lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer
Denne versjonen (2022/03/29 10:12) ble godkjent av Anette Christiansen.Den tidligere godkjente versjonen (2022/03/25 11:25) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for togekspeditørutdanningen

Læreplan for: Togekspeditør
Kravstiller kompetanse: Fagansvarlig framføringssikkerhet

Eier av læreplanen

Direktør i Trafikk

Utarbeidet av

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Henvisning til gjeldende kompetansekrav

Det henvises til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet i Agresso kompetanseregister.

Agressokode

Relevante koder i Agresso kompetanseregister:

 • FO1076 - Togekspeditør

Dokumentasjon av opplæringen

Elektroniske skjemaer for registrering av kompetanse skal benyttes. Dokumentasjon av godkjennelsen sendes automatisk for registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar

Innledning

Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som togekspeditør skal ha god trafikk forståelse og kunne knytte teoretisk og faktaorientert kunnskap sammen. Medarbeideren skal inneha tekniske og ikke- tekniske ferdigheter. Medarbeideren skal ha evnen til å ta ansvar og å være selvstendig i trafikkstyringen.

Læreplanen er utarbeidet basert på gjeldene krav og forskrifter.

Læreplanen skal beskrive kvalifikasjonsnivåer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Læreplanen konkretiserer hovedmål og innlæringsmål, som gir oversikt over opplæringen og hva som skal læres som en kryssreferanse mellom forskriftskrav og opplæringsplan.

Læremålene skal sikre at studenten får en grundig forståelse for at togekspeditørfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser, dette skal ivaretas gjennom hele utdanningen.

Utdanningen tilfredsstiller krav til forkunnskaper for utdanning av togledere

Arbeidsform studenter

Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Studenten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningen og skal legge fram loggbok på forespørsel fra veileder og faglærer. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder.

Operativt regelverk, strekningsbeskrivelsen og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at studenten lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis.

Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå utdanning til togekspeditør må ha:

 • Bestått arbeidspsykologisk test
 • Bestått 3-årig videregående utdanning/fagbrev
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode muntlige engelskkunnskaper

I særskilte tilfeller kan erfaring fra jernbanedrift kompensere for manglende 3-årig videregående utdanning.

Hovedmål for opplæringen

Utdanningen skal gi studenten gode kunnskaper, tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og holdninger i rollen som togekspeditør. Studenten skal få kunnskap i hvordan utføre effektiv og sikker trafikkavvikling. Studenten skal ha evnen til å vurdere risiko og konsekvenser, og ha god forståelse for jernbanevirksomhetenes rolle. Studenten skal ha god kunnskap om informasjonsinnhenting og informasjonsutveksling for å få en felles god situasjonsforståelse. I tillegg skal studenten få en forståelse for at togekspeditørfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser.

Innlæringsmål for kunnskaper

 • Studenten skal kunne gjøre rede for begreper og prosedyrer som gjelder for trafikkstyring.
 • Studenten skal ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur i forbindelse med trafikkstyring.
 • Studenten skal ha innsikt i gjeldende lover, forskrifter, regler og oppgaver som er nødvendig for sikker og effektiv trafikkstyring.
 • Studenten skal ha kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt distribusjon av disse.
 • Studenten skal ha kunnskap om de ulike operative funksjonene, samt togekseditørens rolle i samspillet mellom funksjonene.
 • Studenten skal ha kunnskap om menneskelige faktorer for å innhente/utveksle informasjon for å skape felles situasjonsforståelse.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for togekspeditørens rolle i beredskapssituasjon og ved sikringshendelse.
 • Studenten skal ha kunnskap om betjening av tekniske anlegg og systemer som brukes i trafikkstyring.
 • Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan skifting utføres, og togekspeditørs rolle ved skifting for eksterne foretak og for Bane NORs kjøretøy.

Innlæringsmål for ferdigheter

 • Studenten skal kunne lese og forstå trafikkbildet og utøve effektiv trafikkstyring.
 • Studenten skal ha en klar og tydelig kommunikasjon i samhandling med andre funksjoner for å få en felles situasjonsforståelse.
 • Studenten skal kunne forstå trafikkbildet, planlegge sine aktiviteter og gjøre gode prioriteringer.
 • Studenten skal kunne betjene tekniske anlegg og systemer som er nødvendig for utøvelse av trafikkstyring.
 • Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
 • Studenten skal kunne bruke sjekkliste.

Innlæringsmål for generell kompetanse

 • Studenten skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten. Studenten skal ha kunnskap om togekspeditørens ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
 • Studenten skal kunne samhandle og koordinere aktiviteter med andre togekspeditører, togledere, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder for å få skape felles situasjonsforståelse.
 • Studenten skal inneha nødvendige språkferdigheter, og kunne gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av sine arbeidsoppgaver.
 • Studenten skal ha kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke arbeidsutførelsen i trafikkstyring. Studenten skal ha kunnskap om de grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.

Krav til pensum

Pensum omhandler Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) Strekningsbeskrivelsen (SJN og TRASÉ) og Beredskapsportalen, samt interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV), og i styringssystemet for Bane NOR. Fagstoff kan også hentes fra noen forskrifter i Bane NOR.

Gjennomføring av teori og praksis

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis fordelt på ca. 60% på skolen og 40% på opplæringsstasjon, og gjennomføres i løpet av ca. 9 mnd.

Ved praksis på stasjon, når studenten utøver trafikkstyring sammen med ansvarlig togekspeditør, skal det legges til rette for at veileder kan lytte med på alle samtaler som utføres i trafikkstyringen.

Arbeidsform er beskrevet under hvert tema, og utdypes i opplæringsplan utformet av Norsk jernbaneskole. I den praktiske opplæringen legges det opp til at det øves på det studenten har gjennomgått av leksjoner før trening ved en stasjon.

Skolen bestiller praksisplass av linjeleder i henhold til krav i læreplanen. For å få best utbytte av praksisperioden skal det kun brukes stasjoner som er egnet som opplæringsstasjon. Linjeledere har ansvar for å velge egnede stasjoner, og for å tildele praksisplass på stasjon. Linjeleder skal følge opp studenten under praksisperioden og sikre at studenten får gjennomført krav i loggbok.

I løpet av opplæringen skal studenten minimum tjenestegjøre 10 dager på strekning med togmelding og/eller grensestasjon som grenser til strekning med togmelding. Studenten skal i tillegg ha 10 dager med tjenestegjøring på strekning med fjernstyring

Antall deltakere i praksisperioden

Den praktiske opplæringen gjennomføres på stasjoner med ulik driftsform. Studenten går sammen med en egnet togekspeditør/veileder. Maksimum 2 studenter kan delta på praktisk opplæring på samme skift på stasjonen.

Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer

Kompetansekrav til opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning og være sensor ved togekspeditørutdanningen er beskrevet under funksjonene: Opplæringspersonell (FO1290) og sensor for trafikkstyringsfag (FO1291) i Agresso

Prinsipper for prøving / sertifisering

Vurdering under utdanningen

Under opplæringen blir studenten vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Studenten blir også vurdert ut fra ikke-tekniske ferdigheter og trafikkforståelse. Det vil bli lagt vekt på samhandling og fellessituasjonsforståelse. Norsk jernbaneskole skal gjennomføre regelmessige prøver og progresjonstester gjennom utdanningen.
Progresjonsprøvene skal gjenspeile læringsmålene satt i opplæringsplanen.
I praksisperioden er Linjeleder ansvarlig for å gjennomføre progresjonstester, utarbeidet av Norsk jernbaneskole.

Eksamen skal teste ut om studenten har tilegnet seg innlæringsmål for ferdighet, kunnskap og generell kompetanse beskrevet i læreplan.

Norsk jernbaneskole har ansvar for å melde studenten opp til eksamen når studenten vurderes kvalifisert til å bestå eksamen.

Prøver og eksamener vurderes etter karakterskalaen 0 – 5.

Karakter Standard ved muntlig og skriftlig eksamen
5 Bestått
Studenten viser god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4 Bestått
Studenten viser helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene
3 Bestått
Studenten viser tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2 Ikke bestått
Studenten viser manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1 Ikke bestått
Studenten viser vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål
0 Eksamen ikke gjennomført

Retningslinjer for sensor

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Bane NOR Trafikk, sakkyndig leder signal og seksjonssjef funksjonell godkjenning i Bane NOR, utarbeider en liste over godkjente sensorer for den spesifikke opplæringen. Listen utarbeides før opplæring starter, og oversendes Norsk jernbaneskole. Ut fra denne listen peker Norsk jernbaneskole v/avdelingsleder til trafikkutdanningen ut sensor(er) til den enkelte eksamen.

Ved klage på eksamen og behov for ny vurdering av eksamensresultatene, er det Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk som oppnevner nye sensorer.

Eksamen Sensor(er)
Personlig sikkerhet for befaring av spor Eksamen i regi av Norsk jernbaneskole,
Trafikksikkerhet
Skriftlig eksamen i grunnleggende trafikkstyring 1 sensor oppnevnt av fagansvarlig fremføringssikkerhet
Praktisk/muntlig eksamen i godkjenning til å betjene sikringsanlegg
(standard stillverk)
1 sensor oppnevnes av sakkyndig leder signal
Avsluttende skriftlig eksamen 1 sensor oppnevnt av fagansvarlig fremføringssikkerhet
Avsluttende praktisk/muntlig eksamen 1 sensor oppnevnes av fagansvarlig fremføringssikkerhet

Eksamener

Med eksamen menes en avsluttende prøve som godkjenner studenten til å utføre en bestemt funksjon i trafikksikkerhetstjeneste. Gjennom utdanningen kreves det at alle eksamener bestås.

Norsk jernbaneskole har ansvar for å bestille sensorer og organisere gjennomføringen av eksamen. Opplæringsleder trafikkopplæring skal oversende eksamensoppgaver, fasit og sensorveiledning til sensor for godkjenning senest 30 dager før eksamen avholdes. Sensorene gir samlet tilbakemelding til skolen senest 14 dager etter at eksamen er mottatt.

Eksamensoppgaver for skriftlig eksamen, fasit og sensorveiledning godkjennes av sensor.
Eksamensoppgaver for Praktisk/muntlig eksamen, fasit og sensorveiledning for godkjenning til å betjene sikringsanlegg(standard stillverk) godkjennes av Seksjonssjef funksjonell godkjenning.

Følgende eksamener skal gjennomføres:
• Personlig sikkerhet for befaring av spor
• Skriftlig eksamen i grunnleggende trafikkstyring
• Praktisk/muntlig eksamen for godkjenning til å betjene sikringsanlegg(standard stillverk)
• Avsluttende skriftlig eksamen
• Avsluttende praktisk/muntlig eksamen

Studentene skal tildeles kandidatnummer som benyttes under skriftlig eksamen.

Hjelpemidler er ikke tillatt under eksamen.

Til eksamen skal det utarbeides følgende eksamensoppgaver:

Togekspeditørutdanningen Det skal utarbeides:
Personlig sikkerhet for befaring av spor Skriftlig - NJ utarbeider spørsmålsbank til flervalgseksamen
som gjennomføres på It’s learning
Eksamen i grunnleggende trafikkstyring Skriftlig - 2 oppgavesett
- fasit
- sensorveiledning
Godkjenning til å betjene sikringsanlegg
(standard stillverk)
Praktisk/muntlig - 2 oppgavesett med casebeskrivelse samt flere enkeltspørsmål fra pensum
- fasit
- sensorveiledning
Avsluttende skriftlig eksamen Skriftlig - 2 oppgavesett
- fasit
- sensorveiledning
Avsluttende praktisk/muntlig eksamen Praktisk/muntlig - 2 oppgavesett med varierte scenarier
- fasit
- sensorveiledning

Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Studenten avlegger skriftlig eksamen i henhold til Læreplan for Personlig sikkerhet for befaring ved spor. Dersom man ikke oppnår karakter bestått på eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Dersom studenten ikke oppnår karakter bestått på annen gangs eksamen, har man strøket og utdanningen som togekspeditør avsluttes.

Grunnleggende trafikkstyring

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 4 timer.

For å bestå eksamen må studenten oppnå karakter 3 på skriftlig eksamen. Bestått eksamen i Grunnleggende trafikkstyring er en forutsetning for å fortsette utdanningen som togekspeditør.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Ny eksamen avlegges tidligst en uke etter første forsøk og aspiranten vil få veiledning i denne perioden. Oppnår studenten mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og utdanningen som togekspeditør avsluttes.

Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk)

Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) består av en praktisk/muntlig del på inntil 1,5 time hvor studentene prøves i ferdighetsmålene beskrevet i læreplanen.

For å bestå og få godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) må studenten oppnå karakter 3. Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) er en forutsetning for å fortsette opplæringen som togekspeditør.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Ny eksamen avlegges tidligst 1 uke etter første forsøk. Oppnår studenten mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har man strøket og opplæringen som togekspeditør avsluttes.

Avsluttende skriftlig eksamen

Den avsluttende skriftlige eksamen har en varighet på inntil 4 timer.

For å bestå må studenten oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

En student som ikke består eksamen, kan gå opp til ny eksamen en gang til. Ny eksamen kan tas tidligst 1 uke etter første forsøk. Oppnås mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har studenten strøket og opplæringen som togekspeditør avsluttes

Avsluttende praktisk/muntlig eksamen

Den praktisk/muntlige eksamen har en varighet på inntil 1,5 time.

For å bestå må studenten oppnå karakter 3 på praktisk/muntlig eksamen.

En student som ikke består eksamen, kan gå opp til ny eksamen en gang til. Ny eksamen kan tas tidligst 1 uke etter første forsøk. Oppnås mindre enn karakter 3 også på andre gangs eksamen, har studenten strøket og opplæringen som togekspeditør avsluttes

Klage på eksamen

Klage på skriftlig eksamen

Studenten kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på skriftlig eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes skriftlig overfor fagsjefen for togekspeditørutdanning innen 10 virkedager etter at resultatet på eksamen er gjort kjent. Studenten trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Fagsjef for togekspeditørutdanning ved Norsk Jernbaneskole skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for studenten.

Studenten har mulighet til å klage på skriftlige eksamensresultater, og må begrunne dette. Dersom en student ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen og det må angis hva det klages på.

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen oppnevner to nye sensorer som skal vurdere besvarelsen på nytt. De to nye sensorene som utpekes av fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen.

Klagenemnda skal ikke ha tilgang til sensors kommentarer til den eksamen klagen gjelder og heller ikke til den eventuelle begrunnelse som er gitt for klagen. Klagenemndas avgjørelse, som kan skje til vel så gunst som ugunst for klageren er endelig og kan ikke påklages.

Klage på muntlig og praktisk/muntlig eksamen

studenten kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på muntlig/praktisk eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes umiddelbart overfor sensor etter at eksamensresultatet er meddelt. Studenten trenger ikke begrunne hvorfor han/hun ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Sensor skal i begrunnelsen gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studenten prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for studenten. Ved muntlig/praktisk eksamen kan studenten bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Bedømmelse av muntlig/praktisk prestasjon kan ikke påklages.

studenten sender klagen til fagsjef for togekspeditørutdanning ved Norsk Jernbaneskole. Frist for å sende klage er 10 virkedager etter mottatt eksamensresultat eller 10 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen vil bli vurdert av en klagenemnd bestående av skolesjef ved Norsk jernbaneskole, organisasjons – og personalsjef i Kunde og trafikkdivisjonen og fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikkdivisjonen.

Ved klage på muntlig/praktisk eksamen innhenter klagenemnda opplysninger fra sensor og eksaminator og vurderer klagen. Dersom studenten får medhold i klagen, skal eksamensresultatet annulleres og studenten har rett til å avlegge ny eksamen. Dersom det avlegges ny eksamen, skal en ny sensor vurdere studenten. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny muntlig/praktisk eksamen.

Fusk

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Hovedområder som betraktes som fusk er:

bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten framstår som kandidatens egen.

Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til fagsjef for togekspeditørutdanning ved Norsk Jernbaneskole som kan utelukke kandidaten fra videre deltakelse i eksamen. Fagsjef for togekspeditørutdanning rapporterer hendelsen videre til studentenes leder.

Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør

Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som forventes av en togekspeditør.
Atferds indikatorer (kulepunktene) er eksempler på hvordan togledere kan fremvise disse ferdighetene.

Kommunikasjon og teamarbeid
• Uttrykker seg kortfattet og tydelig
• Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås
• Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback).
• Gir klare og utvetydige instruksjoner
• Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner
• Videreformidler relevant informasjon til togleder/nabotogleder, TXP og toginformatøroppdatert
• Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning
• Holder øye med og kryssjekker andres handlinger
• Har en god og naturlig tone med sine kolleger
• Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder)
• Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre
• Hjelper til ved behov
• Søker aktivt informasjon fra andre
Situasjonsbevissthet og framsynthet
• Gjør gode prioriteringer
• Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer)
• Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling.
• Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover.
Oppgavehåndtering og selvinnsikt
• Er bevisst på og håndterer målkonflikter
• Stiller på jobb uthvilt og i form
• Håndterer distraksjoner godt
• Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning
• Tar en timeout for å få oversikt når dette er påkrevet
• Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet
• Ber om hjelp når det er behov
• Fornuftig bruk av pauser
Lederskap
• Anvender rollens myndighet for å sikre at driften går som den skal
• Opprettholder en optimal autoritetsgradient
• Gir klart og tydelig uttrykk for bekymringer vedrørende sikkerhet
• Griper inn når det er “påkrevd”
• Stoler på seg selv og egne beslutninger
• Etterlever relevant regelverk og prosedyrer
lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer.txt · Sist endret: 2022/03/29 10:11 av Anette Christiansen