lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2020/10/15 10:38]
jcs [Vedlegg]
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2023/02/20 12:40]
andlis [Krav til deltakers forkunnskaper]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Leder for elsikkerhet ======+====== Læreplan: Leder for elsikkerhet (LFS) 2429/2431 ======
  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.+Læreplanen for personell som skal inneha og ivareta funksjonen leder for elsikkerhet (LFS) 2429/2431 iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). 
 + 
 +Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør 
  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
- Bane NOR, Banedirektør+Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR, Driftsleder+Rådgiver for driftsleder 
  
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
Linje 15: Linje 17:
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
  
-  * 2429 – LFS med elektrofagbrev +Elsikkerhetskort kode:
-  * 2431 – LFS uten relevant fagbrev+
  
 +  * 2429 Leder for elsikkerhet (LFS) m. relevant fagbrev
 +  * 2431 Leder for elsikkerhet (LFS) u. relevant fagbrev
  
-===== Struktur og omfang på opplæringen =====+===== Kurslengde =====
  
-Struktur og omfang på opplæringen+Kurset består av ulike moduler som må bestås i oppgitt rekkefølge og iht. egne læreplaner.  
 +Det er ikke satt krav til hvor lang tid som kan disponeres for dette.  
 + 
 +===== Maks antall deltakere ===== 
 +  
 +Teoretisk opplæring i klasserom, fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan. 
 + 
 +Praktisk opplæring i grupper på maksimalt 8 deltakere. Ved praktisk opplæring i virksomheten sammen med erfaren Leder for Elsikkerhet: 1 til 1. 
 +===== Målgruppe ===== 
 + 
 + 
 +Personell som skal ivareta funksjonen leder for elsikkerhet (LFS) 2429 med fagbrev iht. FEK §6 og/eller 7 - Ingeniører, energimontører, energioperatører, elektromontører, kontaktledningsmontører og lærlinger i tilsvarende fag.  
 + 
 +Eller, personer som skal ivareta funksjonen leder for elsikkerhet (LFS) 2431 uten relevant fagbrev.  
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Betingelser ===== 
 + 
 +Kurset foregår på Norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk 
 + 
 +===== Krav til instruktørpersonell ===== 
 + 
 +Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette. 
 + 
 + 
 +===== Krav til deltakers forkunnskaper ===== 
 + 
 +  * Må beherske Norsk skriftlig og muntlig 
 +  * Bane NORs kurs i Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, del 1 og 2 
 +  * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder 
 +  * Kurstaker må ha fylt 18 år 
 +  * Ha godkjent kontrollprøve som hovedsikkerhetsvakt (HSV) 
 + 
 + 
 +===== Gjennomføring ===== 
 + 
 +Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør. 
 + 
 +Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.  
 + 
 +Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere. 
 +  
 +Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.  
 + 
 +Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser. 
 + 
 +**Struktur og omfang på opplæringen**
  
 Opplæringsløpet består av følgende moduler:  Opplæringsløpet består av følgende moduler: 
Linje 27: Linje 78:
 ^  Modul  ^  Beskrivelse  ^  Dag(er)  ^ ^  Modul  ^  Beskrivelse  ^  Dag(er)  ^
 |  1  |Kurs: «Førstehjelpskurs med fokus på strømskader».|  1| |  1  |Kurs: «Førstehjelpskurs med fokus på strømskader».|  1|
-|  2  |Kurs: «Hovedsikkerhetsvakt (teori og praksis)» Se egen læreplan|  33| +|  2  |Kurs: «Hovedsikkerhetsvakt (HSV)(teori og praksis)» Se egen læreplan|  33| 
-|  3  |Kurs: «Grunnleggende forståelse av Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  10((Personell med relevant fagbrev får fritak fra Modul 3 (energimontør, KL-montør) ))| +|  3  |Kurs: «Leder for elsikkerhet (LFS) modul 3 - grunnleggende forståelse av høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  10((Personell med relevant fagbrev får fritak fra Modul 3 (energimontør, KL-montør) ))| 
-|  4  |Kurs: «Grunnkurs 2. person ved frakobling» Se egen læreplan|  1| +|  4  |Kurs: «Grunnkurs 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak» Se egen læreplan|  1| 
-|  5  |Praksis som 2. person ved frakobling.|  10| +|  5  |Praksis som 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak|  10| 
-|  6  |Kurs: «Fordypningskurs for Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  5|+|  6  |Kurs: «Leder for elsikkerhet (LFS) modul 6 - fordypning i høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  5|
 |  7  |Praksis som Leder for elsikkerhet|  10| |  7  |Praksis som Leder for elsikkerhet|  10|
 |  8  |Avsluttende sertifiseringseksamen for kode 2431/2429. Praksis og muntlig|  1((Modul 8 kan kun gjennomføres dersom alle andre moduler er gjennomført/bestått.))| |  8  |Avsluttende sertifiseringseksamen for kode 2431/2429. Praksis og muntlig|  1((Modul 8 kan kun gjennomføres dersom alle andre moduler er gjennomført/bestått.))|
Linje 40: Linje 91:
  
