lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/01/23 14:02) ble godkjent av torgeir_blesvik.Den tidligere godkjente versjonen (2018/01/23 13:59) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Fagleder jernbane

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for fagleder jernbane. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet

https://trv.Bane NOR.no/jk/doku.php?id=lp_el:laereplan_for_fagleder_jernbane

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Leder sikkerhet og miljø

Eksamenskode

Fagleder jernbane 56108

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs med generell beredskapsopplæring:2 dager
El- sikkerhets opplæring for fagleder jernbane: 1 dag
Repetisjonskurs1 dag
Lokal kjenntmannsrunde (etter hvert grunn- og repetisjonskurs) 1 dag

Målgruppe

Personell som er tiltenkt funksjonen fagleder jernbane.

Betingelse

 1. Kandidaten må være ansatt i Bane NOR
 2. Kandidaten må ha gyldige godkjenninger innen sitt fag
 3. Kandidaten skal være en del av ordinær driftsvakt, herunder tverrfaglig beredskap, værvakt eller spesifikt for Oslokorridoren/Øst: trafikkstyring

Egnethet

 1. Fagleder jernbane skal inneha en lederfunksjon i en innsatsledelse, og kandidater som skal fylle funksjonen må velges blant personer med egnethet til å lede andre, inkludert foretakene, i en hektisk og krevende innsats.

Krav til forkunnskaper

 1. Operativ driftserfaring på jernbanen
 2. Strekningskompetanse
 3. Kjennskap til trafikkavvikling på strekningen
 4. Kandidaten må inneha godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller trafikkstyring med tilhørende sikkerhetstjeneste

Kompetanse etter gjennomført kurs

Skal kunne forstå, samhandle og koordinere jernbanefaglig innsats, granskning og kommunikasjon på et skadested ovenfor innsatsleder, togledelse og områdets kriseledelse for hendelser i eller ved Bane NORs infrastruktur.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 3 år

 1. Forutsetter årlig oppdatering i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) inkludert førstehjelp hver 12. måned for de som skal utøve funksjonen på elektrifiserte strekninger

Gjennomføring

 1. Teoretisk og praktisk gjennomføring
 2. Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 3. Kurset arrangeres og administreres av Infrastrukturdivisjonen

Eksamen

GrunnkursFlervalgseksamen, maks. ½ time*
RepetisjonskursFlervalgseksamen, maks. ½ time

*= El-sikkerhetsopplæringen skal inngå i eksamensoppgavene for de som har tatt dette.

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursFlervalgseksamen, maks. ½ time*
RepetisjonskursFlervalgseksamen, maks. ½ time

*= El-sikkerhetsopplæringen skal inngå i eksamensoppgavene for de som har tatt dette.

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset.

Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktører

Krav til instruktører ansatt i Bane NOR

 1. Godkjent i sikkerhetstjeneste og inneha/ ha innehatt godkjenning som fagleder jernbane innen de siste 10 årene
 2. Inngående kjennskap til Bane NORs styrende dokumenter for beredskap
 3. Gode pedagogiske evner

Krav til eksternt instruktørpersonell

 1. Brukt som instruktør på aktuelt tema i egen organisasjon
 2. Erfaring fra innsats på skadested
 3. Kjennskap til Bane NORs organisering av beredskap

Læringsmål

Kandidaten skal forstå:

 1. sitt ansvar som Bane NORs representant i innsatsleders kommandoplass (ILKO)
 2. samhandling mellom de ulike aktørene på skadestedet
 3. de ulike rollene og organisering på et skadested
 4. lederrollen på et skadested, med forventninger og fallgruver
 5. hvordan gransking av hendelser på jernbanen initieres og gjennomføres
 6. hovedinnholdet i RID regelverket
 7. hovedtiltak ved farlig gods lekkasjer fra rullende materiell eller last

Kandidaten skal kjenne til:

 1. hvordan beredskapen er bygd opp i Bane NOR, herunder rolle og ansvar for trafikksjef v/togleder
 2. hovedprinsippene for proaktiv ledelse
 3. hvilken delegert fullmakt fagleder jernbane har ved beredskapshendelser
 4. granskning av uønskede hendelser
 5. de ulike redningsetaters roller, ansvar og funksjoner
 6. kommunikasjon med media ved ulykker på jernbanen
 7. farer og beredskap knyttet til brann i tunneler, herunder hvordan en brann i en tunnel kan utvikle seg og slukkes
 8. fareklasser og merking i forbindelse med farlig gods som fraktes/oppbevares på Bane NORs infrastruktur
 9. normale stressreaksjoner i kriser, og hvordan en kan motvirke disse
 10. prinsippene for hvordan et skadested organiseres
 11. hvordan jording og strøm foretas på elektrifiserte banestrekninger (kun for fagledere som skal tjenestegjøre på elektrifiserte strekninger)
lp_el/laereplan_for_fagleder_jernbane.1516712525.txt.gz · Sist endret: 2018/01/23 14:02 av torgeir_blesvik