt og tildeles en IP-adresse i det lokale nettet til GSM-R-ruteren.

 1. GSM-R-modem leveres av Bane NOR.

3.2.3 Kommunikasjonsprotokoller

a) Følgende kommunikasjonsprotokoll skal brukes:

 • Modbus TCP (TCP/IP)

I en kort interimsperiode (2020) er det for tidligere installert utstyr mulig å bruke følgende protokoller:

 • Omron FINS (TCP/IP)
 • Saia S-Bus (TCP/IP)

b) Den normale driftsformen er at toppsystemet foretar en styrt polling av alle PLS-ressursene (utplasserte SPHS). Et lokalt system med sporvekselvarme er autonom, så det er ikke spesifisert noen mekanisme for å melde akutte hendelser i et SPHS opp til toppsystemet. Dersom en PLS ikke svarer på polling, er dette en indirekte bekreftelse på en udefinert feilsituasjon.

3.3 Identifisering av elementer i en sporveksel

a) For identifisering av elementer i en sporveksel brukes et betraktningspunkt like foran tungespiss og inn i veksel. Se Figur 1.

Figur 1: Identifisering av varmeelementer installert på sporveksel.

b) For et sporvekselvarmeanlegg med varmeelementer på skinnefoten brukes følgende konvensjon for identifisering. Med økende nummer øker avstanden fra tungespiss:

 • Venstre stokkskinne, elementer: SV1, SV2, SV3, SV4...
 • Høyre stokkskinne, elementer: SH1, SH2, SH3, SH4...
 • Venstre tunge, elementer: TV1, TV2, TV3, TV4...
 • Høyre tunge, elementer: TH1, TH2, TH3, TH4...
 • Bevegelig kryss, elementer: TK1, TK2...
 • Vingeskinne venstre, elementer: TV
 • Vingeskinne høyre, elementer: TH
 • Glideplater, elementer: GP1, GP2, GP3, GP4...
 • Rådegrav, elementer: RG1, RG2, RG3...

4 Meldingsutveksling

a) For at operatørene skal få et så enhetlig system som mulig, er det et minimum av meldinger, alarmer og kommandoer som må kommuniseres mellom toppsystemet og den enkelte PLS-en i gruppeskapene. Det er anledning til å ha tilleggsfunksjonalitet utover det meldingsomfanget som beskrives her. For at en tilleggsfunksjonalitet skal gjøres tilgjengelig i toppsystemet, kreves en spesifikk tilpasning for dette.

 1. Meldinger er listet i Tabell 1, og er kategorisert i de følgende underkapitlene.

b) Koding av meldinger, inkludert skalering av måleverdier, parametere (settverdier), tellere og alarmer skal dokumenteres.

4.1 Feilmeldinger, alarmer

a) Alarmer representerer en feiltilstand i anlegget og kommuniseres i form av et flagg (digitalt signal).

 1. Når flagget er lavt («0»), representerer dette en normal tilstand.
 2. Når flagget er høyt («1»), representerer dette en alarmtilstand.

b) For gruppeskapet skal følgende alarmer håndteres:

 • Jordfeil (.JORD)
 • Overspenningsvern utløst
 • Sikringsbrudd
 • Feil på Skinnetemperaturføler Venstre
 • Feil på Skinnetemperaturføler Høyre
 • Feil på Skinnetemperatur på bevegelig kryss
 • Feil på Utetemperaturføler
 • Feil på forsyningsspenning (230 V)

c) For hver veksel skal følgende alarmer håndteres:

 • Feil på kontaktor eller Solid State-relé som medfører strømtrekk uten signal fra reguleringsenheten (der det er installert)
 • Feil på varmeelementer (en separat alarm per element). Dette gjelder skinneelementer, rådegravselementer, glideplateelementer og eventuelle andre typer elementer for sporkryss, sporsperre etc.

4.2 Digitale statusmeldinger

a) Meldingene skal forstås slik at den naturlige språklige forståelsen av teksten er gyldig når signalet er høyt («1»).

 • Fjernstyring er OK til togleder
 • Tilbakemelding: sporvekselbelysning er påslått
 • Vender for sporveksel belysning står i manuell
 • Vender for sporvekselbelysning står i auto
 • Dørbryter på skapdør er aktivert
 • Nedbør er detektert
 • Nedbør som snø er detektert
 • Lav temperatur i gruppeskapet
 • Manuell drift i anlegget er aktivert (dersom noe er satt manuelt lokalt i skapet)
 • PLS styring/regulering er innkoblet lokalt (Manuell bryter i skap)
 • PLS styring/regulering er innkoblet fra toppsystem
 • Varme er på
 • PLS er OK

4.3 Analoge statusmeldinger (kun utlesing)

a) Følgende analoge verdier er definert med funksjonalitet for innhenting fra SPHS:

 • Spenning på faser inn til gruppeskap, flyttallsverdi
 • Spenning på faser mot jord (for gruppeskap), flyttallsverdi
 • Strøm i faser inn til gruppeskap, flyttallsverdi
 • Temperatur i skap, flyttallsverdi
 • Temperatur uteluft, flyttallsverdi
 • Temperatur spor venstre, flyttallsverdi
 • Temperatur spor høyre, flyttallsverdi
 • Status gruppeskap, Av/På/Auto/Maks
 • Utgang fra regulator, flyttallsverdi (0-100%)
 • Nedbør mm/time, flyttallsverdi (dersom nedbørsføler støtter dette)
 • Gjeldende måleverdi for temperatur som brukes for regulering, flyttallsverdi
 • Gjeldende øking av settpunkt ved snø, flyttallsverdi
 • Gjeldende kompensert settpunkt for skinnetemperatur, flyttallsverdi
 • Gjeldende temperaturkompensering av settpunkt, flyttallsverdi
 • Varmestyring slått på fra toppsystem: timeteller (totalteller), heltall
 • Varmestyring slått på fra toppsystem: timeteller (mulig å nullstille), heltall
 • Varme innkoblet for skinne: timeteller (totalteller), heltall
 • Varme innkoblet for skinne: timeteller (mulig å nullstille), heltall
 • Varme innkoblet ved nedbør: timeteller (totalteller), heltall
 • Varme innkoblet ved nedbør: timeteller (mulig å nullstille), heltall
 • Varme innkoblet for rådegrav: timeteller (totalteller), heltall
 • Varme innkoblet for rådegrav: timeteller (mulig å nullstille), heltall
 • Innkoblingsprosent, flyttallsverdi
 • Klokke fra PLS til driftssentral (for kommunikasjonsjekk), heltall

4.4 Analoge parameterverdier (utlesing og overskriving)

a) Toppsystemet skal kunne hente og/eller overskrive følgende analoge parameterverdier:

 • Settpunkt for skinnetemperatur, flyttallsverdi
 • Settpunkt temperatur for rådegrav, flyttallsverdi
 • Maximum temperatur for anlegg (basert på utetemperatur), flyttallsverdi
 • Minimumspådrag fra togleder, flyttallsverdi
 • Settpunktøkning ved snø, flyttallsverdi
 • Temperatur (definisjon) ved snø, flyttallsverdi
 • Tid for forsinkelse ved nedbør (min), heltallsverdi
 • Tid sporveksellys skal ligge inne ved trykk på impulsbryter (min), heltallsverdi
 • Alarmgrense ved langvarig manuelt pådrag (%), flyttallsverdi
 • Maksperiode manuelt pådrag (t), heltallsverdi før alarm gis
 • Klokke fra driftssentral til PLS for kontroll av kommunikasjon, heltallsverdi

4.5 Kommandoer

a) Følgende kommandoregistre brukes for skriving av kommandoer fra toppsystem til PLS.

b) Kommandoregister for Regulator REG001, heltallsverdi:

 • «1» Skru av anlegg
 • «2» Skru på anlegg (Automatisk regulering)
 • «4» Meteorologi funksjon aktiveres
 • «8» Sett anlegg i øket pådrag

c) Kommandoregister for Belysning BEL001, heltallsverdi:

 • «1» Skru av lys
 • «2» Skru på lys

4.6 Oversikt over meldinger

a) Tabell 1 viser en liste for meldinger til et anlegg med en veksel med signaler for toppsystemet. Tabellen viser koplingen mellom objekter som toppsystem identifiserer fra Banedata, med PLS-ressurser (registre) i systemet med sporvekselvarme (SPHS).

