presentasjoner:utviklingen_av_en_sikker_jernbane

View page as slide show

Utviklingen av en sikker jernbane

Laget av: Christopher Schive, februar 2017

Topphendelse

Jernbaneulykker kan dele inn i såkalte topphendelser:

 • avsporing
 • sammenstøt
  • tog mot tog
  • tog mot objekt
 • brann
 • påkjørsel
  • på plattform
  • på planovergang
  • i spor
 • langvarig stans

Ansvarsfordeling i den europeiske jernbane

Ansvar for sikkerhet(stiltak) deles mellom to parter:

 • infrastrukturforvalter (IM) (Bane NOR)
 • jernbaneforetak (RU) (NSB, Flytoget, SJ, CargoNet, Hector Rail)

Jernbaneulykker i EU

Jernbaneulykker i EU 28 i 2015

Jernbaneulykker i Norge

År Ulykkestype Antall Drepte
2013 Avsporinger 2 0
Sammenstøt 1 0
Personer på planoverganger/i spor - 4
2014 Avsporinger 3 0
Sammenstøt 0 0
Personer på planoverganger/i spor - 1
2015 Avsporinger 2 0
Sammenstøt 2 0
Personer på planoverganger/i spor - 3
2016 Avsporinger 2 0
Sammenstøt 2 0
Personer på planoverganger/i spor - 6

Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak deles inn i:

 • forebyggende (ulykkeshindrende) tiltak
 • konsekvensreduserende tiltak
 • beredskapstiltak
  • tiltak som IM har ansvar for
  • tiltak som RU har ansvar for
  • tiltak for assistert redning

Effekt av tiltak

Effekt av tiltak

Generelle tiltak

 • Tekniske tiltak IM
 • Operative tiltak IM
 • Tekniske tiltak RU
 • Operative tiltak RU

Forebyggende tiltak IM

Generelt gjelder:

 • Tekniske barrierer
  • Signalanlegg, ATC, ikke oppkjørbare veksler, nødanrop, akustisk alarm, nødfrakobling
 • Dimensjonering og sikring av infrastruktur
 • Deteksjon av feil på tog
  • hjulskade, lagerskade (varmgang), vekt
 • Deteksjon av feil på infrastruktur
  • sporgeometri, skinnefeil, kontaktledning, tverrsnittsprofil

Tekniske barrierer

Signalanlegg

ATC

Dimensjonering og sikring av infrastruktur

Bergsikring

Hindre sammenstøt med objekt (stein, jord, is og snø), avsporing pga. solslyng, skinnebrudd eller vindskjevhet (teleskade), avsporings pga. utglidning av fundament eller deformasjoner i bærende konstruksjoner

Forebyggende tiltak:

 • Drenering
 • Berg- og snøsikring
 • Nøytralisering/varig utfesting
 • Dimensjonering av bærende konstruksjoner
 • Rød, gul og grønn beredskap avh. av nedbørsmengder

Deteksjon av feil på tog

Akustisk detektor

Deteksjon av feil i infrastruktur

Overvåkning av sporgeometri, skinner, profil og kontaktledning utføres bl.a. vha. målevogner.

Fra målevognen Roger 1000

Rød, oransje og gul beredskap på bakgrunn av nedbørsmengder

Beredskaptrekant

På bakgrunn av målte nedbørsmengder innføres ulike beredskapsnivåer.

 • Ved rød beredskap kan banestrekninger stenges
 • Ved oransje beredskap iverksettes spesielle kontrolltiltak av sårbare punkter langs banestrekningen

Forebyggende tiltak RU (1/2)

Generelt gjelder:

 • Krav til bruk av materialer i tog
 • Krav til kontroll av hjul, lager
 • Krav til boggikonstruksjoner
 • Krav til lasting (vekt, skjevlast)
 • Krav til profilkontroll

Video: Brann i ombygget vogn

Forebyggende tiltak RU (2/2)

Tiltak for å forhindre brann:

 • Materialegenskaper for rullende materiell
 • Spesifikke krav til brennbare væsker
 • Varmgangsdetektor

Konsekvensreduserende tiltak IM (1/2)

Tekniske tiltak:

Tiltak ved avsporing:

 • Ledeskinner på bruer

Tiltak ved brann:

 • Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer
 • Byggematerialets branntekniske egenskaper
 • Kommunikasjonsmidler i sikre områder
 • Elektriske anleggs pålitelighet

Konsekvensreduserende tiltak IM (2/2)

Operative tiltak:

 • Kjøre tog ut av tunneler, bruer, skjæringer
 • Stoppe tog før tunneler

Konsekvensreduserende tiltak RU (1/2)

Spesifikke tiltak for å oppdage og kontrollere brann:

 • Bærbare brannslukningsapparater
 • Branndeteksjonssystemer
 • Automatisk brannslukningssystem for godsenheter med disel
 • Brannsperrer og kontrollsystemer for passasjertog
 • Brannsperrer og kontrollsystemer for godstog og arbeidsmaskiner
 • Gjennomgang av tog før kjøring på strekning med særskilte brannobjekter

Konsekvensreduserende tiltak RU (2/2)

Spesifikke tiltak i nødsituasjoner:

 • Nødbelysningssystem i toget
 • Røykkontroll
 • Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler
 • Tiltak for å bedre kjøreevne ved brann

Beredskapstiltak IM

Rømning på gangbane

Ved evakuering i tunnel:

 • Rømningsgangbaner
 • Rømningsskilt
 • Nødbelysning langs rømningsveier
 • Sikkert område
 • Tilgang til det sikre området

Beredskapstiltak RU (1/2)

Tiltak og utstyr ved evakuering:

 • Nødutganger for passasjerer
 • Nødutgang fra lokførerrom
 • Opplæring av ombordpersonale
 • Lys (lysstaver, lommelykter)
 • Rømningssnor
 • Megafon

Beredskapstiltak RU (2/2)

Utstyr ved langvarig stans

 • Ekstra mat og drikke
 • Ulltepper

Tiltak for assistert redning

Tiltak for tunneler:

 • Jording av kontaktledning eller strømskinne
 • Strømforsyning
 • Brannslokkingspunkter (tilkomstvei)
 • Nødkommunikasjon
 • Helikopterlandingsplass

Evakuering innvendig i toget

 • Evakuering til sikkert sted i toget
 • Etablere fritt rom mellom fare og passasjerer

Evakuering bort fra toget

Forhold som må vurderes:

 • Sikring av nabospor
 • Sikring mot berøring av spenningsførende deler
 • Farer ved avstigning, evakuering og transport
 • Assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne
 • Evakueringsretning
 • Etablering av samleplass

View page as slide show

presentasjoner/utviklingen_av_en_sikker_jernbane.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)