501 2018 Endringsartikkel 1636

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1636
Forslagsdato 13.01.2017
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 13.5.1.2
Forslagstekst Endre avsnittsnavn til Skrifttyper

a)Standard font: All tekst skal fremstå likt for alle tegninger ved utveksling av filer og overlevering av FDV-dokumentasjon.

Utførelse: ISOCP skal benyttes som standard font på all teksting og koding i 2D tegninger.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

ISOCP innføres da dette er en standard font som er tilgjengelig for alle (interne og eksterne). ISO 3098 er ikke en standard font og må distribueres av oss til alle eksterne i tillegg til at den må legges inn spesielt i tegneverktøyene.
Unntaket legges inn for å dekke dagens spesielle behov for Signaltegningene.
I 2017 har vi revidert symbolbibliotekene for Elkraft, Bane og Tele. Symbolene utformes etter samme mal slik at de skal fungere optimalt sammen. Det er også gitt mulighet for å angi objektID for symboler som angir objekter som hører til i Banedata. Dette for å tilrettelegge for å automatisere kobling mellom tegning og objekt i Banedata. Arbeidet med å revidere Signalbiblioteket er startet slik at Bane NOR til slutt vil få et ensartet symbolbiliotek. Dette vil bidra til at de enkelte fagene blir "eier" av utfomingen av de symbolene som inngår i faget slik at det ikke lages avarter i de enkelte fagbibliotekene. Arbeidet med å videreutvikle symbolbiliotekene og tittelfeltene vil fortsette for å møte nye digitale utfordringer som kommer når vi tar i bruk nye digitale plattformer.

En vurdering av RAMSLØK-faktorene anses ikke relevant for denne endringen da endringen er tilpasset dagens praksis.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

--Ronald Hortman (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:43 (CET)Det må gis unntak for dokumentasjon hvor annen skrifttype allerede er brukt, og endring til foreslått skrifttype vil gi upraktiske konsekvenser. Eksempel er signaltegninger tegnet med AutoCad, hvor eksisterende dokumentasjon er laget med ISO3098. Se endringsartikkel 1879.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav: 13.5.1.2 Bokstaver og tall
Bokstaver og tall på tegninger skal påføres i henhold til [NS EN ISO 3098-5].

Forslag til nytt krav:

A) Tekst i tekniske tegninger: Standard font skal være isocp.shx, og skal brukes til all teksting og koding.

Dette for at all tekst skal fremstå likt hos alle aktører ved utveksling av

filer og ved overlevering av sluttdokumentasjon, som for eksempel FDV - dokumentasjon. Av hensyn til lesbarheten bør en også unngå å

bruke bare store bokstaver til teksting.

Unntak: Det tillates å benytte ISO3098 der hvor isocp.shx, av praktiske hensyn ikke kan benyttes.

Endringsartikkel 550 2018 Endringsartikkel 1879 kan utgå.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 12:07 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 13:48 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 15:46 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:21 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --