lp_tr:laereplan_for_vaktleder
Denne versjonen (2019/04/23 08:32) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Læreplan vaktleder

Læreplan for vaktleder

Læreplan for:
Vaktleder
Kravstiller kompetanse:
Konserndirektør i Kunde og trafikk

Eier av læreplanen
Trafikksjef i Kunde og trafikk

Utarbeidet av
Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Henvisning til gjeldende kompetansekrav
Det henvises det til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet i Agresso kompetanseregister.

Agressokode
Etter endt opplæring registreres kompetansen i Agresso.

 • FO 1292

Dokumentasjon av opplæringen
Elektroniske skjemaer for registrering av kompetanse skal benyttes. Dokumentasjon av godkjennelsen sendes automatisk for registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar

Krav til forkunnskaper
Medarbeidere som skal gjennomgå lokal opplæring til vaktleder, må ha erfaring som togleder ved en Trafikkstyringssentralen, og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

Innledning
Læreplanen skal beskrive kvalifikasjonsnivåer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor tre læringsområder: teoretisk og faktaorientert kunnskap, tekniske og ikke- tekniske ferdigheter, evnen til å ta ansvar og å være selvstendig.

I læreplanen konkretiserer hovedmål inn i innlæringsmål, gir oversikt over opplæringen og hva som skal læres.

Opplæringen er fordelt på temaer. I læreplanen brukes bestemte ord og uttrykk for å beskrive hvordan læringsbegrepet skal forstås og hvor grundig læringen skal være. Dette vil igjen ha betydning for hvilken vekt emnet skal ha og hvilke undervisningsmetoder og test/prøvemetoder som velges. Læringskompleksiteten øker for hvert nivå.

Arbeidsform vaktleder
Det kreves stor grad av egeninnsats under opplæringen. Vaktleder skal føre loggbok for praktisk trening under hele opplæringen. Loggboken og resultater fra eventuelle progresjonsprøver skal være tema i oppfølgings samtaler med leder. Ved oppfølgings samtaler gis det tilbakemelding på progresjon og egenhet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

Hovedmål for opplæringen
Opplæringen har som mål å gi vaktleder de beste faglige forutsetninger og personlige egenskaper som vaktleder. Opplæringen gir grunnlag for å kunne praktisere som vaktleder ved egen trafikkstyringssentral.

Etter endt oppæring kan vaktleders kunnskaper, ferdigheter og kompetanse konkretiseres i følgende innlæringsmål:

Innlæringsmål for kunnskaper

 1. Vaktleder har kunnskap om jernbaneinfrastruktur og lokale forhold
 2. Vaktleder har kunnskap om regler og prosedyrer som er nødvendig for sikker og effektiv trafikkavvikling.

Innlæringsmål for ferdighet

 1. Vaktleder kan gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer.
 2. Vaktleder kan håndtere et avvik eller en uønsket hendelse, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
 3. Vaktleder kan koordinere trafikkavvikling internt i trafikkstyringssentralen og mot togselskapene.

Innlæringsmål for generell kompetanse

 1. Vaktleder har forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og vaktleders ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
 2. Vaktleder kan bygge relasjoner og samhandle med andre yrkesgrupper i jernbanedriften, støttefunksjoner og med jernbaneforetakene.
 3. Vaktleder innehar nødvendige språkferdigheter, og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av arbeidsoppgaver

Krav til pensum
Pensum omhandler Strekningsbeskrivelsen (SJN) og interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV)

Varighet på teori og praksis
Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med veileder som er en erfaren vaktleder.
Opplæringen består av praktiske øvelser, teoretisk forklaring og befaringer.

Opplæringen ved Trafikkstyringssentralen gjennomføres i løpet av:

 • TSS Drammen ca. 3 uker
 • TSS Oslo ca. 6 uker

Antall deltakere
1 deltaker per veileder ved praktisk opplæring (på samme skift)

Kompetansekrav til opplæringspersonell
Erfaring som vaktleder

Prinsipper for prøving / sertifisering
Det er en sensor på eksamen.

Togdriftsleder er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en praktisk prøve der kandidatene prøves i ferdighetsmålene. Den praktiske delen gjennomføres ved at kandidaten utfører vaktlederfunksjonen. Underveis gjennomføres det en muntlig del hvor kandidatene prøves i kunnskaps – og ferdighetsmålene.

Varighet eksamen er:

 • For TSS Drammen ca. 3 timer
 • For TSS Oslo ca. 6 timer

Sensors ansvar under eksamen er å kontrollere at kandidaten har nødvendig kompetanse og egner seg til å utøve vaktlederfunksjonen i henhold til innlæringsmålene i læreplanen.

Togdriftsleder har ansvar for å utarbeide eksamensoppgaver med fasit i samarbeid med sensor.

Etter endt eksamen vurderer sensor den praktiske eksamenen. Deretter gir sensor kandidaten tilbakemelding om han/hun har bestått eller ikke bestått eksamen.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste ved Trafikkstyringssentralen.

Hvis eleven ikke består eksamen, har eleven muligheten til å avlegge en ny eksamen. Det skal gis ytterligere veiledning, og ny eksamen kan avlegges tidligst 14 dager senere.

Repetisjon av opplæring
Leder skal gjennomføre en samtale for å kartlegge om den nyutdannede vaktlederen er trygg i rollen og kan settes til å tjenestegjøre på selvstendige vakter. Eventuelt behov for å tjenestegjøre sammen med en erfaren vaktleder før selvstendig tjeneste fastsettes i samtalen.

Revisjonshistorikk

Versjon
Dato
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Beskrivelse av endring
0002015-15-04Dokumentet er opprettet
0012019-02-04Dokument er lagt over i ny mal.
Strukturert om.
Lagt til innlæringsmål
lp_tr/laereplan_for_vaktleder.txt · Sist endret: 2019/04/02 12:24 av ingrid_dale_bjordal