lp_si:systemliste
Denne versjonen (2019/08/12 14:24) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
System systemansvarlig leverandør anleggseier
Forriglingsanlegg
Sikringsanlegg NSI 63 Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sikringsanlegg NSB 77 Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sikringsanlegg NSB 78 Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sikringsanlegg NSB 84 Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sikringsanlegg NSB 87 Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sikringsanlegg NSB 94 Infrastruktur ABB Banesjef
Sikringsanlegg Siemens Simis C Infrastruktur Siemens Banesjef
Sikringsanlegg Ebilock 850 Infrastruktur Bombardier Banesjef
Sikringsanlegg Ebilock 950 R4 D&T/KVIKT Bombardier Banesjef
Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 Infrastruktur Bombardier Banesjef
Sikringsanlegg Merkur Infrastruktur ABB Banesjef
Sikringsanlegg Thales L90-5N D&T/KVIKT Thales Banesjef
Sikringsanlegg Siemens Simis W - sentralt D&T/KVIKT Siemens D&T/KVIKT
Sikringsanlegg Siemens Simis W - ytre D&T/KVIKT Siemens Banesjef
Togdeteksjonsanlegg
Akselteller Thales AzLM Infrastruktur Thales Banesjef
Akselteller Siemens ACM 100 Infrastruktur Siemens Banesjef
Akselteller Siemens ACM 200 Infrastruktur Siemens Banesjef
Akselteller Bombardier EBI Track 2000 Infrastruktur Bombardier Banesjef
Togdeteksjon 10/50 kHz Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Togdeteksjon 95/105 Hz Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Togdeteksjon TI-21 Infrastruktur Siemens Banesjef
Togdeteksjon likestrøm Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sporveksel- og sporsperreutrustning
Drivmaskin Clamplock Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET Infrastruktur Alstom Banesjef
Drivmaskin BSG 9 Infrastruktur Siemens Banesjef
Drivmaskin BSG 9 400V Infrastruktur Siemens Banesjef
Drivmaskin Siemens S700V inkl. DKV Infrastruktur Siemens Banesjef
Drivmaskin Siemens S700K Infrastruktur Siemens Banesjef
Siemens Integra inkl. DKV/BK Infrastruktur Siemens Banesjef
Siemens ELS710 D&T/Kvikt Siemens Banesjef
Sporsperredrivmaskin Bela Infrastruktur Bombardier? Banesjef
Veisikringsanlegg
Relebasert veisikringsanlegg m/batterianlegg Infrastruktur D&T/Signal Banesjef
Veisikringsanlegg BUES 2000 Infrastruktur S&B Banesjef
Veisikringsanlegg Siemens ? D&T/KVIKT Siemens Banesjef
Betjeningsanlegg
VICOS Infrastruktur Siemens Banesjef
EBICOS Infrastruktur Bombardier Banesjef
Traffic Manager Infrastruktur ABB Banesjef
Thales Aramis TMS D&T/KVIKT Thales D&T/KVIKT
Togkontrollsystemer
ATC Infrastruktur Bombardier Banesjef
Andre systemer/anleggstyper
Portanlegg, rasvarslingsanlegg, broanlegg Infrastruktur Diverse Banesjef
Signaler Infrastruktur Diverse Banesjef
Sporsperre Infrastruktur Diverse Banesjef

Systemansvarlig har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)

