presentasjoner:den_transeuropeiske_jernbane

View page as slide show

Beredskapsroller i jernbanesystemet

Laget av: JCS 08.10.2015

EUs jernbanesystem

3 parter med hvert sitt ansvarsområde

 • NSA = sikkerhetsmyndighet
 • IM = infrastrukturforvalter
 • RU = jernbaneforetak

Ansvarsfordelingen i EUs jernbanesystem

Ansvar i EUs jernbanesystem

Ansvarsområder for NSA (SJT)

 • utarbeide forskrifter som svarer ut EUs jernbanedirektiver
 • utstedelse og fornyelse av sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger
 • gi tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur, nye tog

Ansvarsområder for IM (Bane NOR) og RU

 • har ansvaret for sikker drift på jernbanen og kontroll av risikoer
 • identifisere risikoene
 • implementere nødvendige risikokontrollsystemer
 • anvende nasjonale sikkerhetsregler og -standarder og etablere sikkerhetsstyringssystemer

IM og RU skal identifisere og avklare grensesnitt slik at hver part har fokus på sitt ansvarsområde

Fordeling av sikkerhetsansvar (1/2)

IM: Tiltak i delsystemene infrastruktur (INS), energi (ENE) og signal/styring (CCS)

 • utøve trafikkstyring
 • tilrettelegge for selvevakuering i tunnel
 • tilrettelegge for assistert redning
 • etablere drifts- og vedlikeholdsregler (trafikkregler, beredskapsplan, jordingsregler, øvelser, forebyggende vedlikehold, feilretting, deteksjon i infrastruktur)

Fordeling av sikkerhetsansvar (2/2)

RU: Tiltak i delsystemet rullende materiell

 • fremføre tog
 • sikkerhetsinfo om bord
 • lede evakuering i tog og fra tog
 • drifts- og vedlikeholdsregler
 • beredskap for tog
 • deteksjon i tog

Sentrale beredskapsroller

IM:

 • togleder/vaktleder
 • fagleder jernbane
  • leder elsikkerhet (LFS)
  • leder for frakobling (LFK)
  • hovedsikkerhetsvakt

RU:

 • ombordansvarlig
 • lokfører

Togleder/vaktleder

 • motta og vurdere melding om alvorlig jernbanehendelse og/eller jernbaneulykke
 • sikre strekning mot annen togtrafikk, foreta nødfrakobling ved behov, varsle (iht. varslingsliste)
 • i mobiliseringsfasen
  • varsle og mobilisere administrasjonsvakt
  • kalle ut fagleder jernbane
  • kalle ut leder for elsikkerhet og sikkerhetsvakt
  • bestemme bemanning av stasjoner
 • i evakuerings- og redningsfasen
  • rekvirere rullende materiell for redning
  • holde seg oppdatert om utviklingen på skadestedet
  • informere jernbaneforetak på operativt nivå

Fagleder jernbane

 • være rådgiver for innsatsleder og yte bistand for denne
 • bistå innsatsleder med å hindre at noen kommer nær kl og trafikkert spor
 • fremskaffe nødvendig utstyr og ressurser
 • bistå redningsetatene ved leteaksjoner i og ved spor
 • fremskaffe informasjon av betydning for redningsetatene
 • skaffe oversikt over hjelpeinnsats fra IM og RU(-er)
 • be (LFK) om frakobling av høyspenningsanlegg

Ombordansvarlig

 • Forsikrer seg om at fører og øvrig ombordpersonale har mottatt varsling
 • Trer inn i rollen som skadestedsleder
 • Koordinerer skadestedsarbeidet
 • Søker å utnytte personalet og andre tilgjengelige ressurser for å begrense skadeomfanget
  • varsling (internvarsling i tog, varsling til passasjerer, varsling eksternt)
  • livredding (evakuering ved brann, førstehjelp osv.)
  • sikring av skadested (lukking av dører, sikring av nabospor)

Lokfører

 • Varsle togleder
 • Om mulig lage avtale om sted/stasjon der redningstjenesten skal møte fram
 • Ved brann skal fører stoppe toget så snart som mulig, unntatt
  • i tunneler, på broer og i fjellskjæringer skal fører om mulig kjøre ut
 • Avvente nærmere beskjed fra ombordansvarlig

Skadestedsleder (ansvar RU)

 • Leder evakuering
 • Om mulig forsikre seg om at ingen passasjerer har blitt igjen
 • Om mulig telle opp antall evakuerte passasjerer og antall igjen i/ved toget
 • Etablere samleplass (sikkert sted)
 • Utøve ledelse på samleplass

Brannbekjempelse (ansvar RU)

 1. Varsling
 2. Evakuering/redning
 3. Slukking
 • Med mindre det er åpenbart at togpersonalet selv kan slukke røykutviklingen/brannen raskt, iverksettes slukkearbeidet først når varslingsrutinene og evakueringen av passasjerene er foretatt.
 • Lukke alle vinduer og slå av alle ventilasjonsanlegg.

Relaterte kravdokumenter

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/05T

Bane NOR eier spor, plattformer og jernbaneterminalen, mens Flytoget AS, NSB ASog Narvesen AS leier arealer i terminalbygningen. Flytoget AS er den eneste som har utarbeidet prosedyrer for evakuering og rømning av stasjonsområdet. Bane NOR som infrastrukturforvalter skal være kravstiller overfor jernbanevirksomhetene gjennom sportilgangsavtalen, og derigjennom stille krav i tilknytning til blant annet rømnings- og evakueringsplaner og samordning av rutiner og prosedyrer. Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Bane NOR gjennomgår de sikkerhetsorganisatoriske forholdene ved alle stasjoner som berører flere aktører. Dette for å avklare eier- og leieforhold, samt å sikre at beredskaps- og evakueringsrutiner er funksjonelle og med et riktig grensesnitt mellom Bane NOR som hovedaktør og de øvrige virksomhetene.

Brann i Gudvangtunnelen 5.8.2013

Havarikommisjonen mener det feilet på fire vesentlige punkter da det begynte å brenne i Gudvangatunnelen:

 • Tunnelen hadde ingen form for overvåkning som ga informasjon om hvor mange kjøretøy som var inne i tunnelen.
 • Det ble ikke gitt informasjon til trafikantene om at det var nødvendig med umiddelbar evakuering.
 • Røyken ble styrt i en retning som gjorde at den blokkerte den eneste evakueringsmuligheten for trafikantene på den ene siden av brannen.
 • Tunnelen var dårlig tilrettelagt for selvredning.

View page as slide show

presentasjoner/den_transeuropeiske_jernbane.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)