  
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
  
-Kursdeltagere må:  
-  * ha fylt 18 år 
-  * beherske norsk, skriftlig og muntlig 
-  * ha godkjent kontrollprøve HSV 
  
  
Linje 54: Linje 100:
  
  
-===== Maks antall deltakere ===== 
  
-Ved teoretisk opplæring i klasserom inntil 20 deltagere. Praktisk opplæring i grupper på maksimalt 8 deltakere. Ved praktisk opplæring i virksomheten sammen med erfaren Leder for Elsikkerhet: 1 til 1.  
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-  * Teoretisk eksamen av minst en times varighet for alle teorikurs +Krav ved teoretisk eksamen blir beskrevet i læreplan for de enkelte modulene.
-  * Praktisk eksamen og sluttvurdering +
-  * Den enkelte modul i utdanningsløpet må være bestått før neste modul kan påbegynnes+
  
-Kompetansen registreres Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV+Den enkelte modul utdanningsløpet må være bestått før neste modul kan påbegynnes.
  
- +**Endelig praktisk eksamen og sluttvurdering gjennomføres når alle moduler er bestått.**
-===== Kontinuasjon =====+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.
Linje 73: Linje 114:
 Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen. Dette gjelder alle videre forsøk Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen. Dette gjelder alle videre forsøk
  
-===== Krav til instruktørpersonell ===== 
  
-Instruktøren skal godkjennes iht. [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører]]. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+**Godkjente hjelpemidler er:**
  
-===== Innlæringsmål =====+  * Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) 
 +  * Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988 
 +  * Instruks for Leder elsikkerhet STY-600985 
 +  * Instruks for Leder for kobling STY-600636 
 +  * Leder for elsikkerhet, lærebok 
 +  * Egne notater
  
-**Kompetansemål** 
  
-Deltaker skal etter endt opplæring være i stand til å ivareta ansvaret for sikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg, samt forstå trafikksikkerheten og dens betydning for gjennomføring av arbeider på høyspenningsanleggene i Bane NOR.+===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
-**Kunnskapsmål**+Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.
  
-Deltaker skal etter endt opplæring:  +==== Læringsutbytte ====
-  * forstå hvordan elsikkerhet ivaretas i Bane NOR +
-  * kjenne og kunne gjøre rede for [[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458|forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg]] +
-  * forstå hvordan det elektriske høyspenningsanlegget i jernbanen er oppbygd +
-  * kjenne rutiner for planlegging av sikkerhet ved arbeid i eller nær ved det elektriske anlegget +
-  * kjenne krav og rutiner for kommunikasjon med arbeidslag, leder for kobling, togleder, hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt. +
-  * kjenne instrukser og rutiner innen elsikkerhetsarbeid +
-  * kjenne til oppbygning og strømførende deler i et kontaktledningsanlegg +
-  * kjenne instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som Leder for elsikkerhet +
-  * kjenne instruks for hoved sikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt +
-  * forstå betydningen og plassering av skilt og signaler på banestrekningen  +
-  * forstå og gjøre rede for hvordan de forskjellige driftsformer i togfremføringen påvirker planleggingen av elsikkerhet+
  
-  +Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter på og nær ved Bane NORs høyspenningsanlegg iht. FSE og Bane NORs instrukser. 
-**Ferdighetsmål**+
  
