Tele

Tele/Tekniske spesifikasjoner

Bane Nor utgir per i dag ikke en komplett teknisk spesifikasjon for alle typer tele og ekom utstyr omfattet av Teknisk Regelverk for prosjektering og bygging.


Spesifikasjoner for infrastruktur: kabel,trekkerør, kummer og hytter for elektrotekniske installasjoner skal følge og er dekket i kapittel for Lavspenning.


Spesifikasjoner for Togradio: togradio GSM_R :

For å sikre lovbestemt samtrafikkevne skal radio (G)RAN og kjernenettkomponenter (NSS) følge FRS og SRS spesifikasjoner som utgitt av ERA Subset 32 og 33.


Ekomutstyr i jernbanetunneler :

For fagområdet Mobilt Internett i Tog (MIT) prosjekteres jernbanetunnelanlegg spesifikt i takt med hurtig endringer i kommersiell MIMO antenne teknologi. En statisk spesifikasjon for dette fagområdet er i Bane NOR vurdert som lite formålstjenlig. Informasjon er tilgjengelig via prosjekteringsveileder for Tele.

Spesifikasjon for utstyr til Nødnett for radiodekning i jernbanetunneler med lengde over 1000m er basert på gjeldende avtaleverk og bestilling fra DSB.