retningslinjer:retningslinjer_for_sensur
Denne versjonen (2016/02/22 15:16) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 13:56) er tilgjengelig.Diff

Retningslinjer for sensur

0.1 Virkeområde

Retningslinjene gjelder sensur etter Bane NORs læreplaner som eies av Bane NOR, Teknologi

0.2 Definisjon

Med sensor menes en person som er godkjent for å sensurere eksamen i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs.

Med faglig ansvarlig opplæringsleder menes en person som godkjenner sensorer på vegne av kompetanseleverandør.

Med kompetanseleverandør menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring.

0.3 Ansvar og myndighet

Faglig ansvarlig opplæringsleder

 • skal godkjenne sensorer
 • skal påse at krav som gjelder for sensorer som skal sensurere, etterleves

Kompetanseleverandør

 • skal holde oversikt over hvilke personer som til enhver tid er godkjente som sensorer innen de ulike jernbanefaglige områdene
 • skal ha et kvalitetssikringssystem på kompetanseleveranse, kurs- og utdanninger, som følger godkjente kvalitetssikringsprogram for opplæring (NOKUT, ISO-sertifisering for kompetanseleveranse e.l.).

0.4 Krav til sensur

Habilitet:

 • En sensor skal ikke sensurere eksamener for kandidater som han/hun har et nært yrkesmessig eller familiemessig forhold til. Et unntak er eksamener med flervalgssvar.
 • Instruktør og sensor kan være samme person

Klagesensur:

 • Det skal opprettes minst en klagesensor for hver eksamen. Klagesensoren skal være godkjent som sensor.

0.5 Krav til sensor

Generelle krav:

 • Sensor skal etterleve kompetanseleverandørens retningslinjer for sensur
 • Sensor skal ha detaljerte kunnskaper om innhold i aktuell lære- og opplæringsplan, og kunnskap om de ulike rollene kravstiller og leverandør
 • Sensor skal ha oppdatert kunnskap om styringssystem, herunder krav til eksamensbedømmelse

Faglige krav:

 • Sensor skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det sensureres i
 • Sensor skal ha minst to års erfaring fra fagområdet
retningslinjer/retningslinjer_for_sensur.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)