lp_tr:laereplan_for_driftsoperator_ved_stillverk_lodalen_i_trafikk_ost_sty-602995
Denne versjonen (2017/04/04 10:48) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 12:48) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for driftsoperatører ved stillverk Lodalen i Trafikk Øst

1. Innledning

Læreplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre i Stillverk Lodalen har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som driftsoperatør. Læreplanen omfatter også øvrige funksjoner for skift og togframføring knyttet til stillverket som er sammensatt av flere typer sikringsanlegg.

Hovedmålene med planen er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha bestått signalgiverprøve og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Erfaring som driftsoperatør i Lodalen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Erfaring som driftsoperatør i Lodalen
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Det kreves signalfaglig kompetanse ved gjennomgang av sikringsanleggene.

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Den praktiske opplæringen gis ved at kandidaten på opplæring går sammen med veileder som er erfaren driftsoperatør. Maksimum en kandidat kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæringen i Lodalen gjennomføres i løpet av minimum 4 mnd. Opplæringen består av teoretisk forklaring, praktiske øvelser og befaringer. Dersom eleven har trafikkutdanning som txp eller togleder, vil opplæringen bli tilpasset i henhold til forkunnskapene.

Driftsoperatørtjenesten omfatter de forhold og regler som er bestemt for togekspeditør i henhold til de henvisninger som er anført til gjeldende Trafikkregler for Bane NORs Nett.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At læreplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • At kandidat på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Sørge for at opplæringen blir mest mulig sammenhengende
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere månedlig på følgende punkter;
  • Oppmøte
  • Interesse og initiativ
  • Møte forberedt
  • Teoretisk framdrift i forhold til læremål
  • Praktisk forståelse og utførelse i forhold til læremål
  • Egnethet
 • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

Vurderinger underveis i opplæringsløpet

Områdesjefen skal gjennomføre individuelle samtaler med kandidatene underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

6. Vurdering av eksamen

Eksamener vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

KarakterPraktisk/muntlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken svært effektivt. Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven overvåker og styrer trafikken effektivt. Eleven evner å løse opp i trafikale avvikssituasjoner. Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. I tillegg vises gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
3Bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken på en god måte, men foretar enkelte uheldige prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen, men som likevel løses tilfredsstillende. Eleven viser nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene. Eleven viser tilfredsstillende kommunikasjons- og samarbeidsevner.
2Ikke bestått
Eleven styrer og overvåker trafikken, men foretar flere uheldige og/eller manglende prioriteringer og disposisjoner som påvirker effektiviteten i trafikkavviklingen. Eleven evner ikke å løse trafikale utfordringer tilfredsstillende. Eleven demonstrerer ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser manglende evne til å styre trafikken effektivt samt løse trafikale utfordringer. Eleven demonstrerer vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført
KarakterSkriftlig eksamen
5Bestått: Over forventet nivå
Eleven viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4Bestått: Forventet nivå
Eleven viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
3Bestått
Eleven viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2Ikke bestått
Eleven viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1Ikke bestått:
Eleven viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål.
0Eksamen ikke gjennomført

7. Eksamen

Det er to sensorer på eksamen.

Sakkyndig leder signal er ansvarlig for å peke ut sensor fra signalteknisk miljø.

Områdesjefen er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en avsluttende skriftlig prøve hvor kandidatene prøves i kunnskapsmålene, samt en praktisk prøve der kandidatene prøves i ferdighetsmålene og kjennskap til de lokale forholdene.

For å bestå eksamen må eleven oppnå karakter 3 på eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang. Ny eksamen avlegges tidligst 2 uker etter første forsøk, og eleven vil få veiledning i denne perioden. Oppnår eleven mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og utdanningen som driftsoperatør ved Lodalen avsluttes.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste i Lodalen.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

8. Krav til praksis etter bestått prøve

Det stilles ikke krav til praksis etter bestått prøve. Den første tiden skal driftsoperatør tjenestegjøre selvstendig på vakter med mindre trafikktopper, f.eks. helg og natt. Leder skal i dialog med den nyutdannede driftsoperatøren legge plan for å tjenestegjøre selvstendig på alle vakter.

9. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
003 Revisjon 002 publisert i wiki, oppdatert pensum
00206.01.16Nytt punkt 6 Vurdering av eksamen
00105.03.14Oppdatert leksjoner og pensum jfr endringer i Trafikkregler for jernbanenettet
00001.06.13Dokumentet opprettet

Tema og leksjoner

Tema 1: Definisjoner

Leksjon 1: Definisjoner

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til følgende definisjoner:
- Generelle
- Personell
- Signalanlegg
- Kontaktledning
- Stasjoner
- Kjøretøy
- Sporveksler
- Arbeid i spor
Pensum: Underpunkter til TJN:
Trafikkreglenes oppbygging0.
Generelt1.
Generelle definisjoner 1.4a, b, c, d, j, k, m, n
Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner1.4.1a, b, c, d, e, f, g, h, i
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende personell1.4.2a, b, c, e, f, g, h, i, k
Definisjoner vedrørende signalanlegg1.5a, b
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg1.5.1a, b, c, e
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kontaktledningen1.6.2a, b, c
Definisjoner vedrørende stasjoner1.7a, b
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende stasjoner1.7.1B
Definisjoner vedrørende kjøretøy1.8a-j
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kjøretøy1.8.1b, d, e, h, j, k, i
Definisjoner vedrørende sporveksler1.9a, b, c, d, e
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sporveksler1.9.1 a, b, c, d, e, f, g
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sikring av sporveksler1.9.2a-d
Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor1.10.2a-g
Interne bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor1.10.2.1a, b, c, d, e, f, g, o, p, q, s, t

Tema 2: Banestrekninger og grenser

Leksjon 1: Bli kjent med området, manøversystem, jernbaneforetak, spor m.m.

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt på Oslo S, hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål og jernbaneforetakene som trafikkerer på driftsbanegården og tilstøtende områder i Lodalen.Skal ha god kjennskap til området.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) Stillverksinstrukser og lokale instrukser
Skjematisk plan

Leksjon 2: Sporområder og grenser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne redegjøre for:
- De forskjellige sporområder i Lodalen
- Grenser for Lodalen Driftsbanegård, Loenga og Oslo S.
- Kunne forklare innholdet i skjematiske signaltegninger og sporoversikt.

Skal ha god kjennskap til området.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
Signaltegninger for Lodalen driftsbanegård (herunder bakkespor).

Leksjon 3: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Hovedtrekkene i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, leders og medarbeiders ansvar for HMS, og bruk av verneutstyr.
- Personlig sikkerhet
- Rutiner for evakuering og beredskaps-bestemmelser
Skal bidra til et godt arbeidsmiljø og sikker utførelse av oppgavene.
Pensum:
HMS håndbok
Instruks for bruk av verneutstyr

Tema 3: Trafikkområder

Leksjon 1: Generelt om trafikkområder

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål, jernbaneforetakene som trafikkerer på driftsbanegården og tilstøtende områder i Lodalen.
Kunne forklare;
- Trafikkbildet
- Inn – og utkjøringssteder for skift
- Behandling av skift ved ankomst/avgang
Pensum:
Togoppgave
Signaltegninger for Lodalen driftsbanegård (herunder bakkespor)
D-sirkulære. Oversikt over togselskap

Leksjon 2: Tognummer og togbok

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare;
- Tognummers kjøreretning fra Oslo S
- Hvilke banestrekninger de ulike tognummerseriene trafikkerer
- Kunne forklare bruk av elektronisk togbok i Lodalen
Ut fra jernbaneforetakenes
grafiske sporplan kunne holde
oversikt over togs turnering.

