lp_tr:opplaeringsplan_taktisk_ruteplanlegger
Denne versjonen (2019/03/15 14:14) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/15 14:14) er tilgjengelig.Diff

Opplæreplan taktisk ruteplanlegger

Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:

Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Tema Delmål Kriterier (medarbeider skal…) Arbeidsform og Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Årlig kapasitets
fordeling
Gjøre rede for taktisk ruteplanleggers oppgaver i forbindelse med fordeling av infrastrukturkapasitet Innføring
Finne fagstoff for å kunne utføre funksjonen og oppgaven som taktisk ruteplanlegger
Gjøre rede for:
• Krav som ligger til grunn for prosessen- fordele infrastrukturkapasitet
• Hvem som er hovedaktørene i prosessen
• Hovedfasene i prosessen
• Forklare arbeidsprosessen og kriteriene for banetekniske planforutsetninger som skal fastlegges i ruteplanen
• Banetekniske planforutsetninger som er fastlagt i ruteplanen (BTP)
• Hva som leveres fra årlig kapasitetsfordeling til operativ kapasitetsfordeling og drift og trafikkstyring
• Hva som leveres fra operativ kapasitetsfordeling til drift og trafikkstyring
• Fordeling av restkapasitet
• Grensesnitt til trafikkstyring og kunde- og trafikkinformasjon sine systemer
• Hensikt med og innhold i kunngjøringer og sirkulærer

Fordele infrastrukturkapasitet
Gjøre rede for forskjellen på
• Langsiktig kapasitet utredning og – planlegging
• Koordinere og kvalitetssikre innmeldte behov for infrastrukturkapasitet inntil 6 år frem i tid
• Årlig kapasitetsfordeling
• Koordinere og fordele infrastrukturkapasitet
• Utarbeide årlig ruteplan
• Operativ kapasitetsfordeling
• Detaljplanlegge, samordne og utarbeide kunngjøringer for planlagt arbeid i spor (BTP)
• Fordele restkapasitet til infrastrukturforvalter
• Fordele restkapasitet til jernbaneforetak

Grensesnitt
Gjøre rede for hva som leveres av ruteplandata til:
• Jernbaneforetak
• Internt i Bane NOR

Banetekniske planforutsetninger (BTP)
Gjøre rede for fremgangsmåten ved planlegging av større sporbrudd/banetekniske planforutsetninger:
• x-48
• x-15
• x
• x+12
Forklare hva som er tatt hensyn til/innarbeidet i ruteplanen og hva som overføres til «operativ ruteplan»

Taktisk ruteplanleggers oppgaver
Gjøre rede for og/eller demonstrere:
• Oppdatert informasjon om begrensninger/ny infrastruktur • Fordeling av infrastrukturkapasitet til infrastrukturforvalter og jernbaneforetak
• Ev. nye grunnruter
• Oversikt over innmeldte BTP
• Mottak av søknader fra JBF
• Detaljplanlegging og iverksettelse av banetekniske planforutsetninger fastlagt i ruteplan

Konstruere ruteplan
Gjøre rede for og/eller demonstrere:
• Tilgjengelig infrastruktur
• Terminaler
• Hensettingsområder
• Sporplaner på stasjoner
• Ruteplandata
• Togoppgaver
• Grafiske ruter
• Resultatrapporter
• Fastlegging av ruteplan
• Iverksettelse av ruteplan
• Oppfølging av ruteplan
• Punktlighetsmåling
• Evaluering av ruteplan

Lokale forhold
Gjøre rede for lokale forhold som har betydning/ikke har betydning for kapasitetsfordeling:
• Planlagt ny infrastruktur
• Planlagt begrensninger i infrastruktur
• Signalsystemer
• Driftsformer
• Lokalkunnskap
• Sporlengder
• Planoverganger
• Blokkposter
• Hensettingsområder
• Kontaktledningsanlegg
• Særbestemmelser
• Akseltellere
• ERTMS

Fordele kapasitet til infrastrukturforvalter
Gjøre rede for og demonstrere:
detaljering og kunngjøring av banetekniske planforutsetninger fastlagt i ruteplanen.

Fordele kapasitet til jernbaneforetak
Gjøre rede for og demonstrere
* Sammenstilling av alle søknader * Utarbeide kunngjøringer • Krav til innhold i ruter for tog
• Søknad om ekstratog
• Avbestilling/innstilling av tog
• Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon
• Konstruksjon av ruter
• Instrukser for kryssing
• Materiellturnering
• Kapasitetsfordeling på terminaler
• Kapasitetsfordeling på hensettingsspor

Spesialtransport og farlig gods
Gjøre rede for:
• De spesielle bestillingsrutinene for spesialtransport - kundens informasjonsplikt
• Særskilte hensyn ved utarbeidelse av ruter som profil og hastighet
• Spesielle forhold om farlig gods som er beskrevet i SJN
- Jernbaneforskriften
- Bane NORs prosess Fordele infrastrukturkapasitet
årlig ruteplan
og banetekniske planforutsetninger som er fastlagt i ruteplanen (BTP)
o restkapasitet
o grensesnitt mot prosess Styre trafikken
o kunngjøringer og
o sirkulærer
datasystemer/verktøy
Network statement
Tekniske systemer ved årlig kapasitetsfordeling Gjøre rede for bruk av tekniske systemer Datasystemer og verktøy
Gjøre rede for:
• Hvilke datasystemer og verktøy som brukes
• Hvor brukermanualer og support finnes

Rutesøknadssystem BEST
Gjøre rede for:
• Hva det brukes til
• Hvem som bruker systemet
* Hvilke funksjoner i BEST * Hvordan det brukes

Planleggingssystem TPS
Gjøre rede for og demonstrere:
• Funksjoner i TPS-systemet
• Grensesnitt mot andre systemer
• Hvilken informasjon kommer inn til TPS
• Hvilken informasjon leveres fra TPS
* Betjening av TPS * Sammenhengen mellom BEST, TPS, FIDO, KARI, fjernstyringssystemene og TIOS

Kunngjøringer og sirkulærer
Gjøre rede for og demonstrere:
• Anbefalt tekst i kunngjøringer for ulike situasjoner, inkl. «Kongelig Familie Tog» (KFT)
* Registrere, fordele og kontrollere kvitteringer for kunngjøringer i FIDO

Grensesnitt
Gjøre rede for hva som leveres fra TPS til distribusjonsportalen FIDO
• Hva vises for funksjonen:
• togleder
• togekspeditør
• fører
• toginformatør
• jernbaneforetak

Registrering- og distribusjonssystemet FIDO
Gjøre rede for og demonstrere betjening av FIDO herunder:
• Registreringsportal
• Distribusjonsportal
lp_tr/opplaeringsplan_taktisk_ruteplanlegger.txt · Sist endret: 2019/03/15 14:14 av ingrid_dale_bjordal