lp_el:bnrepresentant
Denne versjonen (2023/10/18 14:17) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Bane NORs representant

Læreplanen for personell som skal inneha og ivareta rollen som Bane NORs representant ved elektriske anlegg iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Bane NORs instrukser.

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF

Utarbeidet av

Rådgiver for driftsleder

Eksamenskode

Kommer…

Sertifikatkode

Denne opplæringen dokumenteres ikke med sertifikat, oversikt over hvem som er opplært til og bemyndiget av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR til å representere Bane NOR, synliggjøres på Elkraftportalen.

Driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR inngår en skriftlig avtale for bemyndigelse. (det er ikke tilstrekkelig, å bare ha gjennomført opplæring).

Kurslengde

Grunnkurs: 2 timer

Maks antall deltakere

Fastsettes av kompetanseleverandør og beskrives i opplæringsplan.

Målgruppe

Opplæringens målgruppe er de som skal kunne bemyndiges til å inngå avtaler på Bane NORs vegne, ved aktiviteter nær ved Bane NORs elektriske anlegg.

Betingelse

Kurset foregår på Norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk.

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Se retningslinjer her: Retningslinjer for godkjenning av instruktører

Krav til deltagers forkunnskaper

 • Må beherske Norsk skriftlig og muntlig
 • Dokumentert elsikkerhetskompetanse innen jernbaneanlegg
 • Gyldig FSE og førstehjelpskurs, dokumentert med elsikkerhetskort

Gjennomføring

Kurset arrangeres og administreres av Bane NORs kompetanseleverandør.

Kursarrangør/administrator utarbeider opplæringsplaner på bakgrunn av kravspesifikasjon i læreplan utstedt av driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF. Opplæringsplaner skal beskrive innhold i teoretisk opplæring og hvis aktuelt, praktisk øvelse.

Driftsleder/driftsansvarlig kan selv delta på kursets gjennomføring, som instruktør iht. Retningslinjer for godkjenning av instruktører, deltager eller observatør. Dette gjelder også stedfortreder, rådgiver og assisterende driftsledere.

Opplæringen skjer via digital opplæring i DRIV.

Teoretisk opplæring, skal formidles etter kursarrangør/administrators rutiner og inneholde relevant teori, øvingsoppgaver og case-oppgaver med fokus på tidligere hendelser.

Sluttest

Sluttest gjennomføres digitalt, 1 time står til rådighet.

Bestått sluttest ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Ved ikke bestått sluttest må kandidaten ta nytt kurs og ny sluttest.

Godkjente hjelpemidler

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • STY-600988 Varsling av uhell, ulykke, brann og sikringshendelser - instruks
 • STY-600985 Leder for elsikkerhet - instruks
 • STY-?????? Bane NORs representant - instruks
 • STY-?????? Avtale om aktiviteter nær ved Bane NORs elektriske anlegg - mal
 • Egne notater

Kompetanse etter gjennomført kurs

Forventet læringsutbytte ved gjennomføring av opplæring ved kompetanseleverandør. Kursarrangør/administrator utarbeider en opplæringsplan basert på nedstående krav til læringsutbytte ved dette opplæringsløpet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltaker kunne gjennomføre vurderinger av elsikkerhetstiltak passende for ulike aktiviteter og inngå avtale om aktiviteter iht. FSE og Bane NORs instrukser.

Kunnskaper

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Forstå hensikten med elsikkerhetsopplæringen
 • Forstå hvordan Bane NORs representant skal oppføre seg
 • Forstå hvordan å bruke avtalemal og viktigheten av detaljer
 • Forstå og kjenne til elektriske farer som kan oppstå ved aktiviteter nær ved
 • Forstå Bane NORs organisering av elsikkerhetsansvaret
 • Forstå ansvaret vedkommende påtar seg ved å representere Bane NOR
 • Forstå forskjellen på arbeid som omfattes av- og ikke omfattes av FSE

Ferdigheter

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Kunne vurdere planlagte aktiviteter og gjennomføre risikovurdering basert på oppgitt informasjon
 • Kunne vurdere om aktiviteter kan komme innenfor 30 og/eller 6 meter fra høyspenningsanlegget
 • Kunne vurdere nødvendig bruk av leder for elsikkerhet (LFS)
 • Kunne skille på aktiviteter som omfattes og ikke omfattes av FSE
 • Kunne vurdere sikkerhetstiltak tilpasset varierende aktiviteter
 • Kunne vurdere ytre påvirkninger og handle forsvarlig
 • Kunne samhandle med berørte parter i Bane NOR og andre relevante anleggseiere
 • Kunne vurdere risiko ved tilstedeværelse av 3-personer
 • Kunne Bane NORs varslingsrutiner ved ulykker, uhell o.l .
 • Kunne håndtere varsling av kritikkverdige forhold til Bane NOR/driftsleder

Generell kompetanse

Etter endt opplæring skal kursdeltaker:

 • Kjenne til Jernbaneloven §10
 • Kjenne til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)
 • Kjenne til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Kjenne til tidligere elsikkerhetshendelser og ha grunnleggende forståelse av årsaker
 • Kjenne til rutiner for rapportering og innmelding av hendelser i Bane NOR
 • Kjenne til instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser STY-600988
 • Kjenne til instruks for leder for elsikkerhet (LFS) STY-?????
 • Kjenne til instruks for Bane NORs representant STY-??????
 • Kjenne til instruks for Avtalemal for Bane NORs representant STY-??????

Dokumentasjon

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Avtale om bemyndigelse fra driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR vil bli arkivert og utstedt via Saksrom. Informasjon om hvem som er bemyndiget blir presentert på Elkraftportalen - kontaktliste.

Ekstern kursdeltaker vil motta dokumentasjon for gjennomført opplæring av Jernbaneskolen og må påse forsvarlig lagring av dette og kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel.

Godkjenningsperiode

Grunnkurset har ingen gyldighetsperiode, dette er et grunnleggende kurs og kan gjentas ved behov.

Alle som skal kunne representere Bane NOR skal ha gjennomført kurset. Ved endringer i instruks, avtalemal eller behov må læreplan og opplæring revideres.

lp_el/bnrepresentant.txt · Sist endret: 2023/10/18 14:17 av andlis