lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer
Denne versjonen (2023/01/25 13:37) ble godkjent av chrane.Den tidligere godkjente versjonen (2022/11/02 09:12) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for togekspeditørutdanningen

Læreplan for: Togekspeditør
Kravstiller kompetanse: Fagleder trafikkstyring

Eier av læreplanen

Direktør i Trafikk

Utarbeidet av

Enhet for kompetansestyring og sikkerhetskultur

Henvisning til gjeldende kompetansekrav

Det henvises til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet i Agresso kompetanseregister.

Agressokode

Relevante koder i Agresso kompetanseregister:

 • FO1076 - Togekspeditør

Registrering av kompetanse: Etter bestått avsluttende eksamener registreres sluttresultatet i DRIV av Bane NOR Jernbaneskolen. I tillegg skal Bane NOR Jernbaneskolen tilmelde den nyutdannede togekspeditøren til kontrollprøve.

Dokumentasjon av opplæringen

Bane NOR Jernbaneskolen har ansvar for registering av dokumentasjon på opplæring underveis og etter hver gjennomført opplæring.

Progresjonstester, tentamener, osv. It ‘s learning
Studentsamtaler Studentmappe i saksrom 360
Loggbok Studentmappe i saksrom 360
Sensorvurderinger Studentmappe i saksrom 360
Alle eksamensresultater Driv

Innledning

Utdanningen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som togekspeditør skal ha god trafikkforståelse, og kunne knytte teoretisk og faktaorientert kunnskap sammen. Medarbeideren skal inneha tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. Medarbeideren skal ha evnen til å ta ansvar og å være selvstendig i trafikkstyringen.

Læreplanen er utarbeidet basert på gjeldende krav og forskrifter, og skal beskrive kvalifikasjonsnivåer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læreplanen konkretiserer hovedmål og innlæringsmål, som gir oversikt over opplæringen og hva som skal læres som en kryssreferanse mellom forskriftskrav og opplæringsplan.

Læremålene skal sikre at aspiranten får en grundig forståelse for at togekspeditørfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser. Dette skal ivaretas gjennom hele utdanningen. Utdanningen tilfredsstiller krav til forkunnskaper for utdanning av togledere.

Arbeidsform aspiranter

Det kreves stor grad av egeninnsats under utdanningen. Aspiranten skal føre loggbok for praktisk trening under hele utdanningen. Loggboka utarbeides av Bane NOR Jernbaneskolen og godkjennes av Fagleder Trafikkstyring. Loggboka er vurderingsgrunnlag opp mot eksamen og skal dokumentere progresjonen til aspiranten i praksisperioden. Loggboken og resultatet fra progresjonsprøver skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder.

Operativt regelverk (ORV), strekningsbeskrivelsen (SJN) og Beredskapsportalen skal benyttes i stor grad slik at aspiranten lærer å bruke den operative regelsamlingen i praksis.

Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå utdanning til togekspeditør må ha:

 • Bestått arbeidspsykologisk test
 • Bestått 3-årig videregående utdanning (studiespesialisering eller fagbrev)
 • Grunnleggende ferdigheter :
  • IKT
  • Norsk, skriftlig og muntlig
  • Engelsk, muntlig

Hovedmål for opplæringen

Utdanningen skal gi aspiranten gode kunnskaper, tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og holdninger i rollen som togekspeditør. Aspiranten skal få kunnskap i hvordan utføre effektiv og sikker trafikkavvikling. Aspiranten skal ha evnen til å vurdere risiko og konsekvenser, og ha god forståelse for jernbanevirksomhetenes rolle. Aspiranten skal ha god kunnskap om informasjonsinnhenting og informasjonsutveksling for å få en felles god situasjonsforståelse. I tillegg skal aspiranten få en forståelse for at togekspeditørfunksjonen i mange tilfeller er en sikkerhetsbarriere mot ulykker og uønskede hendelser.

Innlæringsmål for kunnskaper

Aspiranten skal:

 • kunne gjøre rede for begreper og prosedyrer som gjelder for trafikkstyring.
 • ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur i forbindelse med trafikkstyring.
 • ha kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, regler og oppgaver som er nødvendig for sikker og effektiv trafikkstyring.
 • ha kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt distribusjon av disse.
 • ha kunnskap om de ulike operative funksjonene, samt togekspeditørens rolle i samspillet mellom funksjonene.
 • ha kunnskap om menneskelige faktorer for å innhente/utveksle informasjon for å skape felles situasjonsforståelse.
 • kunne gjøre rede for togekspeditørens rolle i beredskapssituasjon og ved sikringshendelse.
 • ha kunnskap om betjening av tekniske anlegg og systemer som brukes i trafikkstyring.
 • kunne anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
 • kunne gjøre rede for hvordan skifting utføres, og togekspeditørs rolle ved skifting for eksterne foretak og for Bane NORs kjøretøy.

