Tunneler/Krav til produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler

Hensikt

Produktet skal sikre at det unngås direkte drypp og rennende vann som kan treffe jernbanetekniske komponenter. I områder med frost skal dette produktet også sikre bortleding av vannet uten at det dannes is som kan gi innskrenkning av profilet. Produktet skal gi mulighet for å føre lekkasjevannet frostfritt ned i dreneringssystemet.

Produktet skal tilfredsstille kravene i denne spesifikasjon. Leverandør skal fremvise dokumentasjon fra uavhengig prøvingslaboratorium.

Materialkrav

Krav til mekaniske egenskaper og tetthet:

Egenskap Prøvemetode Tester Enhet Krav
Strekkstyrke og forlengelse NS-EN 12311-2 Strekkstyrke

Forlengelse

N/50 mm

%

≥ 400

≥ 200

Punkteringsmotstand NS-EN ISO 12236 Punkteringsstyrke N ≥ 150
Kuldemykhet NS-EN 495-5 Bretteprøve - Fri for brudd og riss ved -25 °C
Vanntetthet NS-EN 1928 24 t - Bestått

Det skal dokumenteres at alle tilslutninger og skjøter hindrer vannlekkasje.

Tilleggskrav for frostisolasjon:

For frostisolasjon skal leverandør i tillegg oppfylle følgende krav:

  • Det skal dokumenteres at alle tilslutninger og skjøter hindrer luftstrømning.
  • Leverandør skal gi informasjon om varmeledningstall, λ, for sitt produkt. For fastsettelse av dimensjonerende λ–verdi benyttes NS-EN ISO 10456. For materialer som ikke er dekket av NS-EN ISO 10456, eller hvor det er aktuelt å benytte andre verdier for praktisk varmeledningstall enn det som fremgår av NS-EN ISO 10456, kreves godkjenning fra Bane NOR, Teknologi, basert på fremlagt dokumentasjon.
  • Leverandør skal angi nødvendig tykkelse for følgende frostmengder: 8 000 h°C og 20 000 h°C. Dimensjonering gjøres i henhold til kapittel 4 i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunnel.

Branntekniske egenskaper

Produktet skal oppfylle brannkravene i klassifisering B i NS-EN13501-1:2002 i henhold til tabell 2:

Klasse Prøvingsmetoder Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering
B NS-EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W/s;

LFS < kant av prøvelegeme;

THR600s ≤ 7,5 MJ

Røykproduksjon, s3

Flammende dråper, d0

NS-EN ISO 11925-2

Eksponering = 30s

Fs ≤ 150 mm innen 60s

Oppfylte krav til branntekniske egenskaper skal også dokumenteres for avslutninger og skjøter.

Produktet skal ikke inneholde KFK- og HKFK-materialer, samt at det ikke skal utvikle giftige gasser ved brann.

Dimensjonerende laster

Produktet skal tåle en generell nyttelast qg = 3,0 kN/m2.

Generell nyttelast sikrer en økt kapasitet i konstruksjonen for å ivareta forhold som islast.

Generell nyttelast defineres som variabel last. Lasten regnes som en jevnt fordelt last virkende på horisontal- og/eller vertikalprojeksjonen av konstruksjonen.

Miljølaster

Leverandør skal levere nødvendig informasjon om produktets motstand mot aggressivt vann.

HMS og ytre miljø

Leverandør skal levere HMS- og miljødatablad.

Montering

Leverandør skal fremlegge detaljert prosedyre for monteringsfasen, og hvordan senere reparasjoner skal foretas.

Monteringsanvisningen skal legge spesiell vekt på montering av skjøter og gjennomføringer.

For krav til bolter og festedetaljer gjelder pkt. 8.3 i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler. Det tillates bruk av boltediameter mindre enn 16 mm dersom leverandør fremviser dokumentasjon på at dette tilfredsstiller de andre kravene. Eventuelt behov for pulverlakkering av bolter og ståldeler skal utføres i henhold til NS-EN 13438.

Det skal leveres en monteringsanvisning på norsk.