 1. Det er indikert i hvilken grad meldingene oppfattes som obligatoriske (ℳ) eller mulige (Ō).

Tabell 1: Liste med meldinger.
Beskrivelse Meldingsidentifikasjon,
toppsystem - OPC
Banedata-
tilknytning
Signaltype PLS-
ressurs
<obj1>, Spenning, fase 1 <adr>.<obj1>.VL1N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Spenning, fase 2 <adr>.<obj1>.VL2N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Spenning, fase 3 <adr>.<obj1>.VL3N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Spenning mot jord, fase 1 <adr>.<obj1>.VL1G Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Spenning mot jord, fase 2 <adr>.<obj1>.VL2G Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Spenning mot jord, fase 3 <adr>.<obj1>.VL3G Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Strømtrekk, fase 1 <adr>.<obj1>.SL1N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Strømtrekk, fase 2 <adr>.<obj1>.SL2N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Strømtrekk, fase 3 <adr>.<obj1>.SL3N Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Temperatur i skap <adr>.<obj1>.STMP Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Utetemperatur <adr>.<obj1>.UTMP Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Skinnetemperatur Venstre <adr>.<obj1>.VTMP Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Skinnetemperatur Høyre <adr>.<obj1>.HTMP Gruppeskap Måleverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Status Gruppe Av/På/Auto/Maks <adr>.<obj1>.STAT Gruppeskap Status (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Pådrag fra regulator <adr>.<obj1>.PDRG Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Nedbør mm/time Ō <adr>.<obj1>.PV01 Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Nedbør registrert Ō <adr>.<obj1>.PV01 Gruppeskap Statusverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Gjeldende måleverdi for regulering <adr>.<obj1>.TERV Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Gjeldende økning settpunkt pga. snø <adr>.<obj1>.KPSN Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Gjeldende temperatur kompensering <adr>.<obj1>.KOMP Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Gjeldende settpunkt til regulator <adr>.<obj1>.SPER Gruppeskap Statusverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Tid Anlegg På fra Toppsystem Totalt <adr>.<obj1>.TTOT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Tid Anlegg På fra Toppsystem Tripp <adr>.<obj1>.TTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Tid Anlegg På fra Toppsystem Tripp <adr>.<obj1>.CMDL Gruppeskap Kommando <r-PLS>
<obj1>, Tid Varme På Totalt <adr>.<obj1>.VTOT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Tid Varme På Tripp <adr>.<obj1>.VTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Tid Varme På Tripp <adr>.<obj1>.CMDL Gruppeskap Kommando <r-PLS>
<obj1>, Tid Anlegg På med snø Total <adr>.<obj1>.NTOT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Tid Anlegg På med snø Tripp <adr>.<obj1>.NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Tid Anlegg På med snø Tripp <adr>.<obj1>.CMDL Gruppeskap Kommando <r-PLS>
<obj1>, Tid Varme Rådegrav Totalt <adr>.<obj1>.RTOT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Tid Varme Rådegrav Tripp <adr>.<obj1>.RTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Tid Varme Rådegrav Tripp <adr>.<obj1>.CMDL Gruppeskap Kommando <r-PLS>
<obj1>, Midlet Innkoblingstid <adr>.<obj1>.PROS Gruppeskap Rapportverdi (Float) <r-PLS>
<obj1>, Klokke fra PLS til Toppsystem PLS Ō <adr>.<obj1>.CKPL Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Kommando Gruppe Av/På/Auto/Maks <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Kommando Lys Av/På <adr>.<obj1>.CMDL Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Effektopptak nåverdi kW <adr>.<obj1>.NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Effeektforbruk summert kWh <adr>.<obj1>.NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Teller innslag kontaktor sporvekselvarme Ō <adr>.<obj1>.NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Teller innslag kontaktor sporvekselvarme Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Teller innslag kontaktor bevegelig sporkryss Ō <adr>.<obj1>. NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Teller innslag kontaktor bevegelig sporkryss Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Teller innslag kontaktor rådegravsvarme Ō <adr>.<obj1>. NTRT Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset av: Teller innslag kontaktor rådegravsvarme Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Reset jordfeil Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Kommando (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Vindstyrke Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Vindretning Ō <adr>.<obj1>.CMDP Gruppeskap Rapportverdi (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Ønsket settpunkt på skinne <adr>.<obj1>.SPKT Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Settpunkt for Rådegrav <adr>.<obj1>.SPRA Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Maks temperatur for anlegg <adr>.<obj1>.TEMA Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Minimums Pådrag <adr>.<obj1>.PDMI Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Settverdi økning ved Snø <adr>.<obj1>.SPOF Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Temp ved Snø <adr>.<obj1>.STMP Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Forsinkelse for Snødeteksjon <adr>.<obj1>.TINE Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Tid for sporvekselbelysning <adr>.<obj1>.TIMA Gruppeskap Parameter (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Alarmgrense langvarig Manuelt pådrag Ō <adr>.<obj1>.MMAN Gruppeskap Parameter (Float) <r-PLS>
<obj1>, Makstid Manuelt pådrag før Alarm gis Ō <adr>.<obj1>.TMAN Gruppeskap Parameter (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Klokke fra Toppsystem til PLS <adr>.<obj1>.CKDS Gruppeskap Parameter (Heltall) <r-PLS>
<obj1>, Fjernstyring «OK» til Togleder <adr>.<obj1>.FSOK Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Sporvekselbelysning påslått <adr>.<obj1>.TILB Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Sporvekselbelysning i Manuell <adr>.<obj1>.LOKL Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Sporvekselbelysning i Auto <adr>.<obj1>.AUTO Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Dør til Gruppeskap Åpen Ō <adr>.<obj1>.BRDR Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Nedbør detektert <adr>.<obj1>.NREG Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Nedbør som Snø detektert <adr>.<obj1>.NSNO Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Lav temperatur Gruppeskap <adr>.<obj1>.LLFE Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Manuell drift i anlegget Ō <adr>.<obj1>.MANU Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Sporvekselvarmeanlegg på <adr>.<obj1>.MDPA Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Sporvekselvarme styres lokalt <adr>.<obj1>.STLK Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Varme på <adr>.<obj1>.STPA Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, PLS OK <adr>.<obj1>.PLSO Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Maks 20 gr. Ō <adr>.<obj1>.MAKS Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Gruppeskap slått på fra Toppsystem <adr>.<obj1>.MDPS Gruppeskap Status flagg <r-PLS>
<obj1>, Ønsket settpunkt på skinne <adr>.<obj1>.SPKT Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Jordfeil detektert <adr>.<obj1>.JORD Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Overspenningsvern utløst <adr>.<obj1>.OVSP Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Sikringsbrudd <adr>.<obj1>.SIKR Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Utetemperaturføler feil <adr>.<obj1>.UFEI Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Skinnetemperaturføler Venstre feil <adr>.<obj1>.VFEI Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Skinnetemperaturføler Høyre feil <adr>.<obj1>.HFEI Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Skaptemperaturføler feil <adr>.<obj1>.SFEI Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>, Felles feil Elementer detektert <adr>.<obj1>.ELFE Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SH1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK05 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SH2 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK06 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SH3 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK11 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SV1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK02 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SV2 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK02 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SV3 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK09 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TH1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK07 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TH2 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK08 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TH3 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK12 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TV1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK03 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TV2 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK04 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement TV3 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ASK10 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement GP1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.AGP01 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement GP2 feil <adr>.<obj1>.VEK01.AGP02 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement GP3 feil <adr>.<obj1>.VEK01.AGP03 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement GP4 feil <adr>.<obj1>.VEK01.AGP04 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement RG1 feil <adr>.<obj1>.VEK01.ARG01 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, SSR-1 feil Ō <adr>.<obj1>.VEK01.ASR01 Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
Systematikken videreføres for resterende veksler / varmeelementer
<obj1>: Veksel <obj2>, Varmeelement SH1 feil <adr>.<obj1>.VEK02.ASK05 Varmeelement Feilmelding flagg <r-PLS>
<obj1>: Veksel <obj2>, SSR-1 feil Ō <adr>.<obj1>.VEK02.ASR01 Gruppeskap Feilmelding flagg <r-PLS>
Fri tekst Forklaring Eksempel Datatype
Meldingen implementeres så sant den er relevant for det aktuelle SPHS (ikke relevant) (ikke relevant)
Ō Mulig melding (ikke relevant) (ikke relevant)
. Feltseparator (protokoll) . ASCII-tegn
<obj1> objekt 1 (i Banedata), identifikasjon av gruppeskap for sporveksel G205-1 alfanummerisk tekst
<obj2> objekt 2 (i Banedata), identifikasjon av sporveksel 262a alfanummerisk tekst
<adr> adresse (i Banedata), kilometrisk angivelse på gitt banestrekning B19-0010-01000 alfanummerisk tekst
<r-PLS> Ressurs i PLS i gruppeskapet (SPHS) CIO0302.04 alfanummerisk tekst

5 Vedlegg

5.1 Eksempel på meldinger

Tabell 2 viser et eldre eksempel på meldinger for et tilfeldig valgt eksisterende system. Eksemplet er hentet fra et gruppeskap med to sporveksler på Oslo S levert av Proxll (ikke ajourført).

