lp_tr:opplaeringsplan_for_toginformatorer
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2020/01/31 14:11) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2020/01/31 14:02) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Opplæringsplan for toginformatører

Grunnopplæring og godkjennelse til å utøve funksjonen toginformatør.

Teori: 54 timer (9 dager)
Befaring: 2 dager
Praksis: 10 dager
Utsjekk: 1 dag

Tema Mål Krav
Referanse Omfang
Kunde- og trafikkinformasjon Kjenne til Jernbanen * Kjenne til det grunnleggende om hvordan jernbanen fungerer
* Kjenne til fagterminologi
* Kjenne til hvilke togselskaper som kjører på jernbanenettet
Heftet Slik fungerer jernbanen,
Håndbok for KTI, kap. 7
Teori: 2 timer
Kjenne til Bane NOR * Kjenne til organisasjonsstrukturen i Bane NOR
* Obligatoriske kurs
* Kjenne til ytelsesordningen
E-læring: Ny i Bane NOR Teori: 2 timer
Kjenne til enheten KTI * Kjenne til avdelingen KTI
* Kjenne til Kundelogistikk ved avvikshåndtering
* Kjenne til Punktlighet
* Kjenne til Kundesenteret
Teori: 2 timer
Kunde­informasjons­systemet Kunne bruke de grunnleggende funksjonene i kundeinformasjons-systemet KARI
* Kunne lese og finne data i skjermbildene - Forstå hvordan KARI fungerer. Hvor får systemet input fra, og hva kommer ut igjen
* Kjenne til hvordan KARI fungerer på klokkestyrte stasjoner i områder uten fjernstyring
* Ha kjennskap til regler for automatisk annonsering
* Kunne utføre manuelle sporendringer
* Kunne legge til manuelle forsinkelser
* Kunne styre manuelt hva som blir vist på informasjonsskjermene ute - Demonstrere i hvilke vinduer man kan filtrere og sortere data
* Kunne filtrere og sortere data
* Demonstrere hvilken informasjon som er relevant å vise i de ulike vinduene
Håndbok for KTI, kap. 6
Opplærings­modul 1 – KARI: Grunnleggende operasjoner,
Ruteplan og klokkestyring
6 timer
Kunne innstille tog manuelt i KARI og legge på merknads- og tiltakstekster * Kunne innstille et tog manuelt på alle de ulike måtene som finnes
* Kunne oppheve innstillingen på et tog manuelt
* Kunne legge på merknadstekster
* Kunne lese, legge på, fjerne og redigere tiltakstekster
Håndbok for KTI, kap. 6
Opplærings­modul 6 – KARI: Innstillinger og merknader
3 timer
Kunne publisere monitormeldinger og kjenne til mal for manuelle annonseringer i KARI * Forstå i hvilke situasjoner vi bruker monitormeldinger og manuelle annonseringer
* Kjenne til forskjellene i skrivereglene for monitormeldinger og for manuelle annonseringer
* Kunne lage ny, redigere, duplisere, publisere og fjerne en monitormelding med og uten parametere
* Kunne lage ny, redigere, kopiere, publisere og fjerne en manuell annonsering med og uten parametere
* Kunne filtrere, sortere og bruke maler som ligger i systemet
Håndbok for KTI, kap. 4.2.5, 4.2.6 og 6.8
Opplærings­modul 2 – KARI: Monitor- og høyttalermeldinger
3 timer
Kunne operere de mer avanserte og uvanlige funksjonene i KARI * Kunne lage nye ruter fra bunnen av
* Fjerne, endre eller legge til nye assosiasjoner
* Legge inn ekstra stopp i en togrute
* Kunne kopiere tog
* Kunne lese logger
* Kunne deaktivere automatiske annonseringer
Håndbok for KTI, kap. 6
Opplærings­modul 7 – KARI: Sjeldne operasjoner
6 timer
Standard for kundeinformasjon Kunden i sentrum. Ha kunnskap om kundenes behov og hva kundene forventer at vi leverer * Ha kunnskap om KTIs kunder
* Kunne KTIs plattform for god kundeinformasjon
* Kjenne til hva kundene ønsker at vi leverer under et avvik
* Være bevisst på å bruke klart språk Håndbok for KTI, kap. 2.1
Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard
2 timer
Kjenne til hva Bane NOR lover å levere kundene av informasjon på stasjonene * Kjenne til hva Bane NOR leverer informasjon om