Innlæringsmål for ferdigheter

Aspiranten skal:

 • kunne lese og forstå trafikkbildet, planlegge sine aktiviteter og utøve effektiv trafikkstyring.
 • ha en klar og tydelig kommunikasjon i samhandling med andre funksjoner for å få en felles situasjonsforståelse.
 • kunne betjene tekniske anlegg og systemer som er nødvendig for utøvelse av trafikkstyring.
 • kunne anvende faglig kunnskap basert på gjeldende regler og prosedyrer for å håndtere trafikkstyring, avvik eller uønsket hendelse, samt iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
 • kunne bruke sjekkliste.
 • kunne legge og sikre en klar togvei uavhengig av type sikringsanlegg.
 • kunne bruke sjekklister

Innlæringsmål for generell kompetanse

Aspiranten skal:

 • ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten. S
 • ha kunnskap om togekspeditørens ansvar for å arbeide nøyaktig og systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
 • kunne samhandle og koordinere aktiviteter med andre togekspeditører, togledere, andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakenes kunder for å få skape felles situasjonsforståelse.
 • ha nødvendige språkferdigheter, og kunne gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av sine arbeidsoppgaver.
 • ha kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke arbeidsutførelsen i trafikkstyring.
 • ha kunnskap om de grep som kan gjøres for å opprettholde prestasjon, årvåkenhet og situasjonsforståelse for å kunne ta riktige beslutninger.

Krav til pensum

Pensum omhandler Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) Strekningsbeskrivelsen (SJN og TRASÉ) og Beredskapsportalen, samt interne krav og instrukser som ligger i Operativ regelverk (ORV), og i styringssystemet for Bane NOR.

Gjennomføring av teori og praksis

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis fordelt på ca. 60% på skolen og 40% på opplæringsstasjon, og gjennomføres i løpet av ca. 9 mnd. Ved praksis på stasjon, når aspiranten utøver trafikkstyring sammen med ansvarlig togekspeditør, skal det legges til rette for at veileder kan lytte med på alle samtaler som utføres i trafikkstyringen.

Arbeidsform er beskrevet under hvert tema, og utdypes i opplæringsplan utformet av Bane NOR Jernbaneskolen. I den praktiske opplæringen på en stasjon legges det opp til at det øves på de temaene aspiranten har gjennomgått i forkant.

Skolen utarbeider en gjennomføringsplan og linjeleder er ansvarlig for tildeling av praksisstasjoner. For å få best utbytte av praksisperioden skal det kun brukes stasjoner som er egnet som opplæringsstasjon. Linjeleder skal følge opp aspiranten under praksisperioden og sikre at aspiranten får gjennomført krav i loggbok. Etter hver praksisperiode skal loggboka gjennomgås med aspiranten, og eventuelle mangler skal følges opp av Bane NOR Jernbaneskolen.

I løpet av trafikkopplæringen skal aspiranten minimum tjenestegjøre 10 dager på strekning med togmelding og/eller grensestasjon som grenser til strekning med togmelding. Aspiranten skal i tillegg ha 10 dager med tjenestegjøring på strekning med fjernstyring.

Antall deltakere i praksisperioden

Den praktiske opplæringen gjennomføres på stasjoner med ulik driftsform. Aspiranten går sammen med en egnet togekspeditør/veileder. Maksimum 2 aspiranter kan delta på praktisk opplæring på samme skift på stasjonen.

Kompetansekrav til opplæringspersonell og sensorer

Kompetansekrav til opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning og være sensor ved togekspeditørutdanningen er beskrevet under funksjonene: Opplæringspersonell (FO1290) og sensor for trafikkstyringsfag (FO1291) i Agresso.

Prinsipper for prøving / sertifisering

Vurdering under utdanningen

Under opplæringen blir aspiranten vurdert i forhold til teoretisk og praktisk kunnskap, samt evne til å håndtere varierende trafikksituasjoner. Aspiranten blir også vurdert ut fra ikke-tekniske ferdigheter og trafikkforståelse. Det vil bli lagt vekt på samhandling og felles situasjonsforståelse. Bane NOR Jernbaneskolen skal gjennomføre regelmessige prøver og progresjonstester gjennom utdanningen. Progresjonsprøvene skal gjenspeile læringsmålene satt i opplæringsplanen. I praksisperioden er Linjeleder ansvarlig for å gjennomføre progresjonstester, utarbeidet av Bane NOR Jernbaneskolen.

Betingelser for oppmelding til eksamener

Eksamen skal teste ut om aspiranten har tilegnet seg innlæringsmål for ferdighet, kunnskap og generell kompetanse beskrevet i læreplan. Bane NOR Jernbaneskolen har ansvar for å melde aspiranten opp til eksamener etter hver modul når aspiranten vurderes kvalifisert til å bestå eksamen.

Dersom betingelser for oppmelding til eksamen ikke innfris, følges aspiranter opp av Bane NOR Jernbaneskolen. Det settes en tidsgrense på opptil/maksimalt en måned på oppfølgingsperioden før aspiranten vurderes på nytt til oppmelding til eksamen. Hvis aspiranten etter oppfølgingsperioden vurderes av opplæringsleder trafikk til å ikke kunne bestå eksamen, eller at aspiranten vurderes som uegnet, informeres personalleder umiddelbart.

Før aspiranten kan meldes på avsluttende praktisk/muntlig eksamen, skal hen ha:

 • Gjennomført e-læring «Sikkerhetskurs del 1»
 • Bestått eksamen «Grunnleggende trafikkstyring»
 • Bestått praktisk/muntlig eksamen i godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk)
 • Bestått avsluttende skriftlig eksamen
 • Vise egnethet og gode holdninger

I løpet av utdanningen skal aspiranten gjennomføre og bestå progresjonstester og tentamener til forberedelse til eksamener. Bane NOR Jernbaneskolen har ansvar for å følge opp resultater fra progresjonstester og tentamener.

Eksamensform

Bane NOR Jernbaneskolen utarbeider temabaserte eksamener og følgende temaer må bestås for at det endelige resultatet skal vurderes til bestått:

 • Uregelmessigheter og feil (sikkerhetskritiske feil)
 • Trafikkstyring
 • Skifting
 • Arbeid i spor
 • Kommunikasjon
 • Beredskap

Temaene vurderes etter følgende karakterskala:

Karakter Standard ved muntlig og skriftlig eksamen
5 Bestått
Det vises god helhetsoversikt og svært god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
4 Bestått
Det vises helhetsoversikt og god kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene
3 Bestått
Det vises tilstrekkelig helhetsoversikt og nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
2 Ikke bestått
Det vises manglende helhetsoversikt og ikke nødvendig kompetanse i kunnskaps- og ferdighetsmålene.
1 Ikke bestått
Det vises vesentlige mangler i kunnskaps- og ferdighetsmål
0 Eksamen ikke gjennomført

Retningslinjer for sensor

Enhet for kompetansestyring og sikkerhetskultur utarbeider en liste over godkjente sensorer for den spesifikke opplæringen i samarbeid med relevante fagressurser. Sensorer godkjennes av fagleder Trafikkstyring.

Bane NOR Jernbaneskolen i samarbeid med enhet for kompetansestyring og sikkerhetskultur inviterer til sensorsamling minimum 4 uker før eksamener for gjennomgang av:

 • Eksamensinnhold
 • Gjennomføring av eksamen
 • Sensorveiledning

Ved klage på eksamen og behov for ny vurdering av eksamensresultatene, er det Fagleder trafikkstyring som oppnevner nye sensorer. Klage på eksamen beskrives ytterligere i eget punkt.

Eksamen Sensor(er)
Sikkerhetskurs del 1 E-læring
Skriftlig eksamen i grunnleggende trafikkstyring 1 sensor oppnevnt av Fagleder trafikkstyring
Praktisk/muntlig eksamen i godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) 1 sensor oppnevnes av sakkyndig leder signal
Avsluttende skriftlig eksamen 1 sensor oppnevnt av Fagleder trafikkstyring
Avsluttende praktisk/muntlig eksamen 1 sensor oppnevnes av Fagleder trafikkstyring

Ved kontinuasjonseksamen oppnevnes to sensorer.

Eksamener

Med eksamen menes en avsluttende prøve som godkjenner aspiranten til å gå videre i utdanningsløpet, eller til å utføre en bestemt funksjon i trafikksikkerhetstjeneste. Gjennom utdanningen kreves det at alle eksamener bestås. Bane NOR Jernbaneskolen har ansvar for å utarbeide eksamensoppgaver, fasit og sensorveiledninger, samt gjennomføringen av eksamen. Opplæringsleder trafikkopplæring skal oversende eksamensoppgaver, fasit og sensorveiledning til sensor og fagleder Trafikkstyring for gjennomsyn senest 6 uker før eksamen avholdes. Samlet tilbakemelding fra sensorer samt godkjenning fra fagleder Trafikkstyring oversendes skolen senest 14 dager før eksamen skal gjennomføres.

Eksamensoppgaver for Praktisk/muntlig eksamen, fasit og sensorveiledning for godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) godkjennes av fagleder Trafikkstyring.

Aspirantene skal tildeles kandidatnummer som benyttes under skriftlig eksamen. Hjelpemidler er ikke tillatt under eksamen.

Dersom man ikke består eksamen, gis det mulighet for å gå opp til ny eksamen. Ny eksamen avlegges tidligst en uke etter første forsøk, og Bane NOR Jernbaneskolen vil sørge for at aspiranten vil få veiledning i denne perioden. Dersom man ikke består kontinuasjonseksamen, vil utdanningen som togekspeditør avsluttes.

Til eksamen skal det utarbeides følgende eksamensoppgaver:

Til eksamen skal det utarbeides følgende eksamensoppgaver:

Togekspeditørutdanningen Det skal utarbeides:
Eksamen i grunnleggende trafikkstyring Skriftlig - 2 oppgavesett
- fasit
- sensorveiledning
Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) Praktisk/muntlig - 2 oppgavesett
- fasit
- sensorveiledning
Avsluttende skriftlig eksamen Skriftlig - 2 oppgavesett
- fasit
- sensorveiledning
Avsluttende praktisk/muntlig eksamen Praktisk/muntlig - 3 oppgavesett med varierte scenarier
- fasit
- sensorveiledning

Sikkerhetskurs del 1

Aspirant gjennomfører e-læringen.

Grunnleggende trafikkstyring

Den skriftlige eksamen har en varighet på inntil 5 timer.

Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk)

Godkjenning til å betjene sikringsanlegg (standard stillverk) består av en praktisk/muntlig del på ca. 1,5 time hvor aspiranten prøves i ferdighetsmålene beskrevet i læreplanen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Den avsluttende skriftlige eksamen har en varighet på inntil 5 timer.

Avsluttende praktisk/muntlig eksamen

Den praktisk/muntlige eksamen har en varighet på ca. 1,5 time.

Klage på eksamen

Begrunnelse for eksamensresultat på skriftlig eksamen

Aspiranten kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på skriftlig eksamen. Kravet om begrunnelse framsettes skriftlig overfor opplæringsleder for trafikkopplæring innen 2 virkedager etter at resultatet på eksamen er gjort kjent. Aspiranten trenger ikke begrunne hvorfor hen ber om begrunnelse av eksamensresultatet.

Opplæringsleder trafikkopplæring ved Bane NOR Jernbaneskolen skal i begrunnelsen skriftlig gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av aspirantens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for aspiranten.

Klage på skriftlig eksamen

Aspiranten har ikke mulighet til å klage på bedømmelsen av første avlagte eksamen, kun formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Ved kontinuasjonseksamen har aspiranten mulighet til å klage på bedømmelsen, og må begrunne dette. Dersom en aspirant ønsker å fremme en klage etter å ha fått en begrunnelse på eksamensresultatet, er klagefristen 2 virkedager etter mottatt begrunnelse. Klagen må fremmes skriftlig til enhet for kompetansestyring og sikkerhetskultur.

Fagleder Trafikkstyring oppnevner 2 nye sensorer som skal vurdere besvarelsen på nytt. De 2 nye sensorene som utpekes av fagleder Trafikkstyring utgjør klagenemnd. Klagenemnda vurderer besvarelsen mot sensorveiledningen. Klagenemnda skal ikke ha tilgang til sensors kommentarer til den eksamen klagen gjelder og heller ikke til den eventuelle begrunnelse som er gitt for klagen. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Behandlingsfristen for mottatt klage er en uke.

Klage på muntlig og praktisk/muntlig eksamen

Aspiranten kan be om en begrunnelse for eksamensresultatet på muntlig og praktisk muntlig eksamen. Kravet om begrunnelse må framsettes umiddelbart overfor sensor etter at eksamensresultatet er meddelt. Aspiranten trenger ikke begrunne hvorfor det bes om begrunnelse av eksamensresultatet.

