lp_tr:laereplan_for_togekspeditor_ved_loenga
Denne versjonen (2017/04/04 10:43) ble godkjent av Ingrid Dale Bjørdal.Den tidligere godkjente versjonen (2016/08/08 12:26) er tilgjengelig.Diff

Læreplan for togekspeditører ved stillverk Loenga

1. Innledning

Læreplanen skal sikre at medarbeidere som skal tjenestegjøre ved Loenga har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene som togekspeditør.

Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.

2. Krav til forkunnskaper

Medarbeidere som skal gjennomgå opplæring må ha bestått trafikkstyrerutdanningen og oppfylle helsekrav i Togframføringsforskriften.

3. Kompetansekrav til opplæringspersonell

Opplæringspersonell som skal gi teoriundervisning skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Erfaring som togekspeditør på Loenga
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Opplæringspersonell som skal gi praktisk opplæring skal oppfylle følgende kompetansekrav:

 • Erfaring som togekspeditør på Loenga
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Det kreves signalfaglig kompetanse ved gjennomgang av sikringsanleggene.

4. Gjennomføring av opplæringen og arbeidsform

Den praktiske opplæringen gis ved at kandidaten på opplæring går sammen med veileder som er erfaren togekspeditør. Maksimum en kandidat kan delta på praktisk opplæring på samme skift.

Opplæringen på Loenga gjennomføres i løpet av ca. 4 uker. Opplæringen består av teoretisk forklaring, praktisk innføring i betjening av stillverket og befaring.

5. System for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen

Områdesjef har ansvar for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av opplæringen, herunder sørge for;

 • At læreplanen er ajour
 • Å peke ut veiledere
 • At kandidat på opplæring skal ha tjeneste med minimum to ulike veiledere
 • Å stille klare forventninger til veilederne
 • Sørge for at opplæringen blir mest mulig sammenhengende
 • At opplæringen evalueres og eventuelle korrigerende tiltak iverksettes

Vurderinger underveis i opplæringsløpet
Områdesjefen skal ved behov gjennomføre individuell samtale med kandidat underveis i opplæringen, hvor det gis tilbakemelding på progresjon og egnethet, samt iverksettelse av forbedringstiltak ved behov.

6. Eksamen

Det er to sensorer på eksamen.

Sakkyndig leder signal er ansvarlig for å peke ut sensor fra signalteknisk miljø.

Områdesjefen er ansvarlig for å peke ut sensor med trafikkutdanning (personen som utpekes skal ikke ha vært veileder under opplæringen).

Med eksamen menes en avsluttende skriftlig prøve hvor kandidaten prøves i kunnskapsmålene, samt en muntlig prøve som skal avdekke om kandidaten innehar fullstendig og sikker forståelse av bruken av sikringsanlegget.

Når eksamen er bestått godkjennes kandidaten til å kunne utføre selvstendig tjeneste på Loenga.

Hvis kandidaten ikke består eksamen, har kandidaten muligheten til å avlegge en ny eksamen. Det skal gis ytterligere veiledning, og ny eksamen kan avlegges tidligst 14 dager senere.

Sensorene fyller ut og skriver under skjema for bestått eksamen, i henhold til dokumentet Godkjenning og registrering av kompetanse i Kunde og trafikkdivisjonen som ligger i styringssystemet, prosess Kompetansestyring, Mal/skjema/sjekkliste. Godkjennelsen sendes til registrering i personalmappen ved Administrasjonsavdelingen, Kompetanseregistrering, Hamar.

7. Krav til praksis etter bestått prøve

Kandidat som har bestått eksamen på Loenga skal tjenestegjøre på minimum 1 vakt sammen med en godkjent togekspeditør.

8. Revisjonshistorikk

VersjonDatoBeskrivelse av endring
00025.06.14Dokumentet opprettet
00102.12.15Slettet leksjon Særskilte forhold vedr spor, endret leksjon 5 tema Lokale forhold og leksjon 1 tema Trafikkstyring
002 Publisert i wiki

Tema og leksjoner

Tema 1: Lokale forhold

Leksjon 1: Geografisk område

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare hvordan det geografiske området er inndelt på Oslo S, hvilket sikringsanlegg som finnes, hvilke spor som benyttes til ulike formål.
Skal ha god kjennskap til området.
Pensum:

Leksjon 2: Sporområder og grenser

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for hva som styres av henholdsvis txp Loenga, togleder og Lodalen.

Kunne redegjøre for adkomstmuligheter til/fra Loenga:
- Østfoldbanen
- Hovedbanen / Kværner / Romeriksporten / Bryn / Godstogsporet
- Sjursøya
- Lodalen

Kunne forklare innholdet i skjematiske plan og sporoversikt.
Skal ha god kjennskap til området.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt 3.3
Skjematisk plan

Leksjon 3: Lokal skifting

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for mulighetene for å frigi for lokal skifting i område 430 Loenga nord, mot toghallen syd (Dreibenken), og de spesielle forhold knyttet til sporveksel 428.