* Kjenne til hvilke informasjonselementer KARI leverer informasjon til og hvordan de fungerer
* Kjenne til hvilke statiske informasjonselementer vi har på stasjonene
* Kunne stasjonsprofilene for når KARI sender automatiske høyttalermeldinger
* Kunne tekstene for generelle meldinger, tiltak og årsaker
* Kjenne til prinsippene for klart språk
Håndbok for KTI,
Kap. 2 og 5
Opplærings­modul 3 – Håndbok og standard
3 timer
Håndbok Kjenne til Håndbok for KTI * Kunne søke i Håndbok for KTI
* Kjenne til hvor i de ulike kapitlene i håndboken man kan finne den informasjonen man trenger
Håndbok for KTI,
Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard
1 time
Kommunikasjon Kunne interne rutiner for feilmelding og kommunikasjon * Kjenne til konferanseplikten ved vaktavløsning
* Kjenne til de andre trafikkstyringssentralene
* Kunne feilmeldingsrutinene for sin trafikkstyringssentral
* Kunne retningslinjene for samhandling i trafikkstyringssentralene for informasjonsflyt og felles situasjonsforståelse både i og mellom trafikkstyringssentralene
Håndbok for KTI
Kap. 3.1, 3.2 og 3.3 og 4.5
1 time
Trafikkforståelse Kunne lese fjernstyrings-systemene * Forstå hva indikeringene i fjernstyringssystemene betyr
* Kjenne til hva som er forskjellig i de ulike fjernstyringssystemene
* Ha kjennskap til togleders håndtering av trafikken og hvilken påvirkning det har på kundeinformasjonssystemet
* Kunne lese trafikken ut fra signalbildet i fjernstyringssystemet
* Overvåke trafikken og være i forkant for å kunne forutse konsekvenser for kundene basert på signalbildet
Håndbok for KTI
Kap. 7.3
Opplærings­modul 9 – Storskjerm (VICOS, EBICOS, RailManager)
3 timer
Kjenne til trafikk og geografi i ditt område * Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på strekningene innenfor ditt ansvarsområde
* Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på banestrekninger det er aktuelt å ta over
* Kunne tognummerne for rutene i alle områdene innenfor ditt ansvarsområde
* Kunne linjenummerne der det finnes
* Kjenne til spesielle forhold ved stasjonene og holdeplassene innenfor ditt ansvarsområde
Håndbok for KTI, kap. 2.4,
Lokale instrukser,
TOK
Banenor.no
Linjekart
Befaring,
Opplærings-modul 10 – Trafikk-forståelse: Geografi og ruteplan
Teori: 4 timer
Befaring: 2 dager
Minimum tre stasjoner, hvorav minst én er med personovergang i plan
Sikker kundeinformasjon Kunne gjøre rede for hvilke situasjoner som er av betydning for sikkerheten og hva som er anbefalt praksis for å ivareta sikkerheten til de reisende. * Kjenne til hva en stasjon med personovergang i plan er, og hvor man kan finne en oversikt
* Kjenne til hva det er spesielt viktig å være oppmerksom på når det skal gjøres manuelle endringer i KARI på stasjoner med personovergang i plan
* Kunne håndtere sporendringer på stasjoner med personovergang i plan i henhold til retningslinjer
* Kunne håndtere utfall av KARI og utfall av CTC-data i KARI
* Kunne utføre manuelle utrop i HA klient som reserveløsning ved utfall av KARI-systemet
* Kjenne til i hvilke situasjoner det er nødvendig å fjerne assosiasjoner, og hvorfor
* Kunne håndtere settbytte på stasjoner med personovergang i plan
* Kunne forklare forskjellen på stasjoner og holdeplasser, og kunne anbefalt praksis for passerende tog og sporendringer på holdeplasser
* Kjenne til rutiner for evakuering av TSS og av stasjon
* Gjøre rede for spesielle forhold ved stasjoner med personovergang i plan i ditt område og andre områder det er aktuelt at du tar over ansvaret for - Kjennskap til togleders håndtering av trafikken på stasjoner med personovergang i plan
