Tele/Vedlikehold/Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring

1 OMFANG

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring. Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for togfremføring består av følgende anlegg:

- Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- TogTelegramSystem (TTS).

2 GENERELT

Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring som defineres som sikkerhetsrelaterte systemer, er gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.


a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

b) Tilgjengeligheten for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.

Forutsetningen for å oppnå angitt krav til tilgjengelighet er at telekommunikasjonsanleggene styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

c) Når feil oppstår i telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.

3 VOICELOGGER

Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.

b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger

4 NØDTELEFONANLEGG I TUNNELER

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.

a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- systemalarm
- dårlig kvalitet på samband
- defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.

5 TOGTELEGRAMSYSTEM

TTS (TogTelegramSystem) er et elektronisk meldingssystem som benyttes til å sende og motta ordre om toggangen (togtelegram). Systemet er basert på X.400 ITU-standard men er spesialutviklet for Bane NOR og kan ikke utveksle meldinger med brukere utenfor TTS-systemet. Togtelegram sendes ut når det er behov for å gi ekstraordinære meldinger om toggangen, som f.eks. meldinger om forsinkelser, innstillinger, ekstratog, linje- eller strømbrudd, arbeid i sporet etc.

a) Tiltak bør settes i verk dersom det er feil

- på mottaker-pc
- på sentrale maskiner
- som medfører at ikke alle mottakere mottar meldinger.