Kjenne til at dette er det eneste området Loenga kan frigi for lokal skifting.
Pensum:
D-sirkulære. Oversikt over togselskap

Leksjon 4: Hjelpelokomotiv

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne gjøre rede for påsett av hjelpelokomotiv i tog

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Mestre de ulike situasjoner hvor txp er barriere

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt. 3.3

Leksjon 5: Særskilte forhold dvergsignal 44

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjøre rede for sikkerhetsbarrieren ved signal 44 Varsom kjøring tillatt «flankesikring», hvor txp og fører er eneste barriere.

Kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Mestre de ulike situasjoner hvor txp er barriere

Utføre korrekt kommunikasjon
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt. 3.3

Leksjon 6: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til:
- Hovedtrekkene i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, leders og medarbeiders ansvar for HMS, og bruk av verneutstyr.
- Personlig sikkerhet
- Rutiner for evakuering og beredskaps-bestemmelser
Skal bidra til et godt arbeidsmiljø og sikker utførelse av oppgavene.
Pensum:
HMS håndbok
Instruks for bruk av verneutstyr

Tema 2: Sikringsanlegg GS/ Ebicos 900

Leksjon 1: Innføring i betjening av sikringsanlegget

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kunne forklare sammenhengen mellom sikringsanlegget i Oslo gate og manøverplass Loenga

Gjøre rede for:
- Områder som styres av GS/Ebicos
- Operatørplasser og operatørbemyndigelse
- Betjening av sikringsanlegget
- Signalbilder
- Identifikasjon av signaler
- Ta frem bilder i Ebicos
- Skap for sikringer til drivmaskinene
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900
Befaring Oslo gate

Leksjon 2: Kommandoer

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og betjene kommandoer for:
- Bilde og skjerm
- Operatørbemyndigelse
- Togvei
- Skiftevei
- Nødutløsing
- Sperring
- Sporveksler
- Tognummer
- Alarmer og alarmlister
Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 3: Togveier

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og betjene kommandoer for:
- Stilling av hovedtogvei og indikeringenes betydning i denne
- Stilling av dvergtogvei og indikeringenes betydning i denne
- Nødutløsing av togveier
- Sperre og frigi spor
- Nødstopp
- Alarmer og alarmlister
- Tognummer

Skal kunne forklare den risiko unøyaktighet i kommunikasjon og utførelse av oppgaver kan medføre.
Mestre betjening av sikringsanleggene
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 4: Lokale områder

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og vise kommando for frigiving for lokal skifting

Forklare og vise:
- Indikeringer i lokalområdet
- Frigiving og tilbaketaging av område for lokal skifting.
Mestre betjening av sikringsanlegget
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 5: Sporveksler

KunnskapsmålFerdighetsmål
Forklare og vise:
- Lokalavlåse og låse opp sporveksler
- Sporvekselstilling i signalbildet
- Sporveksel ute av kontroll
- Oppkjørt sporveksel
- Lokalstillere
- Sporvekselstilling (høyre/venstre)
- Betjening av sporsperrer

- Kjenne til hvor det finnes sporvekselsveiver og forklare bruken av disse.
Mestre betjening av sikringsanleggene
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Leksjon 6: Feil på sikringsanlegg

KunnskapsmålFerdighetsmål
Gjør rede for bestemmelsene og mulighetene når det oppstår feil på sikringsanlegget.

Gjøre rede for de ulike fargekodenes betydning ved feil.

Skal kjenne til skjema for reparasjonsarbeider.
Kunne utføre oppgaver iht rutinene når det oppstår feil på sikringsanlegget
Pensum:
Brukermanual Ebicos 900

Tema 3: Trafikkstyring

Leksjon 1: Oversikt over trafikkbildet

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til de særskilte rutinene og samarbeidet med Sjursøya havn

Kunne planlegge effektiv trafikkstyring i situasjon med redusert sporkapasitet i fm utbygging av Follobanen
Sørge for effektiv trafikkavvikling, følge med på trafikken på slaveskjermer. Være proaktiv.
Pensum:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet pkt 3.3

Leksjon 2: Ulike hjelpemidler og interne rutiner

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre betjening av:
- TTS/FIDO
- PIA
- PIMS

Demonstrere fordeling av ordre til tog og til personalet på Loenga
Pensum:

Leksjon 3: Arbeid i spor

KunnskapsmålFerdighetsmål
Mestre flere arbeider i spor, samtidig som man sikrer flyt i togtrafikken.
Pensum:

Leksjon 4: Farlig gods

KunnskapsmålFerdighetsmål
Kjenne til at det er landingsplass for farlig gods på RosenholmIverksette tiltak/prosedyrer avhengig av oppstått situasjon.
Pensum:
Lokal beredskapsplan/varslingslister
lp_tr/laereplan_for_togekspeditor_ved_loenga.txt · Sist endret: 2017/04/07 10:14 (ekstern redigering)