* Kunne rutiner vedrørende verifiserte svakheter i KARI-systemet og kjenne til hvordan man manuelt kan korrigere disse slik at informasjonen ut til kundene blir korrekt
* Gjøre rede for når toginformatøren aktivt må søke opp informasjon om sporendringer og endret rekkefølge fra togleder
* Kunne rutiner for samhandling med togleder, slik at begge har en felles situasjonsforståelse
* Kunne rutiner for samhandling med togleder når toginformatør og togleder ikke er samlokalisert
Håndbok for KTI,
Kap. 3.4, 5.4 og 7.4
TOK
Opplærings­modul 11 – Sikker kunde-informasjon,
Opplærings-modul 12 KARI: Utfall av CTC
HA-modul og sjekkliste for toginformatør
6 timer
Andre systemer Kunne bruke de systemene og programmene som er tilgjengelig for å innhente informasjon toginformatøren trenger * Kunne bruke relevante funksjoner i:
- FIDO
- TIOS
- ARBIS
- TOK
* Kunne bruke fagrommet
* Kjenne til Hendelseslogg
* Kjenne til appen NÅ og hvilken informasjon som deles der
* Kunne bruke EpiServer til å legge ut trafikkmeldinger
* Kunne bruke HA-klient
Håndbok for KTI, kap. 7.2
FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo,
NÅ app,
HA-klient.
3 timer
Aksjonskort Kunne lese et aksjonskort og gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre
* Kunne lese og forstå et aksjonskort
* Gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre for å oppfylle aksjonskortet
* Kjenne til hvor man kan finne aksjonskortene
Håndbok for KTI, kap. 4.4 og 5.5
ORV
Opplærings­modul 5 – KARI: Aksjonskort
2 timer
Repetisjon Gå gjennom læringspunkter som kandidaten har behov for
* Repetere læringsmålene
* Forberedelser til utsjekk
Håndbok for KTI, Lokale instrukser, Opplærings-moduler, FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo, NÅ, ORV 5 timer
Praksis Kunne bruke læringsmålene operativt * Ha oversikt over den strekningen toginformatøren skal overvåke.
- Kjenne til hvilke stasjoner den plassen har ansvaret for og hva som gjelder for disse
- Kjenne til hvilke tognummerserier på strekningen
- Kjenne til stoppmønster for togene
* Kunne sette opp vinduene i KARI i henhold til den informasjonen toginformatøren må ha tilgjengelig på de ulike plassene
- Kunne bruke Håndboken som oppslagsverk
* Forstå når og hvordan man trenger å kommunisere med andre i sentralen
* Kunne lese trafikkbildet på storskjermen
* Demonstrere når toginformatøren må gjøre manuelle operasjoner, ut fra den informasjonen som er tilgjengelig i trafikkstyringssentralen
* Kunne lokale rutiner i trafikkstyringssentralen, inkludert evakueringsrutine og rutiner for å håndtere alvorlige hendelser.
* Kunne arbeidsrutiner når togleder og toginformatør er stasjonert i ulike trafikkstyringssentraler
Håndbok for KTI
FIDO,
TIOS,
ARBIS,
EpiServer,
TOK,
SharePoint,
Maximo,
NÅ,
ORV
Toginformatør-arbeidsstasjon/ plass og lokale instrukser
Opplærings-modul 8 – KARI: Interne rutiner,
Opplærings-modul 14 – Veiledning for operativ opplæring
10 dager,
- Kandidaten skal få opplæring jevnt fordelt over de toginformatør-arbeids-stasjonene kandidaten kan forvente å betjene etter at opplæringen er gjennomført
- Kandidaten skal få kjennskap til andre funksjoner i trafikkstyrings-sentralen (Gruppeleder, elkraft, vaktleder og togleder)
Utsjekk Avsluttende prøve * Praktisk prøve
* Teoretisk prøve
Opplæringsplan 1 dag

Godkjenning av opplæringsplan

Opplæringsplanen er godkjent 11.12.2019 av kravstiller kompetanse - Direktør Kunde -og trafikkinformasjon

Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
0002019-05-31 Dokument opprettet
0012019-08-28 Revidert etter høringsfristen 12.07.2019
0022019-11-15Revidert
0032019-12-11 Kompetansekode etablert i Agresso
lp_tr/opplaeringsplan_for_toginformatorer.1580476310.txt.gz · Sist endret: 2020/01/31 14:11 av ingrid_dale_bjordal