Skal kunne føre korrekt elektronisk togbok.
Pensum:
Elektronisk togbok
Jernbaneforetakenes grafiske sporplan

Leksjon 3: Skifting

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Kjennskap til:
- Skifting
- Ledelse av skifting
- Skifting på område med høyt skiftesignal
- Skifting av kjøretøy på verkstedområde
- Hastighet
- Bremser
- Avslutning av skifting

Gjøre rede for:
- Tillatelse til skifting
- Signalgiving og kontroll av skiftevei
- Skifting med flere skiftelag samtidig
- Skifting på område med dvergsignal
- Igjensetting og hensetting av skift
- Feil på infrastruktur eller kjøretøy
Pensum Underpunkter i TJN:
I Generelt
Skifting 3.1
Tillatelse til skifting 3.3
Ledelse av skifting3.4
Utfyllende bestemmelse om
skiftelederens ansvar
3.4.1
Signalgivers ansvar3.1.6
Kommunikasjonssystem3.5
Utfyllende bestemmelser om kommunikasjonssystem3.5.11,3
Skiftebevegelser3.6 Se for øvrig særbestemmelser
i Strekningsbeskrivelse
for Bane NORs
nett (SJN)
II Tillatelse til skifting
Tillatelse til skifting i togspor
på stasjon på strekning uten
fjernstyring og på grensestasjon
3.11
Intern bestemmelse om tillatelse
til skifting i togspor på stasjon
på strekning uten fjernstyring
og på grensestasjon
3.11.1.1
lll. Utførelse av skifting
Signalgiving og kontroll av
skifteveien
3.13
Utfyllende bestemmelser om
skifting med flere skiftelag
samtidig
3.13.1
Utfyllende bestemmelser om
skifting på område med høyt
skiftesignal
3.13.2
Intern bestemmelse om skifting
av kjøretøy for vedlikehold på
verkstedområde og lignende
3.13.1.1
Hastighet3.141,2
Se for øvrig særbestemmelser
i Strekningsbeskrivelse
for Bane NORs
nett (SJN)
Utfyllende bestemmelse om
hastighet
3.14.1
Bruk av bremser 3.15
Igjensetting av skift 3.16
Hensetting av skift3.17
Utfyllende bestemmelser om
hensetting av skift
3.17.1
Feil på jernbaneinfrastruktur
eller kjøretøy
3.20
Avslutning av skifting i togspor
på stasjon på strekning uten
fjernstyring og på grensestasjon
3.23
Intern bestemmelse om avslutning
av skifting i togspor på stasjon
på strekning uten fjernstyring
og på grensestasjon
3.23.1.1
Kjøring av tog
Spesielle bestemmelser om
hastighet
6.121c
Signaler
Utfyllende bestemmelser om
dvergsignaler for skifting
9.23.1

Tema 4: Sikringsanlegg

Leksjon 1: Innføring i betjening av sikringsanleggene

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Områder som styres av GS/Ebicos
- Operatørplasser og operatørbemyndigelse
- Betjening av sikringsanleggene
- Signalbilder
- Identifikasjon av signaler
- Ta frem bilder i Ebicos
- Skap for sikringer til drivmaskinene
PensumBrukermanual Ebicos 900Underpunkter i TJN:
Tegnforklaring for skjematisk plan
og forriglingstabell
TJN 12.6Bilag 1
Skjema: Godkjenning til betjening av
fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg
TJN 12.7Bilag 2
12.7.1, 12.7.3

Leksjon 2: Kommandoer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare kommandoer for:
- Bilde og skjerm
- Operatørbemyndigelse
- Skiftevei
- Nødutløsing
- Sperring
- Sporveksler
- Tognummer
- Automater
- Forprøving
- Alarmer og alarmlister
Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 3: Skifteveier

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og betjene kommandoer for:
- Stilling av skiftevei og indikeringenes betydning i denne
- Magasinering og annullering av magasinerte skiftetogveier
- Nødutløsing av en eller flere skifteveier
- Sperre og frigi spor
- Nødstopp
- Forprøving
- Automater
- Alarmer og alarmlister
- Tognummer
- Faremomenter i forhold til materiell på nabospor

Skal kunne forklare faremomentene ved å gi signal varsom skifting tillatt til spor hvor det ikke er middel.

