sluttkontroll:sluttkontrollorportal

Sluttkontrollørportal signal

Informasjon om denne siden

Denne portalen er ment som en hjelpe-side for lettere å finne aktuelle dokumenter som er relevante for rollen sluttkontrollør signal.

Det er også opprettet en nettside for FAQ (Ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal.
Her kan det stilles alle typer fagspesifikke spørsmål eller generelle spørsmål angående kontrollaktivitet i signalanlegg.

Spørsmål,svar og gode forslag til løsninger på utfordringer i forhold til praktisk utførelse av kontroll,tolkning av regelverk,sjekklister,styringsdokumenter,forskriftskrav osv. er formålet med denne siden. Vi oppfordrer til utstrakt bruk av denne slik at dette kan bli et nyttig verktøy fremover. 8-)

VIKTIG !

november 2020

Det har vært tilfeller der LED-matrise pga overspenning har blitt mørke, uten at dette er blitt indikert i sikringsanlegget, da skadet matrise har trukket en strøm stor nok til at kontrollreleet har holdt seg tiltrekt. Dette kan gi en farlig feil hvis det skjer for gul lampe i forsignal, ved at forsignalet viser signal 25 «Forvent kjør»(grønn), når det skal gi signal 24 «Forvent kjør med redusert hastighet» (gul og grønn). Mer om dette kan leses her:

- - -

På grunn av stor mangel på tilgjengelige kurs hos NJS i første halvår 2020, er det ikke kapasitet til å håndtere alle dispensasjonene individuelt. Det er derfor utarbeidet en egen midlertidig løsning for innsending av dispensasjonssøknader som vil effektivisere dispensasjonshåndteringen i denne perioden. Lenke til denne løsningen er her: Dispensasjon fra kompetansekrav

Retningslinjer for dispsøknader finnes i avsnitt 3.5 her: Retningslinjer

- - -

NY mal for testspesifikasjon og testprotokoll for NSI-63 er nå tilgjengelig i TRV!

Annen informasjon

  • Det er lagt inn et nytt krav i TRV (prosjektering /togdeteksjon) om at forberedende resetting av deteksjonsavsnitt med akseltellere skal være MED betingelse.
  • TRV ble for en tid siden endret mht. symbol for diodematriser. Iht. dagens krav skal diodematrise og glødelampe tegnes med samme symbol. Dette symbolet er det samme symbolet som også tidligere ble benyttet for glødelampe.Dersom det er benyttet diodematrise kan det ved siden av symbolet skrives «LED». Dette er iht. standarden NEK 144. Systemtegninger for signaler (i ProArk) er ajourført. Se for øvrig TRV; https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Definisjoner,_forkortelser_og_symboler#Signal (4.4.7.7)
  • Pågående arbeid mht. sjekklister for prosjektering.Det er et større arbeid på gang der alle sjekklistene vi benytter ved prosjektering vil bli oppgradert og forsøkt gjort like layoyt-messig. I den senere tid har det kommet inn en del synergier til nevnte sjekklister og disse vil bli behandlet og tatt inn i ny utgave. Nye sjekklister vil bli samlet i en Excel-fil.Det vil samtidig bli laget felles brukerveiledning.I dette arbeidet er flere ressurser involvert og pr dd er frist for utgivelse satt til senest 1.mai.
  • Husk at når det ved dokumentene under står (Kopi av) må det kontrolleres at dette samsvarer med gjeldende versjon. Informasjon om funn av en nyere versjon bes også oversendt Instruktør for kontrollvirksomhet signal :-D

Forskrifter og regelverk

Arbeidsprosesser, instrukser og arbeidsbeskrivelser

Dispensasjoner fra Teknisk regelverk

Skjemaer og sjekklister

sluttkontroll/sluttkontrollorportal.txt · Sist endret: 2020/11/16 19:17 av Jan Erik Walaker