lp_el:arbeid_under_spenning_i_hoyspenningsanlegg
Denne versjonen (2023/10/04 08:12) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Arbeid under spenning (AUS) høyspenningsanlegg

Læreplanen for personell som skal arbeide under spenning (AUS) i Bane NORs høyspenningsanlegg iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Bane NORs instrukser.

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Eksamenskode

Kommer…

Sertifikatkode

Det er i dag ingen sertifikatkode for gjennomført AUS opplæring, kurstaker må derfor påse lagring av kursbevis.

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Opplæringens målgruppe er de som skal arbeide AUS og delta i arbeid med å støte is, rengjøring av spenningssatte og uisolerte høyspenningsrom, samt rengjøring av isolatorer (støvsuging).

Betingelse

 • Kurset foregår på Norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være fylt 18 år

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Se retningslinjer her: Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Må beherske Norsk skriftlig og muntlig
 • Krav om gjennomført Driftsleders instrukser, FSE og førstehjelpkurs med fokus på strømskader

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht. Retningslinjer for godkjenning av instruktører, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Opplæringen skjer med fysisk oppmøte etter avtale med kursarrangør/administrator. Ved praktisk øvelse på eller nær ved Bane NORs infrastruktur er instruktør og kursdeltakere pålagt å benytte verneutstyr iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Sluttest

Sluttest gjennomføres digitalt, 30 minutter står til rådighet.

Bestått sluttest ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Ved ikke bestått sluttest må kandidaten ta nytt kurs og ny sluttest.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
 • Egne notater

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten iht. FSE og Bane NORs instrukser.

Etter gjennomført opplæring skal deltaker være i stand til å utføre AUS på Bane NORs høyspenningsanlegg og ivareta egen sikkerhet iht. FSE §16 Arbeid under spenning (AUS).

Kunnskaper

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå og kjenne til elektriske farer som lysbuer og strømgjennomganger
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå krav til overordnet planlegging av et arbeid

Ferdigheter

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Kunne planlegge og risikovurdere et arbeid, basert på teknisk informasjon.
 • Kunne vurdere nødvendig bruk av verneutstyr
 • Kunne velge arbeidsmetode AUS velge barrierer iht. FSE
 • Kunne benytte korrekt anleggsbeskyttelse i forhold til arbeidet som skal utføres
 • Kunne gjennomføre arbeid iht. kjente rutiner og prosedyrer
 • Kunne vurdere ytre påvirkninger og handle forsvarlig
 • Kunne ivareta sikkerheten på arbeidsstedet
 • Kunne gjennomføre praktisk øvelse i AUS på en sikker måte
 • Kunne bruke og vedlikeholde AUS-utstyr iht. produsentens anvisninger
 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner
 • Kunne vurdere valgte løsninger og forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas

Generell kompetanse

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Kjenne til tidligere elsikkerhetshendelser og ha grunnleggende forståelse av årsaker
 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til krav om repetisjonskurs iht. FSE (årlig repetisjon av FSE og førstehjelp)
 • Kjenne til Elkraftportalen, hvor det tilgjengeliggjøres informasjon om endringer i Bane NORs infrastruktur, generell informasjon fra driftsleder/driftsansvarlig og annen relevant informasjon for de som skal ferdes på eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg.
 • Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring og må påse forsvarlig lagring av dette. Samt kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.

Godkjenningsperiode

Kurskodens gyldighetsperiode ved bestått sluttest er 13 måneder.

Grunnkurset må kombineres med årlig repetisjon av Driftsleders instrukser, FSE og førstehjelp med fokus på strømskader.

lp_el/arbeid_under_spenning_i_hoyspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:12 av andlis