lp_tr:laereplan_for_vaktleder_ved_trafikkstyringssentralen_drammen
Denne versjonen (2017/04/04 09:19) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2017/03/23 10:52) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for opplæring av vaktledere ved TSS Drammen

1. Innledning

Læreplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre som vaktleder ved trafikkstyringssentralen Drammen har tilstrekkelig kompetanse og er egnet til å utføre oppgavene som vaktleder. Hovedmålene med planen er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå lokal opplæring til vaktleder, må ha erfaring som togleder ved Trafikkstyringssentralen Drammen, og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

  • Erfaring som vaktleder
  • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Den praktiske opplæringen gis ved at personen på opplæring går sammen med veileder som er erfaren vaktleder. Maksimum en elev kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæringen ved Trafikkstyringssentralen gjennomføres i løpet av ca 2 uker. Opplæringen består av praktiske øvelser, teoretisk forklaring og befaringer.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Opplæringen av vaktledere skal være målrettet og sikre at elevene til enhver tid har utviklet den nødvendige kompetanse. Opplæringen skal være orientert mot sikkerhet og handlingskompetanse. Dette innebærer at opplæringen fokuserer mot delområder som sikkerhet, kunnskap og vurdering, ferdigheter og holdninger. Handlingskompetanse integrerer disse kompetanseområdene og det er viktig at et slikt integrerende syn gjennomsyrer opplæringen. Grunnen er at det ikke er tilstrekkelig at eleven utvikler riktige holdninger isolert sett. Det er nødvendig at eleven utvikler en helhetlig kompetanse for mestring av aktuelle arbeidsoppgaver.

Målet med opplæringen er;

  • Å sikre at eleven har tilegnet seg handlingskompetanse som vaktleder.
  • Å sikre at eleven har tilstrekkelig kunnskap om lokale forhold, lokale særbestemmelser og særskilte brannobjekter i eget område, lokale instrukser og beredskapsrutiner, kjenne stasjoneringssteder for lastetraktorer, LM, redskapstog osv. og annet spesielt i toglederområdet.

Opplæringen må derfor organiseres på en slik måte at eleven får tilegnet seg kompetanse, og får prøvd ut sine kunnskaper og ferdigheter i ulike situasjoner.

Togdriftsleder har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføring av opplæringen i Trafikkstyringssentralen, herunder sørge for;

  • Å stille klare forventninger til vaktledere som har med elev på opplæring
  • At vaktledere fyller ut vurderingsskjema for elever de har med på opplæring
  • At opplæringen evalueres løpende og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

6. Eksamen

Det er en sensor på eksamen.

Togdriftsleder er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en praktisk prøve der kandidatene prøves i ferdighetsmålene. Den praktiske delen gjennomføres ved at kandidaten utfører vaktlederfunksjonen i ca. 3 timer. Underveis gjennomføres det en muntlig del hvor kandidatene prøves i kunnskaps – og ferdighetsmålene.

Sensors ansvar under eksamen er å kontrollere at kandidaten har nødvendig kompetanse og egner seg til å utøve vaktlederfunksjonen i henhold til målene i læreplanen.

Togdriftsleder har ansvar for å utarbeide eksamensoppgaver med fasit i samarbeid med sensor.

Etter endt eksamen vurderer sensor den praktiske eksamenen. Deretter gir sensor kandidaten tilbakemelding om han/hun har bestått eller ikke bestått eksamen.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste ved Trafikkstyringssentralen Drammen.

Hvis eleven ikke består eksamen, har eleven muligheten til å avlegge en ny eksamen. Det skal gis ytterligere veiledning, og ny eksamen kan avlegges tidligst 14 dager senere.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikk som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

7. Krav til praksis etter bestått prøve

Leder skal gjennomføre en samtale for å kartlegge om den nyutdannede vaktlederen er trygg i rollen og kan settes til å tjenestegjøre på selvstendige vakter. Eventuelt behov for å tjenestegjøre sammen med en erfaren vaktleder før selvstendig tjeneste fastsettes i samtalen.

8. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00001.06.13Dokumentet opprettet
00126.02.14Oppdatert i ht organisasjonsendring, fra Bane til Infrastruktur
00206.04.16Generell oppdatering av leksjonene
003 Revisjon 002 publisert i wiki

Tema og leksjoner

Leksjon 1: Vaktleders arbeidsplass

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal forklare hvordan vaktleders arbeidsplass er organisert:
- Posthyller
- Oppslagsverk
- Telefonlister
- Oppbygging av nødetatenes telefoner
- E-post
- Dagsgrafer
- TIOS-oppdatering
- Hendelseslogg
- Feil ved sikringsanlegg

Skal kjenne til:
- Kunde og trafikks organisasjon og ansvarsforhold
- Trafikk Øst ansvarsforhold
Skal kunne finne fram og benytte
alle hjelpemidler på vaktleders arbeidsplass.
Pensum:
Oppslagsverk og informasjon ved vaktleders arbeidsplass

Leksjon 2: Arbeidsledelse

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kjenne til rutinene ved:
- Ruspåvirkning
- Skikket til å utføre sikkerhetstjeneste
- Oppfølging av medarbeidere etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten
Skal frita personer som ikke er skikket til å
utføre tjenesten, eller som har vært involvert i en hendelse, og tilkalle nærmeste leder.
Pensum:
Personalhåndbok

Leksjon 3: Samhandling med toginformatør

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kjenne til toginformatørs gjøremål:
- Kunde – og trafikkinformasjons-systemene
- Gjensidig konferanseplikt med toginformatør ved vaktbytte

Skal kjenne til at toginformatør er vaktleders forlengede arm:
- I avvikssituasjoner
- I-sirkulære
- Ved iverksettelse av aksjonskort
Skal praktisere nøyaktig muntlig og
skriftlig kommunikasjon, og bidra til god
praksis.

Skal vite forskjellen på direkte utrop og forhåndsdefinerte utrop.
Pensum:

Leksjon 4: Samhandling med Elkraft

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Samhandling med elkraft
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
- Hvordan nødfrakobling av kontaktlednings-spenning foregår
- Når leder for kobling er viktig i en beredskapssituasjon
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av kontaktledningsanlegget

Skal kjenne til organisering og ansvarsforhold mellom Infrastruktur Energi, faglig leder for elkraft og trafikkstyringssentralen.
Skal praktisere nøyaktig muntlig og skriftlig kommunikasjon, og bidra til god praksis.
Pensum:

Leksjon 5: Erkjennelse og fordeling av kunngjøringer og sirkulærer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Ruteplanforutsetninger
- Prioriteringsreglene
- Rutiner ved ruteendringer

Gjøre rede for hvordan vaktleder fordeler, erkjenner og arkiverer:

Kunngjøringer;
- Kongefamiliekjøring
- Feil ved GSM-R
- Tognummertildeling

- S-sirkulære
- TS-sirkulære
- D-sirkulære

Forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Kunne utføre fordeling, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og
sirkulærer.
Pensum:
Instrukser for kapasitetsfordeling
Network statement
Ruteplanskriv

Leksjon 6: Hendelseslogg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Skal kunne kalle ut fagberedskap i forbindelse med hendelser og prioritere «feil» i samråd vakt i Infrastruktur / signal / strømforsyning

Skal forklare hva som skal føres i Hendelseslogg.

Skal kjenne til rutiner ved påkjørsel av vilt og husdyr.
Skal kunne registrere og oppdatere hendelser og aksjoner i Hendelseslogg.
Pensum:
Instruks for Hendelseslogg

Leksjon 7: Aksjonskort

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Innholdet i og hensikten med aksjonskortene

Gjøre rede for:
- Når aksjonskort skal iverksettes og avsluttes
- Koordinering mot jernbaneforetakene
- Koordinering mot tilstøtende trafikkstyringssentraler
- Bruk av evalueringsskjema
Skal utføre korrekt kommunikasjon, planlegge for
framtidig trafikkbilde og iverksette korrekte
tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Pensum:
Aksjonskort

Leksjon 8: Beredskap

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet

Kunne forklare og håndtere alle topphendelser, alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste:
- Sikring av skadested
- Evakuering
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Utkalling av beredskapsvakter
- Kommunikasjon mot skadested
- Trafikkavvikling
- Normalisering

Forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Skal vise handlingskompetanse og iverksette nødvendige tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Skal demonstrere god kommunikasjon og rolleforståelse i krisesituasjoner.
Pensum:
Overordnet beredskapsplan
Beredskapsplan for Øst

Leksjon 9: Vaktleders oppgaver i beredskapssituasjoner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Nødtelefoner
- Nødetatenes telefonnummer
- GSM-R nødnummer
- Interne nødnummer

Varsling:
- Varslingsliste for TSS Drammen
- Berging og beredskap
- Varslingsliste for ulike beredskapsvakter, herunder prioritering i samråd med administrasjonsvakt
- Spesielle rutiner der brannvesenet er blitt utkalt

Dokumentasjon:
- Påse at evt. rapporter blir skrevet
- Sikre nødvendige logger
- Påse at hendelseslogg blir korrekt skrevet, fulgt opp og at sms varsling blir sendt

Kjenne til:
- Snøberedskap og andre beredskapsplaner
- Ugunstige værsituasjoner
- Håndtering av hærverk - og tagging
- Håndtering av media
Skal vise handlingskompetanse og iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Skal demonstrere god kommunikasjon og rolleforståelse i krisesituasjoner.
Pensum:
Instruks for brannvesenet
Instruks for beredskapstog
TJN (togleders rekvisisjonsrett)

Leksjon 10: Planoverganger

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor det er sikrede planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster
Skal vite på hvilke sikrede planoverganger
det er nødvendig å varsle nødetatene grunnet mye trafikk når det oppstår feil.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet

Leksjon 11: Hensetting av kjøretøy

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy
- Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell
- Hvilke typer kjøretøy som kan parkeres under strømførende kontaktledning, og hvor det tillates
Skal vise handlingskompetanse og
iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet

Leksjon 12: Særskilte brannobjekter

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet
- Hvor de særskilte brannobjektene er plassert geografisk
- Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter
- Vifter og nødlys i Lieråsen tunnel og Jarlsbergtunnelen
Skal vise handlingskompetanse
og iverksette tiltak/prosedyrer avhengig
av oppstått situasjon.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
Beredskapshåndbok

Leksjon 13: Farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for:
- Landingsplasser for tog med farlig gods
- Kjenne til jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods
- Forklare hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med farlig gods
Skal vise handlingskompetanse og
iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Skal demonstrere god kommunikasjon
og rolleforståelse.
Pensum:
Overordnet beredskapsplan

Leksjon 14: Evakuering av trafikkstyringssentralen

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for evakuering av TSS Drammen:
- Vaktleder er rømningsleder
- Viderekobling av GSM-R
- Melding til tog, stasjoner, hovedsikkerhetsvakter og tilstøtende trafikkstyringssentraler
- Bruk av rømningsmasker
Skal sørge for sikker evakuering av trafikkstyringssentralen
Pensum:
Branninstruks for TSS Drammen

Leksjon 15: Befaring hos jernbaneforetak

KunnskapsmålFerdighetsmål
Få kjennskap til rutiner og arbeidsoppgaver hos driftsoperative ledere i de største jernbaneforetakene.

Kunne forskjellen på Jernbaneforetakenes ansvar og infrastrukturforvalter sitt ansvar.
Pensum:
lp_tr/laereplan_for_vaktleder_ved_trafikkstyringssentralen_drammen.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)