-Deltaker skal:  +Inneha grunnleggende forståelse for trafikksikkerheten og dens betydning for gjennomføring av arbeider på høyspenningsanleggene i Bane NOR.   
-  * brukeog begrunne regler for hvordan arbeid i Bane NORs høyspenningsanlegg skal utføres på en sikker måte + 
-  * utføre sikring av arbeidsted ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg +==== Læringsmål ==== 
-  * utarbeide elsikkerhetsplaner for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg + 
-  * brukeog begrunne regler for hvordan arbeid med forskjellige driftsformer i togfremføringen utføres på en sikker måte +**Kunnskaper** 
-  * forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt trafikkreglene (TJN). + 
-  * bruke togradio (GSM-R)+Etter endt opplæringen skal kursdeltaker: 
 + 
 +  * Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen 
 +  * Forstå hvordan elsikkerhet ivaretas i Bane NOR 
 +  * Forstå hvordan det elektriske høyspenningsanlegget i jernbanen er oppbygd 
 +  * Forstå og kjenne til elektriske farer som lysbuer og strømgjennomganger 
 +  * Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret 
 +  * Forstå elsikkerhetsansvaret vedkommende påtar seg ved å inneha en sikkerhetsfunksjon 
 +  * Forstå krav til overordnet planlegging av et arbeid 
 +  * Forstå betydningen og plassering av skilt og signaler på banestrekningen 
 +  * Forstå og gjøre rede for hvordan de forskjellige driftsformer i togfremføringen påvirker planleggingen av elsikkerhet 
 +  * Forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN). 
 + 
 +**Ferdigheter** 
 + 
 +Etter endt opplæringen skal kursdeltaker: 
 + 
 +  * Kunne bruke og begrunne regler for hvordan arbeid i Bane NORs høyspenningsanlegg skal utføres på en sikker måte 
 +  * Kunne planlegge og risikovurdere et arbeid, basert på teknisk informasjon. 
 +  * Kunne vurdere nødvendig bruk av verneutstyr 
 +  * Kunne velge arbeidsmetode og velge barrierer iht. FSE 
 +  * Kunne utarbeide elsikkerhetsplaner for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg 
 +  * Kunne utføre sikring av arbeidsted ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg 
 +  * Kunne ivareta sikkerheten ved arbeide på et frakoblet anlegg iht. FSE 
 +  * Kunne etablere sikkerhetstiltak og sikre mot innkobling 
 +  * Kunne avvikle sikkerhetstiltak, og varslingsrutiner ved spenningssetting 
 +  * Kunne ivareta sikkerheten ved arbeide på eller nær ved et elektrisk anlegg iht. FSE 
 +  * Kunne ivareta sikkerheten ved arbeide under spenning (AUS) iht. FSE 
 +  * Kunne vurdere ytre påvirkninger og handle forsvarlig 
 +  * Kunne Bane NORs varslingsrutiner 
 +  * Kunne utarbeide og sende inn elsikkerhetsplaner 
 +  * Kunne vurdere valgte løsninger og forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas 
 +  * Kunne bruke og begrunne regler for hvordan arbeid med forskjellige driftsformer i togfremføringen utføres på en sikker måte 
 +  * Kunne bruke togradio (GSM-R) 
 + 
 +**Generell kompetanse** 
 + 
 +Etter endt opplæringen skal kursdeltaker: 
 + 
 +  * Kjenne og kunne gjøre rede for forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg 
 +  * Kjenne rutiner for planlegging av sikkerhet ved arbeid i eller nær ved det elektriske anlegget 
 +  * Kjenne krav og rutiner for kommunikasjon med arbeidslag, leder for kobling, togleder, hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt. 
 +  * Kjenne til oppbygning og strømførende deler i et kontaktledningsanlegg 
 +  * Kjenne til tidligere elsikkerhetshendelser og ha grunnleggende forståelse av årsaker 
 +  * Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR 
 +  * Kjenne til krav om repetisjonskurs iht. FSE (årlig repetisjon av FSE og førstehjelp) 
 +  * Kjenne til bruk og vedlikehold av elsikkerhetskort og bemyndigelse utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF 
 +  * Kjenne til Elkraftportalen, hvor det tilgjengeliggjøres informasjon om endringer i Bane NORs infrastruktur, generell informasjon fra driftsleder/driftsansvarlig og annen relevant informasjon for de som skal ferdes på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg
 +  * Kjenne instruks for hoved sikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 
 +  * Kjenne til instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-600985 
 +  * Kjenne til instruks for leder for kobling (LFKSTY-600636 
 +  * Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
  
-===== Krav til praksis og periodisk prøving ===== 
  
-Etter gjennomført opplæring med bestått teoretisk og praktisk prøve kan kursdeltaker søke om godkjenning som Leder for Elsikkerhet. 
    
-Bane NORs driftsleder godkjenner og utsteder gyldig godkjenningsbevis (elsikkerhetskort med delegering).  
  
-===== Gyldighet =====+===== Dokumentasjon ===== 
 + 
 +Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV. 
 + 
 +Dokumentasjon av gjennomført kurs skal oversendes elkraftsentralen for registrering og utstedelse av bemyndigelse. Dokumentasjon sendes til elsikkerhetskort@banenor.no
    
-Kurset gir kompetanse som leder for elsikkerhetFor å kunne utøve rollen må FSE gjennomgås årlig.+Kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring og må påse forsvarlig lagring av detteSamt kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.  
 + 
 + 
 +===== Godkjenningsperiode ===== 
 + 
 +Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 13 måneder. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
 ===== Vedlegg  ===== ===== Vedlegg  =====
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg.txt · Sist endret: 2024/06/04 09:24 av andlis