lp_tr:vedlegg_til_laereplan_for_toglederutdanningen
Denne versjonen (2017/06/29 11:04) ble godkjent av ingrid_dale_bjordal.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/28 10:36) er tilgjengelig.Diff

Vedlegg til læreplaner for togleder

Temaoversikt: Vedlegg til læreplan for Togleder

Merk:
I tillegg til det som står beskrevet under tema for hver leksjon, skal samtlige leksjoner ha fokus på ikke tekniske ferdigheter innen rolleforståelse, kommunikasjon og samarbeid.

1.Innføring
Leksjon Tema
Informasjon om toglederutdanningen * Innføring om utdanningen, arbeidsform, krav og forventninger
Ikke-tekniske ferdigheter * Ikke-tekniske ferdighetene som forventes av en togleder
2. Kommunikasjon, kunngjøringer og sirkulærer
Leksjon Tema
Distribusjonssystemer i Bane NOR * Bakgrunnen for kunngjøringer og sirkulærer
* Forklare forskjellen på ulike typer kunngjøringer
* Innholdet i kunngjøringer og sirkulærer, erkjennelse og fordeling, samt bestemmelser om dette.
Operativ ruteplanlegging * Utarbeide, distribuere og innhente erkjennelse av kunngjøringer
* Registrere, fordele og kontrollere kvitteringer for kunngjøringer i FIDO
Kapasitetsfordeling * Bane NORs rolle
* Samspill med jernbaneforetak
* Kapasitetsfordeling / ruteplanlegging
* Kundebehov og forståelse av hvordan Togleder påvirker leveransen
Kommunikasjon ved utarbeidelse og distribusjon av kunngjøringer og sirkulærer * Bane NORs oppgaver, fokusområder, samarbeid på tvers
* Bestemmelser om korrekt kommunikasjon
* Risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre
* Hvilken funksjon operativt kontaktpunkt i jernbaneforetak har og samspillet med togleder
* Forpliktelsene i kvalitetsavtalen med trafikksjefene om å utøve kunde og trafikkinformasjon på strekning
* Korrekt kunde – og trafikkinformasjon på stasjon - fjernstyrt strekning
* Kari
Kryssingsforandring og endring av togs rekkefølge * Utstede ordrer om kryssingsendring og endring av togs rekkefølge
* Utføre korrekt kommunikasjon
* Kunne planlegge for framtidig trafikkbilde
* Kunne bestemmelsene om:
* Kryssingsforandringer generelt
* Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget
3. Togleders oppgaver
Leksjon Tema
Toglederoppgaver * Utføre vaktavløsning
* Overvåke og lede togframføringen og kunne planlegge for framtidig trafikkbilde
* Beherske de ulike situasjoner hvor togleder er barriere
* Utføre togleders oppgaver på ulike driftsformer
* Føre grafisk rute
* Utføre varsling
* Føre hendelseslogg
Innføring og gjennomgang av tekniske anlegg * Fjernstyringsanleggets funksjoner og virkemåte og bestemmelser om bruk av disse
* Innføring i forriglingstabell, skjematisk plan og fjernstyringsinstruks
Praksis på sentral Observere togleders oppgaver
4. Håndtering av avvikssituasjoner
Leksjon Tema
Håndtering av avvikssituasjoner * Utøve lederskap
* Vise vurderingsevne og handlingskompetanse, samt mestre de situasjoner hvor togleder er sentral barriere
* Håndtere avvikssituasjoner på en trygg og sikker måte
* Demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter
* Varsling
* Føring av hendelseslogg
Praksis på sentral Observere Togleders oppgaver med fokus på håndtering av avvikssituasjoner
5. Arbeid i og ved spor
Leksjon Tema
Arbeid i og ved spor * Sperre spor/strekning og sikre personell som jobber i og ved spor, og utføre korrekt iverksettelse og avslutning av arbeid, herunder:
- Disponering av strekning for arbeid
- Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog
- Anleggsområde jernbane
* Vise vurderingsevne og handlingskompetanse, samt mestre de situasjoner hvor togleder er sentral barriere.
* Togleders funksjon og samspill med andre ved arbeid i spor, med og uten frakobling
* Elsikkerhetsplaner som viser området som frakobles
* Frakobling av kontaktledningsanlegg (KL) og hvilke funksjoner som er involvert
* Demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter
Praksis på sentral Observere Togleders oppgaver med fokus på arbeid i og ved spor
6. Tekniske anlegg
Leksjon Tema
Togradio * Beherske bruken av funksjonene i Togradioterminal og håndholdt enhet
ATC * Håndtere ATC feilsituasjoner, og mestre de situasjoner hvor togleder er barriere
Vicos fjernstyringsanlegg * Demonstrere bruken av fjernstyringsanleggets funksjoner
Sikringsanlegg, forriglingstabell og skjematisk plan * Kunne betjene og lede personale som skal betjene sikringsanlegg ut fra god lokalkunnskap om stasjonene på strekningen
* Kunne lese og bruke forriglingstabell
* Kunne lese og bruke skjematisk plan
Akseltellere * Håndtere feilsituasjoner med akseltellere, arbeidsområder og nøkkelskap og mestre de situasjoner hvor togleder er barriere
ERTMS * Informasjon om hvordan tog framføres på strekning med ERTMS
Betjene fjernstyringsanlegg * Ha fullstendig og sikker forståelse av fjernstyringsanlegget
* Demonstrere korrekt betjening av fjernstyringsanlegg
* Demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter
FIDO * Demonstrere bruken av distribusjonsportalens funksjoner, og reserveløsning
Praksis på sentral Innføring i bruk av tekniske anlegg
7. Ulykker - beredskap
Leksjon Tema
Topphendelser og uforutsette hendelser * Håndtering av alle topphendelser og uforutsette hendelser
* Vise handlingskompetanse og iverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon
* Demonstrere god kommunikasjon og rolleforståelse i krisesituasjoner
* Føre hendelseslogg
* Utføre rapportskriving Eleven skal demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter
Øvrige uregelmessigheter Bestemmelsene om;
* Søk etter personer observert i og ved spor
* Påkjørsel av personer
* Påkjørsel av dyr
* Påkjørsel av kjøretøy
* Når tog skal varsles ved feil/uregelmessigheter i og ved jernbaneinfrastrukturen
* Hvordan togleder berøres av uregelmessigheter og feil på kjøretøy
* Melding av uhell og uregelmessigheter
* Foreta nøyaktig årsaksregistrering og søke fram informasjon i TIOS.
* Foreta nøyaktig registrering i Hendelseslogg.
* Demonstrere gode ikke-tekniske ferdigheter
Farlig gods * Hvor man finner vognopptak
* Farlig gods og merking
* Rutiner for varsling og håndtering
* Rutiner for evakuering
* Spesialtransporter
Sikringshendelser * Sikringshendelser, ulykker og beredskap
Praksis på sentral Observere Togleders oppgaver med fokus på Sikringshendelser, ulykker og beredskap
lp_tr/vedlegg_til_laereplan_for_toglederutdanningen.txt · Sist endret: 2017/06/29 11:04 av ingrid_dale_bjordal