lp_tr:opplaeringsplan_signalgiver
Denne versjonen (2019/05/31 12:57) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2018/10/18 10:17) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan signalgiver (uten bremseprøve)

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

  • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
  • Hva er viktig i disse situasjonene
  • Hva kan gå galt?
  • Hvilke feil kan skje?
  • Hva kan forstyrre fokus?
  • Stress, feil fokus
  • Motivasjon
  • Holdninger
  • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis.
Det legges opp til at hver enkel OS TXP finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensum er beskrevet i opplæringsplanen

Tema Delmål Kriterier (signalgiver skal…) Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Definisjoner Signalgiver skal gjøre rede for definisjoner som nyttes under skifting - Gjøre rede for hva som menes med begrepene «skift» og «skifting» og hvilke definisjoner som er involvert i skifte operasjonen.

Gjøre rede for definisjoner for de ulike funksjonene (personell) som er involvert i skiftingen, her under
- Togleder
- Togekspeditør
- Driftsoperatør
- Signalgiver
- Fører
- Skifteleder
- Skiftebetjening
- Skiftekoordinator

Gjøre rede for definisjoner vedrørende:
- Kontaktledning
- Kjøretøy
- Sporveksler og sikring av disse
- Stasjon og stasjonsgrense
TJN Kap.1, Kap 1.4 Definisjoner)TJN kap. 1, pkt 1.4.2


TJN kap. 1, pkt. 1.6.2, 1.8, 1.8.1, 1.9,1.9.1, 1.9.2, 1.7
Signaler Signalgiver skal forklare hvilke signaler som nyttes under skifting, samt kjenne til signaler som finnes på stasjonen Forklare:
- Bruk av signaler
- Signalfargenes grunnbetydning
- Signaler som ikke er i bruk
- Skilt
- Orienteringsstolper

Forklare signalbildenes betydning for lyssignaler her under:
- Hovedsignaler
- Enkelt innkjørsignal
- Dvergsignaler
- Høye skiftesignal
- Planovergangssignaler
- Fast lyssignal for skifting

Gjøre rede for plassering av signaler, skilt og orienteringsstolper på stasjon

Kjenne til:
- Hvordan «signal stopp» 1A/1B settes opp på stasjon
- De ulike signalene som vises i sporveksel/sporsperresignal og forklare hva de betyr
- Hvilke signaler som finnes på Alnabru syd her under:
- Dvergsignal
- Høyt skiftesignal
- Linjesignal
- Kontaktledningssignaler

Forklare/demonstrere hvilke håndsignaler som brukes under skifting (dag-/nattsignaler)

Forklare hvilke regler som gjelder for skift dersom:
- Dvergsignaler viser «kjøring forbudt» eller intet signal.
- Høyt skiftesignal viser «skifting forbudt» eller intet signal

Identifisere signaler gitt med togfløyten

TJN Kap.9.1, 9.33-9.39, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75
(TJN Kap. 9 Signaler, SJN Kap 3.4, punkt 2.1,2.2,3.3.1 Alnabru stasjon)
(TJN Kap 9 - V. - 9.61)
TJN Kap. 9.22, 9.23, Kap. 7.13.2)
(TJN Kap. 9 – VII
TJN Kap 9.25, 9.26, 9.27
TJN Kap. 9
SJN Kap. 3.3.1 Alnabru Stasjon
Sporveksel Signalgiver skal kjenne til sporvekselens oppbygning, samt kunne demonstrer hvordan den betjenes og sikres Forklare en sporveksels oppbygging; her under:
- Hakestengsel
- Rådegrav
- Rådestang
- Sporvekseltunge
- Stokkskinne

Kjenne til:
- Smøring av sporveksel
- Hvordan en sporveksel sikres

Demonstrere:
- Omlegging og sikring av håndstilt sporveksel
- Hvordan lokalomstilleren betjenes/brukes

Kjenne til bruken av:
- Sveiv i sentralstilt sporveksel
- Klave og hengelås
TJN Kap. 1.9,1.9.2 befaring, demonstrasjon
TJN Kap. 1.9
TJN Kap. 1.9.1
SJN Kap. 1.2.2.1
TJN Kap. 1.5.6.1 – 1.5.6.2 SJN Kap. 1.2.1
SJN Kap. 1.2.3.3
Visitering og sikring av tog- og skiftevei Signalgiver skal kunne utføre visitasjon og sikring av togvei/skiftevei Kjenne til arbeidsoppgaver i forbindelse med visitering av togvei og skiftevei

Forklare/demonstrer hvordan en skiftevei sikres
(TJN Kap. 1.9., Instruks for bestilling av tog- og skifteveier Alnabru Syd)
TJN kap. 3.13
Skifting, generelle bestemmelser
Signalgiver skal gjøre rede for signalgivers oppgaver under skifting Kjenne til:
-Hvor særbestemmelser for skifting på stasjoner og sidespor er oppført
- Skifteleders innhentelse av tillatelse til skifting, samt avslutning av skifting
- Bestemmelsene for kommunikasjon i forbindelse med skifting
- Hvordan det skiftes med flere skiftelag samtidig
- Forsiktighetsregler for skifting
- Hva en kontaktledningsbryter er (Z-bryter), og dens funksjon på Alnabru Stasjon

Bruke det fonetiske alfabetet, GSM-R telefon og nødanrop

Gjøre rede for:
Hvilket ansvar Signalgiveren har
- Hvordan skifting foregår på områder med høye skiftesignal og dvergsignal
- Størst tillatt hastighet under skifting

Forklare betydningen av begrepet «middel

Gjøre rede for de forskjellige skiftebevegelsene, her under:
- Skyving
- Trekking
- Slipping
- Firing
- Slipping
- Renn

Forklare/demonstrer:
- Igjensetting av kjøretøy
- Hensetting av kjøretøy under spenningsførende kontaktledning
SJN Kap. 3.4 Alnabru Stasjon)
TJN Kap 2. – III, 2.10.6, 5.10, 6.10
TJN Kap 1, Kap. 3.9,3.11,3.11.1.1
TJN Kap. 1.4.2, Instruks for bestilling av tog- og skifteveier Alnabru Syd
TJN Kap. 3.13.1
TJN Kap. 3.13.2, Kap. 9.23.1
TJN Kap. 1.9.e
TJN Kap. 3.9
TJN Kap. 3.6
TJN Kap. 3.17, 3.17.1
TJN kap. 3.16, 3.16.1
Førers regelbok
Kap. 13
Skifting, materiell og bremser Signalgiver skal kjenne til oppbygning av kjøretøy og bremser Kjenne til bestemmelsene om bruk av bremser under skifting

Forklare hva «hjulslag» er

Kjenne til hva som skal gjøres når det oppdages kjøretøy med synlige skader

Kjenne til:
- Kobling av kjøretøy
- Lasteprofil,
- Skadeblankett
TJN kap. 3.15, 3.15.1
TJN Kap. 7.25.2
TJN Kap. 3.20
Førers regelbok B 4.9.3
Førers regelbok B 4.12.8
B 11 Blanketter (B 118A-B 11.10D)
Førers regelbok B 7.1.2.3, B 4.2.1, B 4.12.12
Uhell under skifting Signalgiver skal kjenne til hvordan vedkommende skal forholde seg ved uhell under skifting Kjenne til:
- Hva som må gjøres når sporveksel blir «oppkjørt»
- Hvordan få kontakt med togekspeditør ved uhell
- Faren ved returstrøm og hva som må gjøres når ulykken inntreffer
- Hvordan man skal forholde seg ved skade på vogner med «farlig gods» For eksempel: brennbare gasser av propan og forklare hvordan man skal opptre ved uhell av farlig gods
- Gjøremål etter en hendelse (uhell, og tilløp til uhell), her under:
- Skriving av rapport
- Bruk av hendelseslogg

TJN Kap. 7.18.2
TJN Kap. 2.10.6, Kap 5.10, Kap 6.10)
Førers regelbok B 13.2.2. B 13.2.4
Førers regelbok kap. 14
lp_tr/opplaeringsplan_signalgiver.txt · Sist endret: 2019/05/31 12:57 av Ingrid Dale Bjørdal