lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_ski
Denne versjonen (2017/04/04 10:43) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/15 13:25) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for togekspeditører ved stillverk Ski stasjon

1. Innledning

Opplæringsplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som txp på Ski stasjon har tilstrekkelig kompetanse i lokale forhold og betjening av stillverket.

Bane NORs hovedmål å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha gjennomført og bestått txp-utdanningen, og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Utdannet txp
 • Minimum 2 års erfaring som txp ved Ski
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Utdannet txp
 • Minimum 2 års erfaring som txp ved Ski
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis. Teorien gjennomgås i klasseromsundervisning. Maksimum 2 personer kan delta på teoriundervisning samtidig.

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med en erfaren txp. Maksimum 2 person kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæring ved Ski stasjon gjennomføres i løpet av ca. 6 uker. Opplæringen består av ca. 1 uke teoriundervisning, den øvrige delen består av befaringer, praktiske øvelser, teoretisk forklaring og trening.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At opplæringsplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Å etablere rapporteringsrutiner for veilederne som skal rapportere på følgende punkter;
  • Interesse og initiativ
  • Praktisk forståelse og utførelse i forhold til læremål
  • I hvilken grad kandidaten mestrer trafikkmengden
  • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

6. Eksamen

Det er to sensorer på eksamen.

Sakkyndig leder signal er ansvarlig for å peke ut sensor fra signalteknisk miljø.

Områdesjefen er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en avsluttende muntlig prøve hvor kandidatene prøves i betjening av stillverk, og bruk av skjematisk plan og forriglingstabell.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste på Ski.

Hvis kandidaten ikke består eksamen, har kandidaten muligheten til å avlegge en ny eksamen. Det skal gis ytterligere veiledning, og ny eksamen kan avlegges tidligst 14 dager senere.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikk som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

7. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidatene skal tjenestegjøre på minimum 2 vakter sammen med en godkjent txp før de kan tjenestegjøre på selvstendige vakter. Gruppeleder skal i dialog med kandidaten legge plan for å tjenestegjøre selvstendig på nattevakt.

8. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00021.05.14Dokumentet opprettet
001 Revisjon 000 publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema 1: Ytre områder på Ski stasjon

Leksjon 1: Sporområder

KunnskapsmålFerdighetsmål
Få oversikt over sporområder og grensesnitt på Ski stasjon

Få forståelse av viktigheten av god kjennskap til området
Pensum

Leksjon 2: Bli kjent med stasjonsområdet og spesielle forhold

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt på Ski stasjon, hvilke sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål

Kunne forklare hvilke spor som styres av togleder og hvilke som styres av Txp:
- Signalbilder
- Plassering av signaler
- Avstander
- Overgang til midtplattform
- Lokstall
- Baneavd
Pensum

Tema 2: Betjening av stillverk

Leksjon 1: Skjematisk plan og forriglingstabell

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare innholdet i skjematiske plan og forriglingstabell
Pensum:
Skjematisk plan forriglingstabell

Leksjon 2: Innføring i betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjennomgang av stillverksinstruks:
- Symboler
- Tegn
- Ulike alarmbeskjeder
- Signalbilder
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 3: Betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare:
- Stille hovedsignaler og dvergsignaler
- Sporveksel / sporsperre
- Indikeringer
- Sette signaler i stopp/oppheve signaler i stopp
- Sperring av spor/sporfelt
- Grenser og grensesnitt ved Ski
Demonstrere og mestre
betjening av sikringsanlegg
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 4: Betjening av sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Betjening av sikringsanlegg
- Signalbilder
- Identifikasjon av signaler
- Sporvekselvarme for Nord og syd
- Indikeringer
Demonstrere og mestre
betjening av sikringsanlegg
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 5: Betjening av betjeningspanel

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre betjening av betjeningspanel:
- Nødfrakobling
- Jordfeil
- Signal stopp
- Hovedbryter
- Indikeringslamper for omlegging av drivmotorer
Pensum:
Stillverksinstruks

Leksjon 6: Feil på sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hvilke alarmer som kan komme

Kjenne til hvilke alarmer som skal meldes videre

Kjenne til mulighetene når det oppstår feil på sikringsanlegget
Mestre situasjoner
med feil
Pensum

Leksjon 7: Registrere tognummer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Utføre korrekt registrering av tognummer i Ebicos
Pensum:
Kodeoversikt Ebicos

Leksjon 8: Framføring av skift til/fra lokstallen

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til hva det er plass til i lokstallen, og i hvilken rekkefølge det bør stalles

Kjenne til veksler ved lokstallen som fører må stille
Mestre framføring av skift til/fra lokstallen

Utføre korrekt kommunikasjon

Mestre utarbeidelse av avviksplan for lokstall
Pensum:
Lokstallplan

Leksjon 9: Togbok

KunnskapsmålFerdighetsmål
Demonstrere korrekt bruk av togbok for Ski
Pensum:
Togoppgave
Togbok

Leksjon 10 Samspill med Drops

KunnskapsmålFerdighetsmål
Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
D-sirkulære

Leksjon 11: Oversikt over trafikkbildet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Sørge for effektiv trafikkavvikling, følge med på trafikken på slaveskjermer. Være proaktiv.
Pensum:
Ebicos skjerm
Vicos skjerm

Leksjon 12: Ulike hjelpemidler og interne rutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre betjening av:
- TTS/FIDO
- PIA
- PIMS

Demonstrere fordeling av ordre til tog og til personalet på Ski
Pensum

Leksjon 13: Arbeid i spor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre flere arbeider i spor, samtidig som man sikrer flyt i togtrafikken.
Pensum

Leksjon 14: Farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til at det er landingsplass for farlig gods på RosenholmIverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Pensum:
Lokal beredskapsplan/varslingslister
lp_tr/laereplan_for_togekspeditor_ved_stillverk_ski.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)