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Ferdighetsmål:
Mestre betjening av sikringsanleggene
Pensum
Brukermanual Ebicos 900Underpunkter i TJN:
Utfyllende bestemmelser
om dvergsignaler
for skifting
TJN 9.23.11,2,3,5
DvergsignalerTJN 9.231,2,3,5,

Leksjon 4: Lokale områder

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Frigiving for lokal skifting

Forklare og vise:
- Indikeringer i lokalområdet
- Frigiving og tilbaketaging av område for lokal skifting.
Mestre betjening av sikringsanleggene
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 5: Sporveksler

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og vise:
- Lokalavlåse og låse opp sporveksler
- Sporvekselstilling i signalbildet
- Sporveksel ute av kontroll
- Oppkjørt sporveksel
- Lokalstillere
- Sporvekselstilling (høyre/venstre)
Kjenne til hvor det finnes sporvekselsveiver og forklare bruken av disse.
Mestre betjening av sikringsanleggene
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 6: Betjening av andre anlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for bruk av:
- Sporvekselvarme
- Skap for portkontroll i vognhall

Eget sikringsanlegg og betjeningspanel for vognhall
- Porter
- 1000 V
- Kontroll på 15 KV
- Nøkler for arbeidslag
- Stille signaler inn
- Nødstopp for signaler

- NSI 63 sikringsanlegg for Bakkesporene
- Gjøre rede for oppgavene til Leder for kobling.

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Mestre betjening og kontroll av anleggene.

Skal kunne utføre Leder for kobling i Vognhallen.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt. 3.2
Stillverksinstruks NSI 63 Lodalen
FSE
Førstehjelp/brann i elektriske anlegg

Leksjon 7: Feil på sikringsanlegg

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjør rede for bestemmelsene og mulighetene når det oppstår feil på sikringsanleggene

Skal kjenne til skjema for reparasjonsarbeider.
Kunne utføre oppgaver iht rutinene når det oppstår feil på sikringsanleggene
Pensum
Underpunkter i TJN
GenereltTJN 12.5.7.1
Håndtering av sikkerhetskritiske feil i signalanleggTJN 12.5.7.2
Skjema: Melding til togleder og togekspeditør om reparasjonsarbeiderTJN 12.8Bilag 3
Blankett om reparasjonsarbeiderTJN 12.5.6.2
Idriftsetting av signalanleggTJN 12.5.5
Arbeider ved signalanlegg og kommunikasjonssystemerTJN 12.5.6.1
Brukermanual Ebicos 900

Tema 5: Kommunikasjon og togradio

Leksjon 1: Innføring i bestemmelser vedrørende kommunikasjon

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjengi:
- Bestemmelsene for bruk av muntlige tillatelser gitt gjennom togradio
- Kommunikasjon ved skifting
- Korrekt kommunikasjon

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Skal utføre korrekt kommunikasjon.

Skal beherske de situasjoner hvor driftsoperatør er
sentral barriere.
Pensum: Underpunkter i TJN:
III. Kommunikasjon
Mottak av ordrer, tillatelser, underretninger og signaler2.7
Skriftlig eller elektronisk kommunikasjon2.8
Utfyllende bestemmelser om skriftlig kommunikasjon som formidles via togradio2.8.1
Muntlig kommunikasjon2.9Unntatt punkt 4 som er bare til orientering
Definisjoner vedrørende muntlig kommunikasjon2.9.1
Prinsipper for muntlig kommunikasjon2.9.2
Terminologi2.9.3
Posisjonsangivelse2.9.41
Bekreftelse2.9.5
Varsling og tilbakemelding2.9.6
Funksjoner og angivelser som benyttes2.9.7
Liste over funksjon og ID2.9.8
Angivelse av tall, bokstaver og alfanumeriske sammensettinger2.9.9
Angivelse av tall2.9.10
Angivelse av bokstavkombinasjoner og staving av ord2.9.11
Arbeidsspråk2.10

Leksjon 2: Bruk av Togradio

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjengi bestemmelsene for bruk av togradio:
- Frequentis driftsoperatør terminal
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Samband med fører utenfor førerrom
- Nødanrop

- Frequentis driftsoperatør terminal biapparat
- Innlogging
- Prioritering av anrop
- Samband med fører utenfor førerrom
- Nødanrop

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Skal utføre korrekt kommunikasjon.

