lp_tr:opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2019/04/02 12:29) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Opplæringsplan vaktleder Oslo

Original file

Opplæringsplan for Vaktleder Oslo

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under:

  • Hvilke situasjoner er vaktleder er en barriere?
  • Hva er viktig i disse situasjonene
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Tema Delmål Kriterier (signalgiver skal…)Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Vaktleders oppgaver og arbeidsplass Vaktleders arbeidsplass
Gjøre rede for hvordan vaktleders arbeidsplass er organisert, her under:
- Posthyller
- Oppslagsverk
- «Vifte»
* Telefonlister * Oppbygging av nødetatenes telefoner - E-post
- Arbeidsrom
- Aktuell-klypa
- Loggbok
- Føring av kalender
- Dagsgrafer/togbøker
- Vaktlister
- TIOS-oppdatering
- Oversikt over feil ved sikringsanlegg
Ha kunnskap om:
- Kunde og trafikks organisasjon og ansvarsforhold
- Trafikk Øst ansvarsforhold
Kunne finne fram og benytte
alle hjelpemidler på vaktleders arbeidsplass.
Arbeidsledelse
Gjøre rede for arbeidstidsbestemmelser og rutiner ved føring av vaktbok i GAT for togledere, elkraft og toginformatører, her under:
- Oppstått fravær
- Mertid og overtid
- Beregning av alminnelig overtid - Begrensning i forhold til søndagsarbeid
- Begrensning i forhold til nattarbeid
- Dekningsplaner
- Sammenslåing av vakter
- Elkraft ubetjent
- Hotellovernatting
Gjøre rede for rutinene ved:
- Ruspåvirkning
- Fritak fra tjeneste når person ikke er skikket til å utføre sikkerhetstjeneste/tjeneste
- Oppfølging av medarbeidere etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten
Sørge for tilstrekkelig bemanning
i trafikkstyringssentralen utenom tjenestekontorets arbeidstid.
Foreta omdisponering av togledere ved høy arbeidsbelastning
Kunne yte førstehjelp og bruke hjertestarter.
Samhandling med Kunde – og trafikkinformasjon
Kunne forklare
- Gruppeleders gjøremål
-Kunde – og trafikkinformasjons-systemene
- Gjensidig konferanseplikt med gruppeleder ved vaktbytte
Gjøre rede for når gruppeleder er vaktleders forlengede arm:
- I avvikssituasjoner
- I-sirkulære
- Ved iverksettelse av aksjonskort
Kunne forklare toginformatørenes gjøremål.
Kunne forklare forskjellen på direkte utrop og forhåndsdefinerte utrop.
Foreta omdisponering av KTI personalet ved behov i samråd med gruppeleder.
Samhandling med Elkraft
Gjøre rede for:
- Samhandling med elkraft
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
- Hvordan nødfrakobling av kontaktlednings-spenning foregår
- Når leder for kobling er viktig i en beredskapssituasjon
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm
Kjenne til at Elkraft vil informere vaktleder i de tilfeller hjelpekraft faller ut.
Gjøre rede for organisering og ansvarsforhold mellom:
- Infrastruktur
- Energi
- Faglig leder for elkraft
- Trafikkstyringssentralen
Erkjennelse og fordeling av kunngjøringer og sirkulærer
Gjøre rede for:
- Ruteplanforutsetninger
- Prioriteringsreglene
- Rutiner ved ruteendringer
- FIDO
Gjøre rede for hvordan vaktleder fordeler, erkjenner og arkiverer:
- Kunngjøringer
- Kongefamiliekjøring
- Feil ved GSM-R
- Tognummertildeling
- S-sirkulære
- TS-sirkulære
- D-sirkulære
Kunne utføre fordeling, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og sirkulærer
Hendelseslogg
Gjøre rede for og/eller demonstrerer utkalling av fagberedskap i forbindelse med hendelser og prioritere «feil» i samråd med admin. vakt i Infrastruktur.
Gjøre rede for hva som skal føres i Hendelseslogg.
Gjøre rede for rutiner ved påkjørsel av vilt og husdyr.
Gjøre rede for og/eller demonstrere registrering og oppdatering av hendelser og aksjoner i Hendelseslogg.
Aksjonskort
Gjøre rede for innholdet i og hensikten med aksjonskortene
Gjøre rede for:
- Når aksjonskort skal iverksettes og avsluttes
- Koordinering mot jernbaneforetakene
- Koordinering mot tilstøtende Trafikkstyringssentraler
- Bruk av evalueringsskjema
- kommunikasjon med gruppeleder
Iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Oppslagsverk og informasjon ved vaktleders arbeidsplass
Særavtale om arbeidstid
Brukermanual GAT
Arbeidsmiljøloven
Risikoanalyse ved sammenslåing av tjenesteturer
Førstehjelpskurs
Instrukser for kapasitetsfordeling
Brukermanual FIDO
Network statement
Ruteplanskriv
Instruks for Hendelseslogg
Aksjonskort
Lokale bestemmelser Planoverganger
Gjøre rede for:
- Hvor det er sikrede planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster
Kjenne til grindvakt fra Eidskog brannvesen
Gjøre rede for hvilke sikrede planoverganger det er nødvendig å varsle nødetatene grunnet
mye trafikk når det oppstår feil.
Hensetting av materiell
Gjøre rede for:
- Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy
- Portlåser
- Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell
- Hvilke typer kjøretøy som kan parkeres under strømførende kontaktledning, og hvor det tillates
Særbestemmelser i ruteområdet
Forklare:
- Betjeningstider ved Bane NORs sentralbord
- Museumstogdrift
- CargoNets krav til toginformasjon
- Rutiner ved testing, endring og oppgradering av fjernstyringssystemer
- Utkobling av KL-anlegg på Grorud
SJN
SJN
SJN
Instruks for utkobling av KL-anlegg på Grorud
Perm med diverse informasjon hos vaktleder
Sikring og beredskap Beredskap
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet
- Lokale instrukser for beredskap
Gjøre rede for og/eller demonstrere håndtering av alle topphendelser, alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste, her under:
- Sikring av skadested
- Evakuering
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Utkalling av beredskapsvakter
- Kommunikasjon mot skadested
- Trafikkavvikling
- Normalisering
Skal gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Vaktleders oppgaver i beredskapssituasjoner
Gjøre rede for nødtelefoner, her under:
- Nødetatenes telefonnummer
- GSM-R nødnummerne
- Interne nødnummer
- Vaktsentralens walkie talkie
Gjøre rede for varsling, her under:
- Varslingsliste for TSS Oslo
- Berging og beredskap
- Varslingsliste for ulike beredskapsvakter og prioritering i samråd med administrasjonsvakt
- Spesielle rutiner der brannvesenet er blitt utkalt
- Påse at rapport blir skrevet
- Sikre nødvendige logger
- Påse at Hendelseslogg blir ført, fulgt opp og sms varsling sendt
Gjøre rede for:
- Snøberedskap
- Ugunstig værsituasjoner
- Håndtering av hærverk - og tagging
- Oslo havnevesen
- Håndtering av media
Farlig gods
Gjøre rede for landingsplasser for farlig gods
Kjenne til jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods
Gjøre rede for hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med farlig gods (f.eks. ammoniakk, klor eller svoveldioksyd)
Evakuering av trafikkstyringssentralen
Gjøre rede for evakuering av TSS Oslo, her under:
- Vaktbok
- Utpeking av rømningsledere
- Kommunikasjon med vaktsentralen om valg av rømningsvei
- Viderekobling av GSM-R og håndholdte enheter
- Melding til tog, stasjoner, hovedsikkerhetsvakter og tilstøtende trafikkstyringssentraler
- Bruk av masker og lommelykt
Sørge for sikker
evakuering av
trafikkstyringssentralen
Ta i bruk reserve togledersentral
Gjøre rede for:
- Rutinene ved flytting av togledersentral
- Ta i bruk reserve togledersentral
- Risikofaktorene
Gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av reserve togledersentral
Pensum: Overordnet beredskapsplan
Beredskapsplan for Øst
Beredskapsplan for Oslokorridoren:
- Oslo tunellen
- Gardermoen
- Alnabru
- Ulike prosjekter
Pensum:
Overordnet beredskapsplan
Beredskapsplan for Øst
Beredskapsplan for Oslokorridoren:
- Oslo tunellen
- Gardermoen
- Alnabru
- Ulike prosjekter
Ulike beredskapsplaner
Branninstruks for TSS Oslo
Instruks for evakuering av trafikkstyringssentraler
Instruks for reserve togledersentral
Risikoanalyse for etablering av
reserve togledersentral
Befaring Befaring hos jernbaneforetak
Få kjennskap til rutiner og arbeidsoppgaver hos driftsoperative ledere i de største jernbaneforetakene.
lp_tr/opplaeringsplan_for_vaktledet_tsso.1554200955.txt.gz · Sist endret: 2019/04/02 12:29 av Ingrid Dale Bjørdal