Tabell 2: Eksempel på meldinger
Beskrivelse Meldingsidentifikasjon,
toppsystem - OPC
Banedata-
tilknytning
Signaltype PLS-
ressurs
G205-1, Defekte givere detektert B19-0010-01000.G205-1.GDEF Gruppeskap Feilmelding flagg CIO0100.05
G205-1, Felles feil Elementer detektert B19-0010-01000.G205-1.ELFE Gruppeskap Feilmelding flagg CIO0100.04
G205-1, Forsinkelse for Snødeteksjon B19-0010-01000.G205-1.TINE Gruppeskap Parameter D00409
G205-1, Gruppeskap slått på fra SCADA B19-0010-01000.G205-1.MDPS Gruppeskap Status flagg H0000.02
G205-1, Innslagstemperatur når Reg jobber tungt B19-0010-01000.G205-1.IRJT Gruppeskap Parameter D00403
G205-1, Innslagstemperatur v/Høy Temp B19-0010-01000.G205-1.IHTP Gruppeskap Parameter D00401
G205-1, Jordfeil detektert B19-0010-01000.G205-1.JORD Gruppeskap Feilmelding flagg W000.10
G205-1, Kommando SV Gruppe På/Av (2/1) B19-0010-01000.G205-1.CMDP Gruppeskap Kommando H0010
G205-1, Kompensering av Settpunkt B19-0010-01000.G205-1.KOMP Gruppeskap Parameter D00404
G205-1, Kompensering v/Høy Temp B19-0010-01000.G205-1.KHTP Gruppeskap Parameter D00402
G205-1, Kompensert settverdi til regulator B19-0010-01000.G205-1.SPER Gruppeskap Statusverdi D00428
G205-1, Maks 20 gr. B19-0010-01000.G205-1.MAKS Gruppeskap Status flagg CIO0100.07
G205-1, Midlet Innkoblingstid B19-0010-01000.G205-1.PROS Gruppeskap Rapportverdi D00423
G205-1, Minimums Pådrag B19-0010-01000.G205-1.PDMI Gruppeskap Parameter D00406
G205-1, Nedbør detektert B19-0010-01000.G205-1.NREG Gruppeskap Status flagg CIO0000.05
G205-1, Nedbør som Snø detektert B19-0010-01000.G205-1.NSNO Gruppeskap Status flagg CIO0010.08
G205-1, PLS OK B19-0010-01000.G205-1.PLSO Gruppeskap Status flagg CIO0100.03
G205-1, Pådrag fra regulator B19-0010-01000.G205-1.PDRG Gruppeskap Statusverdi D00429
G205-1, Settpunkt for Rådegrav B19-0010-01000.G205-1.SPRA Gruppeskap Parameter D00405
G205-1, Settverdi økning ved Snø B19-0010-01000.G205-1.SPOF Gruppeskap Parameter D00408
G205-1, Skinnetemperatur Høyre B19-0010-01000.G205-1.HTMP Gruppeskap Måleverdi D00056
G205-1, Skinnetemperatur Venstre B19-0010-01000.G205-1.VTMP Gruppeskap Måleverdi D00036
G205-1, Skinnetemperaturføler Høyre feil B19-0010-01000.G205-1.HFEI Gruppeskap Feilmelding flagg W000.04
G205-1, Skinnetemperaturføler Venstre feil B19-0010-01000.G205-1.VFEI Gruppeskap Feilmelding flagg W000.03
G205-1, Snødeteksjon etter forsinkelse B19-0010-01000.G205-1.FSNO Gruppeskap Status flagg CIO0030.08
G205-1, Sporvekselbelysning på B19-0010-01000.G205-1.TILB Gruppeskap Status flagg CIO0100.00
G205-1, Sporvekselvarme styres lokalt B19-0010-01000.G205-1.STLK Gruppeskap Status flagg CIO0000.06
G205-1, Sporvekselvarmeanlegg på B19-0010-01000.G205-1.MDPA Gruppeskap Status flagg CIO0000.00
G205-1, Temp ved Snø B19-0010-01000.G205-1.STMP Gruppeskap Parameter D00407
G205-1, Tid Anlegg På fra Togleder B19-0010-01000.G205-1.TTOT Gruppeskap Rapportverdi D00421
G205-1, Tid Anlegg På med snø B19-0010-01000.G205-1.NTOT Gruppeskap Rapportverdi D00427
G205-1, Tid Varme På B19-0010-01000.G205-1.VTOT Gruppeskap Rapportverdi D00420
G205-1, Timer for Belysning B19-0010-01000.G205-1.TLYS Gruppeskap Statusverdi D01000
G205-1, Utetemperatur B19-0010-01000.G205-1.UTMP Gruppeskap Måleverdi D00018
G205-1, Utetemperaturføler feil B19-0010-01000.G205-1.UFEI Gruppeskap Feilmelding flagg W000.06
G205-1, Varme på B19-0010-01000.G205-1.STPA Gruppeskap Status flagg CIO0100.02
G205-1, Ønsket settpunkt på skinne B19-0010-01000.G205-1.SPKT Gruppeskap Parameter D00400
G205-1: Veksel 246a, SSR-K10.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR01 Varme element Feilmelding flagg CIO0300.00
G205-1: Veksel 246a, SSR-K10.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0300.01
G205-1: Veksel 246a, SSR-K10.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0300.02
G205-1: Veksel 246a, SSR-K10.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0300.03
G205-1: Veksel 246a, SSR-K11.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.00
G205-1: Veksel 246a, SSR-K11.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.01
G205-1: Veksel 246a, SSR-K11.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR07 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.02
G205-1: Veksel 246a, SSR-K11.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR08 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.03
G205-1: Veksel 246a, SSR-K12.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR09 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.04
G205-1: Veksel 246a, SSR-K12.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR10 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.05
G205-1: Veksel 246a, SSR-K12.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR11 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.06
G205-1: Veksel 246a, SSR-K12.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASR12 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.07
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP01 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.08
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.09
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.10
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.11
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP5 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.00
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement GP6 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.AGP06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.01
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SH1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.00
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SH2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.01
