Teknisk regelverk:Om

Bane NORs tekniske regelverk er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder. Teknisk regelverk skal derfor:

  • være Bane NORs samling av tilstrekkelige og nødvendige tekniske regler for bygging, prosjektering og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale jernbanenettet slik at den tilfredsstiller Bane NORs mål med hensyn på tilgjengelighet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og kapasitet.
  • sikre harmoniserte tekniske løsninger ved prosjektering og bygging og et forsvarlig vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
  • forenkle prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale jernbanenettet ved å tilby standardiserte løsninger på problemstillinger som gjentatt oppstår, blant annet for å redusere diversifisering og suboptimalisering av anleggene og i stedet fremheve optimalisering på et overordnet nivå.

Regelverket fritar imidlertid ikke fra å gjennomføre vurdering av risiko for hvert enkelt anlegg, det vil si sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan opptre med tilhørende konsekvenser. Dette er hjemlet både i internkontrollforskriften, jernbaneinfrastrukturforskriften og forskrifter for elektriske anlegg.

Jernbaneinfrastrukturforskriften stiller krav til at jernbaneinfrastruktur prosjekteres, bygges og testes i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Teknisk regelverk (TRV) og Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) regnes i denne sammenheng som nasjonale standarder.

Teknisk regelverk svarer ut krav til standarder iht. jernbaneinfrastrukturforskriften §3.1 under forutsetning av at regelverket til enhver tid er oppdatert i forhold til krav gitt i og i medhold av jernbaneloven.

Teknisk regelverk svarer ut krav til samtrafikk gitt i relevante TSI-er iht. samtrafikkforskriften, ref. Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til samtrafikkevne.

Brukere av Teknisk regelverk omfatter både Bane NORs egen organisasjon og eksterne entreprenører, leverandører og rådgivende konsulenter. Bruk av regelverket krever fagkunnskap om teknikkområdet og anleggstypen som behandles og om byggeprosessens faser og betingelser.

Teknisk regelverk er administrert iht. rolleliste for Teknisk regelverk

Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk