lp_ts:hovedsikkerhetsvakt

Læreplan: Hovedsikkerhetsvakt

Eier av læreplanen

Bane NOR, direktør i Transport

Utarbeidet av

Bane NOR, kompetanseenheten i Transport

Agressokode

567

Struktur og omfang på opplæringen

Kurset består av følgende moduler:

 1. Grunnleggende trafikksikkerhet (5 dager)
 2. Hovedsikkerhetsvaktens oppgaver og sikkerhetskrav (5 dager)
 3. Hovedsikkerhetsvaktens arbeid i praksis (5 dager)
 4. Regelverk inkludert teorieksamen (5 dager)
 5. Praksis i virksomheten etter fastlagt plan (5-9 dager)
 6. Gjennomgang av praksis i virksomheten, skifting, repetisjon og oppsummering (3 dager)
 7. Eksamen og sluttvurdering (1 dag, inntil 2 timer pr. kandidat)

Målgruppe

Ansatte i Bane NOR og ansatte i private virksomheter som skal ivareta sikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved spor.

Krav til forkunnskaper

Søkere må ha:

 • fylt 21 år
  • eller fylt 19 år og fagbrev i jernbanefag/under opplæring innen jernbanefag
 • dokumentert utdanning/arbeidserfaring på tre år innen bygg, anlegg eller sikkerhetsrelatert arbeid. Unntak for deltakere med fagbrev i et jernbanefag
 • helsegodkjenning og yrkespsykologisk test fra godkjent bedriftshelsetjeneste
 • førstehjelpskurs nyere enn 12 måneder
 • beherske norsk, skriftlig og muntlig.
 • gjennomført og dokumentert forberedende praksis med erfaren hovedsikkerhetsvakt (minst 3 års bred erfaring
 • som HSV)
 • bestått inntaksprøve
 • plan for praksis i virksomheten (godkjent etter oppsatte mål, se vedlegg)

Hvis deltakeren ikke består inntaksprøven må ny opplæring og praksis dokumenteres før ny inntaksprøve.

Fagarbeidere, spesielt nyutdannede fagarbeidere, er prioritert ved inntak.

Innlæringsmål

Kompetansemål

Deltaker skal etter endt opplæring være i stand til å ivareta ansvaret for sikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved trafikkert spor og kunne utføre skifting under enkle forhold.

Kunnskapsmål

Deltaker skal:

 • forstå hvordan togframføringen skjer ved forskjellige driftsformer
 • forklare de enkelte deler av infrastrukturen, som signaler, stasjoner, sikringsanlegg, sporveksler,
 • sporavsnitt og planoverganger
 • kjenne til oppbygning og strømførende deler i et kontaktledningsanlegg
 • kjenne instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur
 • kunne instruks for Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt
 • gjøre rede for oppgaver og ansvar som hovedsikkerhetsvakt
 • forstå betydningen og plassering av skilt og signaler på banestrekningen

Ferdighetsmål

Deltaker skal:

 • bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid i og ved sporet skal utføres på en sikker måte
 • bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid på anleggsområde-jernbane utføres på en sikker måte
 • bruke, og begrunne reglene for hvordan arbeid/anleggsområde-jernbane startes og avsluttes
 • ved forskjellige driftsformer
 • forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN).
 • bruke togradio (GSM-R)
 • disponere strekning med akseltellere
 • bruke, og begrunne bestemmelsene for planovergangsvakt
 • betjene sporveksler
 • gi håndsignal for tog og skift
 • visitere og sikre skifteveier, signalering til skift
 • holde utkikk ved skyving av vogner på linjen og være signalgiver under skifting (assistere fører)
 • foreta skifting på betjent stasjon, fjernstyrt stasjon og skifting på sidespor

Maksimalt antall deltakere

Ved teoretisk opplæring i klasserom inntil 20 Praktisk opplæring i grupper på maksimalt 8 deltakere Ved praktisk opplæring i virksomheten sammen med erfaren hovedsikkerhetsvakt 1 til 1.

Kompetansekrav til opplæringspersonell

 • Jernbanefaglig kompetanse med hovedsikkerhetsvaktkompetanse
 • Instruktørkompetanse med minst 15 studiepoeng i yrkespedagogikk eller tilsvarende pedagogisk utdanning

Prinsipper for prøving/eksamen:

 • Teoretisk eksamen av minst en times varighet
 • Praktisk eksamen og sluttvurdering

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem Agresso.

Krav til praksis og periodisk prøving

Etter gjennomført opplæring med bestått teoretisk og praktisk prøve kan kursdeltaker få godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt.

Bane NOR Transport godkjenner og utsteder gyldig godkjenningsbevis.

Godkjenningen må fornyes i form av kontrollprøve/periodisk prøve med 3 års intervall.

Vedlegg 1 – Mål for praksis før hovedsikkerhetsvaktskurs

Kandidaten skal kjenne til:

 • hvordan planlegging og risikovurdering av arbeid i og ved spor gjennomføres
 • lyssignaler som hovedsignaler/enkle innkjørsignaler, dvergsignaler, planovergangsignaler,
 • forskjellige typer skilt, signalflagg og stolper
 • sporsperre og ulike typer sporveksler
 • kontaktledningsanlegg og forklare hvor strømførende deler er
 • hva det vil si at en strekning disponeres for arbeid
 • hvilke kommunikasjonsmidler som brukes av hovedsikkerhetsvakt
 • hvilke dokumenter og bøker som er relevant for hovedsikkerhetsvakt
 • stasjonens oppgaver i togframføringen
 • hensikten med sporavsnitt
 • hovedoppgavene til fører og hovedsikkerhetsvakt
 • hvem som leder, overvåker og sikrer togfremføringen på fjernstyrt strekning og betjente stasjoner
 • hva som menes med beskyttelsesavstand minimumskravene til personlig verneutstyr ved arbeid i spor, samt hva sanksjonsmulighetene er hvis brudd på disse

Vedlegg 2 – Mål for praksis i virksomheten

Kandidaten skal:

 • planlegge sikringstiltak for arbeid/anleggsområde
 • fremskaffe kunngjøring for arbeidet
 • sikre arbeidsstedet
 • opprette disponering
 • benytte ordlyder (standard for kommunikasjon)
 • overvåke sikringstiltak på arbeidsstedet
 • avslutte disponeringen og melder sporet klart for trafikk
 • betjene veisikringsanlegg og være planovergangsvakt
 • sikre og betjene sporveksler
 • vurdere eget arbeid i praksis
lp_ts/hovedsikkerhetsvakt.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)