501 2018 Endringsartikkel 1843

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1843
Forslagsdato 11.09.2017
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2. Generelle bestemmelser
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Følge opp vedlagte PROSI-rapport fra 2007 og ta inn anbefalinger herfra (bl.a. gjengitt under).

Premisser for regelverket: Sentralt i premissene for Jernbaneverkets regelverk for programvarebaserte systemer i infrastrukturen står de jernbanespesifikke standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. De tre standardene utgjør en naturlig helhet som ”RAMSstandardene” for programvarebaserte systemer. I etterlevelsen av regelverket på dette området vil det spesielt bli lagt vekt på standarden EN 50128, ettersom denne spesifiserer prosedyrer og tekniske krav for utviklingen av denne type systemer.

Referansedokumenter

PROSI rapport 1.0.pdf

2 Vurdering av endringen

Dagens krav:

Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)

a) For nye baner og ved endring av programmerbare tekniske systemer skal prosesstandarden [EN 50126] (1999) følges.

b) For andre endringer kan prosesstandarden [EN 50126] (1999) benyttes.

 1. Dokumentasjon: Beslutning om valg eller ikke valg av prosesstandarden skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
[EN 50126]:
 • definerer RAMS som faktorene pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet og samspillet mellom disse
 • definerer en prosess for å håndtere RAMS i et systems livsløp med tilhørende oppgaver
 • gjør det mulig å håndtere og kontrollere konflikter mellom RAMS-elementer effektivt
 • definerer en systematisk prosess for å spesifisere kravene til RAMS og demonstrere at disse kravene er oppfylt

Forslagstekst til endret krav

Følge opp vedlagte PROSI-rapport fra 2007 og ta inn anbefalinger herfra (bl.a. gjengitt under).

Premisser for regelverket: Sentralt i premissene for Jernbaneverkets regelverk for programvarebaserte systemer i infrastrukturen står de jernbanespesifikke standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. De tre standardene utgjør en naturlig helhet som ”RAMSstandardene” for programvarebaserte systemer. I etterlevelsen av regelverket på dette området vil det spesielt bli lagt vekt på standarden EN 50128, ettersom denne spesifiserer prosedyrer og tekniske krav for utviklingen av denne type systemer.

Bakgrunn

Dagens regelverk er ikke tilstrekkelig ref. erfaringer fra bl.a. leveransen av Kari. For Kari var det stilt krav til tilgjengelighet på et overordnet systemnivå og dette har i praksis vist seg ikke å holde.

PROSI-rapporten

Relevante anbefalinger fra rapporten med henvisninger:

3.1.2 Premissenes plassering i Teknisk Regelverk

Programvarebaserte systemer inngår i alle fag, og premissene for de programvarebaserte systemene vil derfor primært ligge i fellesbestemmelsene i Teknisk Regelverk. I tillegg vil det selvsagt finnes krav til programvarebaserte systemer som er spesifikke for de fagene de inngår i, og disse kravene nedfelles da blant disse fagenes premisser.

8 Oppsummering

Premisser for regelverket: Sentralt i premissene for Jernbaneverkets regelverk for programvarebaserte systemer i infrastrukturen står de jernbanespesifikke standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. De tre standardene utgjør en naturlig helhet som ”RAMSstandardene” for programvarebaserte systemer. I etterlevelsen av regelverket på dette området vil det spesielt bli lagt vekt på standarden EN 50128, ettersom denne spesifiserer prosedyrer og tekniske krav for utviklingen av denne type systemer.

PROSI - fase 2

I det videre arbeidet (fase 2 av PROSI-prosjektet), vil det i første rekke fokuseres på de endringene som kan implementeres i en revidering av regelverket. Det innebærer først og fremst kravene til bruk av nevnte EN-standarder, men også regler relatert til prosesser for kvalitetsoppfølging, utarbeidelse og vurdering av sikkerhetsbevis, osv. Etter å ha innarbeidet dette i regelverket, vil PROSI-prosjektet arbeide videre med de tiltak rapporten anbefaler for å legge til rette for anvendelsen av regelverket på de aktuelle områdene. Dette inkluderer tiltak først og fremst relatert til opplæring, kompetansebygging, koordinering og kvalitetsoppfølging.

Forslag til utforming av regelverkskrav

a) For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal EN 50126 benyttes.

Dette omfatter alle systemer der programvare benyttes for å prosessere data for funksjoner av betydning for togframføringen.

b) For signalsystemer som utfører sikkerhetsrelaterte funksjoner skal i tillegg EN 50128 og EN 50129 benyttes.