Sensor skal i begrunnelsen gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for den faglige bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse gjøres tilgjengelig for aspiranten. Ved muntlig/praktisk eksamen kan aspiranten bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Bedømmelse av muntlig/praktisk prestasjon kan ikke påklages.

Klage på formelle feil sendes innen 2 virkedager til leder Kompetansestyring og sikkerhetskultur for vurdering. Representant fra Kompetansestyring og sikkerhetskultur sammen med fagleder Trafikkstyring utgjør klagenemnd som vurderer klagen på formelle feil. Opplysninger fra sensor og eksaminator fra eksamen innhentes og legges til grunn for vurdering. Dersom aspiranten får medhold i klagen, skal eksamensresultatet annulleres og aspiranten har rett til å avlegge ny eksamen. Dersom det avlegges ny eksamen, skal en ny sensor vurdere aspiranten. Fagleder Trafikkstyring oppnevner nye sensorer. Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere aspiranters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal holdes ny muntlig/praktisk eksamen.

Fusk

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi aspiranten et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Hovedområder som betraktes som fusk er: bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten framstår som aspirantens egen.

Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til opplæringsleder for trafikkutdanning ved Bane NOR Jernbaneskolen som kan utelukke aspiranten fra videre deltakelse i eksamen. Opplæringsleder for trafikkutdanning rapporterer hendelsen videre til aspirantens leder.Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør

Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som forventes av en togekspeditør. Atferds indikatorer (kulepunktene) er eksempler på hvordan togekspeditører kan fremvise disse ferdighetene.

Kommunikasjon og temaarbeid
• Uttrykker seg kortfattet og tydelig
• Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås
• Forsikrer seg om at andre har forstått ved tilbakelesning og kontroll av kommunikasjon
• Gir klare og utvetydige instruksjoner
• Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner
• Videreformidler relevant informasjon til togleder, naboTXP, toginformatør og andre relevante roller
• Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning
• Holder øye med og kryssjekker andres handlinger
• Har en god og naturlig tone med sine kolleger
• Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder)
• Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre
• Hjelper til ved behov
• Søker aktivt informasjon fra andre
Situasjonsbevissthet og framsynthet
• Gjør gode prioriteringer
• Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer)
• Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling
• Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover
Oppgavehåndtering og selvinnsikt
• Er bevisst på og håndterer målkonflikter
• Stiller frisk, uthvilt og skikket til å gå på jobb
• Håndterer distraksjoner godt
• Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning
• Tar en fot i bakken for å få oversikt når dette er påkrevet
• Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet
• Ber om hjelp når det er behov
• Fornuftig bruk av pauser
Lederskap
• Anvender rollens myndighet på en optimal måte for å sikre trafikkstyringen
• Melder fra om bekymringer vedrørende sikkerhet
• Griper inn når det er nødvendig
• Stoler på seg selv og egne beslutninger
• Etterlever gjeldende regelverk og prosedyrer

Vedlegg 2 til læreplan: Retningslinjer til læreplanen for Togekspeditør

Hensikt

Hensikten til retningslinjene er å fungere veiledende for involverte roller, og beskrive viktige grensesnitt mellom disse.

Innhold

Egnethet og holdninger
Loggboka
Veilederfunksjonen i praksis
Progresjonstesting
Eksamensinnhold og -oppgaver
Sensorkurs og sensurretningslinjer
Innsyn i opplæringsdokumentasjon
Samhandling Trafikk-Bane NOR Jernbaneskolen

Egnethet og holdninger

Det er forventet at aspiranten har klar og tydelig kommunikasjon og gode samarbeidsevner. Aspiranten skal vise initiativ til å bistå andre ved behov, være løsningsorientert og strukturert i sitt arbeid. Aspiranten skal være proaktiv og legge til rette for arbeidsoppgaver frem i tid, etablere en god situasjonsforståelse for seg og andre aktører. Aspiranten stiller uthvilt og forberedt til jobb for å ha tilstedeværelse og fokus på arbeidsoppgaver. Hen skal vise selvledelse, og etterleve lover og regelverk. Det er viktig at aspiranten viser handlingsvilje til å gripe inn ved behov for å ha kontroll på situasjonen. Aspiranten skal arbeide med sikkerhet som første prioritet, og deretter prioritere andre oppgaver.

Loggboka

Bane NOR Jernbaneskolen skal utarbeide loggbok som viser læringsmål som gjennomføres under praksis. Aspiranten må beskrive hvordan hen løser de ulike oppgavene i henhold til læringsmålene. Aspiranten skal utføre tilstrekkelige antall vakter for å møte læringsmål. De ulike vakttypene skal synliggjøres i loggboka.

Veilederfunksjonen i praksis

Veileder må ha gjennomført veilederkurs før hen tar i bruk rollen. Veileder må ha planlagt praksis i forkant slik at opplegget er klart når aspiranten er ute på stasjon. Praksisplanen skal være detaljert, og beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres hver dag og hvilke læringsmål de dekker. Aspiranten er ansvarlig for å ha med seg praksisplan og loggboka på hver vakt. Loggboka vurderes av veileder/tjenestegjørende TXP, som kommenterer utøvelsen av oppgavene i loggboka og signerer.

Progresjonstesting

Alle progresjonstestene utarbeides av Bane NOR Jernbaneskolen. Aspiranten skal gjennomføre progresjonstester under teoridelen av opplæringen på Bane NOR Jernbaneskolen. Underveis i opplæringen skal det testes i alle temaer, med fokus på de som må bestås med 80% på eksamen. Det skal testes i alle temaene underveis i opplæringen som må bestås 80% for å gå videre. I praksisperioden skal aspiranten gjennomføre og bestå progresjonstester som forberedelse til avsluttende muntlig/praksis eksamen. Linjeleder har tilgang til testene og ansvar for gjennomføring av disse ute på stasjon slik at hen kan følge opp.

Eksamensinnhold og -oppgaver

Bane NOR Jernbaneskolen utarbeider eksamensoppgaver mot læringsmålene i henhold til læreplanen. Det skal utarbeides eksamensspørsmål for eksamen og eventuell kontinuasjonseksamen. Spørsmålene skal ha likt innhold, men stilt annerledes slik at aspiranten blir testet i samme temaer i alle eksamener.

Eksamensoppgavene deles digitalt mellom enheten Kompetansestyring og sikkerhetskultur, Bane NOR Jernbaneskolen og leder Trafikkstyring eller stedfortreder gjennomgår utkast til eksamen. Leder Trafikkstyring eller stedfortreder godkjenner.

Sensorkurs og sensurretningslinjer

Nye sensorer må ha gjennomført sensorgrunnkurs for å kunne utøve sensur. Sensorkurs arrangeres i regi av enheten Kompetansestyring og sikkerhetskultur og i samarbeid med Bane NOR Jernbaneskolen. Bane NOR Jernbaneskolen sender oversikt over eksamener og antall aspiranter til enheten Kompetansestyring og sikkerhetskultur for organisering av sensorbehov.

Bane NOR Jernbaneskolen i samarbeid med Trafikk organiserer sensorsamling i forkant av avsluttende eksamener. I denne samlingen skal følgende temaer tas opp:

 • Eksamensoppgaver
 • Sensorveiledning utarbeidet av Bane NOR Jernbaneskolen
 • Organisering av sensur (eksamen og kontinuasjonseksamen). Sensorer blir organisert slik at de kan rette kontinuasjonseksamen på aspiranter som de ikke har rettet opp ved første eksamen.

Enheten Kompetansestyring og sikkerhetskultur organiserer bruk av sensorer til klagenemnda. Sensor utnevnes i forkant av eksamen og kan ikke brukes til rettelse av eksamen og kontinuasjonseksamen. Sensor skal etter endt vurderingssituasjon levere hele sensorvurderingen, inkludert sensorveiledningen, til Bane NOR Jernbaneskolen, enten fysisk eller digitalt.

Innsyn i opplæringsdokumentasjon

Personalleder og leder for kompetansestyring og sikkerhetskultur, skal ha løpende tilgang til relevant progresjonstester, tentamen, eksamen og lignende dokumentasjon for å vurdere aspirantens kompetanse underveis i opplæringen.

Samhandling Trafikk-Bane NOR Jernbaneskolen

Trafikk og Bane NOR Jernbaneskolen må strebe etter god kommunikasjon. Det forventes at dialogen er konstruktiv og løsningsorientert. Trafikk og Bane NOR Jernbaneskolen skal ha 4 møter i året for god samarbeidskultur der følgende temaer tas opp:

 • Evaluering av resultater
 • Evaluering av gjennomføring av opplæring
 • Eksamensform og -gjennomføring
 • Sensorkorpset
 • Ulike utfordringer: ressurs, praksisplasser, oppfølging av kandidater, osv.
 • Veien videre

Bane NOR Jernbaneskolen har ansvar for innkalling og gjennomføring av disse møtene.

lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer.txt · Sist endret: 2023/01/25 13:36 av chrane