lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del
Denne versjonen (2021/09/30 10:10) ble godkjent av Anette Christiansen.Den tidligere godkjente versjonen (2021/08/12 09:31) er tilgjengelig.Diff

Del 1: Lokal opplæringsplan av signalgiver - generell del

Vedlegg; Leksjoner for generell kompetanse (felles for alle)

Nødvendig befaring (bruk av Trasé, film, m.m.) og praksis skal legges inn i opplæringen. Sjekklister som er utarbeidet skal brukes.

Tema Delmål Kriterier Ansvar Pensum - referanser
Stasjon og strekning Gjøre rede for: Stasjonsområde, spesielle forhold knyttet til stasjonen/skiftetomt/Driftsbanegård Os-txp Lokale bestemmelser i ORV
Lokale bestemmelser i TOK
Lokale bestemmelser i Trasé
Lokale bestemmelser i SJN
Kjenne til: Relevante saker i Synergi for den angitte for Stasjon/driftsbanegård/skiftetomt
Gjøre rede for: Stasjonens grenser og driftsform.
- Sporområder og grensesnitt på stasjon
Gjøre rede for Stasjonens utforming
Trafikkstyring Gjøre rede for: Lokal ansvars/arbeidsfordeling mellom ulike funksjoner, f.eks:
• Txp og signalgiver
Os-txp
Kjenne til: Lokal skjematisk plan
Kjenne til: Lokale sporplaner
Gjøre rede for: Lokale grenser- ansvarsområder
Gjøre rede for: Lokale særbestemmelser og instrukser
Gjøre rede for: Sjekklister
Beredskap Gjøre rede for: Lokal håndtering av en topphendelse eller utforutsatte hendelser på stasjonen/driftsbanegård/skiftetomt:
- Varslingsrutinene ved uønskede hendelser
- Kommunikasjon mellom skadested og txp
Os-txp
Kjenne til: Hvor verneutstyr, førstehjelpsutstyr og brannslukker er plassert
Skifteveier Gjøre rede for og demonstrere: Utføres av txp Os-txp
Tekniske systemer Gjøre rede for: Signalgiver skal gjøre rede for bruk av lokale tekniske systemer Os-txp
Gjøre rede for: Lokale rutiner for bruk av
• Togradio
Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard) Gjøre rede for Benevning av spor og sporgrupper Os-txp
Gjøre rede for: Sikring av tog- og skifteveier
Gjøre rede for: Bruk av Betjeningspanel for alarmanlegg og kjenne rutiner for håndtering av feil
Gjøre rede for: Bruk av lokale rutiner for sveiving av sporveksler og innvirkning i sikringsanlegget
Anbefalt praksis Kjenne til/gjøre rede for: Anbefalt praksis Os-txp
(Lokale rutiner) Kjenne til/gjøre rede for: Lokale forhold/rutiner
Opplæring Anbefaling . Os-txp
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_signalgiver_generell_del.txt · Sist endret: 2021/09/30 10:10 av Anette Christiansen