Tele/Prosjektering og bygging/Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring

1 HENSIKT OG OMFANG

I dette kapitlet angis krav til telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring, i forbindelse med prosjektering og bygging.

Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring består av følgende anlegg:

• Nødtelefonanlegg i tunneler

• TogTelegramSystem (TTS)


Nødtelefonanlegg består av telefoner utplassert i tunneler. Anleggene kan være separate eller inngå i linjesvitsjede nett, anskaffet før utbygging av GSM-R. I forbindelse med utbygging av landsdekkende nett for GSM-R, for jernbaneformål, er det etablert radiodekning i alle tunneler for kommunikasjon i forbindelse med trafikkstyring og beredskap. I tillegg skal det være mulig å benytte mobiltelefon ved evakuering. Det er derfor ikke lenger krav om at nødtelefonanlegg skal etableres i tunneler, uten at det foreligger et særskilt behov for dette. Se også Dokument 520, kapittel 12 Tunneler.


TTS (TogTelegramSystem) er et elektronisk meldingssystem som benyttes til å sende og motta ordre om toggangen (togtelegram). Systemet er basert på X.400 ITU-standard, men er spesialutviklet for Bane NOR og kan ikke utveksle meldinger med brukere utenfor TTS-systemet.

Systemer som etableres i Bane NORs infrastruktur i forbindelse med trafikkstyring eller for Bane NORs kunder, vil bli omtalt i kapittel 10 Kunde- og trafikk informasjonssystemer (KTI).

2 FUNKSJONELLE KRAV

2.1 Nødtelefonanlegg i tunneler

a) Nødtelefonanlegg skal ha følgende funksjoner:

- Forbindelse skal settes opp direkte til togleder når telefonrør løftes av.
- Anroper skal få normal påringetone når telefonrør løftes av.
- Anropende telefons nummer (ID-kode) skal sendes automatisk.
- Nødtelefonen skal ha prioritet i sentralen, slik at denne kobler ned andre mindre viktige samtaler.
- Ved feil i et apparat, linjen eller sentralen, skal alarm om dette rutes til sentralisert drift og vedlikeholdssenter.
- Telefonen skal ved "rør av", ved en forglemmelse eller annen årsak, kunne koble seg automatisk fra linjen.

2.2 TogTelegramSystem (TTS)

a) TTS skal distribuere elektroniske ordrer om toggangen. TTS benyttes i forbindelse med forsinkelser i toggangen og skal ha følgende funksjoner:

- To typer togtelegrammer sendes i TTS; ordre som krever erkjennelse og ordre som ikke krever erkjennelse.
- Ordrer som krever erkjennelse (S-ordre) sendes via TTS fra togleder til togekspeditør (txp) og skrives ut på en skriver direkte tilknyttet TTS-PC’en ute på stasjonen. Txp må erkjenne i TTS at han/hun har lest og forstått telegrammet. Erkjennelsen sendes tilbake (elektronisk) til den togleder som sendte meldingen.
Papir-telegrammet som skrives ut på TTS-PC’en på stasjonen vil togekspeditør ta med til lokfører på toget som skal ha meldingen. I tillegg må lokfører kvittere for at han/hun har mottatt og lest telegrammet.

3 GRENSESNITT

3.1 Generelt

a) Telefon- og datakommunikasjonssystemer for togframføring skal ha grensesnitt mot omliggende systemer i henhold til relevante ETSI/ITU standarder.

1. Det skal ikke utvikles egne grensesnitt for tilkobling mot omliggende systemer.

3.2 Nødtelefonanlegg i tunneler

(Tekst utgår)

3.3 TogTelegramSystem

Togtelegram sendes ut i forbindelse med melding om avvik i toggangen, som f.eks. meldinger om forsinkelser, innstillinger, ekstratog, linje- eller strømbrudd, arbeid i sporet etc.

a) TTS-brukerne skal benytte PC’er hvor TTS-applikasjonen er lagt inn.

TTS-PC’ene er koplet opp mot TTS-systemets sentrale maskiner (KV-loginserver, meldingssvitsj, Fax-gateway, arkivserver) via Bane NORs datanett (LAN).
Brukere tilkoplet TTS-systemet er
- interne brukere - Bane NOR
- eksterne brukere - Trafikkutøverne.

4 TILGJENGELIGHET OG SIKKERHET

4.1 Tilgjengelighet

a) Tilgjengeligheten for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.

Forutsetningen for å oppnå krav til tilgjengelig er at telefon- og datakommunikasjonssystemet benytter abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

4.2 Sikkerhet

4.2.1 Lagring av samtaler

a) Alle samtaler til/fra sentralt betjeningsapparat skal lagres fortløpende og lagres minimum ett døgn.

