lp_tr:opplaeringsplan_railmanager
Denne versjonen (2018/08/30 13:16) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.

Opplæringsplan Railmanager

Original file

Opplæringsplan for teknisk anlegg.
Det er utarbeidet egne opplæringsplaner for strekningskunnskap
Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

 • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
 • Hva er viktig i disse situasjonene
 • Hva kan gå galt?
 • Hvilke feil kan skje?
 • Hva kan forstyrre fokus?
 • Stress, feil fokus
 • Motivasjon
 • Holdninger
 • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensumet er kun nevnt her da det samme pensumet skal brukes gjennom hele opplæring av Railmanager.

Pensum omhandler:

 • ABB Railmanager brukermanual
 • Symboler
 • Instruks for betjening av fjernstyringanleggene ved Hamar, Narvik og Trondheim TSS (der dette gjelder)
 • Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget ved Hamar TSS (der dette gjelder)
 • Brukermanual for Railmanager
 • Operatørveiledning Vicos
Tema Delmål Kriterier (togleder skal…) Pensum/opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Fjernstyringsanlegg-
Railmanager
Togleder har fullstendig og sikker forståelse av fjernstyringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter Brukergrensesnitt:
Utføre:
- Innlogging,
- Restart
- Gi/ta bemyndigelse

Demonstrere bruken av:
- Hovedmeny
- Betjeningsmenyer
- Alle tilknyttede funksjoner
- Ordrenummer/muspeker
- Alarmlister

Betjene anlegg ved akustisk alarm

Gjøre rede for og demonstrere indikeringer av:
- Sporfelter
- Signaler
- Stasjonsnavn
- Stasjonsmeny
- Tognummer
- Frakoblet område

Utføre korrekt føring av driftsdagbok

Kommandoer:
Gjøre rede for og demonstrere betjening av:
- Objektuavhengige kommandoer
- Objektavhengige kommandoer

Bruke ordrenummer:
- På eget ordretastatur
- Med muspeker
- Med PC- tastatur

Demonstrere:
-Forskjellen på ordinær og kritisk kommando
- Utføre betjening av disse.

Skiftevei, lokalområder og S- lås:
Gjøre rede for og demonstrere:
- Stilling av skiftevei
- Indikeringenes betydning for skiftevei
- Stilling av lange skifteveier og viapunkter for disse
- Utføre nødutløsing av en eller flere skifteveier
- Frigi og tilbaketa område for lokal skifting (S-lås og Z-lås)
- Forklare indikeringer i lokalområdet
- Forklare sporsperrens avhengighet i lokalområder

Togvei:
Gjøre rede for og demonstrere:
- Stilling av togvei
- Indikeringenes betydning for togvei
- Stilling av lange togveier og viapunkter for disse
- Hvordan en togvei utløses etter som toget kjører
- Nødutløsing av en eller flere togveier
- Signalstopp
Automatisk gjennomgangsdrift og Automatisk togledelse:
Utføre:
- Inn- og utkobling av automatisk gjennomgangsdrift
- Inn- og utkobling av automatisk togledelse

Utføre
indikeringer for:
- Automatisk gjennomgangsdrift
- Automatisk togledelse

Magasinering:
Gjøre rede for forskjellen på sikringsanlegg med samtidig
innkjøring type 1 og type 2.
Gjøre rede for hvilken innvirkning forskjellene har på togleders oppgave

Utføre:
- Magasinering av tog/skiftevei
- Samtidig togbevegelse
- Annullering av magasinering
- Utløsing av togvei, ev. skiftevei

Sporveksler:
Utføre betjening av:
- Sporveksler og lokalstillere
Håndtere:
- Feil på sporveksel
- Oppkjørt sporveksel

Gjøre rede for og demonstrere:
- Indikering av sveivskap
- Avhengighet til signaler og sporveksler

Linjeblokk:
Gjøre rede for og demonstrere betjening av linjeblokkens funksjoner:
- Linjeblokkens avhengighet til stilling av utkjørtogvei
- Nøytralstilling av linjeblokk
- Indikering av gjentakelsessperre
- Sperring av linjeblokk
- Prosedyre for å gjøre gjentakelsessperre nøytral

Lampekontroll:
Gjøre rede for:
- Hovedsignal
- Forsignal
- Rødlyskontroll
- Manglende rødlyskontroll
- Rødlyskontroll på linjeblokk
- Manglende rødlyskontroll på linjeblokk

Sidespor på linjen:
Gjøre rede for og demonstrere
- Frigiving av sidespor
- Indikeringer for sidespor
- Innstilling av en linjeblokk
- Frigiving av sidespor ved feil på rigel
- Bruk av frikoblingsnøkkel

Grensestasjon:
Gjøre rede for og demonstrere hvilke kommandoer som skal sendes
til grensestasjon
Gjøre rede for kommunikasjonen med TXP i forhold til kommandoer som sendes

Betjening av andre anlegg:
Gjøre rede for:
- Betjene veisikringsanlegg på fjernstyrt stasjon
- Gi muntlig tillatelse i forbindelse med betjening av veisikringsanlegg på stasjonen
- Tidsutløsning
- Sporvekselvarme
- Nødfrakobling av KL
- Betjening av lys

Akustisk alarm:
Betjene akustisk alarm ved å:
- kvittere alarm
- resette alarm
- legge inn kommentar
- koble ut akustisk alarm
- teste akustisk alarm

Alarm og feilhåndtering:
- Betjene varsler/alarmer
-Håndtere feilhendelser

Utføre korrekt føring av driftsdagbok
Betjening av toglederstrekning i annen TSS:
- Overta andre toglederstrekninger
- Tvangs overta andre toglederstrekninger
Rutedatabase:
Gjøre rede for hvordan:
- Kopiere en ruteplan
- Utarbeide en ruteplan
- Endre en ruteplan
- Slette ruteplan
- Innstille tog

Automatisk togledelse (ATL) ved endring i rutedatabase
Gjøre rede for:
- ATLs virkemåte ved endring i rutedatabase
- Hva togleder må gjøre ved endring i rutedatabasen
Kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal:
- Utføre kontroll av indikeringer
- Utføre kontroll av kommunikasjon
- Legge sporveksler korrekt og ev. stille skiftevei
- Legge veisikringsanlegg på linjen med innkoblingsfelt på stasjon
- Utføre Sperring av linjeblokk
- Fjerne ATL, automatisk gjennomgangsdrift og magasinerte togveier
lp_tr/opplaeringsplan_railmanager.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)