Skal beherske
bruk av togradio,
og de situasjoner
hvor driftsoperatør
er sentral barriere.

Pensum: Underpunkt i TJN:
Utfyllende bestemmelser om bruk av togradio og telefonsystemer2.10.1
Utfyllende bestemmelser om registrering av funksjonelt nummer2.10.23,5
Utfyllende bestemmelser om avregistrering av funksjonelt nummer2.10.3
Utfyllende bestemmelse om samband med fører utenfor førerrom2.10.5
Intern bestemmelse om samband med fører utenfor førerrom2.10.5.1
Utfyllende bestemmelser om bruk av nødanrop2.10.6
Utfyllende bestemmelser om funksjonstesting av nødanrop i togradiosystemet2.10.7
Operativt regelverk
Instruks for Frequentis terminal

Tema 6: Kunngjøringer og sirkulære

Leksjon 1: Kunngjøringer og sirkulære

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen, utfyllende bestemmelser og dokumentasjon til personell

Kjenne til utarbeidelse og bekjentgjøring av kunngjøringer, tidsfrister og fordeling til personell.

Gjøre rede for mottak, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og sirkulære.
Kunne motta, erkjenne og arkivere kunngjøringer og sirkulære.
Pensum: Underpunkter i TJN:
Beskrivelser av jernbaneinfrastrukturen mm2.1
Utfyllende bestemmelser om beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen2.1.1
Bestemmelser om kjøring av tog og skifting på jernbaneinfrastrukturen2.2
Utfyllende bestemmelser om kjøring av tog og skifting på jernbaneinfrastrukturen2.2.1
II. Ruter for tog
Utfyllende bestemmelse om utarbeidelse av kunngjøringer2.6.2
Utfyllende bestemmelser om fordeling, erkjennelse og kvittering2.6.3Se for øvrig særbestemmelser I Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)
Utfyllende bestemmelser om tidsfrister for utsendelse2.6.4
Utfyllende bestemmelser om fordeling av kunngjøringer
2.6.51
Utfyllende bestemmelser om rutesirkulære2.6.7
Utfyllende bestemmelser om ruteordre2.6.81b-i,2,3
Utfyllende bestemmelser om T-sirkulære2.6.9
Utfyllende bestemmelser om S-sirkulære2.6.10
Intern bestemmelse om bruk av TS-sirkulære2.6.11
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt 3.2

Tema 7: Arbeid i spor

Leksjon 1: Iverksettelse og avslutning av spordisponeringer

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjør rede for:
- Hvordan arbeid i og ved spor iverksettes og avsluttes
- Hvordan disponering for arbeid gjennomføres
- Hvordan anleggsområde iverksettes og avsluttes
- Kunne gjengi bestemmelsene for sikring av anleggsområde ved Driftsbanegård Lodalen.

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Skal kunne sikre personell
som jobber i og ved spor,
og utføre korrekt
iverksettelse og
avslutning av arbeid.

Skal utføre korrekt
kommunikasjon.

Skal vise vurderingsevne og
handlingskompetanse,
samt mestre de situasjoner
hvor driftsoperatør
er sentral barriere.
Pensum Underpunkter i TJN:
I. Generelt
Tillatelse til arbeidet8.1
Interne bestemmelser om tillatelse til arbeid i spor8.1.1.1
Arbeid I spor8.2
Utfyllende bestemmelser om beskyttelsesavstand og markeringsgjerde8.2.1
Interne bestemmelser om beskyttelsesavstand og markeringsgjerde8.2.1.1
Utfyllende bestemmelse om arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg8.2.2
Interne bestemmelser om arbeider på eller nær kontaktledningsanlegg
8.2.2.1
Interne bestemmelser om arbeid i spor8.2.2.21,3,(4)
Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 8.3
Utfyllende bestemmelser om vernevest med kjennetegn8.3.1
Interne bestemmelser om hovedsikkerhetsvakt8.3.1.1
Interne bestemmelser om lokal sikkerhetsvakt8.3.1.2
Leder for elsikkerhet8.3.1.3
Krav til kommunikasjonssystem 8.4
Interne bestemmelser om kommunikasjon i forbindelse med oppstart av arbeid i spor8.4.1.11,2,5a,b,c),6,7
5c til orientering
Krav om bestemmelser om arbeid i spor 8.5
Underretning om disponering av strekning for arbeid og anleggsområde8.6
Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy 8.7
Tillatelse til disponering av strekning for arbeid 8.8
Interne bestemmelser om ruteordre for disponering av strekning for arbeid8.8.1.1Unntatt punkt 4
Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid8.9
Interne bestemmelser om kommunikasjon ved avslutning av arbeid i spor8.9.1.1Unntatt punkt 2
Interne bestemmelser om disponering av strekning for kjøring av arbeidstog
8.9.1.23-7
Tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde 8.10
Utfyllende bestemmelser for arbeid innenfor et anleggsområde8.10.11,2 kulepunkt 1,c
2 kulepunkt 2 til orientering
Interne krav om hva en ruteordre for anleggsområde– jernbane skal inneholde8.10.1.1Unntatt punkt 3
Utfyllende bestemmelser om avgrensning av anleggsområde- jernbane8.10.2Innledning og figur 3
Interne bestemmelser om flere anleggsområder inntil hverandre8.10.2.1Unntatt punkt 4
Kjøring inn på og ut fra anleggsområde8.11
Interne bestemmelser om kjøring inn på og ut fra anleggsområde- jernbane8.11.1.12,3,4,9,11
Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde8.12
Interne bestemmelser om avslutning/opphevelse av anleggsområde- jernbane8.12.1.12,4,7

Tema 8: Risikoforståelse

Leksjon 1: Samhandling, kommunikasjon og risiko

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
Hvilke situasjoner er driftsoperatør en barriere?

Hva er viktig i disse situasjonene?
- Hva kan gå galt
- Hvilke feil kan skje

Hva kan forstyrre fokus?
- Stress, feil fokus
- Motivasjon
- Holdninger

Misforståelser / kommunikasjon
Bevisstgjøre hvor og i hvilke situasjoner det kan oppstå farer, og
hvilken adferd som er viktig for å håndtere situasjonene på best mulig måte
Pensum:
Utføres av TS

Tema 9: Avvikshåndtering

Leksjon 1: Feil og uregelmessigheter

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjør rede for:
- Håndtering av oppståtte feil ved infrastruktur
- Oppkjørt sporveksel
- Falsk belegg
- Avsporing
- Feil ved signaler
- Førers plikter ved
uregelmessigheter og feil
- Arbeid på kjøretøy i sporet
Mestre avvikshåndtering
Pensum: Underpunkter i TJN:
I. Generelt
Førerens og ombordpersonellets
plikter ved uregelmessigheter
og feil på jernbaneinfrastruktur
eller kjøretøy
7.11,2,6
Utfyllende bestemmelser om
førerens og ombordpersonellets
plikter ved uregelmessigheter
og feil på jernbaneinfrastruktur
eller kjøretøy
7.1.13,4
Togekspeditørens plikter ved
uregelmessigheter og feil
på jernbaneinfrastruktur eller
kjøretøy
7.31,3
Intern bestemmelse om
togekspeditørens plikter ved
uregelmessigheter og feil
på jernbaneinfrastruktur
eller kjøretøy
7.3.1.1For feil ved signalanlegg
gjelder i tillegg
kapittel 12
Bestemmelser for personale
som skal betjene
signalanlegg.
Arbeid på kjøretøy i sporet7.5
Utfyllende bestemmelser
om arbeid på kjøretøy
i sporet på stasjon
7.5.1
II. Signaler som ikke kan vise
kjørsignal
Utfyllende bestemmelse om
hastighet når dvergsignal
ikke kan vise «Kjøring tillatt»
eller «Varsom kjøring
tillatt»
7.13.2
Utfyllende bestemmelser om
dvergsignal som ikke viser
«Kjøring tillatt» eller
«Varsom kjøring tillatt»
7.14.2
III. Uregelmessigheter og feil
på jernbaneinfrastrukturen
Utfyllende bestemmelser om
oppkjørt sporveksel
7.18.2
Intern bestemmelse om
oppkjørt sporveksel
7.18.2.1