1. Lagrede samtaler skal kunne avspilles samtidig som nye samtaler lagres.

4.2.2 Registrering av brukere i TTS-systemet

a) Alle TTS-brukerne skal logge seg på en sentralt plassert ”Log in-server” før de kan få tilgang til TTS-systemet.

1. I ”Log in-server” skal det være en liste (over alle TTS-brukerne) som definerer hvem som har tilgang til TTS.

4.2.3 Lagring av togtelegrammer (TTS)

a) Alle togtelegrammer skal lagres elektronisk i ”Arkivserver” i minimum 10 dager.

1. Det skal i tillegg tas backup hver dag (rullerende over 1 uke).

4.2.4 IP-adresser

a) Alle TTS-lokasjoner skal ha faste IP-adresser for å sikre stabiliteten på systemet.

b) TTS-systemet skal kun benytte private IP-adresser.

Behovet for faste IP-adresser skal justeres i henhold til TTS-systemets behov til enhver tid, dvs. i forhold til antall TTS-brukere og sentrale maskiner.

4.2.5 Kapaitet/båndbredde på transmisjonsforbindelser

a) Krav til kapasitet /båndbredde på transmisjonsforbindelser i IP-nettet for TTS-lokasjoner er minimum 512 Kb/s.

1. Der det er flere maskiner tilkoplet samme forbindelse, er kravet til kapasitet minimum 2 Mb/s.

4.2.6 Sperring av tilgang mot Internett

a) Det skal settes sperre i brannmur i IP-nettet slik at TTS-brukerne ikke får tilgang til Internett (ekstern HTTP, port 80).

4.2.7 Tilgang til Bane NORs Intranett

a) Tilgang til Bane NORs Intranett skal opprettholdes for TTS-brukerne.

5 DOKUMENTASJON

5.1 Plan og kabelplan

Dokumentasjon for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring utarbeides for aktuell strekning.

a) Plan og kabelplan skal inneholde opplysning om følgende:

- Stedsangivelse for svitsjenoder og telefonapparater
- Trafikkveier
- Grensesnitt.
Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.
Plan og kabelplan for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor telekommunikasjonsanleggene er plassert.

5.1.1 Geografisk plassering - svitsjenoder og telefonapparater

a) Der hvor node og apparat er plassert i kiosker og skap langs sporet skal dette vises med km-angivelse.

5.1.2 Trafikkveier

a) Dersom det linjesvitsjede nett eller transmisjonsnettet benyttes i forbindelse med overføring av rerutingsveier, “back-loop”, eller som en forlengelse av linjer, skal alle opplysninger om dette tas med.

Viktig i denne sammenheng er opplysninger om port- og kanalnummer.

5.1.3 Grensesnitt

a) Alle opplysninger om grensesnitt, internt og mot omliggende systemer, skal vises.

5.2 TTS-dokumentasjon

a) Følgende dokumentasjon skal finnes for TTS:

- Leveringsavtale (kontrakt)
- Brukerdokumentasjon/brukerhåndbok
- Systemdokumentasjon
– Sentrale maskiner
– Applikasjoner (TTS, MAL, Katalog, Statistikk, Arkivserver)
- Akseptansetester (FAT-/SAT-prosedyrer og FAT-/SAT-rapporter).

b) Ved endringer i TTS-applikasjon (programvare) eller operativsystem skal dokumentasjonen oppdateres med de aktuelle endringer.

1. All oppgradert dokumentasjon skal leveres på elektronisk form.

6 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

a) Alle telefon- og datakommunikasjonssystemer for togframføring skal være typegodkjent av Bane Nett.

6.1 Nødtelefonanlegg i tunneler

6.1.1 Nødtelefoninstruks

a) Instruks for bruk av nødtelefon skal plasseres lett synlig i skap for nødtelefonapparat.

Instruks og spesifikasjon for skrift er vist i Vedlegg c).

6.2 Krav til TTS-utstyr og brukere

a) TTS-brukere og type PC som skal benyttes for tilkopling til TTS-systemet skal klareres med driftsansvarlig for de sentrale maskiner.

1. Tilkopling av nye brukere skal skje etter skriftlig avtale med driftsansvarlig.

7 VEDLEGG

7.1 Vedlegg c) Nødtelefoninstruks

Plassering

Inne i hvert apparat skal det plasseres en nødtelefoninstruks. Denne skal støpes inn i klar plast som festes lett synlig inne i apparatene.

Instruks

Instruksen skal være som følger:

Instruks for bruk av nødtelefon

Løft av telefonrøret, ringetone høres til anropet besvares av togleder.

Bane NOR

Spesifikasjon for skrift

Teksten skal være sort på hvit bunn:

Overskrift :
Skrift: Helvetica eller Arial
Skriftstil: Fet, størrelse: 12
Øvrig tekst:
Skrift: Helvetica eller Arial
Skriftstil: Vanlig, størrelse: 12
Undertekst:
Skrift: Helvetica eller Arial
Skriftstil: Fet, størrelse: 10