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SH3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK11 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.06
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SV1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK01 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0200.00
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SV2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0200.01
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement SV3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK09 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.04
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TH1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK07 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.02
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TH2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK08 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.03
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TH3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK12 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.07
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TV1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0200.02
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TV2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0200.03
G205-1: Veksel 246a, Varmeelement TV3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK01.ASK10 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.05
G205-1: Veksel 262a, SSR-K10.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR01 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.08
G205-1: Veksel 262a, SSR-K10.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.09
G205-1: Veksel 262a, SSR-K10.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.10
G205-1: Veksel 262a, SSR-K10.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0301.11
G205-1: Veksel 262a, SSR-K11.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.00
G205-1: Veksel 262a, SSR-K11.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.01
G205-1: Veksel 262a, SSR-K11.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR07 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.02
G205-1: Veksel 262a, SSR-K11.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR08 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.03
G205-1: Veksel 262a, SSR-K12.1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR09 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.04
G205-1: Veksel 262a, SSR-K12.2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR10 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.05
G205-1: Veksel 262a, SSR-K12.3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR11 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.06
G205-1: Veksel 262a, SSR-K12.4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASR12 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0302.07
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP01 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.02
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.03
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.04
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP4 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.05
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP5 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.06
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement GP6 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.AGP06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0203.07
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SH1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK05 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.00
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SH2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK06 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.01
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SH3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK11 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.06
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SV1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK01 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.08
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SV2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK02 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.09
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement SV3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK09 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.04
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TH1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK07 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.02
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TH2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK08 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.03
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TH3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK12 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.07
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TV1 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK03 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.10
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TV2 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK04 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0201.11
G205-1: Veksel 262a, Varmeelement TV3 feil B19-0010-01000.G205-1.VEK02.ASK10 Varmeelement Feilmelding flagg CIO0202.05