Leksjon 2: Fravik fra bestemmelser

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Ha kjennskap til:
- Rekvirering av kjøretøy i nødsituasjon
- Stillverksvakt
- Ha kjennskap til at togleder kan fravike bestemmelser
Pensum
Underpunkter i TJN:
I. Generelt
Trafikkstyring5.1
Utfyllende bestemmelse om rekvirering
av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftsstans
5.2.1
Utfyllende bestemmelser om
trafikkstyring
5.1.12
Toglederens adgang til å fravike
bestemmelser i forskriften
5.31
Utfyllende bestemmelser om
toglederens adgang til å
fravike utfyllende bestemmelser
5.3.1
ll. Generelle bestemmelser om
trafikkstyring
Tillatelse til å kjøre inn på spor
der det står kjøretøy
5.9Kommentar:
Sett i sammenheng
at det er et
persontog med reisende
som må kjøres inn
på skifteområde
IV. Midlertidig endring av driftsform
Utfyllende bestemmelser om
beordring av stillverksvakt
5.25.3

Leksjon 3: Hendelseslogg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for hvilke type hendelser som skal meldes til togleder for videre registrering i Hendelseslogg.Ferdighetsmål:
Sikre rett forståelse og viktighet av hendelseslogg
Pensum:
Operativt regelverk

Leksjon 4: Uønskede hendelser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for hvilke saker som
skal meldes i Synergi
- Uhell og nesten uhell
- Fysisk og psykisk arbeidsmiljø
- Brudd på bestemmelser
Kunne utføre melding i Synergi
Pensum:
Avvikshåndteringsprosessen
Prosedyre for å melde og registrere uønskede hendelser og kontrollaktiviteter
Synergi

Leksjon 5: Signaler i ustand

UndervisningsfaktorerKunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for hvordan skift framføres forbi dvergsignaler i kjøring forbudt.

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Skal utføre korrekt kommunikasjon.

Skal beherske bruk av togradio, og de situasjoner hvor driftsoperatør er sentral barriere.
Pensum: Underpunkter i TJN:
Utfyllende bestemmelse om hastighet når dvergsignal ikke kan vise «Kjøring tillatt» eller «Varsom kjøring tillatt»7.13.2
Utfyllende bestemmelser om dvergsignal som ikke viser «Kjøring tillatt» eller «Varsom kjøring tillatt»7.14.2
Mottak av ordrer, tillatelser, underretninger og signaler2.7
Muntlig kommunikasjon2.9Unntatt punkt 4 som er bare til orientering
For øvrig henvisninger til Tema 5 Kommunikasjon og togradio

Tema 10: Beredskap

Leksjon 1: Uforutsette hendelser/varslingsrutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for håndtering av alle topphendelser og utforutsatte hendelser:
- Uhell og driftsulykke
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og driftsoperatør/togleder
- Trafikkavvikling
- Normalisering
- Skrive rapport
Skal vise handlingskompetanse
og iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Demonstrere god kommunikasjon og rolleforståelse i krisesituasjoner.

Mestre rapportskriving.
Pensum:
Beredskapshåndbok
Avvikshåndteringsprosessen
Beredskapsplan for Trafikk Øst/ Baneområde Oslokorridoren

Tema 11: Sekundæroppgaver

Leksjon 1: Sekundæroppgaver for driftsoperatør Lodalen

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og betjene:
- Eget panel for brannalarmer
- Eget panel for 1000 V
- Dataanlegg for inn- og utkobling av 15 Kv og tining/tørking spor 13,14, 15 og 16
Mestre overvåking og betjening av de ulike anleggene.
Pensum
lp_tr/laereplan_for_driftsoperator_ved_stillverk_lodalen_i_trafikk_ost_sty-602995.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)