lp_tr:vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen
Denne versjonen (2017/06/29 11:09) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/28 10:35) er tilgjengelig.Diff

Vedlegg: Delmål og leksjoner-togleder

1. Temabeskrivelse: Innføring

Leksjon: Informasjon om toglederutdanningen
Delmål (Studenten skal…):
Ha kunnskap om læreplan og utdanningsforløp
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Student har god forståelse for Bane NORs sikkerhetspolitikk og samfunnsoppdrag Banenettet:
styringsportalen/Sikkerhetsstyring
-(JBV) Bane NORs Samfunnsstrategi
-ORV/Togleder instruksen
-TJN kap. 1
-Læreplan
-Opplæringsplan
-Vedlegg ITEF
Kunnskap: Studenten har kunnskap om utdanningsforløpet her under utdanning, arbeidsform, krav og forventninger
Student kan gjøre rede for togleders ansvar og oppgaver
Ferdigheter: Studenten kan bruke læreplan og opplæringsplan for å finne informasjon om de forskjellige leksjonene og læringsmålene
Undervisning: Teoriundervisning
Leksjon: Ikke- tekniske ferdigheter
Delmål (Studenten skal…):
Ha kunnskap om de ikke- tekniske ferdigheter
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har forståelse Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap -Vedlegg ITEF
Kunnskap: Studenten har kunnskap ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap
Ferdigheter: Studenten kan bruke ikke-tekniske ferdigheter som omhandler kommunikasjon og teamarbeid, situasjonsbevissthet og fremsynthet, oppgavehåndtering og selvinnsikt, lederskap i utøvelse av trafikkstyring
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Temadag

2. Temabeskrivelse: Kommunikasjon, kunngjøringer og sirkulærer

Leksjon Distribusjonssystemer i Bane NOR
Delmål (Studenten skal…):
Kjenne til distribusjonssystemene, og forstå sammenhengen og grensesnitt mellom systemene
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for funksjon og leveranse av systemet - BEST
- TPS
- FIDO
- KARI
- TIOS
- TRASE(kommer etterhvert)
- Hendelseslogg
Kunnskap: Studenten kjenner til:
- distribusjonssystemer
- sammenheng og grensesnitt mellom systemene
Ferdigheter: Studenten kan bruke informasjonen systemene gir i sine arbeidsoppgaver
Undervisning: Teoriundervisning
Leksjon: Operativ ruteplanlegging
Delmål (Studenten skal…):
Kjenne til funksjonen og oppgaver til ruteplanlegger
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har forståelse for kapasitetsfordeling, og funksjonen ruteplanlegger Bane NORs styringssystem:
Prosessbeskrivelse for fordeling av infrastrukturkapasitet
Kunnskap: Studenten kjenner til beskrivelsen av funksjon og oppgaver til en:
- taktisk ruteplanlegger
- operativ ruteplanlegger
Ferdigheter: Studenten kan finne informasjon og fagstoff om ruteplanlegging
Undervisning: Skolen Teoriundervisning
Leksjon: Kapasitetsfordeling
Delmål (Studenten skal…):
Kunne fordele restkapasitet
Referanser
Formål:
Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for kapasitetsfordeling Bane NORs styringssystem:
Prosessbeskrivelse for fordeling av infrastruktur kapasitet
Kunnskap: Studenten har kunnskap om fordeling av restkapasitet
Ferdigheter: Studenten kan finne informasjon og fagstoff om fordeling av restkapasitet
Undervisning: Skolen Teoriundervisning
Gruppearbeid
Leksjon: Kommunikasjon ved utarbeidelse og distribusjon av kunngjøringer og sirkulærer
Delmål (Studenten skal…):
Kunne kommunisere ved utarbeidelse og distribusjon av kunngjøringer
Kunne gjøre rede for innholdet i kunngjøringer og sirkulærer samt bestemmelser om dette
Kunne bruke FIDO for utarbeidelse av kunngjøringer samt erkjennelse og fordeling
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten kan gjøre rede for hvordan kunngjøringer, distribueres og kommuniseres ved trafikkstyring
Studenten har kunnskap om hvordan togleder skal opptre profesjonelt ved kommunikasjon og utarbeidelse av kunngjøringer
- ORV/FIDO
- Togradio (brukermanualer)
- TJN kap. 2
- Bane NORs styringssystem
- ORV-kryssingsinstrukser
- SJN
- Daggrafer
- Vedlegg ITEF
Kunnskap: Studenten har kunnskap om hva kunngjøringer og sirkulærer skal inneholde, og krav i forbindelse med utgivelse av kunngjøringer og sirkulærer
Studenten har god kunnskap om hvor man finner informasjon om stasjoner og strekninger
Ferdigheter: Studenten kan kommunisere for å få en felles situasjonsforståelse om distribusjon og utarbeidelse av kunngjøringer
Studenten kan finne informasjon og fagstoff om hva en kunngjøring skal inneholde, og om når det skal gis kunngjøringer
Studenten kan bruke FIDO
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Kryssingsforandring og endring av togets rekkefølge
Delmål (Studenten skal…):
Ha kunnskaper vedrørende endring av kryssing og toget rekkefølge
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten kjenner til nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av arbeidsoppgaver
Studenten kan planlegge framtidig trafikkbilde
- Daggrafer
- TJN kap. 2
- TJN kap. 5
- TJN kap. 11
Kunnskap: Studenten har kunnskap om bestemmelsene om kryssingsforandring og endring av togets rekkefølge
Ferdigheter: Studenten kan utstede ordre om kryssingsforandring, og endring av togets rekkefølge
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning

3. Temabeskrivelse: Togleders oppgaver

Leksjon: Togleders oppgaver
Delmål (Studenten skal..):
Kunne gjennomføre togleders oppgaver herunder gjennomføre effektiv og punktlig trafikkavvikling, og utføre trafikkstyring på ulike driftsformer
Kjenne til når togleder er en barrierer.
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har kunnskap om nøyaktighet i kommunikasjon, og utførelse av arbeidsoppgaver
Studenten kjenne til hvilke menneskelige barrierer som hindrer/minsker risikoen for uønskede hendelser/ulykker
- TJN kap. 2
- TJN kap. 5
- TJN kap. 7
- TJN kap.8
- ORV
- Fjernstyrings instrukser og brukermanualer
- Bane NORs styringssystem
- Førerens regelbok
- Bane NOR
- Beredskapsportalen
- Toglederinstruksen
- Sjekklister
- Kortvarig fravær i trafikkstyringssentralen
- Vedlegg ITEF
Kunnskap: Studenten har kunnskap om:
- føring av Hendelseslogg
- innholdet i varslingslister
- hvordan en vaktavløsning gjennomføres
Studenten har kunnskap om bestemmelsene om:
- trafikkstyring på de ulike driftsformene
- framføring av spesialtransport
Ferdigheter: Studenten kan:
- bruke varslingslister
- gjennomføre en vaktavløsning
- utføre togleders oppgaver på ulike driftsformer
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon Innføring og gjennomgang av tekniske anlegg
Delmål (Studenten skal…):
Få en kort innføring og gjennomgang av samtlige tekniske anlegg
Referanse
Formål: Generell kompetanse: Studenten forstår funksjonaliteten i systemet - TJN kap. 12
- ORV / Fjernstyringsinstruks/brukermanualer
Kunnskap: Studenten får innsikt i hvilke tekniske anlegg som benyttes til trafikkstyring
Ferdigheter: Studenten kan forklare hva de tekniske anleggene benyttes til i trafikkstyring
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Praksis på sentral- togleders oppgave
Delmål (Studenten skal…):
Observere togleders oppgaver
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for togleders rolle i trafikkstyringen
Kunnskap: Studenten får innsikt i utførelse av togleders oppgaver samt betjening av tekniske anlegg
Ferdigheter: Studenten kan forklare togleders oppgaver ved trafikkstyring
Undervisning: Trafikkstyrings-sentral Praksis

4. Temabeskrivelse: Håndtering av avvikssituasjoner

Leksjon: Håndtering av avvikssituasjoner
Delmål (Studenten skal…):
Håndtere avvik, uregelmessigheter og feil som kan oppstå ved jernbaneinfrastrukturen
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten kan utøve lederskap, og samhandle samt kommuniserer korrekt med andre yrkesgrupper
Studenten har god forståelse for trafikksituasjonen. Kan vurdere, beslutte og ta de riktige valgene for å kunne løse de trafikale utfordringene, slik at trafikken kan avvikles på best mulig måte
Studenten har kunnskap om når vedkommende er en menneskelige barrierer som hindrer/minsker risikoen for uønskede hendelser/ulykker
- ORV /avvikshåndtering
- TJN kap. 7
- TJN kap. 11
- ATC-håndbok
- Synergi (Bane NOR)
- Varslingslister
- Rapportskriving,
- Styringsportalen
- Hendelseslogg
- ITEF
Kunnskap: Studenten har kunnskap om bestemmelsene om
hvordan håndtere forskjellige avvikssituasjoner
Ferdigheter: Studenten kan håndtere avvikssituasjoner, herunder å skaffe seg oversikt over situasjonen og iverksette tiltak, varsle og registrere
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Praksis på sentral- håndtering av avvikssituasjoner
Delmål (Student skal…):
Observere togleders oppgaver og arbeidsplass med fokus på avvikssituasjoner og effektiv trafikkavvikling
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for togleders rolle i trafikkstyringen ved avvikssituasjoner og effektiv trafikkavvikling
Kunnskap: Studenten får innsikt i utførelse av togleders oppgaver ved avvikssituasjoner og effektiv trafikkavvikling
Ferdigheter: Studenten kan forklare togleders oppgaver ved avvikssituasjoner og effektiv trafikkavvikling
Undervisning: Trafikkstyrings-
sentralen:
Praksis

5. Temabeskrivelse: Arbeid i- og ved spor

Leksjon: Arbeid i spor
Delmål (Studenten skal…):
Kunne iverksette og avslutte arbeid i- og ved spor med og uten frakobling
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god kunnskap om hvorfor togleder sperrer og dens funksjon, ved iverksettelse og avslutning av arbeid
- ORV
- TJN kap. 1
- TJN kap. 2
- TJN kap. 8
- TJN kap. 9
- El-sikkerhetsplan
Kunnskap: Studenten har kunnskap om bestemmelsene om:
- iverksettelse og avslutning
av arbeid i- og ved spor
- elsikkerhetsplan
- frakobling av kontaktledningsanlegget og hvilke funksjoner som er involvert
Ferdigheter: Studenten kan:
- iverksette og avslutte
arbeid i- og ved spor
- anvende elsikkerhetsplan
- frakoble kontaktledningsanlegget
- sperre og bekrefte sikring
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
caser
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Praksis på sentral- arbeid i og ved spor
Delmål (Student skal…):
Observere togleders oppgaver med fokus på arbeid i og ved spor
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for togleders rolle i trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Kunnskap: Studenten får innsikt i utførelse av togleders oppgaver ved trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Ferdigheter: Studenten kan forklare togleders oppgaver ved trafikkstyring ved arbeid i og ved spor
Undervisning: Trafikkstyrings-
sentralen:
Praksis

6. Temaoversikt: Tekniske anlegg

Leksjon: Togradio
Delmål (Studenten skal…):
Kunne bruke togradio og funksjonene i togradioterminalen, og håndtere feil
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg forståelse om når togleder er en barrierer, og hvordan utføre korrekt kommunikasjon i togradio - ORV
- TJN kap. 2
- instruks for togleders betjening av togradio
- instruks håndtering av feil på togradio-infrastruktur
- Varsling ved feil på GSM-R/togradio
Kunnskap: Studenten har kunnskap om bestemmelsene for togradio, og funksjonene i togradioterminalen
Ferdigheter: Studenten kan:
- betjene togradioen og bruke funksjonene i togradioterminalen
- viderekoble
- håndtere feil
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: ATC
Delmål (Studenten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om ATC, og håndtere situasjoner med feil ved ATC
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg forståelse i når ATC er en barriere, og viktigheten av å ha ATC - ORV
- TJN kap.7.
- ATC-håndbok
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om ATC, og oppbygning av ATC systemet (uten ATC, DATC og FATC)
Ferdigheter: Studenten kan håndtere feil ved ATC
Undervisning: Skolen:
Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Vicos fjernstyringsanlegg
Delmål (Studenten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om Vicos samt funksjoner og virkemåte
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for når Vicos som et system er en barrierer, og viktigheten ved bruk av Vicos på korrekt måte - ORV / Fjernstyrings instrukser og
brukermanualer
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om funksjoner og virkemåter ved Vicos
Ferdigheter: Studenten kan bruke fjernstyringsanlegget funksjoner
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Sikringsanlegg, forriglingstabell og skjematisk plan
Delmål (Studenten skal…):
Kjenne til sikringsanleggets bestemmelser og virkemåte samt forriglingstabell og skjematisk plan
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god forståelse når togleder er en barrierer, og viktigheten ved bruk av skjematisk plan og forriglingstabell på korrekt måte - ORV
- TJN kap. 12
- Skjematisk planer
- Forriglingstabell
- Jernbaneinfrastruktur-forskriften
Kunnskap: Student kjenner til bestemmelsene om:
- betjening av sikringsanlegg på stasjon
- skjematisk plan
- ulike typer forriglingstabell
Studenten kjenner til avhengighet i sikringsanlegget på to-spors stasjon ved hjelp av forriglingstabell
Ferdigheter: Studenten kan bruke forriglingstabell, skjematisk plan
Studenten kan betjene sikringsanlegg på stasjon
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Akseltellere
Delmål (Studenten skal…):
Kunne bestemmelsene om akselteller, og håndtere feilsituasjoner med akseltellere
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god forståelse i når akseltellere som et system er en barrierer, og viktigheten ved bruk av akseltellere - ORV/instruks for resetting av akseltellere
Kunnskap: Studenten har kunnskap om hvordan akseltellere fungerer og bestemmelsene om:
- arbeidsområde
- nøkkelskap
- reset
Ferdigheter: Studenten kan betjene og håndtere feilsituasjoner med akseltellere, arbeidsområde og nøkkelskap
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: ERTMS
Delmål (Studenten skal…):
Kjenne til bestemmelsene om ERTMS, samt funksjoner og virkemåte
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god forståelse i ERTMS og når ERTMS som et system er en barriere - TEØ
Kunnskap: Studenten kjenner til bestemmelsene om framføring av tog på strekning med ERTMS
Studenten kjenner til oversiktstegning av systemet
Ferdigheter: Studenten kan forklare grunnprinsippene i bruken av ERTMS
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Leksjon: Betjene fjernstyringsanlegg
Delmål (Studenten skal…):
Kunne betjene fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg, og gjøre rede for bestemmelsene som omhandler fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god forståelse i når fjernstyringsanlegget/sikringsanlegg som system er en barrierer, og viktigheten ved bruk av fjernstyringsanleggene/sikringsanlegget slik at studenten kan bidra til en punktlig og sikker trafikkstyring - ORV/
Fjernstyringsinstruks og brukermanualer
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler fjernstyringsanlegg og sikringsanlegg
Ferdigheter: Studenten kan betjene fjernstyringsanlegget/sikringsanlegg og begrunne for sine faglige valg ved betjening
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: FIDO
Delmål (Studenten skal…):
Kunne gjøre rede for bestemmelsene og betjening av FIDO
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg forståelse i når FIDO som et system er en barrierer, og kan betjene FIDO på en slik måte at vedkommende bidrar til punktlighet og planlegging av restkapasiteten i trafikkstyring - ORV/FIDO
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene som omhandler FIDO
Ferdigheter: Studenten kan gjøre rede for betjening av FIDO, og reserveløsning
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
Ferdighetstrening i simulator
Leksjon: Praksis på sentral- tekniske anlegg
Delmål (Student skal…):
Betjene tekniske anlegg, og trene på effektiv trafikkavvikling samt delta i togleders oppgaver
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god forståelse i bruken av de tekniske anleggene og når er en barrierer
Kunnskap: Studenten kjenner til bestemmelsene om betjening av tekniske anlegg
Ferdigheter: Studenten kan betjene tekniske anlegg
Undervisning: Trafikkstyrings-
sentralen:
Praksis

7. Temabeskrivelse: Ulykker - beredskap

Leksjon: Topphendelser og andre forutsatte hendelser
Delmål (Studenten skal…):
Gjøre rede for alle topphendelser, og hvilke tiltak som skal iverksettes
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver

Studenten kan utøve godt lederskap
- Beredskapsportalen
- ORV
- TJN kap. 11
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for alle topphendelser og hvordan de håndteres
Ferdigheter: Studenten kan håndtere en uønsket hendelse, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Studenten kan skrive rapporter, bruke korrekte skjemaer og Synergi
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
simulator
Leksjon: Øvrige uregelmessigheter
Delmål (Studenten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om uregelmessigheter og feil, og kan registrere korrekt i TIOS og Hendelseslogg,
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver
Studenten kan utøve godt lederskap
- ORV
- Hendelseslogg
- TIOS
- Beredskapsportalen
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om uregelmessigheter og feil, og hva som skal registreres i Hendelseslogg og TIOS
Ferdigheter: Studenten kan håndtere en uønsket hendelse, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Studenten kan gjøre rede for hvordan registrerer i Hendelseslogg og TIOS, og hvordan søke frem informasjon i TIOS
Studenten kan skrive rapporter, bruke korrekte skjemaer og Synergi
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
simulator
Leksjon: Farlig gods
Delmål (Studenten skal…):
Kunne bestemmelser om farlig gods, og foreta varsling.
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver

Studenten kan utøve godt lederskap
- Førerens regelbok Bane NOR
- Beredskapsportalen
- SJN
- TJN kap. 11
Kunnskap: Studenten har kunnskap om bestemmelsene om farlig gods, og rutinene vedrørende varsling og evakuering
Ferdigheter: Studenten kan håndtere en uønsket hendelse vedrørende farlig gods, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Studenten kan finne informasjon om vognopptak og stoppested for farlig gods
Undervisning: Skolen:
Trafikkstyrings-
sentralen:
Teoriundervisning
table-top øvelser
simulator
Delta i togleders oppgaver
simulere øvelser
Leksjon: Sikringshendelser
Delmål (Studenten skal…):
Gjøre rede for bestemmelsene om bombetrussel og funn av mistenkelige gjenstander, og foreta varsling
Kunne Bane NORs fire nivåer for sikringshendelser
Referanser
Formål: Generell kompetanse: Studenten har opparbeidet seg god kompetanse og kan gjøre rede for nøyaktighet i kommunikasjon for å skape felles situasjonsbevissthet ved utførelse av arbeidsoppgaver
Studenten kan utøve godt lederskap
- Beredskapsportalen
- Styringsportalen/
Sikkerhetsstyring
- TJN kap. 11
Kunnskap: Studenten kan gjøre rede for bestemmelsene om sikringshendelser
Studenten har kunnskap om Bane NORs definisjon på ulike sikringsnivå.
Ferdigheter: Studenten kan håndtere en uønsket hendelse vedrørende bombetrussel og funn av mistenkelig gjenstand, iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
Undervisning: Skolen: Teoriundervisning
table-top øvelser
simulator
Leksjon: Praksis på sentral-sikringshendelser, ulykker og beredskap
Delmål (Student skal…):
Delta i togleders oppgaver med fokus på sikringshendelser, ulykker og beredskap inklusive rapportskriving og registrering i Hendelseslogg
Formål: Generell kompetanse: Studenten har god forståelse for togleders rolle i forbindelse med sikringshendelser, ulykker og beredskap
Kunnskap: Studenten kjenner til togleders rolle i forbindelse med sikringshendelser, ulykker og beredskap
Ferdigheter: Studenten kan forklare togleders oppgaver ved sikringshendelser, ulykker og beredskap
Undervisning: Trafikkstyrings-
sentralen:
Praksis

Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togledere

Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som Kunde og trafikkdivisjonen forventer av en togleder.
Atferds indikatorer (kulepunktene) er eksempler på hvordan togledere kan fremvise disse ferdighetene.

Kommunikasjon og teamarbeid
* Uttrykker seg kortfattet og tydelig
* Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås
* Forsikrer seg om at andre har forstått ved å utføre tilbakelesning med kontroll
* Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner
* Videreformidler relevant informasjon til togledere, TXP og toginformatører, samt togleder nabosentral ved behov
* Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning
* Holder øye med og kryssjekker andres handlinger
* Har en god og naturlig tone med sine kolleger
* Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking, sladder)
* Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre
* Hjelper til ved behov
* Søker aktivt informasjon fra andre
Situasjonsbevissthet og fremsynthet
* Gjør gode prioriteringer
* Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer)
* Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling.
* Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover
Oppgavehåndtering og selvinnsikt
* Er bevisst på og håndterer målkonflikter
* Stiller på jobb uthvilt og i form
* Håndterer distraksjoner godt
* Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning
* Tar en timeout for å få oversikt når dette er påkrevet
* Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet
* Ber om hjelp når det er behov
* Fornuftig bruk av pauser
Toglederrollen, lederskap
* Anvender toglederrollens myndighet for å sikre at driften går som den skal.
* Opprettholder et optimalt autoritetsforhold
* Gir klart og tydelig uttrykk for bekymringer vedrørende sikkerhet
* Griper inn når det er “påkrevd”
* Stoler på seg selv og egne beslutninger
* Etterlever relevant regelverk og prosedyrer
* Gir klare og utvetydige instruksjoner
lp_tr/vedlegg_delmal_og_leksjoner_for_toglederutdanningen.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)