lp_tr:opplaeringsplan_for_vaktleder_tssd
Denne versjonen (2019/04/26 15:20) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Opplæringsplan vaktleder Drammen

Original file

Opplæringsplan for Vaktleder Drammen

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under:

  • Hvilke situasjoner er vaktleder er en barriere?
  • Hva er viktig i disse situasjonene?
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Tema Delmål Kriterier (signalgiver skal…)Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Vaktleders oppgaver og arbeidsplass Vaktleders oppgaver og arbeidsplass
Gjøre rede for hvordan vaktleders arbeidsplass er organisert, her under:
- Posthyller
- Oppslagsverk
- Telefonlister
- Oppbygging av nødetatenes telefoner
- E-post
- Dagsgrafer
- TIOS-oppdatering
- Hendelseslogg
- Arbeidsrom
- Oversikt over feil ved sikringsanlegg

Ha kunnskap om:
- Kunde og trafikks organisasjon og ansvarsforhold
- Trafikk Øst ansvarsforhold

Kunne finne fram og benytte
alle hjelpemidler på vaktleders arbeidsplass.

Arbeidsledelse
Gjøre rede for rutinene ved:
- Ruspåvirkning
- Fritak fra tjeneste når person ikke er skikket til å utføre sikkerhetstjeneste/tjeneste
- Oppfølging av medarbeidere etter feil utførelse av sikkerhetstjenesten

Sørge for tilstrekkelig bemanning
i trafikkstyringssentralen utenom tjenestekontorets arbeidstid.

Foreta omdisponering av togledere ved høy arbeidsbelastning

Samhandling med Kunde – og trafikkinformasjon
Kunne forklare
-Kunde – og trafikkinformasjons-systemene
- Gjensidig konferanseplikt med toginformatører ved vaktbytte

Gjøre rede for når toginformatører er vaktleders forlengede arm:
- I avvikssituasjoner
- I-sirkulære
- Ved iverksettelse av aksjonskort

Kunne forklare toginformatørenes gjøremål.

Kunne forklare forskjellen på direkte utrop og forhåndsdefinerte utrop.

Samhandling med Elkraft
Gjøre rede for:
- Samhandling med elkraft
- Hvilke omformerstasjoner som finnes i toglederområdet
- Hvordan nødfrakobling av kontaktlednings-spenning foregår
- Når leder for kobling er viktig i en beredskapssituasjon
- Særskilte forhold knyttet til frakobling av strøm

Kjenne til at Elkraft vil informere vaktleder i de tilfeller hjelpekraft faller ut.

Gjøre rede for organisering og ansvarsforhold mellom:
- Infrastruktur
- Energi
- Faglig leder for elkraft
- Trafikkstyringssentralen

Erkjennelse og fordeling av kunngjøringer og sirkulærer
Gjøre rede for:
- Ruteplanforutsetninger
- Prioriteringsreglene
- Rutiner ved ruteendringer
- FIDO

Gjøre rede for hvordan vaktleder fordeler, erkjenner og arkiverer
Kunngjøringer:
- Kongefamiliekjøring
- Feil ved GSM-R
- Tognummertildeling
- S-sirkulære
- TS-sirkulære
- D-sirkulære

Kunne utføre fordeling, erkjennelse og arkivering av kunngjøringer og sirkulærer

Hendelseslogg
Gjøre rede for og/eller demonstrerer utkalling av fagberedskap i forbindelse med hendelser og prioritere «feil» i samråd med admin. vakt i Infrastruktur.

Gjøre rede for hva som skal føres i Hendelseslogg.
Gjøre rede for rutiner ved påkjørsel av vilt og husdyr.

Gjøre rede for og/eller demonstrere registrering og oppdatering av hendelser og aksjoner i Hendelseslogg.

Aksjonskort
Gjøre rede for innholdet i og hensikten med aksjonskortene

Gjøre rede for:
- Når aksjonskort skal iverksettes og avsluttes
- Koordinering mot jernbaneforetakene
- Koordinering mot tilstøtende Trafikkstyringssentraler
- Bruk av evalueringsskjema
- Kommunikasjon med toginformatør

Iverksette korrekte tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Oppslagsverk og informasjon ved vaktleders arbeidsplassSæravtale om arbeidstid
Personalhåndbok
ArbeidsmiljølovenInstrukser for kapasitetsfordeling
Brukermanual FIDO
Network statement
RuteplanskrivInstruks for Hendelseslogg

Aksjonskort
Lokale bestemmelser Planoverganger
Gjøre rede for:
- Hvor det er sikrede planoverganger på de ulike strekningene
- Spesielle forhold knyttet til planoverganger og kundenes bevegelsesmønster

Gjøre rede for hvilke sikrede planoverganger det er nødvendig å varsle nødetatene grunnet
mye trafikk når det oppstår feil.

Hensetting av Kjøretøy
Gjøre rede for:
- Hvor kjøretøy kan hensettes på ulike steder
- Spesielle forhold knyttet til hensetting av kjøretøy
- Evt. stasjoner uten bortlåsningsmuligheter av materiell
- Hvilke typer kjøretøy som kan parkeres under strømførende kontaktledning, og hvor det tillates
SJN


SJN
Sikring og beredskap Beredskap
Gjøre rede for:
- Beredskapsrutiner i toglederområdet
- Lokale instrukser for beredskap

Gjøre rede for og/eller demonstrere håndtering av alle topphendelser, alvorlige hendelser og hendelser i sentral varslingsliste, her under:
- Sikring av skadested
- Evakuering
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Utkalling av beredskapsvakter
- Kommunikasjon mot skadested
- Trafikkavvikling
- Normalisering

Skal gjøre rede for og/eller demonstrere iverksettelse av tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.

Vaktleders oppgaver i beredskapssituasjoner
Gjøre rede for nødtelefoner, her under:
- Nødetatenes telefonnummer
- GSM-R nødnummerne
- Interne nødnummer

Gjøre rede for varsling, her under:
- Varslingsliste for TSS Drammen
- Berging og beredskap
- Varslingsliste for ulike beredskapsvakter og prioritering i samråd med administrasjonsvakt
- Spesielle rutiner der brannvesenet er blitt utkalt

- Påse at rapport blir skrevet
- Sikre nødvendige logger
- Påse at Hendelseslogg blir ført, fulgt opp og sms varsling sendt

Kunne forklare:
- Snøberedskap
- Ugunstig værsituasjoner
- Håndtering av hærverk - og tagging
- Håndtering av media

Særskilte brannobjekter
Gjøre rede for:
- Hvilke særskilte brannobjekter som finnes i toglederområdet
- Hvor de særskilte brannobjektene er plassert
- Spesielle forhold knyttet til særskilte brannobjekter
- Vifter og nødlys i Lieråsen tunnel, Jarlsbergtunnelen og Holmestrandporten

Farlig gods
Gjøre rede for landingsplasser for farlig gods

Kjenne til jernbaneforetakenes opplegg for farlig gods

Gjøre rede for hvordan du skal opptre ved eventuell gasslekkasje på vogn lastet med farlig gods (f.eks. ammoniakk, klor eller svoveldioksyd)

Evakuering av trafikkstyringssentralen
Gjøre rede for evakuering av TSS Drammen, her under:
- Utpeking av rømningsledere
- Kommunikasjon med vaktsentralen om valg av rømningsvei
- Viderekobling av GSM-R og håndholdte enheter
- Melding til tog, stasjoner, hovedsikkerhetsvakter og tilstøtende trafikkstyringssentraler
- Kontakte de nærmeste trafikkstyringssentralene og forbered overtakelse

Sørge for sikker
evakuering av
trafikkstyringssentralen
Overordnet beredskapsplan
Beredskapsplan for Øst
BeredskapsportalenInstruks for brannvesenet
Instruks for beredskapstog
ORV
Beredskapsportalen
SJN


BeredskapsportalenBranninstruks for TSS Drammen
Instruks for evakuering av trafikkstyringssentraler
Befaring Befaring hos jernbaneforetak
Få kjennskap til rutiner og arbeidsoppgaver hos driftsoperative ledere i de største jernbaneforetakene.
lp_tr/opplaeringsplan_for_vaktleder_tssd.txt · Sist endret: 2019/04/26 15:20 av ingrid_dale_bjordal