lp_tr:laererplan_for_taktisk_ruteplanlegger
Denne versjonen (2019/03/15 14:12) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Læreplan taktisk ruteplanlegger

Læreplan for:
Taktisk ruteplanlegger
Kravstiller kompetanse:
Direktør Ruteplan

Eier av læreplanen
Konserndirektør i Kunde og trafikkdivisjonen.

Utarbeidet av
Leder Ruteplan i Kunde og trafikkdivisjonen.

Henvisning til gjeldende kompetansekrav
Det henvises det til gjeldende minimum kompetansekrav for funksjoner og oppgaver med betydning for sikkerheten som er definert og beskrevet i Agresso kompetanseregister.

Agressokode
Relevante koder i Agresso kompetanseregister:

 1. FO1014 - Ruteplanlegger

Dokumentasjon av opplæringen
Leder Ruteplan fyller ut og skriver under digitalt skjema for registrering av gjennomført kurs.
Skjema sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

Krav til forkunnskaper
Medarbeider som skal gjennomgå opplæring som taktisk ruteplanlegger må ha bestått eksamen som operativ ruteplanlegger.

Innledning

Opplæringen har som mål å gi medarbeideren de beste faglige forutsetninger for å kunne utføre kapasitet fordeling på en sikker og effektiv måte.

Taktisk ruteplanlegger skal:

 1. koordinere og behandle søknader om infrastrukturkapasitet for kommende ruteplanperiode fordele infrastrukturkapasitet
 2. kvalitetssikre ruteplan og grunnlagsdata for kunngjøringer i FIDO og fastlagt plan for arbeider i spor for operativ kapasitetsfordeling.
 3. utarbeide grafiske ruter som dokumentasjon på tildelt infrastrukturkapasitet/restkapasitet.

Medarbeider skal holde seg oppdatert i systemer, trafikkregler, prosedyrer, bruk av verktøy og strekningskunnskap som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene.

Opplæringen er fordelt på temaer. I læreplanens beskrivelse brukes bestemte ord og uttrykk for å beskrive hvordan læringsbegrepet skal forstås og hvor grundig læringen skal være. Dette vil igjen ha betydning for hvilken vekt emnet skal ha og hvilke undervisningsmetoder som velges. Læringskompleksiteten øker for hvert nivå.

Arbeidsform og vurdering underveis i opplæringsforløpet
Leder Ruteplan har ansvar for at det utarbeides individuell plan for nye medarbeidere basert på opplæringsplan for taktisk ruteplanlegger, samt gjennomføre samtaler i forhold til progresjon.

Medarbeider skal føre loggbok under hele opplæringen. Loggboken, progresjon, egenhet og ev. iverksettelse av forbedringstiltak skal være tema i oppfølgingssamtaler med leder.

Det er hensiktsmessig å benytte styringssystemet, operativt regelverk på Banenettet og kundeportalen via Bane NORs hjemmeside i stor grad slik at medarbeider lærer å bruke systemene.

Hovedmål
Opplæringen skal gi medarbeideren gode kunnskaper og holdninger i rollen som taktisk ruteplanlegger.

Medarbeider vil få god systemforståelse, herunder å bruke tekniske systemer, lese grunnlagsdata, få forståelse for informasjon og faktorer som må vektlegges for å utføre kapasitetsfordeling.

Innlæringsmål for kunnskaper

 1. Medarbeider skal ha kunnskap om begreper og prosedyrer som gjelder for jernbanesektoren.
 2. Medarbeider skal ha kunnskap om jernbaneinfrastruktur, avtaler om sportilgang og andre tjenester, og drift og trafikkstyring
 3. Medarbeider skal ha kunnskap om trafikkregler, og andre lover og regler som er nødvendig for optimal utnyttelse av jernbanenettet, og sikker og effektiv trafikkstyring
 4. Medarbeider skal ha kunnskap om betjening av tekniske systemer

Innlæringsmål for ferdigheter

 1. Medarbeider skal kunne gjøre rede for sine vurderinger basert på gjeldende regler og prosedyrer.
 2. Medarbeider skal kunne betjene tekniske systemer
 3. Medarbeider skal kunne lese og bruke grunnlagsdata
 4. Medarbeider skal kunne fordele infrastrukturkapasitet i årlig kapasitetsfordeling

Innlæringsmål for generell kompetanse

 1. Medarbeider skal ha forståelse for jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og taktisk ruteplanleggers ansvar for å etterleve gjeldende regler og prosedyrer, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
 2. Medarbeider innehar nødvendige språkferdigheter, og skal gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av arbeidsoppgaver

Krav til pensum
Pensum omhandler:

 1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og (Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje (TEØ))
 2. Strekningsbeskrivelsen (SJN)
 3. Interne krav og instrukser som ligger i regelverk for operativt personell (ORV)
 4. Prosessdokumentasjon i styringssystemet
 5. Network Statement
 6. Avtale om sportilgang og andre tjenester (AST)
 7. Brukerveiledninger for datasystemer

Varighet på teori og praksis
Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av teori og praksis.
Opplæring gjennomføres i løpet av ca 10mnd og skal minimum følge prosess fra oppstart av ruteplanprosessen til iverksettelsen av ruteplan.

Opplæringen består av ca. 20- 30 % teoriundervisning og ca. 70- 80 % praktisk opplæring.

Arbeidsform er beskrevet under hvert tema, og utdypes i opplæringsplan.

Antall deltakere
Maks antall samtidig 2 stk.

Kompetansekrav til opplæringspersonell
Opplæringspersonell og veileder skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 1. Erfaring som taktisk ruteplanlegger
 2. Fagansvarlig for plansystemer og prosesser

Prinsipper for prøving / sertifisering
Det kreves ingen eksamen for å bli taktisk ruteplanlegger

Repetisjon av opplæring
Taktisk ruteplanlegger skal delta på årlig samling for ruteplanlegger.

Revisjonshistorikk

Versjon
Dato
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Beskrivelse av endring
0002016-03-22Dokumentet er opprettet
0012017-05-11Overføring fra STY til læreplanwiki
0022019-03-15Revidering av læreplan
lp_tr/laererplan_for_taktisk_ruteplanlegger.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)