 • overvåke og påse at ytelsen opprettholdes (RAMS, levetid, økonomi, kapasitet)
  • etablere og vedlikeholde prosess for innhenting og registrering av data på systemets ytelse/tilstand
  • definere parametere, metrikker og måltall for kontinuerlig overvåking av systemets ytelse/tilstand
  • definere kriterier for å avdekke at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/tilstand
  • etablere mekanismer for raskt å avdekke at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/tilstand
  • gjennomgå registrerte data på systemets ytelse/tilstand, og implementere eventuelle tiltak
  • regelmessig rapportere på analyse og evaluering av systemets ytelse/tilstand
 • utarbeide og forvalte Bane NORs regelverk og styrende dokumentasjon relatert til systemet
  • definere organisering, roller, uavhengighet og kompetansekrav for Bane NORs RAMS-styring
 • utføre Bane NORs systemaksept
  • herunder aksept av sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 • være kontaktpunkt mot leverandør
  • følge opp leverandøren
  • innhente relevant RAMS-relatert informasjon fra leverandøren
 • beslutte at et system skal tas ut av operasjon
  • etablere planer for dekommisjonering og avhending av systemet
 • håndtere systemfeil på vegne av Bane NOR
  • etablere prosess for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
  • etterleve prosessen for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
 • forvalte systemets dokumentasjon og informasjon
  • registrere og vedlikeholde informasjon om systemkonfigurasjonen
  • sikre tilgjengelighet av gyldige tegninger og systembeskrivelser
  • sikre at ugyldige tegninger og systembeskrivelser ikke benyttes
 • tilgjengeliggjøre opplæring relatert til systemet (inkl. læreplaner o.l.)
  • regelmessig gjennomgå og oppdatere opplæringsmateriell
 • definere systemet og dets operasjonelle kontekst
 • definere akseptkriterier, herunder velge risikoakseptkriterium
 • vurdere risikoen knyttet til bruk av systemet, herunder identifisere farer, analysere risiko, og evaluere risiko mot akseptkriterier
 • identifisere krav og tiltak for å eliminere risiko eller redusere risiko til et akseptabelt nivå, herunder krav og tiltak tilstrekkelige for å oppnå tolerabel risiko og eventuelle ytterligere krav og tiltak i henhold til ALARP-prinsippet
 • etablere og vedlikeholde funksjonskrav til systemet
 • etablere og vedlikeholde sporbarhet mellom funksjonskrav og analyser, herunder sporbarhet mellom sikkerhetskrav og risikoanalyser
 • validere spesifikasjonen
 • definere omfanget av RAM-relaterte oppgaver
 • definere omfanget av sikkerhetsstyringen
 • etablere og vedlikeholde prosedyrer for drift, vedlikehold og overvåking
 • etablere registrering for sporing av utførte RAMS-oppgaver
 • etablere og vedlikeholde operasjonell farelogg
 • implementere sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 • definere anleggseiers operasjonelle ansvar
 • følge opp anleggseiers ivaretakelse av sitt operasjonelle ansvar
 • analysere menneskelige faktorer og kompetansekrav som i forbindelse med drift og vedlikehold kan påvirke systemets RAMS-ytelse, og definere nødvendige tiltak
 • analysere systemets sviktmoduser og hvordan dette detekteres, og definere nødvendige tiltak for å opprettholde systemets RAMS-ytelse
 • regelmessig gjennomgå og oppdatere planer og prosedyrer for drift og vedlikehold
 • regelmessig gjennomgå og oppdatere operasjonell farelogg

Leverandør har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)

 • etablere og vedlikeholde produktspesifikke krav til systemet
 • utvikle og levere systemet i henhold til spesifikasjonen
 • utføre systemvalidering
 • analysere konsekvensen av eventuelle endringer og definere prosessen knyttet til gjennomføringen av endringene
 • overlevere informasjon av relevans for drift, vedlikehold og overvåking til systemansvarlig
 • overføre sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser til systemansvarlig
 • tilrettelegge for kontinuerlig overvåking av systemets ytelse/tilstand

Anleggseier er (listen er ikke nødvendigvis komplett)

 • operativt ansvarlig for det spesifikke systemet
 • etterleve prosedyrer for drift, vedlikehold og overvåking
 • registrere sporingsinformasjon for utførte RAMS-oppgaver
 • etterleve sikkerhetsrelaterte anvendelsesbetingelser
 • etterleve prosessen for undersøkelse og håndtering av feil, hendelser og ulykker
 • sikre tilstrekkelig datainnsamling for kontinuerlig overvåking av systemers ytelse/tilstand
 • melde fra til systemansvarlig når det avdekkes at systemet ikke har tilfredsstillende ytelse/tilstand
 • registrere endringer i systemkonfigurasjonen for spesifikke systemer
 • sikre at kun gyldige tegninger og systembeskrivelser benyttes
lp_si/systemliste.txt · Sist endret: 2019/08/12 14:24 av jcs