 1. EN 50126 skal benyttes fram mot Bane NORs validering av systemkravspesifikasjonen.
 2. EN 50126, og eventuelt EN 50128 og EN 50129, skal benyttes i utviklingen fram mot leverandørens systemvalidering, basert på den validerte systemkravspesifikasjonen.
 3. EN 50126 skal benyttes i Bane NORs systemaksept, eventuelt gjennom å koordinere aksepttestingen med leverandørens systemvalidering.
 4. EN 50126 skal benyttes i drift og vedlikehold av systemet, fram mot avhending av systemet.
 5. Standardene skal ved endringer i systemet etter systemaksept benyttes med samme grad av rigiditet som før systemaksept.

Andre endringer som følge av forslaget Oppdatere samsvarslisten for oppfyllelese av jernbaneinfrastrukturforskriften

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet ved at sikkerhetskrav bedre fanges opp i kravspesifikasjonsfasen og får riktig sikkerhetsnivå.

2.5 L - levetid

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Rapport fra PROSI-prosjektet, fase 1 (2007).

2.9 Høringskommentarer

Fra Steinar Danielsen:

Noen kommentarer herfra sånn på tampen av dagen til diskusjon:

 • Gjelder kravene kun for systemer, eller også funksjonene i systemene. Eksempel: En ny funksjon skal utvikles i et eksisterende system (NFK i FJEL…). Da mener vi vel at kravene skal gjelde også?
 • Regelverkshåndboken sier noe om hvordan krav bør formuleres (men det kommer kanskje i neste runde).
 • Kravet om 50126 for programvarebaserte systemer kommer fra Jernbaneinfrastrukturforskriften. Vi bør minimum ha med en referanse dit dersom det er vår kravsporing. Eller
 • Hva menes med «funksjoner av betydning for togfremføringen»? Tenker vi da kun operativt eller digitale støttesystemer for togfremføring som Arne lagde et kategoriseringsforslag til før jul? Jeg tror vi må begrunne valget og forklare hva vi mener. For eksempel så stopper jo ingen tog de første månedene fordi RINF hos oss er nede, fordi den er vel bare et underlag for dataene som sendes til EURA sin server som togselskapene skal slå opp i.
 • Jeg vet hva forskriftskravet er og jeg forstår hvorfor vi også kan ønske oss at vi skal følge EN 50126, men som jeg sa i møtet i går er det uklart for meg om vi kan forvente at relativt standard systemer (eks. digitale vern i omformere osv.) fra industrien utarbeides etter EN 50126. Jeg ser en fare her for vesentlig prisøkning, enten ved at dette kommer som tillegg fra leverandøren på første prosjekt eller ved reduksjon av antall tilbydere. Kunne teksten beskrevet hvordan en slik situasjon håndteres?

Fra Arne Aas:

Generelle føringer i Sandkasse-forslaget gjentar formuleringene gitt i Jernbaneforskriften , «… skal infrastrukturforvalter vurdere om endringen…» blir vel da også omfattet av læreboktxt’n i Skassa - så det er jo OK 

Tror som Steinar at det fort blir spørsmål om hvilke systemer som er omfattet hvis prosjekterende oppfatter at dette er noe ut over Signalfaget:

Mener vi da at alle fagspesifikke kap. i TRV må svare ut om (total) systemet skal omfattes av 50126 ? (tidsaspektet , når det blir av «betydning for togfremførigen» blir vel i så fall sentralt.. ref. anbefaling om kartlegging i PROSI I. for fase II. = kategorisering)

550 Signal er meg kjent eneste TRV-Bok som peker på dette direkte : (pkt. b) i Skassa er noe mere spesifikt – OK )

Andre programvarebaserte systemer som jeg mener det «mangler» føringer for i TRV (ref. forslag til liste med «Digitale Støttesystemer for TogFremføring» ) vil da på sikt (når de komme med,..) også måtte beskrive om de omfattes som «funksjon av betydning for togfremføringen».

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til regelverkstekst:

a) For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal EN 50126 benyttes.

Dette omfatter alle systemer der programvare benyttes for å prosessere data for funksjoner av betydning for togframføringen.

b) For signalsystemer som utfører sikkerhetsrelaterte funksjoner skal i tillegg EN 50128 og EN 50129 benyttes.

 1. EN 50126 skal benyttes fram mot Bane NORs validering av systemkravspesifikasjonen.
 2. EN 50126, og eventuelt EN 50128 og EN 50129, skal benyttes i utviklingen fram mot leverandørens systemvalidering, basert på den validerte systemkravspesifikasjonen.
 3. EN 50126 skal benyttes i Bane NORs systemaksept, eventuelt gjennom å koordinere aksepttestingen med leverandørens systemvalidering.
 4. EN 50126 skal benyttes i drift og vedlikehold av systemet, fram mot avhending av systemet.
 5. Standardene skal ved endringer i systemet etter systemaksept benyttes med samme grad av rigiditet som før systemaksept.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:21 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 18:47 (CET)

4.4 Teknologi

Angi referanse til versjon av standard. --Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:22 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --